Title Sort descending Источник
ψилосъ
А҆ в та́йных спра́вах
А҆ е῎сли
А҆ з до́кторов҇
А҆ ни бꙋдꙋ кꙋси́л
А҆ пред сѧ
А҆ то́н феѡ῎нъ
А῎бїе
А῎вель

Азб6, Соф. 1567, 29

А῎гг҃елъ
А῎гнецъ
А῎гница

Азб6, Соф. 1567, 21

А῎гница
А῎гница
А῎гро́стъ
А῎дъ
А῎е҆ръ
А῎і҆несинъ сѹ̑
А῎ле а҆нѣ
А῎ле а҆нѣ ѧ҆̀
А῎ле вжѐ двоѧ́ко
А῎ле и῎жь
А῎лефъ

Азб6, Соф. 1567, 5об.–6об.

А῎лфа
А῎о҆ѳене́і҆а҆съ
А῎ре́о҆съ
А῎риевъ лед
А῎рмадил҇ло
А῎ртосъ
А῎ртꙋ́съ
А῎рфро
А῎спрь

Азб6, Соф. 1567, 12об.

А῎че́й
А῎чь ве́длꙋгъ чл҃чен҇ства
А῎шꙋть
А῎ще кто не ста́нетсѧ
Абда́нкъ
А҆бие
Абие посла
А҆бїе

Азб6, Соф. 1567, 18

А҆бтека́рь

Азб6, Соф. 1567, 11об.

Абтыка
А҆бы̀ е҆смо̀ тѣжь твори́ли
А҆бы̀ см̑ы мꙋ
А҆бызъ

Азб6, Соф. 1567, 18

А҆вва
авва
а̇вва
А҆вва́кꙋм
а҆вва́кꙋм꙽
авгꙋсталїи
А҆вгꙋста́лїи
Авгꙋсталїи
А҆вдокуту́шь
А҆веди́съ

Азб6, Соф. 1567, 17

аведисъ
авель
авель
авесаломъ
А҆виа́ль

Азб6, Соф. 1567, 21

Авиле́ѡ̀

Азб6, Соф. 1567, 17-17об.

авиль
авимелехъ
А҆вїле́ѡ҆
А҆враа῎мъ

Азб6, Соф. 1567, 29

авраамъ
авраамъ
аврамъ
аврамъ
А҆втентиками
А҆в꙽ва

Азб6, Соф. 1567, 6об.

А҆в꙽вадо́нъ

Азб6, Соф. 1567, 34

А҆га́фосъ

Азб6, Соф. 1567, 13об.

А҆г҃гелъ

Азб6, Соф. 1567, 7–8об.

агг҃елъ
а҆ггѣ́и
А҆гиа́гра́фа
А҆гиѡ῎нъ
А҆гиѡ῎съ

Азб6, Соф. 1567, 7

А҆гиѡ῎съ
А҆гиѡ̀гра́ѳїѧ

Азб6, Соф. 1567, 7

А҆гнецъ

Азб6, Соф. 1567, 20об.–21

А҆гростъ

Азб6, Соф. 1567, 12об.

Агрꙋриппенъ
А҆дам
А҆дама́нтъ

Азб6, Соф. 1567, 21–21об.

адамафа
А҆дамос҇
А҆да́мъ
адамъ
адамъ
А҆дамъ

Азб6, Соф. 1567, 29

адана́и
А҆дана́и

Азб6, Соф. 1567, 6об.

Аданаи
аданай
А҆дана́й
А҆де́лфосъ

Азб6, Соф. 1567, 13об.

А҆делѳофе́и

Азб6, Соф. 1567, 14

А҆дисъ, и҆ адисъ
А҆дисъ, и҆лѝ аі῎дисъ
адонивезекъ
А҆драми́тинъ

Азб6, Соф. 1567, 14

Адъ
А҆дъ

Азб6, Соф. 1567, 24об.

адъ
аендор
А҆е҆н꙽до́ръ
а҆зарїѧ
А҆звла́ща
А҆зны́нѣшнее

Азб6, Соф. 1567, 24

Азъ есмъ алфа і ѡ
Азъ теразъ
аи̇ламъ
А҆ка́кїо῎съ

Азб6, Соф. 1567, 24

А҆кафисмотосъ
А҆ка́фисто
А҆ка́фистъ

Азб6, Соф. 1567, 11об.–12об.

акаѳисто
акелдама
акел꙽дама
А҆кри́висъ
Акри́ды

Азб6, Соф. 1567, 21

А҆кри́ды
Акровисти
акровистїе
А҆крови́стїе

Азб6, Соф. 1567, 18об.

А҆кростихи́да

Азб6, Соф. 1567, 13–13об.

А҆кростихи́да
Акростихида
А҆кростихи́съ
А҆кростихи́съ
А҆крото́ми

Азб6, Соф. 1567, 18–18об.

А҆кса́къ

Азб6, Соф. 1567, 20об.

А҆ктимо́нъ

Азб6, Соф. 1567, 18

актимон҇
А҆к꙽грꙋме́н꙽тъ
А҆лава́стръ

Азб6, Соф. 1567, 20об.

алавастръ
А҆лаго́гинъ
А҆лапета́съ

Азб6, Соф. 1567, 14об.

алариѡ̇лъ
А҆ласто́ръ

Азб6, Соф. 1567, 18об.

А҆лаѹ҆котома́ты

Азб6, Соф. 1567, 17об.–18

А҆ле а҆бы̀ е῎сь
А҆лексѣ́и

Азб6, Соф. 1567, 30

А҆лекто́ръ

Азб6, Соф. 1567, 20об.

алек҇тор҇
Алефъ
а҆леѯа́ндръ
А҆леѯекса́н꙽дръ

Азб6, Соф. 1567, 29об.–30

алеѯѣи
А҆лимбї́ѧ
А҆лкафро́съ

Азб6, Соф. 1567, 25

Алконостъ
А҆лконо́стъ

Азб6, Соф. 1567, 20–20об.

А҆ллилу́иꙗ
а҆ллилѹїа
аллилꙋиѧ
А҆ллилꙋ́і҆ѧ

Азб6, Соф. 1567, 10–10об.

А҆ллї́ о дїѧ́волосъ
А҆ллїлꙋ́і҆ѧ
Алло его
А҆лнїѧ

Азб6, Соф. 1567, 12об.

Алсъ
А҆лфа

Азб6, Соф. 1567, 5

А҆лфа і҆ ѡ҆̀
алфавит
А҆лфави́тъ

Азб6, Соф. 1567, 5–5об.

А҆лфавитъ
Алфавитъ
Алфави́тъ
А҆маго́ръ

Азб6, Соф. 1567, 18об.

А҆маѕаникїи
А҆мартоло́татонъ

Азб6, Соф. 1567, 24об.

амарфа
Аминода́въ

Азб6, Соф. 1567, 30об.

А҆ми́нь
А҆ми́нь

Азб6, Соф. 1567, 13

аминь
А҆мі́нь
амма
А҆мма

Азб6, Соф. 1567, 21

А҆ммореꙗ
амфиврахий
А҆мѳо́ры
А҆на́гностъ

Азб6, Соф. 1567, 11–11об.

анагностъ
А҆нала́въ

Азб6, Соф. 1567, 13

А҆налипсисъ
Аналипсисъ

Азб6, Соф. 1567, 9об.

