Первый Азбуковник

Первый Азбуковник.

Текст по списку неопубликованной краткой редакции РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1143:

Показывать номера Деление на строки

Сущ. м. р. ж. р. ср. р.

Прил.

Числ.

Глаг.

Нареч.

Предик.

Мест.-сущ.

Мест.-прил.

Предл.

Союз

Част.

Фраза

----Источники----

Апостол

Геннадиевская библия

Евангелие

Летописец

Симеон Уродивый (житие)

Синоксарь

Толкование неудобь познаваемым

Устав

Чепь Златая

Остальное

----Тестовый раздел----

Идеография

Погода и ветры

Растения

Домашние птицы

Остальное

Сортировка

Конкорданс по словарным статьям

 

а: , б: , в: , г: , д: , е: , ж: , з: , ї: , и: , к: , л: , м: , н: , о: , оу: , п: , р: , с:

 

(л.21) предисло́вїе А҆л꙽фави́тꙋ, и҆ностра́нных рѣ́чеи. Иж о҆брета́ютсѧ во ст҃ых | кни́гах, непреложены̀ на рус҇скии ѧ҆зык҇. Премнѡ́гою бл҃гостїю ї҆ члк҃олю́|бїем побѣжда́ем всеще́дрыи б҃ъ, не стерпѣ̀ зрѣ́ти нас҇ своѐ созда́нїе тмо́ю нече́стїа | ї҆ и́долопок҇лоне́нїа о҆держи́имо; Но̀ бл҃говоли́въ ѡ҆ нас҇ поми́ловати н̑ы. дарова́в҇ | нам свѣ́тъ бг҃оразумїѧ, блгдтїю ст҃го крщ҃е́нїа. Е҆ще ж і҆ а́ким дрꙋгим нѣ́кїим свѣ́том, пач҇ | слн҃ца чю́в҇ственаг҇ сїа́ющим о҆дарѝ нас҇, е́же ес҇ ст҃ых книг҇ писа́нїа. ѧ́ко да тѣ́ми | на пу́т спс҇нїа настав҇лѧ́еми, непрелще́нѝ бꙋдем ѿ ло́жных е́ресеи. н̑о ꙋ́бо в на́ших сло|вен҇скаго ѧ҆зы́ка кни́гах, мнѡ́ги рѣ́чи нам сло́вѧном неꙋдо́бь разумны ѡ҆брѣта́|ютсѧ. Понеж ѡ́ва ѿ них в на́ших кни́гах положена̀ си́рски, ѡ́ва ж е҆вре́иски, и҆ рим|ски, е́ллин҇ски і҆ еги́петски, се́рб꙽ски і҆ скиѳски. і҆ и́ных ѧзыкъ мнѡ́гих. Их же дре́|внии преводницы, лї не ꙋдово́лишасѧ. і҆лї не потща́шас҇ на рус҇скии преложи|ти ꙗ҆зы́къ. || (л.21об.) их же ѿ мнѡ́гих ст҃ых книг҇, е҆ще ж і҆ ѿ филосо́ѳа мак҇си́ма гре́ка ст҃ы́ѧ горы̀ и́|нока. тол҇ко́ваны и҆ѕоѡ҆брѣ́тше, е҆лико возмого́хом. здѐ т̑а по алѳави́|ту положи́хом; Понеж мнѡ́зи мнѧ́ще о себѣ̀ мдрѝ бы́ти, во ст҃ых кни́гах | и҆ноѧ҆зыч҇ными гл҃ании положе́ныѧ҆ рѣ́чи, своеѹ́мїем тол҇кꙋ́ю҆ще, крі́во, | и҆ развраще́н҇но т̑а тол҇ку́ют. ѧ́ко ж сѐ, а҆лек҇то́ра, і҆ и҆лекто́ра. [на поле: і҆лек꙽трона] едино бы́ти, м꙽|нѧ́ще, пѣтелъ быти тꙋю̀ рѣ́ч҇ толку́ют. ѧ́ко ж и҆ пи́шут мнѡ́зи неи҆скꙋ́снїи | писцы̀. Пи́шут бо̀ в꙽ покро́в҇ском кано́нѣ сі́це, свѣтѧ́шес҇ о҆моѳо́р тво́и влдчце | пач҇ а҆лек҇то́ра; А достои́т мдроствовати и҆ писати, пач҇ и҆лек꙽тро́на. и҆лѝ и҆лекъ|тра. А҆лекто́р бо, кꙋ́ръ. А҆ и҆лек꙽трон҇ толку́етсѧ, в дїо҆ні́сїѧ а҆рео҆паги́та | кни́зе, в꙽ предисло́вии. ка́мен҇ ѕело̀ че́стен҇, ѿ драгих ка́мении, та́ко и҆мену́ем: | О҆брѧ́щеши ж о҆ сем, в꙽ сем бꙋ́квнице простра́н҇нѣе о҆бьѧ҆влено̀. Та́ко і҆ и́ны рѣ́чи | мнѡ́ги, развратно пи́шут і҆ тол҇ку́ют. Ки́тры бо пи́шут, ке́дры. І҆ ереси́ву пи́шут, | е́ресїю; А҆ не разумѣ́ют. ѧ́ко си́и рѣ́чи, не е҆дин҇ ра́зум и́мут; И́но бо ес҇ ки́тры, и҆ | и́но ке́дры; І҆ и́но ереси́ва, і́но ж е́ресь; Кто́ бо мо́жет евре́иску или гре́ч҇еску ꙗ҆|зы́ку не ꙋ҆ча́сѧ, рѣ́чи тѣх ѧ҆зык҇ толковати по́тон҇ку до́бре. еж чт̑о по е҆рвре́иски, | лиифо́стротонъ, і҆ гав꙽ва́фа, і҆ гол҇го́ѳа, и҆ на́рдописті́ки, тол҇ку́етсѧ. ѧ́ко ж | и҆ сѐ. ѡ́ви гл҃ют, і҆о҆рданъ. ѡ́ви ж гл҃ют, і҆ердан҇; а҆ не разумѣ́ют коли́ко разньству|ют рѣ́чи сїѧ̀ посредѣ̀ себѐ; Е῎ръ бо, рѣ́ч҇ гре́ч҇ска. а҆ тол҇ку́етсѧ, сщ҃е́н҇. а҆ о́р҇, тол҇|ку́етсѧ, низходѧ́и. Сего̀ ради ѽ всѧ́кого чи́на во́зраста ж і҆ са́на, прмдрости | рачи́телїе. І҆ ст҃ых книг҇ правосла́внии чита́тели, досто́ит вам с꙽ про́чими любо|прмдростными наказа́нии. па́ч҇ всег҇, і҆ сїѧ̀ бꙋ́к꙽вы навы́кнути; да возмо́жете. | ѧже во ст҃ых писа́нїих, і҆иностра́н҇ными гл҃ании положе́ныѧ рѣ́чи до́брѣ разумѣти; | Да̀ не вмѣ́сто свѣ́та, тму̀. І҆ вмѣ́сто а́гньца, во́л҇ка прїи́мете. своеꙋ́мїем | толкꙋ́ю҆ще, и҆ностра́н҇ныѧ҆ рѣ́чи. еже стра́жут лю́бѧщеѝ, ѿ члк҃ъ хвалі́ми | быти. и҆ филосо́ѳы, и҆ дидаска́лы нарица́тис҇. мнѧ́ще бо с҇ тако́вии мдрѝ быти; | І҆ вопроше́ни бы́вше ким, о҆ какове́и любо̀ неꙋдо́бь разумѣва́емеи рѣ́чи. т̑о а́ще | і҆ не зна́ют си́лы, тоѧ̀ рѣ́чи. но ꙋ́бо дерза́ют еѧ̀ толкова́ти, а῎ще и҆ развратно. сты|дѧ́т бо сѧ рещѝ, ѧ҆ко не вѣ́мы || (л.22) сего̀ і҆ сего̀. да не ꙋ҆ма́литсѧ су́етнаѧ их сла́ва; мнѡ́га хотѣх і҆ и́на ѡ҆ сих писати, | н̑о ѧ́ко ра́зум и҆му́щему. довлѣ́ют и҆ сїѧ̀, к позна́нїю҆ и́стины; Сказа́нїе еже что ѧвлѧ́|ют, иж в сем а҆л꙽ѳави́те, над кое҆ю́ждо рѣ́чїю кра́сныѧ҆ бꙋ́квы. зрѝ, а҆р. си́це, а҆р. си́це, ар А҆ра́пски. арм арме́н꙽ски. г гре́чески. ев евре́иски. егї е҆ги́пет꙽ски. ел е́ллински. еу евхаи́|т꙽ски. еѳи е҆фиѡ́п꙽ски. ж жидо́в꙽ски. ив и́верски. ла лати́н꙽ски. ли лито́в꙽ски. ма македо́|н꙽ски. ми ми́донски. прь перси́д꙽ски. пе пе́рмски. ри ри́мски. ру руски. ск ски́ѳски. си си́рьски. се се́рбьски. сл слове́н꙽ски. т тотарски. х ханаански. ч чес꙽ски. и прѡ́чих ѧ҆зык҇; | Е́сть ж в сем бꙋ́ков꙽нице нѣ́кїѧ рѣ́чи нео҆бьѧвлены̀ коего̀ сут ѧ҆зы́ка; ѧ῎ко ж сѐ, | ра́в꙽ви тол҇кꙋ́етсѧ, ꙋчт҃лю; І҆ па́ки. влас꙽ѳимі́ѧ, тол҇ку́етсѧ хула̀. А҆ еж коего̀ | ѧ҆зы́ка т̑ѣ рѣ́чи, того̀ не ѡб҇ѧвлено̀ Сего̀ ради, ѧ́ко ж о҆бретох та́ко и҆ написах кꙋ́юж|до рѣч҇; А҆ е́же о҆брета́етсѧ едина рѣ́ч҇, в꙽ двꙋ̀̀ бꙋ́квех, рек҇ше кни́жных словцех пи́сана. | ѧ́ко ж сїѧ̀, а҆вїлеѡ̀, і҆ па́ки і҆поста́сь. понеж тѣ̀ рѣ́чи, о҆брѣта́ютсѧ и́нде с того̀ | сло́ва пи́саны, а҆ ин҇де с ыно́го сло́ва. і҆ того̀ ради в дву̀ бу́квех положих т̑а, | да у҆до́бь о҆брета́телнѣе и́щущим бꙋ́дет; да нек҇то̀ ѿ тако́вых рѣчеи, во единои | бꙋ́кве пои҆ска́в҇ в се́м бꙋ́ковнице, і҆ не о҆брѣт. возмни́т не быти то́и рѣ́чи здѣ̀ тол꙽ко́|ванѣ. н̑о да понꙋ́дитсѧ, і҆ во и҆нои бꙋ́кве пои҆скати тоѧ̀;

