Толкования на псалмы

Sort descending Title Греч. оригинал_толк_псалмы Болонская псалтырь Толстовская псалтырь Погодинская псалтырь РНБ, Q.п.I.18_толк_псалмы
24 ил҃ь

[Пс. 24:22] λύτρωσαι, ὁ Θεός, τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.

 

λύτρωσαι ὁ θεός] Τὸν λαὸν τῶν πιστῶν· Ἰσραὴλ γὰρ ὁρῶν θεὸν ἑρμηνεύεται· ὁ ἐξ ἐθνῶν δὲ λαὸς ὁρᾷ τὸν θεόν.

 

Избави б҃е ил҃ѣ ѡтъ всѣхъ скрбеи его ⁘ Люди вѣръныѫ. ил҃ъ бо ѹмъ (зрѧ) б҃а сказаетъ сѧ. изъ ѫзыка иже людне бг҃а зрѧтъ ⁘

И҆збави бж҃е и҆ їл҃ь ѿ всѣхъ скръбии҆ е҆го҇ • || (л. 40) Люди вѣрныѧ · и҆ їсл҃ь бо ꙋмъ зрѧ ба҃ сказа́етсѧ · и҆ и҆зъ ѩ҆зыка їже людиѥ҆ зрѧтъ ба҃ ※

28 ливанъ

[Пс. 28:5] φωνὴ Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, καὶ συντρίψει Κύριος τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου

 

συντρίψει] Τοὺς δαίμονας, ὡς ὑπερηφνους καὶ ὡς ἀεὶ χαίροντας τῷ Λιβάνῳ. ὁ Λίβανος γὰρ ὄρος θυσιῶν λέγεται. συνέτριφε δὲ τούτους ἡ Χριστοῦ παρουσία, παύσασα τὴν εἐδώλων μανίαν.

Гласъ господенъ скрѹшаѫштааго кедры ⁘ И съкрѹшитъ господъ кедры ливанѧ ⁘ Бѣсы ꙗко гръды и ꙗко прїсно радѹѫщѫ сѧ ливанѹ · ливанъ бо гора жрътвъна наричетъ сѧ. скрѹши же сиѫ хв҃о пришествие · ѹпразни идолъско неистовъсвто ⁘

Гласъ гн҃ъ съкрѹшаѫ҆щааго кедры.

Гръдыѧ҆ ꙗ҆ко высокы · гласѹ бо тъгда послѹшьствѹѫ҆щѹ ѡ҆ сн҃ѹ · невѣрных высота скрѹшисѧ •

И҆ съкрѹшитъ кедры ливанѧ • ||

(л. 45об.)

Бѣсы ꙗ҆ко гръды · и҆ ꙗ҆ко приснорадѹѫ҆щѧсѧ ливанѹ ливань бо гора жрътвна нарицае҆тсѧ · съкрѹши же сиѩ҆ хв҃о пришествиѥ҆ · ꙋпразнь и҆дольско неи҆стовство •

(пс) · Ӥ скрѹшить гд҃ь кедри ливаньскыꙗ̇ ⁘ Ⓣ · Бѣсы ꙗ̇ко гърды · ꙗ̇ко присно радѹю̇щасѧ ливанѹ · ливанъ бо гора жьртвъ нарицаѥ̇тьсѧ · съкрѹши же сиꙗ̇ хв҃о пришьствиѥ̇ · ѹ̇пражҥь и̇дольско неи̇стовьѥ̇ ⁘

28 кадись

[Пс. 28:8] φωνὴ Κυρίου συσσείοντος ἔρημον καὶ συσσείσει Κύριος τὴν ἔρημον Κάδης.

 

συνσείσει — Καδής] Καδὴς ἐρμηνεύεται ἁγίασμα, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία. ἔτι γὰρ συνέσεισεν αὐτήν, μεταβαλὼν ἀπὸ ἀκαθαρσίας εἰς ἁγίασμα δόξης. 

Гласъ господенъ стрѧсаѫштааго пѹстынѧ ⁘ И стрѧсетъ г҃ъ пѹстынѧ гадъскѫ ⁘ Гади сказаетъ сѧ ст҃ыни еже естъ црк҇ви · еще бо сътрѧсе ѫ прѣложъ ѿ нечистоты въ ст҃ынѧ славы ⁘

И҆ стрѧсетъ гд҃ъ пѹстынѧ кадъскѫ

Гадъ сказае҆тсѧ ст҃ыни · е҆же е҆стъ црк҃ы · е҆ще бо стрѧсе ѩ҆ прѣложь ѿ нечистоты · вь ст҃ынѧ славы

(пс) · Ӥ сътрѧсеть гд҃ь пѹстыню кадисьскꙋ ⁘ Ⓣ Кадись сказаѥ̇тьсѧ свѧтыни · ѥ̇же ѥ̇сть цр҃кы · ѥ̇ще бо сътрѧсе ю̇ преложь ѿ нечс҇тоты въ ст҃ыню славы ⁘

29 ровъ

[Пс. 29:4] Κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ᾅδου τὴν ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπὸ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον.

 

ἔσωσάς με] Τῶν κατεχομένων ἐν τῷ ᾄδῃ· λάκκον γὰρ λέγει τὸν ᾄδην. ἐκεῖθεν γὰρ ἀνέβη ἡ τοῦ κυρίου ψυχή, καθὼς γέγραπται τῷ προφήτῃ.

Сп҃слъ мѧ еси отъ низъходѧщихъ въ ровъ ⁘ Отъдрьжимоихъ въ адѣ рова бо гл҃еть ада. отътоудѹ бо възиде гн҃ѧ дш҃ѧ. ꙗкоже есть пӏсано пр҃кмь ⁘

Сп҃се мѧ ѿ низъходѧщии҆хъ в ровъ

Ѿ дръжимыхъ въ а҆дѣ · рова бо гл҃етъ а҆да · ѿтѫдѹ бо вьзиде гн҃ѣ дш҃а · ꙗ҆ко же е҆стъ писано про҇ркомъ

41 анатима

[Пс. 41:7] Πρὸς ἐμαυτὸν ἡ ψυχή μου ἐταράχθη· διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἐρμωνιείμ, ἀπὸ ὄρους μικροῦ.

 

διὰ τοῦτο μνησθήσομαί] Ἐκ γῆς Ἰορδάνου, ὅτι ἐν αὐτῷ κατέβη ὁ κύριος. Ἑρμωνιεὶμ δὲ ἑρμηνεύεται ἀνάθημα. ἐν τῷ Ἰορδάνῃ οὖν ὑπέδειξε τὸ λουτρὸν τῆς ἀφθαρσίας. διὰ δὲ τοῦ ὄρους ἀνέθηκεν ἑαυτῷ τὸν ἄνθρωπον. αἰνιγματωδῶς οὖν ὁ προφήτης ἑκάτερα ἐφανέρωσεν.

Сего ради помѧноухъ тѧ отъ землѧ иѥрданьскыꙗ и ерьмоньскыꙗ отъ горы малы ⁘ Отъ землѧ иерданьскыѧ. ѧко тоу съниде г҃ь. || (л. 65) и ермони же съказаетьсѧ. анатима въ ерданѣ оубо показа баню. нетьлѣниꙗ. на горѣ же възложи на сѧ чл҃ка. приточьноу бо пр҃къ обое съказа ⁘

Сего ради помѧнѫх꙽ тѧ ѿ землѧ и҆о҆р꙽даньскы и҆ е҆рмѡн꙽скы  горы малы ⁘

Ѿ земл҇ѧ їѡ҆р꙽дан꙽скы ꙗ҆ко в꙽ тѫ сьниде г҃ь · е҆рмѡним꙽ же сказае҆тсѧ а҆наѳема · въ ї́ѡ҆р꙽данѣ ꙋбо показа банѧ нетлѣниꙗ҆, на горѣ же вьзложи на сѧ чл҇ка · прїтч҇но ꙋбо прро҇кь сказ҇ ѡ҆бое҆ ⁖–

44 змьрна

[Пс. 44:9] σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασσία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε.

 

σμύρνα καὶ στακτὴ] Σμύρναν λέγει τὸ ἄφθαρτου τῆς σαρκός· ἐν ταύτῃ γὰρ οὁ νεκροὶ συντιθέμενοι οὐ φθείρονται. στακτὴν δὲ ὡς ἀπαύγασμα τοῦ πατρὸς ἀποσταλάξας. κασσίαν δὲ ὡς τῇ εὐωδίᾳ τοῦ πνεύματος χρισθεὶς ἀπὸ τῶν ἐνδυμάτων τῆς χάριτος, ὅ ἐστιν ἱμάτια (ἱματίων).