аналиѱисъ
Ана́логъ

Азб6, Соф. 1567, 12об.

анамъ
анамъ
ананїа
А҆наста́нта
а҆настан҇та

Азб6, Соф. 1567, 6об.

А҆настаси́с ту хс҇ꙋ
Анастасис ту х҃ꙋ

Азб6, Соф. 1567, 10

анастасисъ
А҆настасиѡ῎съ
А҆наста́сїй

Азб6, Соф. 1567, 29об.

а҆настасїѧ
Анате́ли

Азб6, Соф. 1567, 12об.

А҆нафе́ма

Азб6, Соф. 1567, 18об.–20

А҆нафе́ма
А҆нафематики
А҆нафо́ра
А҆нафоранъ
А҆нафоран҇
А҆нафѡ́ранъ

Азб6, Соф. 1567, 17

А҆наѯио҆съ

Азб6, Соф. 1567, 20об.

анаѯиос҇
анаѳема
анаѳе́ма
А҆нгеле́йтин҇
А҆ндрїа҆ти́съ
андрѣи
А҆неѱе́и

Азб6, Соф. 1567, 12об.

анеѱей
анеѱїа
Ани́ма

Азб6, Соф. 1567, 22

А҆нки́ра

Азб6, Соф. 1567, 18об.

а҆нна
анна̇
А҆ннивала́риѯъ
А҆но́мон҇ е῎ртон
А҆нтили́пторъ
А҆нти́ма

Азб6, Соф. 1567, 17

А҆нтио҆до́ръ
А҆нти́па

Азб6, Соф. 1567, 30

А҆нтипа́тъ

Азб6, Соф. 1567, 11об.

Анфимакръ
А҆нфропи
Анфропосъ
А҆нфросисанта
А҆н꙽геле́и҆тинъ

Азб6, Соф. 1567, 14

Ан꙽геле́итин҇

Азб6, Соф. 1567, 9–9об.

ан꙽кира
А҆н꙽ки́ра
А҆н꙽тили́пторъ

Азб6, Соф. 1567, 12об.–13

ан꙽ѳипатъ
А҆пели́кан

Азб6, Соф. 1567, 12об.

Апидꙋ ѧсленнаго
А҆пи́дꙋ ꙗ῎слен҇наго ю῎нцꙋ пита́ющꙋс҇ мемфи́т꙽скимъ несмы́сльством
Аплъ
А҆по ѳеѹ
аподи́пна
Апокалипси́съ
А҆покалипси́съ е҆ме́ то
а҆покалиѱи́съ
А҆покали́ѱисъ

Азб6, Соф. 1567, 10

Апокалиѱисъ
апокаѳилосисъ
А҆покти́сео҆съ ко́сму
апонаретесъ
А҆по́стал
А҆посталик

Азб6, Соф. 1567, 18

А҆по́сталикин е҆клисї́ѧ

Азб6, Соф. 1567, 14

Апостоли
апостоликъ
Апотїна апостал меносїе
А҆потїна а҆пс҇лъ мено́сисе
А҆пс҇лъ

Азб6, Соф. 1567, 10

апс҇лъ
А҆пс҇лъ
апуптосъ
Апфо

Азб6, Соф. 1567, 20об.

А҆рава́на
А҆рави́ꙗ
аравїа
Аравї́ѧ

Азб6, Соф. 1567, 21об.

А҆ра́влѧнин

Азб6, Соф. 1567, 21об.–22

А҆рама́ты
А҆рама́ты

Азб6, Соф. 1567, 11об.

арамъ
Арара́тских
араратских
А҆рара́т꙽скїѧ

Азб6, Соф. 1567, 18об.

А҆рга́лїе

Азб6, Соф. 1567, 21

Арга́нъ

Азб6, Соф. 1567, 14–14об.

а҆рганъ
аредъ
А҆реѡ҆паги́тъ
Арии῎ль
А҆ри́иль

Азб6, Соф. 1567, 18об.

арииль
А҆риста́рхъ

Азб6, Соф. 1567, 30об.

А҆рїи

Азб6, Соф. 1567, 23–24

Арїмоѳе́и
А҆ркꙋ́да

Азб6, Соф. 1567, 12об.

А҆рма́та
А҆рмели́на

Азб6, Соф. 1567, 12об.

А҆рмїѧ

Азб6, Соф. 1567, 14

А҆рмїѧ комбо́ста
А҆рмї́ѧ комбо́ста

Азб6, Соф. 1567, 14

А҆ртеми́да

Азб6, Соф. 1567, 32об.–34

А҆ртеми́да
А҆ртофо́р
А҆ртофо́ръ

Азб6, Соф. 1567, 14

А҆ртофо́ръ
Артоѳоръ
артꙋсъ
Артꙋсъ
арфаксадъ
А҆рфалю́тнѧ
арфаѯадъ
Арфо
А҆рха

Азб6, Соф. 1567, 14

А҆рха́г҃гел

Азб6, Соф. 1567, 9

архагг҃лъ
архелаи
А҆рхела́и
А҆рхела́и

Азб6, Соф. 1567, 10об.–11

А҆рхѝ
архи
А҆рхиграмативесъ
А҆рхиграмотеве́съ
А҆рхѝграмотеве́съ

Азб6, Соф. 1567, 11

А҆рхигра́фосъ
А҆рхидиꙗ῎конъ
А҆рхидїѧ́конъ

Азб6, Соф. 1567, 11

А҆рхѝдꙋ́ксъ

Азб6, Соф. 1567, 9об.

А҆рхѝе҆пс҇кпъ
А҆рхѝе҆пс҇пъ

Азб6, Соф. 1567, 9об.

архиепс҇пъ
А҆рхѝмаге́ръ

Азб6, Соф. 1567, 10об.

архимагир
архимарит
А҆рхѝмарит

Азб6, Соф. 1567, 9об.–10

А҆рхи́ппосъ

Азб6, Соф. 1567, 11об.

архисинагог
А҆рхисинаго́гъ

Азб6, Соф. 1567, 10об.

А҆рхисинагог҇
А҆рхѝстрати́гъ

Азб6, Соф. 1567, 9об.

А҆рхистрати́зи

Азб6, Соф. 1567, 9об.

А҆рхѝтекто́нъ

Азб6, Соф. 1567, 11

архитектон҇
А҆рхѝти́пъ
А҆рхѝтрикли́нъ

Азб6, Соф. 1567, 11

А҆рхитрикли́н҇
архїстратиг
А҆рхондо́съ

Азб6, Соф. 1567, 11

архондос҇
архонъ
А҆рхѡ́н꙽ти

Азб6, Соф. 1567, 11

Архъ
архъ
А҆рцы ѹ῎рцый
Арцыѹрцыевъ постъ
Арѳоры
Арꙋи ариси
А҆рꙋи а҆ри́си
А҆рꙋ́и а҆ри́си

Азб6, Соф. 1567, 22–22об.

арꙋї ариси
А҆рꙋ́мїи
Арꙋмїи
А҆р꙽к꙽тъ
А҆р꙽ха́ггл҃ъ
А҆р꙽хелаї
Ар꙽химаритъ
А҆р꙽хистратиг҇
А҆сиг꙽кри́тъ
А҆сидие́съ

Азб6, Соф. 1567, 13

А҆сири́ꙗ
Асклипиадскїи слог҇
асоръ
Аспид

Азб6, Соф. 1567, 14–17

аспра
А҆спро̀

Азб6, Соф. 1567, 12об.