Толкова́нїе рѣче́м, иже о҆бретаютсѧ во ст҃ых кни́гах, и҆ноѧ҆зы́ч҇ными гл҃ании положены̀. их же здѣ̀, ско́раго ради о҆брѣте́нїа по алфави́тꙋ напи́са́хом

0001. г А҆лфавит Ⓣ а́лфа, гре́ч҇ески А῎зъ. А вита, ви[ѣ]дѣ̀. Толкꙋ́ет же сѧ а҆лфавит, а́зъ вѣ́ди, ре́к҇ше аз|буковни. Бꙋ́кѝ ꙋ́бо в꙽ гре́ческои а́зъбꙋкѣ нѣ́сть.

0002. ж А῎лефъ Ⓣ евре́е, пе́р|вое азбучное сло́во нари́чют, а῎лефъ. тол҃ку́ет же сѧ а́лефъ по евре́и҇ски, нау́ка. | или ѹ҆ченїе.

0003. г А῎лфа Ⓣ гре́цы пе́рвое а́збꙋчное слов҇цѐ нари́чют, а́лѳа. еже у нас҇, | А῎зъ. толкꙋ́ет же сѧ гре́ч҇ски А῎лѳа, и҆щѝ.

0004. ж А҆дана́и Ⓣ г҃ь.

0005. г А῎гїо́съ Ⓣ . | ст҃ыи .

0006. г Апс҇лъ, послан҇ник҇.

0007. г А῎г҃глъ, вѣ́стник҇. вѣ́стницы нари́чютсѧ, а҆г҃ге|ли, понеж возвѣща́ют бж҃їа хотѣ́нїѧ члк҃ѡм.

0008. г Архъ, нача́ло.

0009. г А҆рхаа́гг҃лъ, нача́|ло вѣстником. рек꙽ше, а҃,и҆ а́гг҃лѡм.

0010. г Архїстрати́г҇ Ⓣ нача́лныи воево воево́|дада. ї҆лї̀ нача́ло вѡ́ином.

0011. г А҆рхїепс҇пъ Ⓣ нача́ло посѣтителем. рек꙽ше, а҃, | и҆ е҆пс҇пѡм. По гре́ч҇ски бо епс҇пъ, а҇ по рус҇||(л.22об.)ски посѣти́тел҇. Е҆пс҇пи бо ꙋ҆зако́нени поставлѧ́еми бывати, ѧ́ко да посѣ|ща́ют вѣ́рных, а́ще до́брѣ еже во х҃а б҃а вѣ́ру хранѧтъ.

0012. г А҆рхидꙋ́ѯъ, | вели́кїи кнѧз.