Змьрна и стак꙽та и касиѧ отъ ризъ твоихъ ⁘ Змьрноу гл҃еть неистьлѣнье плъти. въ тои бо мрьтвии полагаѥми. не истьлѣѭть.  стак꙽тъ же ꙗко зароу отъ оц҃а въсиꙗвъшоу. касиѫ же. ѧко бл҃гооуханиемь дх҃овьно. помазанъ. отъ одеждь бл҃гдти. еже соут ризы ⁘

Змѷрна и҆ стак꙽тъ и҆ касиа҆ ѿ рїзъ твоих҇

Змѷрнѫ гл҃етъ неи҆стлѣниа҆ пльтъ · в тои҆ бо мрътвиї полагае҆ми не и҆стлѣѫ҆тъ · стак꙽тъ же ꙗ҆ко зарѧ ѿ о҆ц҃а вьсиꙗ҆вшѫ · касиѩ҆ же · ꙗ҆ко блг҃оѫ҆хании҆мъ дх҃овнымъ помазанъ · ѿ ѡ҆деждь благодѣти е҆же сѫтъ ризы

(пс) · Змюрна и стакта и касиꙗ ѿ ризъ твоихъ ⁘ Ⓣ · Змюрнѹ гл҃ть нетлѣнье плъти · въ тои бо мьртвии полагаѥми не истьлѣють · стактъ же ꙗко зарю ѿ оц҃а въсьꙗвшю · касиꙗ же ꙗко бл҃гоѹханьѥмь дх҃овнымь помазанъ · ѿ одежь бл҃годати ѥже сѹть ризы ⁘

44 стакта

[Пс. 44:9] σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασσία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε.

 

σμύρνα καὶ στακτὴ] Σμύρναν λέγει τὸ ἄφθαρτου τῆς σαρκός· ἐν ταύτῃ γὰρ οὁ νεκροὶ συντιθέμενοι οὐ φθείρονται. στακτὴν δὲ ὡς ἀπαύγασμα τοῦ πατρὸς ἀποσταλάξας. κασσίαν δὲ ὡς τῇ εὐωδίᾳ τοῦ πνεύματος χρισθεὶς ἀπὸ τῶν ἐνδυμάτων τῆς χάριτος, ὅ ἐστιν ἱμάτια (ἱματίων).

Змьрна и стак꙽та и касиѧ отъ ризъ твоихъ ⁘ Змьрноу гл҃еть неистьлѣнье плъти. въ тои бо мрьтвии полагаѥми. не истьлѣѭть.  стак꙽тъ же ꙗко зароу отъ оц҃а въсиꙗвъшоу. касиѫ же. ѧко бл҃гооуханиемь дх҃овьно. помазанъ. отъ одеждь бл҃гдти. еже соут ризы ⁘

Змѷрна и҆ стак꙽тъ и҆ касиа҆ ѿ рїзъ твоих҇

Змѷрнѫ гл҃етъ неи҆стлѣниа҆ пльтъ · в тои҆ бо мрътвиї полагае҆ми не и҆стлѣѫ҆тъ · стак꙽тъ же ꙗ҆ко зарѧ ѿ о҆ц҃а вьсиꙗ҆вшѫ · касиѩ҆ же · ꙗ҆ко блг҃оѫ҆хании҆мъ дх҃овнымъ помазанъ · ѿ ѡ҆деждь благодѣти е҆же сѫтъ ризы

(пс) · Змюрна и стакта и касиꙗ ѿ ризъ твоихъ ⁘ Ⓣ · Змюрнѹ гл҃ть нетлѣнье плъти · въ тои бо мьртвии полагаѥми не истьлѣють · стактъ же ꙗко зарю ѿ оц҃а въсьꙗвшю · касиꙗ же ꙗко бл҃гоѹханьѥмь дх҃овнымь помазанъ · ѿ одежь бл҃годати ѥже сѹть ризы ⁘

44 касиѧ

[Пс. 44:9] σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασσία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε.

 

σμύρνα καὶ στακτὴ] Σμύρναν λέγει τὸ ἄφθαρτου τῆς σαρκός· ἐν ταύτῃ γὰρ οὁ νεκροὶ συντιθέμενοι οὐ φθείρονται. στακτὴν δὲ ὡς ἀπαύγασμα τοῦ πατρὸς ἀποσταλάξας. κασσίαν δὲ ὡς τῇ εὐωδίᾳ τοῦ πνεύματος χρισθεὶς ἀπὸ τῶν ἐνδυμάτων τῆς χάριτος, ὅ ἐστιν ἱμάτια (ἱματίων).

Змьрна и стак꙽та и касиѧ отъ ризъ твоихъ ⁘ Змьрноу гл҃еть неистьлѣнье плъти. въ тои бо мрьтвии полагаѥми. не истьлѣѭть.  стак꙽тъ же ꙗко зароу отъ оц҃а въсиꙗвъшоу. касиѫ же. ѧко бл҃гооуханиемь дх҃овьно. помазанъ. отъ одеждь бл҃гдти. еже соут ризы ⁘

Змѷрна и҆ стак꙽тъ и҆ касиа҆ ѿ рїзъ твоих҇

Змѷрнѫ гл҃етъ неи҆стлѣниа҆ пльтъ · в тои҆ бо мрътвиї полагае҆ми не и҆стлѣѫ҆тъ · стак꙽тъ же ꙗ҆ко зарѧ ѿ о҆ц҃а вьсиꙗ҆вшѫ · касиѩ҆ же · ꙗ҆ко блг҃оѫ҆хании҆мъ дх҃овнымъ помазанъ · ѿ ѡ҆деждь благодѣти е҆же сѫтъ ризы

(пс) · Змюрна и стакта и касиꙗ ѿ ризъ твоихъ ⁘ Ⓣ · Змюрнѹ гл҃ть нетлѣнье плъти · въ тои бо мьртвии полагаѥми не истьлѣють · стактъ же ꙗко зарю ѿ оц҃а въсьꙗвшю · касиꙗ же ꙗко бл҃гоѹханьѥмь дх҃овнымь помазанъ · ѿ одежь бл҃годати ѥже сѹть ризы ⁘

44 варии

[Пс. 44:9] σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασσία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε.

 

ἀπὸ βάρεων] Βάρεις οἶκοι εἰσιν ὑφηλοί. λέγει οὖν τὰς ἐκκλησίας ἐλεφαντίνων, ὡ εὐπρεπεῖς καὶ ἰσχυραί· ἐν αὐταῖς δὲ εὐφραίνεται ὁ κύριος ἐπὶ τοῖς σωζομένοις δι᾽ αὐτῶν.

От вареи слоновьнъихъ. из нихъже възвеселиша тѧ ⁘ ТВарии домове соуть велици. нарицаѫть ѹбо цр҃кви. слоновьны. ѧко красьны и тврьды. въ тѣхъже веселитьсѧ г҃ь. о сп҃саѭщихъсѧ⁘

Ѡ҆т꙽ вариї҆ слоновныи҆хъ и҆з них꙽ же възвеселиша тѧ

Варїи домове сѫт҇ велици · нарїцае҆т꙽ же ꙋбо цр҃кви слоновьны · ꙗ҆ко красныи҆ твр꙽ды · в꙽ тѣх же веселїтсѧ г҃ъ · о҆ спс҃аѫ҆щиїх꙽сѧ и҆мъ ||

45 тѹръ

[Пс. 44:13] καὶ προσκυνήσεις αὐτῷ. καὶ θυγάτηρ Τύρου ἐν δώροις· τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.

 

καὶ προσκυνήσουσιν] Τύρος συνοχὴ ἑρμηνεύεται. λέγει οὖν ἐκκλησίαν καὶ ὡς τῶν ἐθνῶν οὖσαν καὶ ὡς ἐκ τῆς συνοχῆς τῶν εἰδώλων· ἐν αὐτῇ γὰρ τὰ δῶρα καθ᾽ ἑκάστην τῷ θεῷ προσφέρεται (τὰ ἔθνη τὰ δῦρα καθ᾽ ἑκάστην τῷθεῷ προσφέρει).

И дъщи тѹрова съ дары лицоу твоѥмоу ⁘ Тѹръ съказаетьсѧ съдрьжанье. гл҃еть же и ꙗко отъ ꙗзыкъ сѹщѹ. и ꙗко отъ съдрьжаньꙗ идольскаго. въ неи бо дарове по вьсѧ дн҃и бв҃и приносими сѹть ⁘

И҆ дъщи тӱрова съ дары. ||

(л. 80об.)