Аспръ
А҆ссирїи

Азб6, Соф. 1567, 22об.

А҆ста́рта
А҆ста́рта

Азб6, Соф. 1567, 34

А҆стра

Азб6, Соф. 1567, 17

астрїи
А҆строло́гїѧ

Азб6, Соф. 1567, 17

А҆строло́зи

Азб6, Соф. 1567, 17

астролоѕи
А҆строно́мїѧ

Азб6, Соф. 1567, 17

Астъквучїи

Азб6, Соф. 1567, 22

Аст꙽квꙋчий
асурь
Асфалтъ

Азб6, Соф. 1567, 24

А҆с꙽сирї́й
аѹнанъ
А҆ѹ҆ѯомен
афамъ
А҆фе́ровали

Азб6, Соф. 1567, 17об.

А҆фе́ровали

Азб6, Соф. 1567, 24об.

афефъ
А҆фи́ра
А҆фїра
А҆фо́нская гора̀
А҆фрики́ꙗ
А҆фроди́т꙽скаѧ

Азб6, Соф. 1567, 22об.–23

А҆хїмени́да
Ацым
А҆чъ
А҆чь ко́лвек
ашуть, тунѥ.
ашꙋть
А҆ѯио῎съ

Азб6, Соф. 1567, 20об.

аѯиѡсъ
А҆ѱи́нфосъ

Азб6, Соф. 1567, 18

аѳанасїосъ
А҆ѳео῎съ

Азб6, Соф. 1567, 6об.

А҆ѳе́синъ
Аѳи́на

Азб6, Соф. 1567, 30об.–32об.

аѳира
А҆ѳи́ра

Азб6, Соф. 1567, 17об.

аѳлисисъ
А҆ѳлиси́съ

Азб6, Соф. 1567, 17об.

аѳонасїи
А҆ѳроди́та
Аѳꙋлисъ
Ба́влю
Багада́т

Азб6, Соф. 1567, 35об.

Багада́тъ
багада́ть
Бада́нѧ
Бази́съ
Баѕа́новец
Баи҆рѧм
Ба́йка
Бала́банъ
Бале́на
Ба́лїи
Ба́лїи
Ба́лованїе
Балса́мон҇
Балше́ма

Азб6, Соф. 1567, 36

Балше́ма
барцъ
Баска́ки

Азб6, Соф. 1567, 37об.

Баскаки
Ба́тосъ
Ба́чилъ
Бг҃олѣпно

Азб6, Соф. 1567, 34–35

Бг҃ъ
Бди́те

Азб6, Соф. 1567, 37об.

Бдѣнїе
Безецство
Беззвѣздныи крꙋгъ
Безпотомство
Безпоше́ствїе
Безслове́сно
Безслове́сно

Азб6, Соф. 1567, 36об.–37

безслове́сно
Бе́зъ щꙋка

Азб6, Соф. 1567, 35об.–36

беле́гъ
Беле́гъ
Бе́лъ
Бе́лъ
бесловеснѣ, кромѣ слова нѣкотораг҃ и вины +
Бе́стїе
бещꙋка
Бж҃їи град
Бж҃їи град
Библїо҆те́ка
библїѧ
Би́блъ
бинꙋнъ
Бисерїе златоѹ҆стаго

Азб6, Соф. 1567, 35об.

Би́серъ

Азб6, Соф. 1567, 35–35об.

би́серъ
Би́ссинна

Азб6, Соф. 1567, 36

Би́с꙽сїною

Азб6, Соф. 1567, 36

Би́с꙽сꙋмъ
Бїблио҆те́ка

Азб6, Соф. 1567, 37

Бїблиѧ
Бїблї́ѧ

Азб6, Соф. 1567, 37

Бї́ннꙋнъ
Бла́го
Бла́зень
Блг҃ода́ть
Бл҃года́ть
Блг҃одѣть
Бл҃годѣть
Бл҃голѣпїе

Азб6, Соф. 1567, 38

Близне́цъ

Азб6, Соф. 1567, 38

Близнецы̀

Азб6, Соф. 1567, 38

Блиста́нїе

Азб6, Соф. 1567, 37–37об.

блс҇вимъ
Блюзни́рство
Блюзни́р꙽ство

Азб6, Соф. 1567, 38

Блѧ́ди

Азб6, Соф. 1567, 36

Блѧди́выи

Азб6, Соф. 1567, 36

Бо̀ га́сло речѐ
Боба́къ
бо́дръствованїе
Бо́дръствꙋйте

Азб6, Соф. 1567, 35об.

Бо́ждрїи
Бонꙋ́нъ

Азб6, Соф. 1567, 37

борина
Бохма̀

Азб6, Соф. 1567, 37

бохма̀
бохма, весма +
бреси́тъ
Бреси́тѳъ
Бро́нѧ

Азб6, Соф. 1567, 37

Бѡ́шїю

Азб6, Соф. 1567, 37

Бы́длѧт
Бы́длѧта
Бы́лка

Азб6, Соф. 1567, 38

Бы́лованїе

Азб6, Соф. 1567, 37об.–38

Быра́нїе

Азб6, Соф. 1567, 36об.

бѣгун̾, ходец̾ +
Бѣ́дныѧ

Азб6, Соф. 1567, 38

Бꙋбре́зе

Азб6, Соф. 1567, 37об.

Бꙋдова́нїе

Азб6, Соф. 1567, 36–36об.

бꙋи́ство
Бꙋрми́стръ
Б꙽ждрїи

Азб6, Соф. 1567, 37об.