0013. г А҆рхе́ла, нача́лник҇ людскїи.

0014. г А҆рхїграмотеве́съ, нача́ло писца́м. | ре́к҇ше, дїак҇ розрѧ́днои.

0015. г А҆рхѝсинагогъ, нача́ло со́ньму. рек҇ше, кнѧз собѡ́ру. или ста́роста градскїи.

0016. г А҆рхї̀триклин҇, нача́лныи пи́ршественаг҇ строе́нїа. или ты́сѧц҇кои бра́ку, сїрѣч҇ рѧ́дца сва́дбѣ.

0017. г А҆рхон҇до́съ, кнѧз.

0018. г А҆рхон꙽|ти, кнз҃ю.

0019. г А҆рхѝекъкли́сїо҆нъ, нача́ло црк҃о́вным.

0020. г А҆рхъа҆де́лфои҆съ Ⓣ | нача́ло бра́тии. и҆лї, а҃,и҆ ѡ҆гра́дник҇.

0021. г А҆рхїдїа́кон҇, нача́ло слугам. ре́к҇ше бол|шо́и дїа́кон҇. по гре́ч҇ски бо дїа́кон҇, а҆ по руски слуга̀.

0022. г А҆рхї̀тектон҇, нача́ль|ныи дре́водѣ́лем. рек҇ше, а҃,и҆ пло́тник҇.

0023. г А҆рхї̀маге́р, нача́ло поварѡ́м. ре́к꙽|ше болшо́и над по́вары.

0024. си Ара́ва, ве́чер҇.

0025. ев А҆раво́на, о҆брꙋче́нїе.

0026. ел Акрови́с꙽|тїе, о҆брѣ́занїе.

0027. г Актимо́нъ, нестѧжа́тель.

0028. ел Апоѳесь, ве́щь.

0029. Анаѳе́|ма Ⓣ ѿлу́чен҇ ѿ х҃а, и҆лѝ ѿ ст҃ы́ѧ собѡ́р҇ныѧ ї҆ апс҇лкїа цр҃кве, за е́ресь. и҆лѝ, | про́клѧт. А҆ в꙽, а҃,ю ндлю ст҃аг҇ ї҆ велї́каг҇ поста̀ во ꙋчи́телном еуг҇лии. и́но бы́ти, мни́тсѧ. а҆наѳе́ма, ї҆ и́но про́клѧт. Пи́шет бо та́мо сї́це, их же ст҃ии ѿц҃ы А҆|наѳе́матиса́ша, и҆ мы̀ а҆наѳе́матиса́ем. А҆ их же проклѧ́ша, проклина́ем. І҆ ѿ сего̀ и́но быти мнитсѧ, а҆наѳе́ма. ї҆ и́но, еже про́клѧт.

0030. А҆понаре́тесь, | мдрость.

0031. А҆ѱи́н꙽ѳосъ, пелы́нок҇. ре́к҇ше го́ресть, пелы́ни подобнаѧ.

0032. А῎ркудеа|съ, медвѣ́дь.

0033. Авїа́ль, бра́нь.

0034. ев А҆вїлеѡ, о҆став҇ле́нїе. тол҇кует о҆ сем простран҇|нѣе, в бꙋ́кве нарица́емеи, о῎нъ.

0035. сл Абїе Ⓣ в꙽бо́р҇зѣ, ї҆лѝ тотча́съ. или съ сло́вом | в꙽ку́пѣ. А҆ ин҇де, а́бїе пи́шетсѧ в꙽мѣ́сто, е҆ще ж.

0036. г А҆де́лъѳо́съ, братъ.

0037. г А҆де́лѳои|съ, бра́тии.

0038. А҆де́лѳофе́и, бра́т бж҃їи.

0039. ев А῎в꙽ва, ѿц҃ъ.

0040. А῎в꙽вадъ, ѿц҃еи.

0041. А῎м꙽ма, мт҃и.

0042. г А҆неѱе́и, племѧ́нник҇.

0043. А҆каѳи́сматосъ, акаѳисто несѣда́ленъ.

0044. А҆ртоѳо́ръ, | сосуд. в не́м же тѣ́ло хв҃о держа́т.

0045. А҆равї́ѧ, и҆дꙋме́а.

0046. А҆на́мъ Ⓣ вселе́н҇наѧ.

0047. т А῎бысъ, по́пъ.

0048. г А῎стрїо҆съ, звѣзда̀.

0049. г А҆строло́гиѧ, звѣздосло́вїе.

0050. г Астроло́зи, | звѣздосло́вцы.

0051. А҆строно́мїа, звѣздозако́нїе.

0052. А҆ѳедро́н҇, во е҆уг҇лїих толко́|вых. а҆ѳедро́нъ, ꙋтро́бою҆ нари́чет. нѣ́цыи ж, ту̀ рѣч҇. гл҃ют быти, за́днїи про|ход.

0053. А҆лек꙽торъ, пѣтел.

0054. ел А҆ласто́ръ, || (л.23) л꙽сти́въ.

0055. ел А҆ласто́ра, л꙽сти́ваго.

0056. А҆мигда́лъ, плод дре́ва. или ве́ршїе ду́|ба.

0057. сл А҆ще, токо̀, ї҆лѝ толко̀.

0058. г А҆ле́ѯисъ, тол҇ко́вник҇.

0059. г А҆нтили́птор, засту́пник҇ | ѡ҆бї́димым пред судїа́ми.

0060. г А҆ѳоосъ, непови́нен҇, или непови́нник҇.

0061. ч А҆стъкву́|чии, бѣ́лъ, или чи́стъ.

0062. ел А҆ртемї́ть, прах.

0063. ел А҆ртеми́да, артеми́да была̀ блꙋ́дница. | ю же дре́вле безу́мнии е҆ѳе́сѧне, богї́нею нарїца́ху.

0064. А῎шу́ть, ту́не, ре́к҇ше да́ром. |

0065. г Ака́кїо҆съ, безѕло́бїе.

0066. г А҆кꙋ́ѡ, слы́шу.

0067. г Ак꙽ки́кꙋса, слы́шах.

0068. г Аинесин҇, хва|лу̀.

0069. г А҆иненена́и, хвала̀.

0070. ев Аллїлу́їа, хвала̀ жїво́му б҃ꙋ. или со ар҇ха́гг҃лы просла́|вим и́стин҇наг҇ б҃а, излиѧ́вшаг҇ на́ ны своа̀ щедро́ты. Нѣцыи ж а҆ллїлу́їа, сї́це тол҇|кꙋ́ют. а́ль, прїиде. и́ль, б҃ъ. ѹ́їа, во́ плоти. Ему ж поем, сл҃ва тебѣ бж҃е. Но ꙋ́бо, | а҃,му тол҇кова́нїю бо́л҇ши досто́ит внимати. по е҆вре́иски бо, а́ль. а҆ по гре́ч҇ски, а́и|несисъ. а҆ по рус҇ки, хвала̀. Сего ради, без всѧ́кого прекосло́вїа досто́ит, еже а҆ллуг҇їа | разумѣти, хвала̀ жїво́му б҃ꙋ.