Ту҆рь съдр꙽жаниѥ҆ сказаѐтсѧ · гл҃ет же црк҃ви · ꙗ҆ко ѿ ѧ҆зыкъ сѫща · и҆ ꙗ҆ко ѿ съдр꙽жаниа̇ и̇дольска · в҆ неи҆ бо дарове по в҆сѧ дн҃и бв҃и прїносими сѫтъ

47 сионъ

[Пс. 47:3] εὐρίζῳ ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς. ὄρη Σιών, τὰ πλευρὰ τοῦ Βορρᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου.

 

ὄρη Σιών] Σιὼν ἑρμηνεύεται σκοπεύτρια (σκοπουρία), ὅ ἐστιν ἐκκλησία, ὅτι δι᾽ αὐτῆς ἐπισκοπεῖ ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον. αὕτη δὲ διὰ τῶν ὅπλων, τῶν δεοιῶν καὶ ἀριστερῶν, τῶν δύο πλευρῶν, ἀντιττάτεται τοῖς ἔργοις τοῦ σκότους. βορρᾶς γὰρ σκότος ἑρμηνεύεται. 

Тоу бо ѡбрѣте радость. вьсеи земли. высота бо широта съказаетьсѧ ⁘ Гора сионьска ребра сѣверова ⁘ Сионъ съказаетьсѧ позрачище. еже есть цр҃кы. ꙗко тою посѣщаеть чл҃ка. та же ороужие и деснымии шоуими. обоими ребры противлѧетьсѧ  дѣломь тьмьныимь. сѣверъ бо тьма съказаетьсѧ ⁘ 

Горы сїѡ҅н҆скы ребра сѣверова

Сио́нь сказае҆тсѧ позрачище · е҆же е҆стъ цр҃кы · ꙗ҆ко тоѫ҆ прїсѣщаѐтъ чл҃ка · тако же ѡ҆рѫжнї десными и҆ шѹи҆и҅ми · ѡ҅бои҆ми ребры противлѣе҆тсѧ дѣломъ темныи҆мъ · сѣверъ бо т꙽ма сказае҆тсѧ

(пс) · Гора сиѡньска ребра сѣверова ⁘ Ⓣ · Сионъ съказаѥтьсѧ позрачище · ѥже ѥсть цр҃кы · ꙗко тою присѣщаѥть члв҃ка · та же орѹжьѥ · десными и шюими · обоими ребры противлѧѥтьсѧ дѣломъ тьмны||(л.81об.)мъ · сѣверъ бо тьма сказаѥтьсѧ ⁘

47 сѣверъ

[Пс. 47:3] εὐρίζῳ ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς. ὄρη Σιών, τὰ πλευρὰ τοῦ Βορρᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου.

 

ὄρη Σιών] Σιὼν ἑρμηνεύεται σκοπεύτρια (σκοπουρία), ὅ ἐστιν ἐκκλησία, ὅτι δι᾽ αὐτῆς ἐπισκοπεῖ ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον. αὕτη δὲ διὰ τῶν ὅπλων, τῶν δεοιῶν καὶ ἀριστερῶν, τῶν δύο πλευρῶν, ἀντιττάτεται τοῖς ἔργοις τοῦ σκότους. βορρᾶς γὰρ σκότος ἑρμηνεύεται

 

Тоу бо ѡбрѣте радость. вьсеи земли. высота бо широта съказаетьсѧ ⁘ Гора сионьска ребра сѣверова ⁘ Сионъ съказаетьсѧ позрачище. еже есть цр҃кы. ꙗко тою посѣщаеть чл҃ка. та же ороужие и деснымии шоуими. обоими ребры противлѧетьсѧ  дѣломь тьмьныимь. сѣверъ бо тьма съказаетьсѧ ⁘ 

Горы сїѡ҅н҆скы ребра сѣверова

Сио́нь сказае҆тсѧ позрачище · е҆же е҆стъ цр҃кы · ꙗ҆ко тоѫ҆ прїсѣщаѐтъ чл҃ка · тако же ѡ҆рѫжнї десными и҆ шѹи҆и҅ми · ѡ҅бои҆ми ребры противлѣе҆тсѧ дѣломъ темныи҆мъ · сѣверъ бо т꙽ма сказае҆тсѧ

(пс) · Гора сиѡньска ребра сѣверова ⁘ Ⓣ · Сионъ съказаѥтьсѧ позрачище · ѥже ѥсть цр҃кы · ꙗко тою присѣщаѥть члв҃ка · та же орѹжьѥ · десными и шюими · обоими ребры противлѧѥтьсѧ дѣломъ тьмны||(л.81об.)мъ · сѣверъ бо тьма сказаѥтьсѧ ⁘

47 июдѣꙗ

[Пс. 47:12] εὐφρανθήτω τὸ ὄρος Σιών, ἀγαλλιάσθωσαν αἱ θυγατέρες τῆς Ἰουδαίας ἕνεκεν κριμάτων σου, Κύριε.

 

ἀγαλλιάσθωσαν] Αἱ θυγατάρες· αἱ ἐκκλησίαι. πάλιν ἐπὶ τῇ μητρὶ ἀγαλλιάσθωσαν τῇ Σιών· αὗται γὰρ θυγατέρες τῆς ἐξομολήσεως. Ἰουδαία γὰρ ἐξομολόγησις ἑρμηνεύεται. ἐν γὰρ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐξομολογεῖται πᾶς ἄνθρωπος.

И въздрадоуѫтьсѧ дъщери июдеискы ⁘ Дъщери цр҃кви пакы о мт҃ри. въздра||(л. 77об.)доуѭтьсѧ о сионѣ. сиꙗ бо дъщери соуть исповѣданиѩ. июдѣа бо исповѣданье съказаетьсѧ. въ цр҃кви бо вьсѧкъ чл҃къ исповѣдаетьсѧ ⁘

И҆ възрадуѫ҆етсѧ дъщери и҅ю҅деи҆скы

Дъщери црк҃ви пакы · ѡ мт҃ри възрадуѫ҆тсѧ · сі҆о҅ни сиѩ҆ бо дъщери сѫтъ и҆сповѣданиа̇ · і҆ю҅деа̇ бо и҅сповѣданиѥ̇ сказаетсѧ · в҆ цр҃кві бо всѣк҇ члк҃ъ и҅спо҇вѣдае҇тс҇ѧ

(пс) · И възрадѹют дъщери июдѣискы ⁘ Ⓣ · || (л. 82) Црк҃ви пакы ѡ мт҃ри въздрадѹютьсѧ ѡ сиѡнѣ · сиꙗ бо дъщери исповѣданиꙗ · июдѣꙗ бо исповѣданиѥ сказаѥтьсѧ · въ цр҃кви бо всѧкъ члв҃къ исповѣдаетьсѧ ⁘

50 ѵсопъ

[Пс. 50:9] ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

 

ραντιεῖς με] Προμηνύει ὁ προφήτης τὸ βάπτισμα, ἐπειδὴ ὁ νόμος ὑσσώπῳπεριερραίνετο· ὕσσωπος δέ ἐστι τὸ ἄνθος τοῦ καλάμου.

Окропиши мѧ осопомь очищоусѧ ⁘ Пронарекоуѥть пр҃ркъ кр҃щениѥ. понеже законьнии. исопомь кроплѧхоусѧ. оусопъ же есть цвѣтъ естьствьны ⁘ 

Ѡ҆кропиши мѧ у̀сопомъ и҆ ѡ́чищѫсѧ

Пронарѣковавъ про҇ркъ кр҃щениѥ̇ · понеже закономъ у̀сопомъ кр꙽млѣа́хѫсѧ · у̀сопь же ѥс҇ свѣт҇ и҆стин҆ны

52 ил҃ь

[Пс. 52:7] τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ; ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν Θεὸν τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται Ἰακὼβ καὶ εὐφρανθήσεται Ἰσραήλ.

 

τίς δώσει] Ὁ κύριος δίδωσιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τὴν σωτηρίαν τῷ νέῳ λαῷ, ὅ ἐστιν ὁρατὸς θεοῦ· Ἰσραὴλ γὰρὁρῶν (κύριον) ἑρμηνεύεται.