Ваа῎лъ
вавелъ
вавило́нъ
вавулонъ
Ва́га
Вада
ва́ие
Ва́і҆ѧ
Ва́і҆ѧ о҆форо́съ
валеи̇мъ
вало́зъ
Валса́мо е҆ле́ѡ҆
валъ
ваманъ
ванергеса
ваптисись
Ваптисма́ти
Вара́в꙽ва
варахиа̇съ
Ва́рвари
вари
Вариста́мени
варна́ва
Варна́ва
Ва́ръ і҆о῎на
варъ і҆о῎на
Ва́са
Васа́нъ
васанъ
Васи́лео҆нъ
василио῎съ
васили́са
Васили́са
василїе
Васи́лїосъ
Васи́лїо҆съ
василопате́ръ
Васи́лопа́теръ
василопо́ль
Ва́снь
васнь, мню.
ваꙗ῎нїе
вее҆льзавꙋл꙽
Вее҆лѳего́ръ
великодушенъ. иже на всѧку скорбь. приражающуюсѧ, могыи понести:.
великодꙋшенъ
Веневертиѡс҇
Венеди́ктъ
вениаминъ
Венїамин҇
веньꙗ῎мъ
вертогра́д
Верхꙋ́ща
Верьшба̀
Весма̀
Ве́сь
вефуль
веѱиль
Взима́тисѧ
Взѧ́ша
Вивлио҆те́ка
Вивлїѧ
Византі́ѧ
византїа
Вика́рїе
вика́рїе
вина, ѹзрокь.
Вири́ллос҇
Вирсаве́и
ви́с꙽со
ви́та
Вита
Вита́ет
Витают
вифаниꙗ̇
Вифа́нїꙗ
Вифезда
Вифе́зда
вифлеѡ̇мъ
виффагии
Виф꙽саи῎да
Ви́шемъ
виѳе́зда
виѳлео῎мъ
Вїво́на
Вла́дность
Вла́сеи
власїе
Власфимиса́ет
власфимиса́ет꙽
власфимиѧ
Власфимї́ѧ
Внидо́ша сн҃ове бж҃їи ко дще́ремъ чл҃ческим҇ и҆ зачинахꙋ, и҆ рожа́хꙋ гиганты
Воа҆нерге́съ
водно́е сребро̀
Во́дное сребро
Во́знакама рꙋка́ма
Волче́цъ
Восо́ръ
восо́ръ
восоръ
восо́ръ
Восхластова́ет
Восхлаще́нїе
Вра́вїе
Вра́нъ на ны́рищи
Вра́ска
вреснотꙋ̀
Ври́тъ
Вро́ми
Врю́щее
Всепло́дїе
вскигадо́ла
всѧ́кого ро́да мꙋсикїа
Вто́ра
въра́вїе
Вы́спрь
Вы́ѧ
Вѣ́ е῎свѣ
Вѣ́де
Вѣино
Вѣнца̀
Вѣ́тїѧ
Вꙋкꙋкра́тъ
вꙋрдꙋнарь
Вꙋрдꙋна́рь
В꙽ виссон҇
В꙽ скꙋде́лницѣ
В꙽стꙋ́говь
Гавва́ѳа
гавзисъ
Гаврї́и҆лъ
гаврїи́лъ
Га́ггрена
гагъгрена
гадан҃е, скровен҃ гл҃ъ +
гада́нїе
гадъ
Гажде́нїе
Газоѳила́киѧ
газоѳилакїа
гаи̇адъ
галаа̀дъ
галадъ
гала́те
Галиле́ѧ
галилеѧ
Гама
Гамноро́съ
гамноро́с꙽
Га́н꙽ты
Гау῎ръ
Га́ща
гащи
Гво́ръ водны́и
гд҃ь савао῎ѳъ
Гегра́ѳа
Гедео῎нъ
гедео῎нъ
Гее́на
Ге́ль
гель
Генесис то фео҆то́кꙋ
Гене́сис тꙋ х҃ѹ
гензе, лишисѧ +
Геником, логофет
генисис тꙋ хрс҇тꙋ
гениси́с тꙋ ѳеѡ҆токꙋ
Гео῎нъ
Гео῎ргїи
герагосинъ
герагоси́нъ
Гера́госинъ
Гере́несъ
ге́ста
Ге́ста
Ге́фъ
Гига́н꙽ты
гирсамъ
Гїо҆ме́трїѧ
Гле́знѣ
Глики́змо
глосо
Гло́со
Глꙋмлѧ́хсѧ
глꙋмѧхсѧ
гмыжеве
Гмыра́нїе
Гнафе́и
Гноете́зыи
Гобзꙋ́ющеи
го́воръ водныи
Годова́бница
голго́ѳа
Голгѡ́ѳа
Големи́нами
гомеръ
Гомо́лѧ
Го́нѕе
гонча́ръ
Го́рга
Горнец҇
Горꙋ́шично
Госпождꙋ мно́гими ска́чющꙋ о҆печа́лѧще
Гости́нница
Гоꙗ῎ѕниво
Грамотеве́съ
Грамоти́ка
Гранограѳ
Гра́фїѧ
Гра́фїѧми
граѳїа
Гра́ѳосъ
гра́ѳъ
григо́рїи
Гри́фонесъ
Грїго́рїи
Гро́бь неизцѣ́лен҇
Гро́здїе
грꙋпси
гѹ́сли
Гь҃ саваѡѳ
Гꙋме́ни
Гꙋ́певе
Гꙋсе́ница
Гꙋсте́ры
Гꙋфы
дави́рь
Давирь
Давыд
давыдъ
Данїилъ
данїилъ
данъ
Дарꙋм
дарꙋм꙽
Да́скал
Да́фнїѧ
Де́бело
дебело
девора
Девте́ра
дека
Де́калитро́нъ
декаполит
Декаполит
Декапо́лїа
деке́ль
Де́лва
Де́лта
Де́лфин҇
делѳа
дескикра́т
деспени́съ
Деспени́съ
деспота маи
Деспота ма́и
деспотъ
Деспо́тъ
Десѧтово́рисем
Деѹ҆тоно́мїѧ
деѹ҆тороме́ѧ
Деѯикра́тъ
деѳенсор꙽
Диа҆ди́ма
Ди́вїѧ бы́ль
Ди́в꙽ство
дидаскал
Дидаска́лъ
Дидра́хма
Дикта́тор
ди́на
дина́рь
диносъ
дисись
Диско́съ
дискос҇
Диѡ῎п꙽тра
диѡ҆ни́сїе
Диѳ꙽фо́н꙽га
Дїа̀ψл҃ом
Дїадо́хъ
Дїа́конїю
Дїа́конїю а҆на́гностъскую
Дїа҆кон҇
Дїа҆лектик
Дїми́трїе
Дїна́рь
Дїомоне́стерꙋсъ
Дїѧ́вол
дми́треи
До́блесть
доблесть, крѣпос, мѹжьство.
До́бль
Догма́ты
докона́и
Доксос҇
доло́ма
Доме́стик
Досвѣ́дчона
Досконал
Доскона́лые
Дохїа́ръ
До́хїѧ
Дохма́тисаша
До́хмѹ
Доча́снꙋю
Дра́конъ
Дра́хма
древодѣ́ль
Дры́жат
Дрꙋча́ще
дѹѯъ
дш҃евныи блуд ес҃. ерес҃. нечестие.
Дѣво́ра
дѣи́сѹс҇
Дѣ̀і҆с҃ъ
Дꙋ́ка
Дꙋ́ксъ