0071. А҆мї́нь Ⓣ е́й, или пра́во. или бꙋ́ди та́ко, или бу́ди гл҃аное.

0072. г А҆кростихи́да. кра́егра́нїе, ре́к҇ше началостро́чїе. или нача́л҇ное слов҇цѐ строкѝ.

0073. г А҆лиѳїа, и́стина.

0074. г А҆лиѳе́йа҆съ, и́стиныи.

0075. А҆ра́ра́тских, | а҆рме́н҇ских. Го́ры бо а҆рара́тскїа, во странах сут а҆рме́н҇ских.

0076. егї А҆ста́р҇та, богї́нѧ бы|ла̀ во ѧ҆зы́цех та́ко и҆мену́ема.

0077. ел А҆га́фосъ, любов҇.

0078. ел А҆га́паѧ҆, лю́бит.

0079. ел А҆гїа́|ли, кра́и пѣсо́ч҇ныи.

0080. г А῎ѯїо҆съ, досто́ин҇.

0081. г А҆на́ѯїосъ, недосто́ин҇.

0082. г А҆на́ѯио́татон҇, | недосто́йному.

0083. г Амартїасъ, грѣ́ш҇ныи.

0084. г Амар҇толо́татон҇, грѣ́шному.

0085. т А҆ѯак҇, хромец҇.

0086. г А҆нелѳо́н҇та, возшедшаг҇.

0087. г А҆наста́сїо҆съ, воскрс҇нїе.

0088. г А҆наста́н҇та, во|скре́сшаг҇.

0089. г А҆ѳана́тосъ, безсме́ртныи.

0090. г Анкї́ра, ѧ́корь.

0091. г Анаѳо́ранъ, возно|ше́нїе. ре́к҇ше, же́ртва. или да́ры, еже бг҃у возно́си́мыѧ.

0092. г А҆наѳо́ра, дора̀.

0093. г Алакоꙋ҆тома́ты, всесожже́нїа.

0094. А҆ѳи́ра, зелїѧ́ница, или ка́шица.

0095. А҆на́гностъ, | чтец҇. или канархи́стъ.

0096. ри А҆веди́съ, ко́злище.

0097. ел А҆гростъ. е῎ллин҇ски, а́гростъ нари́|чютсѧ. се́ла, ї҆ па́шни, ї҆ лу́ги.

0098. еѳи А҆рꙋй а҆ри́си, звѣ́рь о҆рѧ́и. ре́к҇ше, ноздророг҇. |

0099. ел А҆реѳадим, ви́дом высок҇.

0100. ж Арїи́ль, гора̀ бж҃їа.

0101. А҆келда́ма, село̀ кро́ве.

0102. А҆с꙽си|рїи, возлю́бленъ.

0103. г А҆рмїѧ, капу́ста соле́наѧ.

0104. ел А҆ла́съ, со́ль.

0105. ел А҆ла́тосъ, | соли.

0106. А҆драми́тинъ, кро́т꙽кии.

0107. ел А҆сома́те, безпло́тнїи.

0108. г А҆ѳесїнъ, о҆ста|вле́нїе, и҆лѝ ѿпꙋ́стъ. ||

(л.23об.)

0109. г А́с꙽пръ, гре́ч҇ски, а́спръ. рус҇ копе́ика.

0110. А҆с꙽са́рїа, сре́б҇реница, проти́в҇ копе́йки. | еже по греч҇ески, а́с꙽прь.

0111. г Аспро̀, бѣло̀.

0112. ел А҆рде́во, напаѧ́ю.

0113. А҆на́ѳанъ, и́дет.

0114. рї Анї́ма, | дш҃а.

0115. рї А҆на́к꙽тосъ, служе́бница.

0116. рї Асиг҇крит. е῎ллин҇ски нари́четсѧ, сан҇. иже да|етсѧ велмѡ́жам црс҇ким. А҆сиг҇крит гл҃етсѧ, иж в꙽стꙋпует в ло́жница црс҇кїа.

0117. ел А́гри́|ропꙋлъ, среб҇ропрода́вец҇.

0118. А҆лава́стра, сосуд ст꙽клѧн҇ без рукоѧти. иже викї́ѧ, | нари́четсѧ.

0119. рї А҆вгꙋста́лии, вое҆во́да.

0120. А́лнїи, е҆ле́нѧ.

0121. А҆рама́ты, блг҃ово́|нїа. ре́к꙽ше доброю҆ха́нїа.

0122. А҆нала́въ, схи́ма. ре́к꙽ше пле́ти еже схи́м|ницы но́сѧт.

0123. А҆даман҇тъ, вое҆во́да.

0124. А҆дама́т, ка́мень ѕело̀ че́стен҇. | та́ко нарицаем.

0125. А҆спїо҆съ, ка́мень драгїи.

0126. А҆н꙽фра́ксъ, ка́мень | драгїи.

0127. А҆ѯами́т, црс҇каѧ багрѧ́ница.

0128. Аримаѳе́и, возмѝ о́но.

0129. рї А҆ки́фон҇, | третии на́ десѧт.

0130. А҆рмели́на, горноста́и.

0131. А҆л꙽коно́стъ. ес҇ пти́ца и́менем | а҆л꙽коно́стъ. и҆мѣ́ет гнѣздо̀ на́ брезѣ песка̀, во скра́и мѡ́рѧ. ї҆ ту̀ кладет ꙗ́|и҆ца своѧ̀; вре́мѧ ж и҆зы́тїа ча́дѡм е҆ѧ̀, в зи́мныи год быва́ет; н̑о егда̀ почюти́т꙽, | и҆зы́тїе ча́дѡм еѧ̀. взима́ет въ ѧ́ицах ча́да своа̀, і҆ но́сит на среду̀ мо́рѧ і҆ пуща́ет | во глубину̀. тогда ꙋ́бо мо́ре мнѡ́гими бꙋ́рѧми ко́ брегу приража́етсѧ. но | е҆гда сно́сит а҆лконостъ ѧ́ица на едино мѣ́сто, і҆ насѧ́дет на них ве́рху мо́рѧ. ї҆ ꙗ́|и҆цам еѧ̀ во глꙋбїнѣ̀ су́щим, і҆ мо́ре непоколѣ́блемо бу́дет за, з҃, дн҃ии. доне́ле ж | алконо́стова ѧ́ица излу́пѧтсѧ во глꙋбинѣ̀. вы́шедше ж позна́ют родителѧ своа̀; | Сиѧ̀, з҃, дн҃ии кора́бленицы нарі́чют, а҆л꙽коно́стъскїѧ;

0132. А҆на́ѳнит Ⓣ ес҇ лѣ́съ | пу́стъ во странах и҆ндїиских. нарица́емыи а҆на́ѳнит. в нем же растут ѧ́блока, | всѧ́кими ли́цы; а҆ живут в нем ди́кїѧ люди, и҆мѣ́юще в̾ высоту̀. ла́ктїи, к҃д. | ї҆ шї́ѧ до́лги.