К꙽то дасть отъ сиѡна сп҃сение изл҃во ⁘ Гь҃ дасть въ цр҃кви сп҃сение новъимъ людьмъ. еже есть видимъ бм҃ъ. ил҃ь бо зьрѧ г҃а съказаѥтьсѧ

Кто дастъ ѿ сио҅на сп҃сениѥ҆ и҆їсрдаїлево

Гъ҃ дастъ вь цр҃кви сп҃сениѥ̇ новымъ людемъ · е҅же е̇стъ видимъ бм҃ъ · и҆їзл҃ь бо зрѧ га҃ сказаѐтсѧ

57 рамонъ

[Пс. 57:10] πρὸ τοῦ συνιέναι τὰς ἀκάνθας αὐτῶν τὴν ράμνον, ὡσεὶ ζῶντας, ὡσεὶ ἐν ὀργῇ καταπίεται αὐτούς.

 

πρὸ τοῦ συνιέναι] Ἡ ῥάμνος ἀκανθῶδές ἐστι ξύλον καὶ πᾶσα δὲ ἄκανθα ἐν χερσώδεσι τόποις γίνεται. οὐσυνῆκαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, ὅτι χέρσος ἐγενήθη ὁ τόπος αὐτῶν καὶ ἀκανθῶν πεπλήρωται.

Прѣжде даже не разѹмѣ[] тръниꙗ вашѥго рамъна ⁘ Рамонъ ѡстрог[] ѥстъ дрѣво, и всѣко тръние на пꙋстѣхъ мѣстѣх бываѥтъ · не разѹмѣшѫ же жид[] ꙗко пꙋсто быс҇ мѣсто ихъ и тръниꙗ исплнъ ⁘

Прѣжде даже не разоумѣѥте трьньꙗ вашего рамьна ⁘ Рамонъ острогаво есть древо. и вьсѧко трьнь||(л. 97об.)е. на поустѣхъ мѣстѣхъ бываеть. не разоумѣша жидове. ꙗко поусто быс мѣсто ихъ. и трьньѧ исплънь ⁘

Прѣжде даже не разѹмѣѫ҆тъ тръниа̇ вашего рамьна

Рамонь е҅стъ ѡ҆стръгаво дрѣво · и̇ всѣко тръниѥ̇ на пѹстхъ мѣстѣх бывае̇тъ · не разѹмѣшѧ жидове · ꙗ҅ко пѹстѡ быс҇ мѣсто их · и҆ тръниа҅ и̇спльнъ

(пс) · Преже не разѹмѣѥ̇те тьрньꙗ вашего рамна ⁘ Ⓣ · Рамонъ о̇строгато ѥ̇сть древо · а тьрньѥ̇ всѧко на пѹстыхъ мѣстѣ бываѥ̇ть · жидове же не разумѣша. ꙗ̇ко пѹсто быс҇ мѣсто и̇хъ · и̇ тьрньꙗ̇ и̇спълнъ ⁘

59 сикима

[Пс. 59:8] ὁ Θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ· ἀγαλλιάσομαι καὶ διαμεριῶ Σίκιμα καὶ τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν διαμετρήσω.

 

ἀγαλλιάσομαι] Σίκιμα ἑρμηνεύεται ὠμίασις, τοὺς δὲ ὤμους τῶν δαιμόνων τῶν δυνατῶν διεμέρισεν ὁ κύριος, τουτέστιν ἐδίχασεν, ὥστε μὴ δυνατεύειν κατὰ τοῦ ἀνθρώπου.

 

 

Б҃ъ гл҃а въ ст҃ѣмъ твоѥмъ ⁘ Възърадѹѭсѧ и разъдѣлѧ сикимѫ ⁘ Сикима сказаѥтъсѧ рамѣнъство · рама же бѣсъ силъных. раздѣли г҃ъ · сирѣчъ растеса · да не възмогѫтъ на чк҃а ⁘

Въздрадоуюсѧ и раздѣлю сикимоу ⁘ Сикима съказаетьсѧ рамѧньство рама же (?). || (л. 100) бѣсъ сильныихъ раздѣли г҃ь сирѣчь растеса. да не възмогоуть на чл҃ка ⁘

Бъ҃ гл҃а въ ст҃ѣмъ свое҅мъ

Възрадѹѭ҆сѧ и҆ раздѣлѧ сикимѫ

Сикима сказае҆тсѧ рамѣньство · рама же бѣсъ сил҆ных · ѩ̇же раздѣли гь҃ · сирѣчь растеса · да не вьзмогѫтъ на чл҃ка

(пс) · Въздрадѹюсѧ и̇ раздѣлю сикимѹ ⁘ Ⓣ || (л. 87) Сикима сказаѥтьсѧ рамѧньство · рамѹ же бѣсъ силныхъ раздѣли гд҃ь · сирѣчь растеса · да не възмогѹть на члв҃ка ⁘

59 галаадъ

[Пс. 59:9] ἐμός ἐστι Γαλαάδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆ, καὶ Ἐφραὶμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, Ἰούδας βασιλεύς μου·

 

ἐμός ἐστι] Γαλαάδ ἑρμηνεύεται μετοικία μαρτυρίας· Μανασσὴς δὲ ἀνθιστάμενος· τὸ δὲεἰπεῖν ὅτι ἐμός ἐστιν, ὅτι ἡ μετοικία τοῦ Χριστοῦ, τουτέστιν ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν, μαρτύριον ἐγένετο πάσης τῆς κτίσεως. μετῴκησαν γὰρ [πάλιν] εἰς τὰ πατρῷα.

 

Мои ѥстъ галаадъ мои ѥсть манаси ⁘ Галаадъ сказает сѧ прѣселение свѣдѣниꙗ · манаси противѧ сѧ. а еже реч ꙗко мои естъ. ꙗко прѣселениѥ хв҃о · сирѣч вскрсъшаго изъ мртвых. свѣдение быс҇ всеи твари · прѣселишѫ бо сѧ въ ѡч҃аа ⁘

Мои есть галаадъ и мои есть манасии ⁘ Галаадъ съказаетьсѧ прѣнесенье съвѣдѣниꙗ. манаси противѧсѧ. а еже рече ꙗко мои есть. ѧко приселение  хв҃о. сирѣчь въскрьсъшааго из мрътвыихъ. съвѣдѣние быс вьсеи твари. прѣсели бо сѧ въ чл҃ка ⁘ 

Мои҆ е҆стъ галаа҅дъ и҆ мои҆ е҆стъ манаси

Галаа҆дь сказае̇т҆сѧ прѣселениа̇ свѣдниѥ҅ · манаси противѧсѧ · а҆ е̇же реч҇ мои҆ е̇стъ · ꙗко прѣселениѥ̇ хв҃о сїрѣч҇ в҆скрс҇шаа҆го и҆з мртвых · свѣдниѥ̇ быс҇ всеи҆ твари · прѣсели бо сѧ вь члк҃а

(пс) · Мои̇ ѥ̇сть галаӓдъ и̇ мои̇ ѥ̇сть манасиꙗ̇ ⁘ Ⓣ · Галаӓдъ сказаѥ̇тьсѧ преселеньѥ̇ съвѣдѣньꙗ̇. манасии̇ противѧсѧ · а̇ ѥ̇же мои̇ ѥ̇сть · преселеньѥ̇ хв҃о · сирѣчь въскрьсъшаго и̇з мьртвыхъ · съвѣдѣньё быс҇ все и̇ твари · пресели бо сѧ пакы ѿ члв҃къ ⁘

59 манасиꙗ

[Пс. 59:9] ἐμός ἐστι Γαλαάδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆ, καὶ Ἐφραὶμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, Ἰούδας βασιλεύς μου·

 

ἐμός ἐστι] Γαλαάδ ἑρμηνεύεται μετοικία μαρτυρίας· Μανασσὴς δὲ ἀνθιστάμενος· τὸ δὲεἰπεῖν ὅτι ἐμός ἐστιν, ὅτι ἡ μετοικία τοῦ Χριστοῦ, τουτέστιν ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν, μαρτύριον ἐγένετο πάσης τῆς κτίσεως. μετῴκησαν γὰρ [πάλιν] εἰς τὰ πατρῷα.