Дꙋх пифо́н꙽скїи
Дꙋ́цынѣ
Дꙋ́цѣ
дꙋѳанїе
Дꙋѳа́нїе
Д꙽ба́нїе
Е῎пта
Е῎свѣ
е῎теръ
Е῎хинъ
Е҆вангелизмос҇, фео҆токꙋ
Е҆вангели́ѕмосъ, панагїа́нъ, ѳео҆то́кꙋ
е҆вангелїе
е҆вангили́ст꙽
Е҆ва́н꙽гелие
Е҆ван꙽гели́стъ
Е҆вдоки́м
Е҆вдомо́н꙽да
е҆вилат
Е҆вила́тъ
Е҆внꙋх
Е҆вре́е
е҆вре́и
Е҆встратїи
Е҆вхи́ѧ
е҆вѯинопо́нтъ
Е҆вѳи́мїи
ев꙽ва
Е҆га
е҆гі́пет꙽
Е҆гїа́ли
е҆гклисїа́ст꙽
Е҆го
е҆гошꙋ
Е҆дем
еде́мъ
е҆демъ
е҆деръ
Е҆диноро́гъ
Е҆дом
едо́мъ
Е҆елеѹ҆фе́росъ
Е҆згꙋ́лѧ
Е҆ка́ти
е҆като
е҆кклисїархъ
Еклисиа῎стъ
Е҆клисиа҆рхъ
Е҆клисї́ѧ
Е҆клисїѧ пе́трино
Е҆клисї́ѧ ѯи́лино
е҆ксапсал꙽мы
е҆к꙽клисїѧ
Е҆лам
е҆леаза́ръ
Е҆ле́и
е҆леи́
Е҆ле́и ѯи́лино
е҆леѡ῎ньскаѧ гора̀
Е҆леѡ҆н꙽скаѧ гора̀
е҆лиа҆ки́м꙽
Е҆лим
е҆ли́мъ
Е҆лифаз
Е҆лифа́н꙽тъ
е҆лма
е҆лои́
Е҆льма
е҆л꙽лины
е҆матесь
Е҆менї́ѧ
Ем꙽манꙋил
е҆м꙽манꙋи҆лъ
Е҆на
Е҆не́ѧ
Е҆па́рхїѧ
Е҆па́рхъ
Е҆па́ршеских
Е҆пен꙽дит
Епе́ѳїи
е҆пи́гъ
Е҆пикѹ́ръ
Епи́скоп҇
е҆пи́скоп꙽
е҆пистимархъ
Е҆пистимона́рхъ
е҆писто́лїѧ
Е҆писто́лїѧ
епомида
Епоми́дъ
Е҆птако́сїѧ
е҆рапо́ль
е҆ра́рхъ
Е҆ра́рхъ
Е҆рго́съ
Е҆ревен҇тїи
Е҆ре́и
Е҆ре́кръ
Е҆реси́ва
е҆ресива
е҆рихо́нъ
е҆рихо́н꙽
Е҆рми́съ
е҆рмонах
Ермонах
е҆рмони́м꙽
е҆рмо́нъ
Е҆роди́е҆во жили́ще о҆блада́ет і῎ми
Е҆ръ
Е҆скептор
Е҆сми́рнисмено вино̀
Е҆спан꙽дрио῎нъ
Е҆сте́рїѧ
Е҆стиа῎рскїѧ кни́ги
е҆тера
Е҆тера
Етеръ
Е҆тꙋмоло́гїѧ
е҆фио῎пїа
Е҆фра́нфа
ефѹдъ
Е҆фꙋдъ
еѡ῎рти
Еша
е҆ша
еша, еще +
Е҆ѯа
е҆ѯа
Еѯа̀ψалмы̀
Е҆ѯаи҆ме́ръ
Е҆ѯанѳопѹ́л
е҆ѯархи
Е҆ѯа́рхъ
Е҆ѳа́мъ
е҆ѳио῎пи
Е҆ѳио῎пъ
е҆ѳратъ
Еѳрѣм
е҆ѳрѣ́м꙽
е҆ѳѹдъ
Е҆ѵ҆ло́гисонъ патеро
жезлъ
Же́лвы
Жени́шца
жере́тїа
Жере́тїѧ
Же́рновъ о῎слїи
Же́ртвы и҆ всесожженїѧ
Же́ртвы о҆дш҃евленыѧ, и҆ всесожже́нїѧ слове́снаѧ
Живопи́сец
живопи́сец꙽
Жидови́нъ
Житїѐ и҆ жи́ѕнь ст҃го
Жо́фъ
жюпел҃, сѣра +
жюпища. гробища.
жꙋпелъ
Жꙋ́пелъ
Жꙋ́пища
завлонъ
зара
заѹ῎лонь
Заѹ҆ло́нъ
заѹлонъ
заха́рїа
Заха́рїѧ
Зди́нни
Зди́нь
Зе́лїе сꙋрово
Зелїѧ́ница
землѧ̀ ханаа῎нѧ
Зенераль
Зиве́и
зиве́и
Зиве́нъ
зи́венъ
Зи́въ
зи́въ
зиг꙽гио῎нъ
Зи́нао҆съ
Зино́виосъ
зино́вїи
зита
Зи́та
Зифеи
зиѳе́и
зми́рна
Змирна
змѷрна
Зна́менїѧ и҆ чюдеса̀
зовифъ
Зо́дїи
зодчїи
Зо́дчїи
зо́дъ
Зо́дъ
Зоровавель
Зра́да
Зра́къ
Зꙋгра́ѳ
зꙋгра́ѳъ
ѕело
Ѕѣ́ленъ
И҆ ста́вросъ
и῎і҆л҃ь
И῎нрогъ
И῎скренїи
И῎скренѣе
И῎скрь
И῎стое
и῎та
и̇ахеи̇ӓ
И҆гꙋменїѡ҆
и҆дѫмеи҆̀
И҆же та́къ
измаи̇лъ
и̇зр҃ль
и҆зрѧдны
илектръ
И҆ме́ръ
И҆н꙽дрїѧ
И҆о҆а҆ки́нфъ
ипостась, сьставь,
ипотесь. вещь.
И҆пофе́съ
И҆ра
и҆рини́с꙽
исавъ
исакъ
исахаръ
и҆спола́ити деспота
И҆спола́ити деспо́та
и҆сполинъ
и҆сполинъ
и҆спраша
И҆стꙋка́нное
И҆счеѕо́ша о῎чи моѝ
и̇ѹда
и̇ѡ̇въ
и̇̇ѡ​нафанъ
и̇ѡрданъ
иѡседекъ
иѡ̇сеи
и̇ѡсифъ
и̇ѡ̇форъ
и̇ѥминъ
иѥссаръ
иѥхониꙗ
иꙗковъ
І῎го
І῎сполин҇
і῎стое
і҆а῎ковъ
і҆а῎кты
І҆а҆спи́съ
і҆ванъ
І҆вера
І҆гѣмон҇
І҆҆гꙋмен҇
І҆диѳꙋ́мъ
І҆дꙋме́ѧ
І҆дꙋ́сы
і҆е҆зекеи́ль
І҆е҆рапо́ль
І҆е҆ре́и
І҆е҆ре́и
і҆ерихо́н꙽
і҆е҆росалим
І҆е҆ро́съ
і҆ерс҇лим
І҆ждивих • и҆ и҆ждивлен҇ бꙋ́дꙋ
І҆жидивѝ
І҆зва́ѧно
І҆зве́ргꙋ
І҆змарагдъ
Ізрѧ́дны
І҆зрѧ́днѣе
І҆ко́на
І҆кос҇
І҆ле́ктръ
І҆ли и῎ли
І҆лиѹ҆по́ль
і҆лїа
І҆лъи῎съ
І҆нди́ктъ
І҆носоко́мїѧ
Інтенъкаларъ
І҆о῎на
І҆о῎нъ
і҆о҆рда́нъ
іо́сиѳ
і҆о҆сиѳъ
І҆патъ
І҆покета́вросъ
І҆покра́ти
І҆поста́сти
І҆поста́сь
і҆ри́на
І҆рина́рхъ
і҆рина́рхъ
І҆ри́несъ
і҆с҃
і҆са́къ
І҆сихи́съ
І҆сперет
і҆споли́нъ
І҆спраша
І҆сторик
і҆сторик꙽
І҆с҃ъ
і҆с҃ъ
і҆сꙋ́с҇ наввин
І҆ѡ҆а҆ки́нфъ
І҆ꙗ῎кты
і҆ꙗ҆ковъ
і҆ꙗ҆кꙋмъ
каафъ
Кави́да
кави́да
кавкасиѯїа
кадисъ
Ка́женик҇
каинъ
каинъ
Каков҇ство
калама́рь
каландъ
калатори
калиграѳ
Калие҆рго́съ