0133. А҆си́дїе́съ Ⓣ ес҇ трава̀ нарица́ема, а҆си́дїесъ. е҆ѧ ж бѣ́гают нечи́|стии ду́си. а҆ ростет во ин҇дї́иских странах.

0134. А҆мазани́тскаѧ ес҇ землѧ̀ во странах | му́рских. в не́и ж црс҇твуют і҆ живут е҆ди́ны дв҃ы чи́сты, хра́бростїю ї҆ ѹ҆мом꙽, | всѣм ѡдолѣва́ют.

0135. А҆пара́ктїасъ Ⓣ ес҇ та́ко нарица́ем, вѣ́тръ. воста́ю|щии ѿ страны̀ иж посредѣ полу́дн҃и, и҆ за́пада.

0136. Апо́столик҇, па́па.

0137. Асоръ асири́ѧ, | междорѣ́чїе. иж і́нде месопота́мїа нари́четсѧ, сие ж междорѣчїе во стра|нах халде́иских. и҆дѣ ж пе́рвое || (л.24) ѧ҆вис҇ а҆враа́му г҃ь.

0138. А҆рме́н҇ски, а́р꙽ства, сл бг҃ъ.

0139. Арап҇ски, а́ма, сл бг҃ъ.

0140. А҆рѳа|ѯад, подви́жасѧ.

0141. А῎дъ, и҆стлѣ́нїе.

0142. Ае҆н꙽дор҇, безлѣ́пїе.

0143. А҆нти́ма, ба́нѧ. |

0144. ев Амор҇ре́и Ⓣ ес҇ страна̀ амор҇ре́йска, в꙽ прилежа́щїа землѝ ханаа́ни. тол҇|ку́ет же с҇ а҆мор꙽ре́ѧ, прогнѣ́вающаѧ, или разсыла́аѝ.

0145. А҆ендо́ръ. а҆е҆ндо́р ес҇ по́ле, | в землѝ ханаа́ни. толку́ет же с҇ безлѣ́пїе.

0146. г А҆покали́ѱисъ Ⓣ ѧ҆вле́нїе, или ѿ|крове́нїе.

0147. г А҆ѳлиси́съ, страда́нїе мч҇нка.

0148. ел А҆маго́ръ, го́рдость.

0149. г А҆подипна, па́|вечер҇нѧ ма́лаа.

0150. ри А҆в꙽докꙋ́туш҇, ꙋ҆тѣ́шитель.

0151. ел А҆грипні́а, все́нощное бдѣ́|нїе.

0152. А҆ртава́съ, мѣ́ра жи́тнаѧ.

0153. ри А҆рсені́кон҇, мꙋжепобедитель.

0154. г А҆н꙽дре́о҆съ, | муж. [на поле: а҆н꙽дросъ]

0155. г А҆н꙽геле́итин҇, возвѣстѧт.

0156. А҆рга́лїе, врачевское кровопустное желѣ́з꙽це.

0157. А῎цых, сл како́|вых.

0158. А́л꙽съ, мѣ́дѧныи и́дол҇.

0159. А҆ѳроди́тскаа Ⓣ ес҇ на, е҃,мъ по́ѧсѣ нбс҇нем звѣзда̀, | нарїца́ема а҆ѳродит. едина ѿ, з҃,мѝ звѣ́здъ нарїца́емых плани́ты; о҆ не́и ж блѧ|ду́т несмы́слении а҆строло́зи. ѧ́ко а́ще кт̑о ро́дитсѧ в число̀ звѣзды̀ а҆ѳродите, | тако́выи ꙋдо́бен҇ быва́ет на смѣше́нїе бдуда̀. но лъжут сѐ о҆ка́ѧн҇нии, о҆клевета́юще | твор҇ца̀ тва́ри, вино́в҇на злу̀ быти. б҃ъ ꙋбо зла̀, ни сотворѝ, ни созда̀. і҆ та́ко помра|че́ни ꙋ҆мом е́ллини, несы́т꙽ным блудом празнуют де́н҇ а҆ѳродитѣ. І҆ того ради а҆ѳродит|скаа҆ дѣ́ла, блудни́ч҇скаа дѣ́ла нарі́чютсѧ. ꙗ́ко ж о се́м пишет в тол҇кова́нїих ст҃аг҇ гри|го́рїа ѳео҆ло́га, сїирѣч҇ бг҃осло́ва въ, а҃,мъ сло́вѣ еж на ст҃о́е бг҃оѧ҆вле́нїе.

0160. А҆ха́ти|съ, ка́мен҇ драги́и ес҇ та́ко нарицаем.

0161. А҆рео҆пагит во а҆ѳи́нѣх бѣ судище внѣ̀ града, | нарица́емо а҆рео҆паг҇. и҆мѧ́ше ж судище о́но, н҃, судии. превозшедших про́чих члк҃ъ, | мдростїю і҆ цѣломдрием. и҆ ѿ́ рода сла́в҇на и҆ бога́та избира́еми бѧ́хꙋ. і҆ всѝ ти́и, н҃, | судиѝ, і҆ со всѣ́ми рѡ́ды своими. судища ради о́ного а́рео҆па́га, а҆рео҆паги́те нарица́|хус҇. ѿ них же бѣ і҆ ст҃ыи дїо҆ні́сїе, того ради и҆ сеи а҆рео҆пагит нарі́четсѧ. А҆ еж чт̑о ради | судище о́но, а῎реѽпа́гъ нарі́четсѧ. тол҇ку́ет о҆ сем, на конец҇ кни́ги ст҃аг҇ григо́рїа | бг҃осло́ва.