Мои ѥстъ галаадъ мои ѥсть манаси ⁘ Галаадъ сказает сѧ прѣселение свѣдѣниꙗ · манаси противѧ сѧ. а еже реч ꙗко мои естъ. ꙗко прѣселениѥ хв҃о · сирѣчвскрсъшаго изъ мртвых. свѣдение быс҇ всеи твари · прѣселишѫ бо сѧ въ ѡч҃аа ⁘

Мои есть галаадъ и мои есть манасии ⁘ Галаадъ съказаетьсѧ прѣнесенье съвѣдѣниꙗ. манаси противѧсѧ. а еже рече ꙗко мои есть. ѧко приселение  хв҃о. сирѣчь въскрьсъшааго из мрътвыихъ. съвѣдѣние быс вьсеи твари. прѣсели бо сѧ въ чл҃ка ⁘ 

Мои҆ е҆стъ галаа҅дъ и҆ мои҆ е҆стъ манаси

Галаа҆дь сказае̇т҆сѧ прѣселениа̇ свѣдниѥ҅ · манаси противѧсѧ · а҆ е̇же реч҇ мои҆ е̇стъ · ꙗко прѣселениѥ̇ хв҃о сїрѣч҇ в҆скрс҇шаа҆го и҆з мртвых · свѣдниѥ̇ быс҇ всеи҆ твари · прѣсели бо сѧ вь члк҃а

(пс) · Мои̇ ѥ̇сть галаӓдъ и̇ мои̇ ѥ̇сть манасиꙗ̇ ⁘ Ⓣ · Галаӓдъ сказаѥ̇тьсѧ преселеньѥ̇ съвѣдѣньꙗ̇. манасии̇ противѧсѧ · а̇ ѥ̇же мои̇ ѥ̇сть · преселеньѥ̇ хв҃о · сирѣчь въскрьсъшаго и̇з мьртвыхъ · съвѣдѣньё быс҇ все и̇ твари · пресели бо сѧ пакы ѿ члв҃къ ⁘

59 ѥфрѣмъ

[Пс. 59:9] ἐμός ἐστι Γαλαάδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆ, καὶ Ἐφραὶμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, Ἰούδας βασιλεύς μου·

 

καὶ Ἐφραὶμ] Ἐφραὶμ καρποφορία ἑρμηνεύεται. ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ πνεύματος κραταίωσίς ἐστι τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅἐστι κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ.

И ѥфремъ крѣпости главы моѥѭ ⁘ Ѥфремъ плодоносенъ сказаѥтъ · плодъ бо дх҃овенъ · и крѣростъ ѥстъ крьстиꙗномъ · ѥже ѥстъ слава хв҃а ⁘

И ефремъ крѣпость главы моеѧ ⁘ Ефремъ плодоносьнъ съказаеть. плодъ бо дх҃овьныи крѣпость ѥсть крьстиꙗномъ. еже ѥсть глава хв҃а ⁘

И҆ е҆фрее҆мъ крѣпость главы мое̇ѩ҆

Е҆фрее̇мъ плодоноснъ сказае̇тсѧ · плодъ бо дх҃овны крѣпость е̇стъ хрїстиа҆номъ · е҆же е̇стъ глава хв҃а

(пс) · И ѥ̇фрѣмъ крѣпость главы моѥ̇ꙗ̇ ⁘ Ⓣ · Ефрѣмъ плодоносьнъ сказаѥ̇тьсѧ · плод бо дх҃вныи̇ крѣпость ѥ̇сть · крс҇тьꙗ̇номъ · ѥ̇же ѥ̇сть глава хв҃а ⁘ –

59 июда

[Пс. 59:9] ἐμός ἐστι Γαλαάδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆ, καὶ Ἐφραὶμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, Ἰούδας βασιλεύς μου·

 

Ἰούδας] Οἱ ἐξομολογούμενοι δέξονται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ· Ἰούδας γὰρ ἐξομολόγησις ἑρμηνεύεται.

И҆ю҅да цр҃ъ мои҆ И҆сповѣдаѫ҆щеи҆сѧ приїмѧтъ црс҇тво бж҃иѥ̇ · и҆ю҆да бо и҆сповѣданиѥ̇ сказае̇тсѧ

(пс) · Ию̇да цс҇рь мои̇ ⁘ Ⓣ · Ӥсповѣдаю̇щиӥсѧ прии̇мѹть цс҇рствиѥ̇ бж҃иѥ̇ · и̇ю̇да бо и̇сповѣданьѥ̇ сказаѥ̇тсѧ ⁘

59 моавъ

[Пс. 59:10] Μωὰβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.

 

Μωὰβ λέβης] Μωὰβ πατὴρ ἑρμηνεύεται· λέβης δὲ σκεῦός ἐστιν, ἐν ᾧ ὕδωρ κρατεῖται. λέγει οὖν τὸ βάπτισμα, ὡςκαὶ τῷ υἱῷ ἡ φυνὴ τοῦ πατρὸς ἐδόθη βαπτιζομένῳ. ἐλπίς, ὡς διὰ τὸν ἄνθρωπον.

Моавъ конобь оупъваниꙗ моего ⁘ Моавъ оц҃ь съказаетьсѧ. конобъ же есть съсоудъ. въ немьже вода дрьжитьсѧ. гл҃еть же крьщенье. ꙗкоже и сн҃оу  глас оч҃ь. дастьсѧ крьстѧщоусѧ. оупъвание за чл҃ка ради ⁘ 

Моа̇въ конобъ ꙋпьваниа̇ мое҆го

Моа̇въ о҅ц҃ъ сказае҆тсѧ · коноб꙽ же е̇стъ съсѫдъ в нем꙽ же вода др꙽житсѧ · гл҃ет҆ же крщ҃ениѥ̇ · ꙗ̇ко же и҆ сн҃ѹ глас҇ о̇ч҃ь дастьсѧ кръщъшѹсѧ · ѹпьваниѥ҆ за члк҃а ради

(пс) · Моӓвъ конобъ ѹ̈пованиꙗ̇ моѥ̇го ⁘ Ⓣ · Моӓвъ цс҇рь сказаѥ̇тьсѧ · конобъ же ѥ̇сть съсѹдъ · въ немь же вода дьржи̇тсѧ · гл҃ть же крщ҃ньѥ̇ · ꙗ̇ко же сн҃ѹ гласъ ѡч҃ь дастьсѧ крщьшюсѧ · ѹ̈пованьѥ̇ за члв҃ка ради ⁘

59 конобъ

[Пс. 59:10] Μωὰβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.

 

Μωὰβ λέβης] Μωὰβ πατὴρ ἑρμηνεύεται· λέβης δὲ σκεῦός ἐστιν, ἐν ᾧ ὕδωρ κρατεῖται. λέγει οὖν τὸ βάπτισμα, ὡςκαὶ τῷ υἱῷ ἡ φυνὴ τοῦ πατρὸς ἐδόθη βαπτιζομένῳ. ἐλπίς, ὡς διὰ τὸν ἄνθρωπον.

Моа̇въ конобъ ꙋпьваниа̇ мое҆го

Моа̇въ о҅ц҃ъ сказае҆тсѧ · коноб꙽ же е̇стъ съсѫдъ в нем꙽ же вода др꙽житсѧ · гл҃ет҆ же крщ҃ениѥ̇ · ꙗ̇ко же и҆ сн҃ѹ глас҇ о̇ч҃ь дастьсѧ кръщъшѹсѧ · ѹпьваниѥ҆ за члк҃а ради

(пс) · Моӓвъ конобъ ѹ̈пованиꙗ̇ моѥ̇го ⁘ Ⓣ · Моӓвъ цс҇рь сказаѥ̇тьсѧ · конобъ же ѥ̇сть съсѹдъ · въ немь же вода дьржи̇тсѧ · гл҃ть же крщ҃ньѥ̇ · ꙗ̇ко же сн҃ѹ гласъ ѡч҃ь дастьсѧ крщьшюсѧ · ѹ̈пованьѥ̇ за члв҃ка ради ⁘

59 идѹмѣꙗ

[Пс. 59:10] Μωὰβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.

 

ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν] Ἰδουμαία ἑρμηνεύεται ἐκλείπουσα, δῆλον ὅτι ἐκλείποντος τοῦ ἀνθρώπου ἐπεδήμησε τῇ γῇ ὁ Χριστός, ἵνα σώσῃ τὸ γένος τὸ ἀνθρώπινον.

На идоумѣѭ простьроу сапогъ мои ⁘ || (л. 100об.) Идоумѣа съказаетьсѧ ищазаѭщи сирѣчь погыбаѫщоу чл҃коу. приде на землю х҃ъ да сп҃сеть родъ чл҃вчь ⁘

На и҆дѹмѣѭ̇ прострѧ сапогъ мои̇

Идѹмеа̇ сказае҅тсѧ и҆щазаѫ̇щи сирѣчь ꙗ҆ко погыбаѫ҆щѹ члк҃ѹ · прїде на землѧ хс҃ · да сп҃сетъ род члч҃ь

(пс) · На и̇дѹмѣю̇ прострѹ сапогъ мои̇ ⁘ Ⓣ · Ӥдѹмѣꙗ̇ сказаѥ̇тьсѧ · и̇щазаю̇щи · сирѣчь ꙗ̈ко погыбаю̇щю члв҃кѹ приде на землю хс҃ъ · да сп҃сеть родъ члв҃чь ⁘

67 cелмонъ

[Пс. 67:15] ἐν τῷ διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ᾿ αὐτῆς, χιονωθήσονται ἐν Σελμών.