Ка́логер
Ка́лъ
калꙋгерїа
калꙋге́рь
кал꙽лие҆рго́с꙽
камба́ны
Камиларѐ
Камꙋ́ра
кам꙽баниѡ῎
кандилоптис҇
Кандис҇
кано́нъ
Кано́ны
Кано́ра
капа
Капа
Капикла́рїе
капикла́рїе
Капи́лїе
кара́нъ
каратꙋн꙽
Карва́на
карвана
Кардинал
Ка́рїѧ
карки́нъ
Карки́нъ
Карми́л
карпос҇
Карѳамꙋ́колос҇
касїа
касїе
Касїѧ
ка́стры
Ката́ртъ
Кафи́сма
Кафтори́жцы
качество, естество каковому есть.
Ка́чьство
ка́ѳїа
кевделеви́н
Ке́дри ливан҇стїи
келевсаи́те
келелои́
Келололѣ́и
кенани́к꙽
Кентинарь
кереми́да
кереми́дник꙽
Кеса́рь
кесарь
Кефа́ли
Кида́ръ
кида́рь
кие῎стръ
Кимва́лъ
Кими́съ
кими́съ
Кини́ры
кинсо́нъ
Кин꙽со́н҇
Ки́ри е҆ле́и҆сонъ
кирие҆леи́сонъ
Кирїѧ́кин҇ и҆мер
Ки́рополат
киропола́т꙽
киръ
Ки́тръ вѣ́иѧ
кичениѥ, гизданиѥ.
Киче́нїе
Кичи́тъ
Ки́ѳа
киѳа
ки́ѳинъ
кїдаръ
Клевре́тъ
клидарї́а
кли́ментъ
Клинаксь
Клобучца
Клюкѝ вра́жїѧ
Клюсѧ̀
Кова́р꙽ство
ковар꙽ство
Ко́въ
Ко́гут
кодо́ни
кодрантъ
козма
Ко́змосъ
козмо́с҇
Коѕлогласова́нїѧ
колиба
коли́ва
коли́во
количьство, мера колико есть.
Комбо́ста
конда́къ
кондиль
Кондра́н꙽тъ
Ко́ньха
Кон҇дакъ
кон꙽стѧнти́н꙽
Копроним
Коран҇
кори́ды
кори́ѳа
коркоди́лъ
Кормъчествїѧ
Корнꙋ́съ
Корнꙋ́ти
Корче́мница
корьста
корѣи́
Корѣи
корꙋна
корꙋновал
костель
котофурома
котоѳомꙋрѧ
Ко́шница
ко́шница
крагꙋи
Кра́егранесъ
кра́егранес҇
кракъ
красѝ
Кра́си
красово́ль
Красово́ль
крати́ръ
Крини́ца
Кринъ во ю҆до́ли
Кри́ны селныѧ
Кристалови́дно
Криста́лъ
криꙗ῎ки
Кров҇ моло́хов҇ • и҆ звѣѕдꙋ бо́га ва́шего ремѳа́на
кромство, освѣн̾ство +
Ксилало́ѧ
Ктитор
кудь. произволение.
кѹма́ни
Кши́вшемасѧ
Кꙋдиме́н꙽та
Кꙋ́дь
Кꙋе҆стер
Кꙋ́коль
Кꙋку́ма паралага́и
кꙋлва
Кꙋлва
кꙋлпа ме
Кꙋлсо́ры
Кꙋма́ни
Кꙋми́р
кꙋмитирѧ
Кꙋникꙋли́съ
Кꙋпи́на
кꙋстодїа
кꙋстосъ
Кꙋ́ща
Кꙋѳри́жцы
К꙽ме́н꙽тъ
Лавда
Лави́да
лагвица
Ла́гиръ
лагоднаѧ
Ла́и҆на
лаина
лакта
ламехъ
лампа́да
лам꙽бра
Ла̀скордъство
ласко́рдьство
Лауре́нцыѡ҆съ
Лахе́рна
Лацныи
Лаѳи́ри
Левиа҆ѳам
Левтока́ра
левтокара
Лев꙽ви́те
лев꙽ви́те
лека́нь
лемаргїа
Лемаргї́ѧ
Ле́нтїе
лен꙽тїе
леӱӥѥ̈де
Ли́ва
лива́н
лива́нъ
Ливан҇
Ливерти́н҇ска
ливїа
Ливї́ѧ
Ли́да
Ли́масавахва́ни
Ли́сы ꙗ῎ѕвины и῎мѹт
Лите́ра
Лише́нїе
Лиѳостротон҇
Лобѕа́нїе
ло́гинъ
Логїиское
Ло́госъ
Логофе́т
логоѳе́т꙽
Ло́и
ло́и
лома
Ло́ма
Ло́но
лотъ
лотъ
львги
Лѣпо
Лѣ́пта
Лѣть
Лѣ́хи
лю́ща
Лю́ща
лѧ́ща
Лꙋдъ
Лꙋждует
лꙋка
Лꙋна̀
лꙋппосъ
лꙋппъ
Л꙽жа́е
маги́ръ
Магистаны
Магистръ
Маглаи῎ты
магѹ́пница
мака́рїе
маке́лїа
Макелїѧ
макиѳе́и
Маккове́и
маковеи
малакїа
Малаѳꙋ́нь
малелѣилъ
мамо́на
мамона
ма́мъ
манасии̇
манасїа
мандилїѡс҇
Манио῎лъ
Ма́нна
манна
Марана́ѳа
Маргари́т
маргори́т꙽
мареѹ҆а҆ѝ
маринари
маринарис҇
марїа
марїа́м꙽
марко
марсала́къ
масеръ
Ма́слина плодови́та
матаѳре́на
Мати́зма
мафосала
Ме́дъ ди́вїи
мелхиседекъ
менꙋѳи́м꙽
мерра
мерси́на
месїа
Месїю
Месї́ѧ
метаморфосисъ
Мета́нїе
метоморѳосис꙽
Ми
микро
милотар̾, кожа овчаѧ +
Милота́рь
милоть
мина
минодо́ра
ми́нъ
Мири́си
Мирїада
Мирси́на
мистров꙽
Мисю́рь
мисю́р꙽
митиртисъ ꙋранꙋ василиѡс҇
митродо́ры
митрополи́т
митроѳа́н꙽
Ми́ха
михаи́лъ
моа҆вити
Мове́нїе
мозо́чна
мои҆се́и
Молох
моноѯи́ла
Моты́ка
мр҃иꙗ
Мытарь
мꙋдноꙗзычна
мꙋза
мꙋкаре́ве
Мꙋкаре́ве
Мꙋринарѝ
Мꙋрин҇
мꙋсикїа
Мꙋсикїиским а҆рга́ном
Мꙋсикїѧ
на здѣ
на ли́вꙋ и к꙽ хо́рꙋ
На мо́ве
На ны́рищи
На о῎бразѣ сшествїѧ стг҃о дх҃а, пи́шетсѧ, Чл҃къ сѣдит в те́мнѣ мѣстѣ
навва
На́в꙽ва
Нав꙽клир
нав꙽кли́ръ
на́глъ
Назирео῎нъ
назирео῎нъ
накива́нїе
накиновениѥ, маяниѥ.
Намиден схоломанъ исон исеменъ
нардопистики
На́рдопи́стики
