гречески

Title Sort descending Источник
а҆ с̑е бг҃ѫ и҆мена
А῎гг҃елъ
А῎лфа
А῎ртосъ
А῎ртꙋ́съ
А҆вва
Агг҃лъ
А҆гила́дїꙗ
А҆кростихи́да
А҆кростихи́съ
Алефъ
А҆лфа

Азб6, Соф. 1567, 5

Алфавитъ
альѳа
аминь
А҆ммо́нїи
Анафема
Ан꙽геле́итин҇

Азб6, Соф. 1567, 9–9об.

Апостоли
а҆рту́съ
А҆рха́г҃гел

Азб6, Соф. 1567, 9

А҆рхидиꙗ῎конъ
А҆рхѝе҆пс҇кпъ
А҆рхѝстрати́гъ

Азб6, Соф. 1567, 9об.

А҆р꙽хистратиг҇
А҆строло́ѕи
А҆фо́нская гора̀
Басилгенъ крꙋс҇ ва́тер
бг҃олѣп҇
Бг҃ꙋ нарече́нїе
Бжс҇твенное нарече́ние. Е҆вре́иски и῎ль
Блг҃ота̀
Вивлїѧ
Газоѳила́киѧ
Генесись
Гранограѳ
гре́чески. диѡ҆модїи
Деѹ҆тоно́мїѧ
Диѳ꙽фо́н꙽га
Дїѧ́вол
Доздѣ о҆конча́сѧ
Дре́внїи члц҃ы

Азб6, Соф. 1567, 26–28об.

е҆леѡ῎ньскаѧ гора̀
Епи́скоп҇
Е҆ра́рхъ
Кра́егранесъ
лев꙽ви́те
лива́нъ
маѯи́м
Нача́ло писму̀
Начало писму̀
Нача́ло писму
Начало писму
Начало писму̀
Нача́ло писму̀
Начало писму̀
Нача́ло пи́смъ
Нача́ло писмꙋ̀
Нача́ло писмꙋ̀
Нача́ло писмꙋ̀
Нача́ло писмꙋ̀
Нача́ло писмꙋ̀
Нача́ло писмꙋ̀
Начало псимꙋ
номакано́н꙽
О҆ Балса́ме
Пандо́къ
Племена̀
По а҆лфави́тꙋ
Подпи́сь ѡ῎браѕꙋ прс҇тыѧ бц҃а. МР҃, ѲУ҃
подпис҇ бдци. м҃р, ѳ҃ѵ.
Предисло́вие толкова́нию и҆ме́нъ чл҃ческих
Предсловїе имен члч҃ескихъ
Предсло́вїе і҆меном чл҃ческимъ
Ри́мски венедиктъ
Ри́мски внифан҇тие
сава
салаѳѳа
Сказа́нїе, еж чт̑о знаменꙋ́ют
Толкова́нїе, неѹ҆до́бпознава́емым рѣчем
трїо῎дь
халкопра́тїѧ
Хиланда́р
что ес҇ бг҃ꙋ и῎мѧ