 

χιονωθήσονται] Σελμὼν ἑρμηνεύεται εἰρήνη, οἶκος δὲ τῆς εἰρήνης ἡ ἐκκλησία. λέγει δὲ τοὺς βαπτιζομένος· λευκανθήσονται ἐν τῇ εἰρήνῃ, τουτέστιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

Оснѣжꙗтьсѧ въ селъмонѣ ⁘ Сельмонъ съказаетьсѧ миръ. домъ же мироу цр҃кы. гл҃еть же крьстимыѧ. обѣлѧтьсѧ въ мирѣ. сирѣчь въ цр҃кви ⁘

Ѡ҆снѣжѧтсѧ вь сѡломѡнѣ

Соломѡнь сказае̇тсѧ миръ · дом҆ же мирѹ црк҃ви · глет҆ же крс҇тимыѧ҆ · ѡ҅бѣлѧтсѧ в мирѣ · сирѣчь вь црк҃ви

(пс) · Ӧбѣлѧтьсѧ въ селмо||(л.92)нѣ ⁘ Ⓣ · Селмонъ сказаѥ̇тьсѧ миръ · домъ же мирѹ црк҃ы · гл҃ть крс҇тимыꙗ̇ ѡ̈бѣлѧтьсѧ въ мирѣ · сирѣчь въ црк҃ви ⁘

67 веньаминъ

[Пс. 67:28] ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν ἐκστάσει, ἄρχοντες Ἰούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες Ζαβουλών, ἄρχοντες Νεφθαλείμ.

 

ἐκαῖ Βενιαμίν] Ἀπὸ μέρους ὅλον τὸ ἔθνος αἰνίττεται τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ὡς ἐν ἐκστάσει ἐνεανιεύσαντο (ἐδολιεύσαντο) κατὰ τοῦ Χριστοῦб ὡς γενεσθαι υἱοὺς (υἱὸς) ὀδύνης · Βενιαμὶν γὰρ (δὲ) υἱὸς ὀδύνης ἑρμηνεύεται.

Тѹ вениаминь юноша вь ꙋмѣ ѹжасни. Кнѧзи їюдови влдки ихъ. Кнѧзи завѹлони. кнѧзи нефталимли. Оть чѧсти всего ѧзка нарицаетьс жїдовъка · зане ꙗко въ ꙋжасѣ и юношъствовашѫ на х҃а. ꙗко быти сн҃омъ болѣзни · венїамин҇ бо сн҃ъ болѣзни сказаѥт сѧ ⁘

Тоу мѥнъаминъ юноша въ оумѣ оужасьнѣ ⁘ Отъ части вьсего ѧзыка. нарицѧеть жидовьска. зане ꙗко въ оужасѣ. и юношьство ваша на х҃а. ѧко быти сн҃омъ болѣзни [] съказаетьсѧ ⁘

(пс) · Тѹ веньꙗ̇минъ ѹ̈ноша въ ѹ̈жаснѣ ⁘ Ⓣ · Отъ части всеꙗ ꙗ̇зыка жидовьска · зане ꙗ̇ко въ ѹ̈жасѣ · и̇ ѹ̇ношьствовавъше на х҃а · ꙗ̇ко быти сн҃омъ болѣзни · веньа̇минъ бо сн҃ъ болѣзни сказаѥ̇тьсѧ ⁘

67 заулонъ

[Пс. 67:28] ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν ἐκστάσει, ἄρχοντες Ἰούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες Ζαβουλών, ἄρχοντες Νεφθαλείμ.

 

ἄρχοντες Ἰούδα] Αἰνίττεται τοὺς ἰουδαϊκοὺς ἄρχοντας, οἵτινες ἐν νυκτὶ ἐκράτησαν τὸν κύριον. Ζαβουλὼν γὰρ ῥύσις νυκτὸς ἑρμηνεύεται, Νεφταλεὶμ δὲ πλατυσμός. ἐπλάτυναν γὰρ τὺν ἀνομίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν.

 

Тѹ вениаминь юноша вь ꙋмѣ ѹжасни. Кнѧзи їюдови влдки ихъ. Кнѧзи завѹлони. кнѧзи нефталимли.

Гл҃еть жидовъскыѭ кнѧзѫ, иже в нощи ѭшѫ ха · завлонь бо нощнаа млъва сказает сѧ. невталимъ же пространъство · распространїшѫ бо безакониѥ и грѣхь свои ⁘

Кьнѧзи завьлони. кьнѧзи нефьталимови ⁘ Гл҃еть жидовьскыꙗ кьнѧзѧ. иже въ нощи ѧша г҃а. завьлонъ бо млъва нощьнаꙗ съказаетьсѧ. нефъталимъ пространьство. распространишѧ бо безакониꙗ и грѣхъ свои ⁘

(пс) · Кнѧзи заѹ̈лоҥи || (л. 93об.) кнѧзи нефталимли ⁘ Ⓣ · Гл҃ть жидовьскыꙗ̇ кнѧзѧ · и̇же въ нощи ꙗ̇ша гд҃а · заѹ̈лонъ бо мълва нощьнаꙗ̇ сказаѥ̇тьсѧ · нефталимъ же пространьство сказаѥ̇тьсѧ · распространиша бо безаконьѥ̇ грѣхъ свои̇хъ ⁘

67 нефталимъ

[Пс. 67:28] ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν ἐκστάσει, ἄρχοντες Ἰούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες Ζαβουλών, ἄρχοντες Νεφθαλείμ.

 

ἄρχοντες Ἰούδα] Αἰνίττεται τοὺς ἰουδαϊκοὺς ἄρχοντας, οἵτινες ἐν νυκτὶ ἐκράτησαν τὸν κύριον. Ζαβουλὼν γὰρ ῥύσις νυκτὸς ἑρμηνεύεται, Νεφταλεὶμ δὲ πλατυσμός. ἐπλάτυναν γὰρ τὺν ἀνομίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν.

Тѹ вениаминь юноша вь ꙋмѣ ѹжасни. Кнѧзи їюдови влдки ихъ. Кнѧзи завѹлони. кнѧзи нефталимли.

Гл҃еть жидовъскыѭ кнѧзѫ, иже в нощи ѭшѫ ха · завлонь бо нощнаа млъва сказает сѧ. невталимъ же пространъство · распространїшѫ бо безакониѥ и грѣхь свои ⁘

Кьнѧзи завьлони. кьнѧзи нефьталимови ⁘ Гл҃еть жидовьскыꙗ кьнѧзѧ. иже въ нощи ѧша г҃а. завьлонъ бо млъва нощьнаꙗ съказаетьсѧ. нефъталимъ пространьство. распространишѧ бо безакониꙗ и грѣхъ свои ⁘

(пс) · Кнѧзи заѹ̈лоҥи || (л. 93об.) кнѧзи нефталимли ⁘ Ⓣ · Гл҃ть жидовьскыꙗ̇ кнѧзѧ · и̇же въ нощи ꙗ̇ша гд҃а · заѹ̈лонъ бо мълва нощьнаꙗ̇ сказаѥ̇тьсѧ · нефталимъ же пространьство сказаѥ̇тьсѧ · распространиша бо безаконьѥ̇ грѣхъ свои̇хъ ⁘

67 егѵпетъ

[Пс. 67:32] ἥξουσι πρέσβεις ἐξ Αἰγύπτου, Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ Θεῷ.

 

Αὕτη γὰρ πρώτη ἑδέξατο τὸν σωτῆρα· ἥξουσιν ἐκ θλίφεως εἰς σωτηρίαν. Αἴγυπτος γὰρ ἐκθλίβουσα ἑρμηνεύεται.

Придѫть молитвъници ѡ[] ѥгѷпта ⁘ Ѥтиѡпиꙗ варить рѫ[]ѥѭ къ богѹ ⁘ Тои бо пръвѣе приѭть сп҃а. придѫть ѡ скръби на сп҃сенїѥ · егѷпть бо ѡскръблѣѧщї сказает сѧ ⁘

Придоуть мл҃твьници отъ егуп꙽та ⁘ Тъ бо прьвѣе приѧтъ сп҃са. придѫ отъ скрьби на сп҃сение. егуп꙽тъ бо оскрьблѧѭщии съказаетьсѧ ⁘ 

(псПридѹть млт҃вьници ѿ ѥ̇гѵпта ⁘ Ⓣ · Тъ бо приꙗ̇тъ сп҃са · придѹть на сп҃сеньѥ̇ · ѥ̇гѵпьтъ бо ѡ̇скърблѧю̇щи сказаѥ̇тьсѧ ⁘

67 ефиѡпиꙗ

[Пс. 67:32] ἥξουσι πρέσβεις ἐξ Αἰγύπτου, Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ Θεῷ.