нарипъдем꙽
нарїилъ
Насте́гнъвы
Наѹ҆сти́ша
Нафа́нъ
нафта, смѣшень лои, и смола, и воскь, сь сѹм’пѹромь.
нахоръ
нахоръ
начаах, надѣахсѧ +
Нащепе́ное
наѳѳа
не порꙋти́тсѧ
не рачѝ
Невы́мовнаго
негли
Не́гли
Не́кли
Нектар
нектаръ
Не́мо
Немо̀
Непщева́нїе
Непщева́ти вины̀ о҆ грѣсех
непщую, мню.
непщꙋ́ю
неро
Не́тїи
нефталимъ
неффалимъ
Не́хаи
Нехла́ки
Неѡ҆ме́нїе
неѳтали́м꙽
Неꙗ῎сыть
Ни
Ниастерїе
низуплѣжно, смиренѣ и малогласнѣ +
Ни́ка
ни́ка
ники́та
никі́ѳор
никкꙋсъ
никно́съ
никола́е
никопо́ль
Никтосъ
Никъкусъ
Нипапантїи кириꙋ
ниса́нъ
нисїе
Нисї́ѧ
ни́ха
Ницова́ти
новходносо́р꙽
Ноѕдроро́гъ
нои
номакано́н꙽
Номоканон҇
Номо́съ
номо́съ
нота́рь
ноѹ҆ме́ръ
ноѹ҆ста́ръ
Ноѹ̀ходоносоръ
Нощныи вра́нъ на ны́рищи
Ны́реве семира́мстїи
ны́рища
Ныръ
ны́рь
Нѣ́дро
нꙋмиѧ
О῎мꙋсїѧ
О῎нгї́ѧ
О῎ресъ
О῎хто
О҆ψи́мъ
О҆бава́нїе
о҆бавле́нїе
О҆бавле́нїе
О҆бщенїе
О҆бщьницы
О҆бѣцне
О҆бѣщницы
О҆бꙋчаи
О҆ва́снь
О҆виле́ѡ҆
о҆вилеѡ῎
О҆вѣнъ триа
о҆га́вїе творѧ́хꙋ м̑и
О҆глашен҇
О҆дебелѣ
О҆диги́трїе
О҆дими́съ
О҆донтотꙋра́нон҇
О҆клошен҇
о҆кто
О҆ли́вныѧ
о҆ли́мбїѧ
О҆лифїѧ
О҆ловїѧ
о҆локовтома́ты
О҆лтарь
о҆микро́нъ
о҆мꙋсїѧ
о҆нагрь
О҆пера́ѧ
о҆пло́тъ
О҆плотъ
О҆рариѡн҇
О҆рганъ
о҆ри́во
О҆рфо
Орѳогра́фїѧ
О҆са́нна
Освѣненїе
О҆свѣнѧ́тисѧ
О҆ско́рдъ
О҆строже́лчїе
О҆течник
О҆токъ
о҆тоци
О҆требе
о҆хта
О҆хто и҆ко́си
о҆цетъ
О҆че́кивали
О҆ша́ѧнїе
о҆щꙋти́л꙽
О҆ѳе́ровали
па́вел
паганат
Палевре́ѧ
палеврїа
палести́на
палеѧ̀
Палономар
памахарни
панагиа῎рь
Пана́рїи
Пандо
Пандо́къ
панемъ
пантелеимо́нъ
Па́нтодꙋна́ме
пантодꙋнаме
пантократо́р꙽
Пантон꙽ха́ра
па́па
Па́па
Папе́гъ
параеклисїархъ
параклит
Пара́клит
Паралипоме́ноны
парасковїе
парасꙋкири
Па́рдꙋсъ
Парене́сисъ
парѳе́нїи
пасха
Па́сха
патери́къ
патеръ
патрикеи
Патрике́и са́ном
патрїа́рхъ
пафура
пенти
пентико́стїа
перси́да
Перꙋ́тъ
песка
Пета́лїѧ зла́ты
петерефрии̇
петрино
петрос҇
петръ
пеѳти
Пи
пинаки́да
Пинаки́да
Пи́ра
пи́ра
пи́ргъ
Пи́стики
Пита́къ
Пифон҇скїи
пиѳи́къ
Плани́ты
Пла́стырь
Племена̀
плинѳо́с҇
Плищꙋ́етъ ѕѣ́лнѣ
Пло́тъ возринове́нъ
По а҆лфави́тꙋ
по строю, по смотрению.
пова́нїе
пованїе, дръзновен҃е +
поглꙋмлю́сѧ
Подви́жасѧ
Подвиза́сѧ
подирь
Подпи́сь ѡ῎браѕꙋ прс҇тыѧ бц҃а. МР҃, ѲУ҃
подпис҇ бдци. м҃р, ѳ҃ѵ.
позибаниѥ, поколѣбаниѥ.
Позор
позыба́нїе
покрꙋтарь
поле
По́ли
полие҆леѡ
Полѝктимо́н҇
По́лиѡ҆ло́гъ
Полїѧ
по́прище
По́ртавнемшасѧ
по́ртъ
Порфирокїѧ
поувръзенїе, умилен҃е +
поущенїе, срамныи удъ +
Поѹ҆верзенїе
поѹ҆верзе́нїе
пралїа
Предикторов҇
през̾. чрѣз +
презви́тер꙽
Презо́рцы
Презо́р꙽ство
препоси́т꙽
Прето̀р
Призвои῎тость
приценьѱъ
Прїи῎скрено
продромос҇
прое῎дръ
прокых, прочих +
пронирство, лѹкавство.
пронота́рь
прослутїе, стѧжанїе +
Просо́дїѧ
просѳира̀
Прота́тїѡ̀
протикто́ры
прото
протодїа́кон꙽
протопо́п꙽
Протосигке́лъ
Про́тоспаѳа́рїе
протоспаѳа́рїе
Профити́съ кѐ проа҆ромос҇
проѳитис꙽
прѹ́зи
прѣлагатаи, сходници +
прѣчрѣсїе, прѣзрѣнїе +
Прꙋжїе
псари
псевдопрофи́ти
Псими́ѳъ
Псифї́ѧ
психи
Птоломаи῎да
Пыренъ
Пы́рѧнъ хлѣб
Пѣ́снь степе́ннаѧ
пꙋдарь
пꙋща
равви
Ра́вви
раггу̇и̇лъ
Разве́ны
Разцвѣлѝ
рака
рака
Ра́ка̀
рама
рама
ра́ма
Рама
рамеле̇илъ
Рафа́и҆лъ
рахиль
рачи́телница
Рачи́тель
рачи́тел꙽
раѳаилъ
ресноти́вїе
реѳанда́рь
Реѳандарь
рига
Ри́га
Ри́тор
ри́торъ
ркинъ
ро
ровси́лъ
Роггосꙋ́ра
Рогъ
ро́гъ
ро́гъ
рог꙽госꙋра
Рода мꙋсикї́ина
Родъ, и҆ ро́дъ
Розга̀
рома́нъ
роме́и
рувимъ
руфь
рынка
рыцерь
Рѣ́пїе
рѣснотив҃е, истинно +
рѧсꙋ
Рꙋкоположил
сава
Са́ва
Саваитѧне