0162. А῎рїо́съ Ⓣ А῎рїо́съ ес҇ звѣзда̀, едина ѿ, з҃,мѝ звѣ́здъ нарица́емых | плани́ты. тол҇кꙋ́ет же с҇, а́реѡс҇, гнѣ́въли́в҇, и҆ де́р҇зъ і҆ ѧ́ръ во́ времѧ бра́ни. помра|че́нии ж ѹ҆мом е́ллини, тѣ̀ звѣзды̀ нарі́чют рожени́цы. гл҃ще, а҆ще ро́дитсѧ | чл҃къ в ча́съ звѣзды̀ а́реѡ. то̀ гнѣвли́въ і҆ де́рзъ і҆ ѧ́ръ н̾ра́вом быва́ет. і҆ се блѧ|дут о҆каѧ́нїи, ѿ халде́ѧнъ то́и пре́ле||(л.24об.)сти навы́к҇ше. і҆ того ради боготвори́ша тѣ̀, з҃, звѣ́здъ. і҆ празнꙋюще звѣздѣ̀ | а҆рїю̀, творѧт между̀ собою̀ ра́ть. бїю́щес҇ и҆ рѣ́жуще даж до́ крови, ѧ҆влѧ́юще | себе ѧ́ры і҆ гнѣвли́вы быти, и҆ дер҇зы в꙽ бра́ни. си́цево их, ска́редное празнество.

0163. А҆меѳу́|сии, ка́мен҇ драги́и.

Мс҇цы.

0164. егї А҆ѳирь, о҆ктоврїи сентѧбрь.

0165. ел А҆ппелїосъ, ноемврїи ноѧбрь.

0166. р Аѹді́неи, | иануарїи генварь.

0167. ри А҆да́ра, ма́р҇тъ.

0168. ел А҆ртимисъ, а҆прил҇.

0169. ме А҆хвꙋ́стъ, генуа́рии.

0170. ел А҆дунеосїи дунесии, декабрь.

0171. еги Армуѳїи ѳармуѳїи, мартъ.

0172. Аба́тосъ, мѣ́ра вину̀.

0173. А҆ѳи́с꙽хъ, пи́теи сосуд.

0174. А҆по|те́ки, по́гребы.

0175. А῎птꙋсъ, пригож.

0176. А҆го́нъ в҃, мак, д҃, по́двиг҇.

0177. Астерисисъ, быт, л҃е. жемчюг҇. |

0178. А҆ппела́сїо҆несъ, и҆мена̀, или зва́нїѧ.

0179. А῎ртигоме́рта, красителѝ.

0180. А҆ско́па, мешек҇ | ви́н꙽ныи.

0181. [А]ѳон҇скаа Ⓣ ст҃а́а гора̀, нари́четсѧ елли а҆ѳон҇скаа. а҆ по рус҇ки, безсме́ртнаѧ. | гре́ч҇ски бо а҆ѳона́сїо҆съ, а҆ по рус҇ки безсме́ртїе. А҆ стоит ст҃а́а гора̀ в꙽ мо́ри, к полу́|дн҃е. а҆ ѿ цр҃ѧграда ѿстои́т по́суху, в҃ї, дн҃е́и.

0182. А҆лимбовы го́ры, ѿстоѧт ѿ ст҃ы́ѧ | горы̀ ве́р҇стъ, т҃н, во странѣ̀ е҆ѳес҇стеи. А҆ ѿстоѧт ѿ е҆ѳе́са, го́ры а҆лимбовы, н҃, ве́р҇|стъ.

0183. А҆ѹ҆ктори́тасъ, простора́н҇ство, или растѣ́нїе.

0184. Ано а҆укто́ри́та, без се. съ | толку́етсѧ, досто́ин҇ство, или дре́в҇нѧа.

0185. А҆н꙽но́на, ма́н꙽на.

0186. А҆дъ ка́стра Ⓣ ко о҆пол҇|че́нїю.

0187. А῎р꙽се Ⓣ вы́шеград, еже твер҇ды́нѧ нари́четсѧ.

0188. А҆сїде́ѝ, настоѧ́тели.

0189. А҆нти́|ститесъ, пе́рвыи і҆ере́ѡм.

0190. А҆нтифо́нъ, началныи провозвѣ́стник҇.

0191. А҆пок҇риѳат, сꙋмнѣ́|нїа, их же и́стина не вѣ́дает.

0192. А҆де́то си, да поет ти.

0193. А῎гїѡ̀гра́ѳа Ⓣ ст҃а́а писа́|нїа. А҆ преже послѣ́днѧг҇ писа́нїа сокраще́на, т̑о ес҇ писа́нїа; ѿ а́гїосъ, иж ес҇ ст҃о. и҆ | гра́ѳе, иж ес҇ писа́нїе; ѿто́ле а҆гїѡ̀гра́ѳосъ. а҆гїѡ̀гра́ѳа. а҆гїѡ̀гра́ѳум.

0194. А҆нїбалъ, | Ⓣ а҆нибал б̑ѣ дре́вле ца́р в ри́мѣ.

0195. А҆н꙽дрїан҇тъ, ꙋ҆клад, или булат.

0196. А҆крі́ды, пру́жїе. | иже лѧ́щки нари́четсѧ, саран҇ча̀.

0197. лѧц А҆рдуса́ръ, мѳ в҃ї. сꙋпе́рник҇.

0198. А҆л꙽камеѡ́не Ⓣ а́лкамеон҇ бѣ | хра́б҇ръ в꙽ во́ин҇ствѣ. иже во́ин҇ством свободи мдрость а҆ѳине́искую҆, і҆ того ради в них че́стен҇ | б̑ѣ. ѿ него ж нари́чютсѧ алкамеоне алкамеонесе.

0199. А҆к꙽теѡны Ⓣ а҆ктеон҇ б̑ѣ ловец҇ еле́нем. е҆му ж | артемі́да зави́дѣв҇ши, ѧ́ко ви́дѣв҇ша еѧ̀ на́гꙋ, ѿ своих пе́съ растерза́ну быти | е҆му̀ ꙋ҆стро́и.

0200. [А]цы же есмы̀ Ⓣ каковы̀ есмы̀. и҆лѝ еже есмы̀.

0201. [А]пи́ду ѧ́сли, ю́нь|цу пита́ющусѧ. мемѳитским несмы́сльством Ⓣ телец҇ мемѳі́ане чтѧ́ху. і҆ а́|пида ѧ́сленаго и нарица́юще, ко́рмѧт и҆ же́ртвами почита́ют. знаме́нї|ѧ ж нѣ́каа измѣнена̀ ѿ а́пида і҆мѧше | ѿ апи́дова || (л.25) ѹ῎реву̀, мемѳі́искии ѧ҆зык҇. і҆ егда̀ в꙽ ста́дех, таково̀ чт̑о знамена́шес҇, а́бїе ко ѧ́слем привожа́ху;