 

Αἰθιοπία] Ὡς ταπεινοὶ προσελεύσονται τῷ Χριστῷ (τῷ θεῷ)· Αἰθίοπες γὰρ ταπεινοὶ ἑρμηνεύονται. λέγει δὲ τὸν εὐνοῦχονб ὅτι πρῶτος τῆς χώρας [πάσης] ἐπίστευσε τῷ θεῷ.

Придѫть молитвъници ѡ[] ѥгѷпта ⁘ Ѥтиѡпиꙗ варить рѫ[]ѥѭ къ богѹ ⁘ Тои бо пръвѣе приѭть сп҃а. придѫть ѡ скръби на сп҃сенїѥ · егѷпть бо ѡскръблѣѧщї сказает сѧ ⁘ Ꙗко смѣрени пристѫпѧть к б҃ѹ. етиѡпи бо смѣренїѥ сказаѥт сѧ. гл҃ет же и каженика. ꙗко пръвѣе ѿ страны тоѧ вѣрова гв҃и ⁘

Придоуть мл҃твьници отъ егуа꙽та ⁘ Тъ бо прьвѣе приѧтъ сп҃са. придѫ отъ скрьби на сп҃сение. егуп꙽тъ бо оскрьблѧѭщии съказаетьсѧ ⁘ Е_иепиꙗ варить роука еѧ къ бо҃у ⁘ Ꙗко съмѣрении приидоуть къ бо҃у. е_иопиꙗ бо съмѣрение съказаетьсѧ. гл҃еть же и каженика. ꙗко прьвѣе отъ страны тоѧ вѣрова гв҃и ⁘ 

(пс) · Ѥ̈фиѡ̈пиꙗ̇ варить рѹка ѥ̇ꙗ̇ къ бгѹ ⁘ Ⓣ · Ꙗ̇ко смѣрении̇ пристѹпѧть къ б҃ѹ · ѥ̇фиѡ̈пи бо смѣрениѥ̇ сказаѥ̇тьсѧ · гл҃ть же и̇ каженика · ꙗ̇ко пьрвоѥ̇ страны тоꙗ̇ вѣровати гс҇ви ⁘

71 сава

[Пс. 71:10] βασιλεῖς Θαρσὶς καὶ νῆσοι δῶρα προσοίσουσι, βασιλεῖς Ἀράβων καὶ Σαβᾶ δῶρα προσάξουσι.

 

βασιλεῖς Ἀράβων] Σαβὰ ἡ βασιλίσσα τῷ Σαλομῶνι δῶρα προσήνεγκεν, ὡς ἡ ἐκκλησία ἡ ἐξ ἐθνῶν, τῴ Χριστῷ ἐπιστρέφασα. Σαβὰ γὰρ ἐπιστροφὴ ἑρμηνεύεται. Χριστὸς δέ ἐστιν ἡ εἰρήνη, ὡς Σαλομών.

Цсре аравиистии сава  дары || (л. 125) приведоуть ⁘ Сава цр҃цѧ саломѹнѹ дары принесе. ꙗкоже и цр҃кы ꙗже отъ ꙗзыкъ. хв҃и обращьшисѧ. сава бо обращеньѥ съказаѥтьсѧ. х҃ъ ѥсть миръ. ꙗко саломонъ

(пс) · Цс҇ри а̇равитьсти и̇ сава дары принесѹть ⁘ Ⓣ · Сава цс҇рицѧ соломонѹ дары принесе · ꙗ̇ко и̇ црк҃ы ꙗ̇же ѿ ꙗ̇зыкъ хв҃и ѡ̈бращьшисѧ · сава бо ѡ̈бращениѥ̇ сказаѥ̇тьсѧ · хс҃ъ же миръ ꙗ̇ко и̇ соломонъ ⁘

71 арава

[Пс. 71:15] καὶ ζήσεται, καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς Ἀραβίας, καὶ προσεύξονται περὶ αὐτοῦ διαπαντός, ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτόν.

 

καὶ ζήσεται] Λέγει ἡ γραφὴ τῷ Σαλομῶνι, κεῖται δὲ εἰς τὸν Χριστόν, ὅτι γεννηθέντος αὐτοῦ (γεννηθέντι αὐτῷ) προσηνέχθη ὁ χρυσὸς ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων [ἑσπέραν γὰρ τὸ τέλος λέγει]. Ἀραβία γὰρ ἑσπέρα ἑρμηνεύεται, ὅ ἐστι τέλος.

И живъ боудеть. и дастьсѧ ѥмоу. отъ злата аравииска ⁘ Гл҃ють соломоуноу кьнигы. лежить же се о х҃ѣ. ꙗко рождьшоусѧ емоу. принесено быс злато. на съконьчѧние вѣка. арава бо вечеръ съказаѥтьсѧ. ѥже ѥсть коньчина

(псИ̇ живъ бѹдеть и̇ дастьсѧ ѥ̇мѹ ѿ злата ӓравитьска ⁘ Ⓣ · Гл҃ють книгы соломонѹ · лежить же се ѡ̈ хс҃ѣ · ꙗ̇ко рожьшюсѧ ѥ̇мѹ · на скончаниѥ̇ вѣкъ · принесено быс҇ злато · ӓрава бо вечеръ сказаѥ̇тьсѧ · ѥ̇же ѥсть кончина ⁘

73 етамъ

[Пс. 73:15] σὺ διέρρηξας πηγὰς καὶ χειμάρρους, σὺ ἐξήρανας ποταμοὺς Ἠθάμ.

 

σὺ ἐξήρανας] Σύ, φησίν, ἐξήρανας τοὺς ποταμοὺς τοῦ αἴματος τῶν θυσιῶν· Αἰθὰμ γὰρ ἑρμηνεύεται αἲμα· ἑρμηνεύεται δὲ καὶ βάτος, ὅ ἐστιν ἀκανθώδης ὕλη τῶν εἰδώλων.

 

Ты исоучи  рѣкы иѥѳанъ ⁘ Ты рече прѣсоуши рѣкы. крьве жрътвъ. етамъ бо съказаѥтьсѧ крьвь. съказаѥть же сѧ и коупинъство. ѥже ѥсть трьноваꙗ вещь идольскаꙗ

(пс) · Тыи̇ сѹти рѣкы ѥ̇тамъ ⁘ Ⓣ · Ты реч҇ пресѹши рѣкы кръве жьртвъ · ѥтамъ бо сказаѥ̇тьсѧ кръвь · сказаѥ̇тьсѧ и̇ кѹ[]ньство · ѥ̇же ѥ̇сть тьрновьна||(л.98)ꙗ̇ вещь и̇дольскаꙗ̇ ⁘

75 рогъ

[Пс. 74:5] εἶπα τοῖς παρανομοῦσι· μὴ παρανομεῖτε, καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι· μὴ ὑψοῦτε κέρας,

 

καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν] Πάντας γὰρ ἐδίδαξαν ταπεινοφρονεῖν καὶ μὴ ὑφηλοφρονεῖν ἐπὶ δυνάμει πλούτου. κέρας γὰρ δύναμις ἐρμηνεύεται.

Рѣхъ законопрѣстоупьникомъ не прѣстоупаите закона ⁘ Апсли бо оуставиша безакониѥ. отъ вьсеꙗ землѧ проповѣдиѫ ⁘ И съгрѣшающиимъ не възносите рога ⁘ Вьсѧ бо наоучишѧ съмѣритисѧ. а не възноситисѧ силою и богатьствомь. рогъ бо сила съказаѥтьсѧ

76 моиси

[Пс. 76:21] ὡδήγησας ὡς πρόβατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ Μωϋσῆ καὶ Ἀαρών.

 

ἐν χειρὶ Μωυσῆ] Ἐν χειρὶ ἐκείνων τότε, νῦν δὲ ἐν χειρὶ τοῦ Χριστοῦ τὸν πιστὸν λαόν. Μωυσῆς γὰρ ἑρμηνεύται φηλάφημα· Χριστὸςδὲ ψηλαφᾷ τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ τῇ χειρὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. Ἀρὼν γὰρ ἑρμηνεύεται πνεῦμα.