саваоѳ
Сава́та
сава́та
савати́смо
саватонъ
сава́т꙽
савахаръ
Саваѡ῎фъ
саваѡфъ
саваѡѳ
саворео῎съ
Савореос҇
сагъ
са́гъ
Са́дда
Саддꙋке́и
сад꙽даи
Саке́лла
сакꙋлїѧ
Салама́ндръ провоан҇скїи
саламїа
салефъ
Салим
самареѥ
само́илъ
Самолю́бїе
самолюбїе. еже к тѣлу стрс҃ть, и угодное тому.
самсонъ
сам꙽ѱон
санфи́ѯъ
саракостїа
Сарако́стїѧ
сарра
сарра
сасердосъ
сата
Са́та
Сатра́пы
Сатꙋ́ръ
Свепе́тъ
своиство, что имать кто ѡсобно, а инига не имать.
Свѣ́не
свѣне, кромѣ
Свѣньство
Севастъ
севастъ
секера
семида
Семидал
Се́нозе • і҆ о῎ноѕѣ
Сепикерне
сепфора
Серапиѡн҇
серафим
сефонъ
сигкелъ
сигма
сигъклитик
сиг꙽клитинїѧ
сидѡнъ
Сике́ра
сики́ма
Си́лла
силомъ
симео́н꙽
симъ
синаго́г꙽
синге́лъ
Синтаѯисъ
Син꙽кли́тъ
Си́рин҇
сиса́ра
сисара
сифъ
сиѡ́нъ
сице ж, крс҇тъ
Сїо῎нъ
сїѡнъ
Сказа́нїе о҆ вѣнцѣ̀ о῎браза х҃а бг҃а нш҃го. ѿ о҃ н
скала
Скалки
скевоѳилак꙽
скевъ
Ски́мен
Ски́нїѧ
Скинопи́гїѧ
Скиѳ
скиѳъ
скопе́цъ
Скопцы
Скорпї́ю
Скрыжа́ли
Скуде́ль
скутаниѥ, сьпрѣтаниѥ, сьхранѥниѥ.
сланꙋкти
словенски і сербьски, бг҃ъ
смеречїе
сме́рчь нбс҇ныи
Сме́рчь нбс҇ныи
смила́ѯъ
Смилаѯъ
смрчь, пиявица, ѡблакь кои дьждь носи.
Снꙋзницы
сопца̀
Сотириѡс҇
Сотириꙋ
софи́ст꙽
соѥ̇
соѳї́а
спанъ
спартакъ
спекꙋлаторь
спиридити́ко
Спиридити́ко
спири́ды
Спирокифри́ѧ
спирокиѳрїа
Спо́ды
спроста, ѿнуд +
ставрос҇
ста́дїе
Стадїи
ста́кта
Ста́кта
ста́кта
ста́мна
Стапи́ды
Стати́р
стати́ръ
стаѳи́л꙽
степенна
степень
Стихїѧ
Сто́и҆ки филосо́ѳы
Стомах
страгъ
страти́г꙽
Стремоглав҇
стрѹны
стрьмь, право, поистинѣ.
стрꙋны
суетно, кромѣ потребы нѣкоеа бываемое +
сумеѡнъ
супфора
сухемъ
Схо́дницы
схола́рь
схо́лїа
съгрѣшившесѧ, стѣснившес҃ +
съломонъ
съсужденїе, смѣшен҃е +
сѣ́веръ
сѣверъ
сѣ́нь
Сѣ́нь свѣдѣнїѧ
сѳира
сꙋбота
сꙋгꙋбо
Сꙋетно
сꙋкамилав꙽
Сꙋлинарѝ
та
Тавенисїо῎тѧне
Таве́рнїѧ
Тавлї́ѧи҆заръ
тагио῎н꙽, мандилиѡ̓̀
Тае῎мница
Таи῎мичище
Таи῎мичищъ
таимичи́ще
Таи́мичище копели́чище
таимичищь, копилищ, не ѿ праве жене.
Тамаиса рѣка
тарис̀
Тари́хо
Та́ртар
та́си
тез̾, едино +
те́зъ
Теклысѣры
текто́н
Текто́н҇
Темиса́юща
тере́зи
тесера
Тетраа῎рхае
Тетровасилео῎нъ
ти́вѳъ
Ти́гръ
Ти́гръ
тимбанъ
Тимоѳе́и
тимоѳе́и
тимпанъ
тим꙽пан꙽
тириша́т꙽
тиронъ
ти́ръ
Ти́ръ
Ти́скъ
Титан҇
Ти́тла
Тлетворно
То агїѡн҇ мадилиѡс҇
товола
Точи́ло
тоꙗ́гъ
трапе́за
Трапеѕополь
триа҆да
триа҆нда, зи́нос҇, архон҇ти
тризнь, подвигь.
Три́ѕнище
Тринитасъ
тритеза, подвизатїе
Триѹ҆нотарѝ
Триѹ҆поста́снаго
триѹ҆поста́сно
трїо῎дь
Тропарь
тропа́рь
трѹба
трѹба
Трыва́ючисѧ
тълкъ ѡ҆ неразѹмных словесех꙽
Тѧжа́нїе
Тѧжа́тели
тꙋборлим꙽
тꙋне
тꙋн꙽ма
угарь ї҆до́нь
ѹ҆ давирѧ
ѹ῎ψилос҇
Ѹ῎голъны
Ѹ῎ника
ѹаросъ
ѹвриꙗ̇
ѹ҆вѧсло
ѹ҆гилат꙽
Ѹ҆гобзи́сѧ
ѹ҆зракъ
ѹ҆нтꙋлъ
ѹ҆ператоръ
ѹ҆покра́тїе
Ѹ҆поста́съ
ѹ҆поста́сь
ѹ҆рїил꙽
Ѹ҆ро́дъ
ѹ҆серѧ́зи
ѹ҆сма́рь
ѹ҆смо
ѹ҆смошвец꙽
ѹ҆смѣ́н꙽
Ѹ҆спѝ
Ѹ҆спи́телное
ѹ҆трохостъ
ѹ҆ѱило́н꙽
фалекъ
фалїа, прутїе фѷниковое +
фамаръ
фараѡ̈нъ
фаресъ
фелехъ
Фео҆ло́гїи
фи
фора
фусилимъ
фуфи
хабꙋва
Хавъꙗ῎ри
хавыꙗ῎рь
халаза
Халкидон҇
Халколива́нови
Халкопратїѧ
халкопра́тїѧ
халко́с꙽
Халꙋ́ги
хамъ
ха́м꙽
ханаа҆нъ
ханааньски, жидовинъ
ханаѡ҆нъ
ханаѡ̇нъ
ханзи́рли
Хара́дръ
Харахїа́съ
харив꙽
харминъ
харта
хартофила́ѯъ
хаттура
хевро́н
хевронъ
херѹвим
хетеим
хетиѥи̇мъ
хи
хи́жа
Хиланда́р
хилиа́да
Хи́мон
Хитонъ
хитон꙽
хлами́да
Хлами́да
ходо
Хо́ны
хо́ны
хорив꙽
хорим꙽
хри́зма
хризмо
хриса́нѳъ
хриса́ѳи
хрисолит
Хрисолиѳ
христос҇
христо́с꙽
Хрис҇тосъ
хронограѳ
хроно́съ
хрꙋщеве
художьство, хитрость.