предисло́вїе. толкова́нїю ко́егождо и́мени чл҃ческаг҇. Прежде ꙋ́бо | зако́на і҆ в зако́нѣ і҆ по зако́нѣ дре́в҇нии члц҃ы, даѧ́ху дѣ́тем своим і҆мена̀. еже ѿц҃ъ, лѝ | мт҃и восхо́щет. лї ѿ о́браза о҆трочатѣ, лї ѿ вре́мене, или ѿ притча. лѝ ѿ ве́|щи. ꙗ́ко ж сѐ, ви́дѧ ѿц҃ъ ѿ в꙽зо́ра, тихоми́р҇но і҆ млс҇рдо быти о҆троча̀. нарица́ше ег҇ | римски, кли́мен҇тъ. тол҇ку́ет же с҇ кли́мен҇тъ, смире́нъ і҆ млс҇рдъ. А҆ ѿ вре́мене сѐ ес҇. | ро́ждьшус҇ ѳале́кꙋ, нарече́н҇ быс҇ ѳалек҇. е́же ес҇ раздѣле́нїе, во́ дни бо ег҇ раздѣлис҇ землѧ̀. А҆ сѐ ѿ притча ес҇. са́рра жена̀ а҆враамлѧ до, ч҃, лѣт непло́ды б̑ѣ. І҆ на ста́рость слы́шав҇, родити сн҃ъ, возсмѣѧ́сѧ. гл҃ѧ, смѣх мнѣ̀ сотворѝ г҃ь; І҆ ро́ждьши о҆троча̀, нареч҇ е҆му̀ и́мѧ іса́ак҇. по е҆вре́иски бо і҆са́ак҇, смѣх тол҇ку́етсѧ. А҆ ѿ ве́щи сѐ ес҇. в рі́ме б̑ѣ древ꙽цѐ ѕело̀ бл҃гоꙋха́н҇но, нарїца́емо лаѹ҆ре́н҇цыѹ҆съ. І҆ любѧ́ще ри́м҇лѧне дре́во о́но, даѧ́хꙋ и҆ дѣ́тем своим і́мѧ то̀; е́же ес҇, лавре́н҇тїе. По сему̀ и҆ прѡ́чих и҆мен҇, нарече́нїѧ разу́мѣи. Та́ко бо ꙋ́бо и҆ сло́вѧне преже прїѧ́тїѧ крщ҃е́нїа рус҇скїа землѧ̀, не имꙋ́ще писа́нии ст҃ых кни́г҇. даѧ́ху дѣ́тем своим і҆мена̀ ѧ́ко ж хотѧ́хꙋ, ѧже сут сїѧ̀. Бажин҇, богдан҇, третїак҇, ждан҇. і҆ подо́бнаа сим; добра̀ сут и҆ та̀. Нн҃ѣ ж ꙋбо крщ҃е́нїа ради блгдти, по и́мени настоѧ́щаг҇ дн҃е ст҃аг҇, нарече́нїе и҆мен҇ прїе́млем. на него ж па́мѧт ража́емсѧ, или крщ҃а́емсѧ. І҆ сего ради нам словѧнѡм, неꙋ҆до́бь вѣдома нн҃ѣшнѧа҆ нш҃а и҆мена̀. еже чт̑о толку́етсѧ ан҇дрѣ́и, васі́лїе, гаврі́ил҇. І҆ проч҇ѧ, о҆брета́емыѧ во ст҃ъцех; понеж о́ва ѿ них е҆вре́йска, о́ва ж си́р҇ска, і҆ е́ллин҇ска. рим҇ски, і҆ еги́петски. І҆ прѡ́чих ѧзык҇; Бж҃їею ж по́мощїю, е҆ли́ко возможно ѿ ст҃ых книг҇. І҆ ѿ тол҇кова́нии мак҇си́ма гре́ка, преложе́нїе тѣ́х на рус҇скии ѧ҆зык҇ и҆зоо҆брѣ́тше. Здѣ̀ тол҇кова́нїем, по бу́квам та́ѧ положи́хом; хотѧ́щих ради тропарѧ̀ і҆ канѡ́ны составлѧти. Не бо̀ досто́ит кому̀ дер҇зну́ти, на составле́нїе тропарѧ̀ или канѡ́на. а́ще не преже зело̀ ꙋ́мъ сво́и ꙋ҆глубит во ст҃ых писа́нїих, і҆ по́тон҇ку а҆кростихиде і҆ амви́ка, і҆ тезо̀и҆менитства і҆мен҇ навы́кнет. Понеже бо и҆ дре́внии ст҃ии пѣснопи́сцы̀ і҆ канѡ́нотвор҇цы̀, во своих творе́нїих. в꙽ тропарех и҆ кон҇дакѡх, кое҆муждо похвалѧ́е҆мому ѿ них ст҃му, тезо̀именитства прилагаху; о҆брѣта́ем бо в тѣх творе́нїѡх, ан҇дре́ѧ му́жеству, васі́лїѧ црс҇тву, тезо̀именитны. Та́ко ж і҆ прѡ́чих ст҃ых и҆мена̀. ѧже сут протолко́вана, о҆брѧ́щеши здѐ си́це; ||

(л.25об.)

и҆мѧна̀.

0202. сї А҆ло́рь, ев а҆да́мъ Ⓣ преже раздѣле́нїа ѧ҆зык҇, а҆да́ма а҆ло́рем нарица́хꙋ. по | раздѣле́нїи ж, е҆вре́иски нари́четсѧ а҆дам. и҆бо е҆вре́е зе́млю нари́чют а҆да́мом, того̀ ради | и҆ роже́наг҇ ѿ неѧ̀ и҆менова́ша а҆дам. тол҇кꙋ́ет же с҇ адам. землѧ̀ воплоще́н҇на, или роди́|тель.

0203. А́вель, па́ра.

0204. А҆фет, рабо́танїе.

0205. А҆вра́м, прехо́дник҇.

0206. А҆враам, ѿц҃ъ ѧ҆зы́кѡм. |

0207. А҆вїмеле́х, ѿч҃е ца́р҇ствїе.

0208. А҆мїнода́въ, смире́нїе ѿче҃е.

0209. А҆мо́съ, терпѣли́въ. |

0210. А҆на́нїа, блгдть. и҆лѝ сла́вен҇.

0211. А҆весалом, ѿц҃ъ мі́рꙋ.

0212. Аг꙽ге́и, пра́здник҇. и҆лѝ сла́ва | неразори́ма.

0213. Аа҆рон҇, дух. или ду́ма.

0214. Ав꙽вакум, ѿц҃ъ востав҇лѧ́аѝ.

0215. А҆леѯѣ́и, тол҇ко́вник҇, или сказа́тель.

0216. А҆леѯан҇дръ, тол҇ко́в꙽ник҇ муже́м. или сказа́тель.

0217. Андре́осъ, му́жество.

0218. Ан꙽дро́никъ, мꙋжепобѣди́тел҇.

0219. А҆кил҇ла, о҆ре́лъ.

0220. А҆ка́кїе, беззло́|бїе.

0221. А҆фана́сїе, безсме́р҇тїе.

0222. А҆наста́сии, воскрс҇нїе.

0223. А҆ни́сим, по́л҇зовател҇.

0224. А҆ни|си́ѳор҇, полезнаѧ҆ носѧ́и.