(пс) · Рѹкою̇ мосѣѡ̈вою̇ и̇ а̇ронею̇ ⁘ Ⓣ · Рѹкою̇ тъгда · нынѣ же вѣрою̇ хв҃ою̇ · вѣрныꙗ̇ люди · мои̇си бо сказаѥ̇тьсѧ ѡ̈бличеньѥ̇ · хс҃ъ же ѡ̈бличаѥ̇ть дѣла наша · || (л. 100об.) и̇ рѹкою̇ дх҃а ст҃го. а̇ронъ бо сказаѥ̇тьсѧ дх҃ъ ⁘

76 ааронъ

[Пс. 76:21] ὡδήγησας ὡς πρόβατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ Μωϋσῆ καὶ Ἀαρών.

 

ἐν χειρὶ Μωυσῆ] Ἐν χειρὶ ἐκείνων τότε, νῦν δὲ ἐν χειρὶ τοῦ Χριστοῦ τὸν πιστὸν λαόν. Μωυσῆς γὰρ ἑρμηνεύται φηλάφημα· Χριστὸςδὲ ψηλαφᾷ τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ τῇ χειρὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. Ἀρὼν γὰρ ἑρμηνεύεται πνεῦμα.

(пс) · Рѹкою̇ мосѣѡ̈вою̇ и̇ а̇ронею̇ ⁘ Ⓣ · Рѹкою̇ тъгда · нынѣ же вѣрою̇ хв҃ою̇ · вѣрныꙗ̇ люди · мои̇си бо сказаѥ̇тьсѧ ѡ̈бличеньѥ̇ · хс҃ъ же ѡ̈бличаѥ̇ть дѣла наша · || (л. 100об.) и̇ рѹкою̇ дх҃а ст҃го. а̇ронъ бо сказаѥ̇тьсѧ дх҃ъ ⁘

77 артемитъ

[Пс. 77:27] καὶ ἔβρεξεν ἐπ᾿ αὐτοὺς ὡσεὶ χοῦν σάρκας καὶ ὡσεὶ ἄμμον θαλασσῶν πετεινὰ πτερωτά,

 

καὶ ἔβρεξεν] Τὴν ὀρτυγομήτραν λέγει τότε τῷ λαῷ τῶν Ἑβραίων, ἐπὶ δὲ τῷ πιστῷ λαῷ τὴν σάρκα τοῦ κυρίου.

Одъжди на нѧ ꙗко прахъ плъти ⁘ Ерътѷгомирѫ мѣнитъ · тогда на люди евреискыѫ. а на вѣрныѫ плътъ гн҃ѧ ⁘

И одъжди на нѧ ꙗко прахъ плътиОрътѹгомитро мѣнить. тъгда на люди еврѣискыѧ люди. плъть гн҃ю ⁘

77 танеи

[Пс. 77:43] ὡς ἔθετο ἐν Αἰγύπτῳ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ἐν πεδίῳ Τάνεως.

Ꙗкоже положи въ ѥгѷптѣ знамениꙗ своꙗ  И чюдеса та на полї танеосѣ ⁘ Танеи землѣ естъ египетъска. на неи же знамениꙗ быѫ многа. сказаетъ же сѧ завповѣдъ смѣрена. ꙗко смѣреномъ тѹ егѷптѣнемъ. нъ и тако не вѣровашѫ ⁘

78 хамъ

[Пс. 76:51] καὶ ἐπάταξε πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν ἐν τοῖς σκηνώμασι Χάμ,

Начѧтъкъ вьсѧкого троуда ихъ. въ сѣлѣхъ хамовѣхъ ⁘ Хамъ съказаетьсѧ погыбѣль. погоуби же б҃ъ егуп̾тьскаѧ имѣньꙗ имиже раждизахоусѧ на гръдыню ⁘ 

78 ѥфремъ

[Пс. 77:69] καὶ ἀπώσατο τὸ σκήνωμα Ἰωσὴφ καὶ τὴν φυλὴν Ἐφραὶμ οὐκ ἐξελέξατο· 

καὶ ἐξελέξατο τὴν φυλὴν Ἰούδα, τὸ ὄρος τὸ Σιών, ὃ ἠγάπησε, 

καὶ ᾠκοδόμησεν ὡς μονοκέρωτος τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ, ἐν τῇ γῇ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.

И колѣна ефремова ни избра ⁘ Сирѣчь плодьства ихъ възненавидѣ. ѥфремъ бо плодовитъ съказаѥтьсѧ ⁘ Избьра колѣно юдово ⁘ Исповѣдающаꙗсѧ. июда бо исповѣда||(л. 144)ньѥ съказаѥтьсѧ. разоумѣи же по плъти. отъ июды г҃ь въсиꙗ ⁘ Гороу сионюѭ же възлюби ⁘ Цр҃кве разоумѣи сионъ бо позрачище съказаѥтьсѧ. цр҃квеѭ же позрьцаѥть х҃ъ. дѣлъ нашихъ. тоу бо възлюбивъ х҃ъ избьра ⁘ И съзьда ꙗко инорогъ ст҃ыню своѭ ⁘ Рогъ съказаѥтьсѧ крѣпость. инорогъ же. ѥдинаобразьна вѣрѣ ꙗкоже ѥсть п꙽сано. ѥдинъ г҃ь. ѥдина вѣра. ѥдино крьщени ⁘

78 из҃ль

[Пс. 77:71] ἐξόπισθεν τῶν λοχευομένων ἔλαβεν αὐτόν ποιμαίνειν Ἰακὼβ τὸν δοῦλον αὐτοῦ καὶ Ἰσραὴλ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ

Пасти иѧкова раба своего. и из҃лѧ достоꙗньѥ своѥ ⁘ Въцсри бо сѧ х҃ъ надъ людьми ꙗзычьскыми. из҃ль бо видимъ бо҃у. ѧко людьѥ вѣрьнии зьрѧть выноу б҃а ⁘

82 тиръ

[Пс. 82:8] Γεβὰλ καὶ Ἀμμὼν καὶ Ἀμαλὴκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων Τύρον.

гевалъ и аммонъ и маликъ ⁘ И иноплеменници съ живѫщними в тѷрѣ ⁘ Иноплеменници падаѫще съказаѫтъ сѧ · тти бо в

 ѡдръжани идолъстѣ падѫ. тиръ бо съдръжание сказает сѧ

82 асѷръ

[Пс. 82:9] καὶ γὰρ καὶ Ἀσσοὺρ συμπαρεγένετο μετ᾿ αὐτῶν, ἐγενήθησαν εἰς ἀντίληψιν τοῖς υἱοῖς Λώτ. (διάψαλμα).

[] Бышѫ въ застѫпление сн҃омъ лотовыъ ⁘ Добродш҃но бо и тъ прїде на погыбѣль жидовьскѫ. асѷръ бо добродш҃ьствѹѫ сказает сѧ

82 лотъ

[Пс. 82:9] καὶ γὰρ καὶ Ἀσσοὺρ συμπαρεγένετο μετ᾿ αὐτῶν, ἐγενήθησαν εἰς ἀντίληψιν τοῖς υἱοῖς Λώτ. (διάψαλμα). 

[] Бышѫ въ застѫпление сн҃омъ лотовыъ ⁘ Добродш҃но бо и тъ прїде на погыбѣль жидовьскѫ. асѷръ бо добродш҃ьствѹѫ сказает сѧ ⁘ Люди евреискыѫ ꙗко затворени испровръгѫ сн҃ове лотови, лотъ бо сказаетъ сѧ затворенъ

82 сисара

[Пс. 82:10] ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιὰμ καὶ τῷ Σισάρᾳ, ὡς τῷ Ἰαβεὶμ ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεισών·

 

ποίησον αὐτοῖς] Ἵνα ὥσπερ, φησίν, ἐκεῖνοι ἀλλήλους ἐπολέμησαν, 

Сътвори имъ ꙗко мадиамѹ и сисарѣ ⁘ Ꙗко авинови въ потоцѣ кѷсовѣ ⁘ Да ꙗкоже ѡни рече дрѹгъ на дрѹга воева. ꙗко сисара мънѧ вътвръдити сѧ ѹмръщвенъ бысть · тако и ѿметаѫщеи сѧ б҃а погыблѧтъ. сисара же естъ диꙗволъ

82 аендоръ

[Пс. 82:11] ἐξωλοθρεύθησαν ἐν Ἀενδώρ, ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ.

Потрѣбишѫ сѧ въ ендорѣ ⁘ Бышѫ ꙗко гнои земны ⁘ Въ злоѡбразнѣ мѣстѣ · аѫдоръ бо безълѣпие сказаетъ сѧ