0225. А҆ни́кит, непобѣдим.

0226. А҆га́пит, любо́вен҇.

0227. егї Анто́неи, кꙋ́п꙽|лен҇ ра́бъ.

0228. ев А́н꙽на, радость.

0229. г Акили́на, ор҇ли́ца. ||

(л.26)

0230. Бл҃го Ⓣ добро̀.

0231. Блг҃їи, до́брыи.

0232. Блж҃ен҇, до́б҇ръ.

0233. Блг҃осло́в҇лю, доб҇росло́в҇лю.

0234. сї Бонꙋ́|нъ, блг҃о.

0235. Бдѣ́нїе, бодръствова́нїе уставъ. в҃..

0236. Би́сер҇, [на поле: мѳ, н҃е ниж ш] ка́мен҇ ѕело̀ че́стен҇. или жемчюг҇ драгїи.

0237. Бож꙽дрїи данїл Ⓣ а́гг҃лъ.

0238. Блг҃ово́нїа, доб҇рою҆ха́нїа.

0239. Библі́ѧ Ⓣ гре́цы гл҃ют вивлі́ѧ. | понеж во гре́ч҇ескои азбꙋкѣ, нѣс҇ бꙋ́кѣ, и҆ того ради гл҃ют вив꙽лїѧ; по е́ллин҇ски вивлї́ѧ, | а҆ по слове́н҇ски кни́га.

0240. т Ба́лъ, ме́дъ.

0241. Багада́тъ, чепъ злат вавилон҇.

0242. Близнец҇ Ⓣ съ дрꙋ|гим родивыисѧ, кꙋ́пно. еже двое́нь[ки]ки нари́чютсѧ.

0243. Близнѧ́тѣ, двое́ньки.

0244. Безмо́л҇вно, безмѧтежно.

0245. Бꙋ́иство, ю҆родство.

0246. Брадо́вь, топо́р.

0247. Би́чь, кнут.

0248. Безслове́сно Ⓣ кромѣ̀ сло́ва нѣкое҆го і҆ вины̀.

0249. Безслове́сно, ско́тско.

0250. Бѣгу́н҇, ходец҇.

0251. Брежева́та; чрева́та, или непразна.

0252. Блѧдет, л꙽жет.

0253. Блѧ́ди, л꙽жа̀.

0254. Бо́хма, | ѿнюд, їлѝ всѧ́ко.

0255. Быра́нїе, лыта́нїе; еже кт̑о в одном мѣ́сте не живет, но ѿ мѣ́|ста в мѣ́сто и҆ ѿ́ гра́да во́ град преходѧ̀ скита́етсѧ. то̀ по е́ллин҇ски гл҃етсѧ быра́|нїе, а҆ по рус҇ки лыта́нїе.

0256. Ба́рба, борода̀.

0257. сер Белчюг҇, колцѐ.

0258. Бы́лка, тра́в҇ка.

0259. Беле́гъ, зна́мѧ.

0260. Ба́рка, кора́блец҇, і҆ли лодиѧ.

0261. Балше́ма Ⓣ о́гнь. иж же и́дет и́|з꙽ древа ми́ром, иж во странах ин҇ді́иских о҆брета́етсѧ.

0262. [Б]ез щу́ка лѣс҃ ѕ҃, без шу́ма.

0263. Бори́на, лучи́на.

0264. Ба́лїѧ, црьс҃, д҃ во́рожїѧ̀.

0265. Ба́льство, ворожба̀.

0266. Библио҆те́ка, в҃. мак в҃ книжныи дѡм. |

0267. Балистра́съ, самострелы.

0268. Биссумъ а҃ парали, д҃ Ⓣ поста́ва. поста́в꙽ же гл҃етсѧ сук҇но̀.

0269. Бис꙽си́ною Ⓣ ши́дѧною, еж ес҇ шел꙽ковою.

0270. Е҆вре́иски, бреситѳъ. греч҇ски, ге́не|сисъ. рус҇кѝ, родства̀; сїрѣч҇ бы́тїѧ̀.

0271. Бази́съ Ⓣ под стол҇пом испод мѣсто.

0272. Бу́ѯинарум Ⓣ трꙋ́бном.

0273. Бласѳемїѧ̀, хула̀.

0274. Бе́ръ Ⓣ бе́ръ ес҇ град, а҆ ѿстоит ѿ ст҃ыѧ горы̀ | на за́пад, к селу́ню граду, ||

(л.26об.)

0275. г Ви́та. рус҇ вѣ́ди, ре́к꙽ше разумѣ́и.

0276. Вѣ́де, разумѣ́ю.

0277. Воа҆нер҇ге́съ, сн҃ъ гро́мовъ. |

0278. ев Ва́ръ і҆о́на, сн҃ъ їо́нин҇.

0279. Влахе́рна Ⓣ ес҇ близ цр҃ѧгра́да мор҇ско́ приста́нище, и҆ | в꙽ том мѣ́сте нѣ́когда, во́ времѧ ра́ти ꙋбїен҇ быс҇ ски́ѳскии воево́да, і҆менем лахе́р҇нъ. | І҆ ѿто́ле мѣ́сто т̑о прїѧт нарица́тис҇ влахе́рна. того ради и҆ храм во́ имѧ прчс҇тыѧ, | на том мѣ́сте поста́вленыи. нари́четсѧ храм бг҃ородичныи, иж влахе́р҇нѣ.

0280. г Васїлеполь, | цр҃ьград.

0281. Виѳлїѡм, виѳлїѡм град і҆ ѿче҃ство двд҃ово, иж в землѝ і҆юдове стоит. толку́|ет же с҇ вифлїѡм,  дѡм хлѣ́бꙋ. или пусты́ни, і҆ли луг҇ по́ле дубра́вныи.

0282. Виѳсфагїа ес҇ село̀, | близ горы̀ елео́н҇скїа. тол҇кꙋ́ет же с҇ виѳс꙽фагїа, дом че́люсти.

0283. ев Виѳа́нїа, вїфа́нї|ѧ бѣ не град ни село̀. н̑о ве́сь: ре́к҇ше дере́в҇нѧ. А῎ще и село̀ и́н꙽де та̀ пи́шетсѧ. і҆но | бо ес҇ село̀, і҆ и́но ве́сь;  ѿстоѧ́ше ж ѿ і҆ерс҇лма ста́дии, е҃ї, е́же ес҇ поприщи версты̀, в҃, и҆ пол҇. | толкует же їѡ҃ лѳ҃ и ма҃ сѧ виѳа́нїа, дом послуша́нїа.

0284. ев Виф꙽саи́да, градец҇ мал. толку́ет | же с҇ виѳсаи́да, храм ма́слен҇.

0285. ел Визан҇ті́ѧ, цр҃ьград та́ко і҆менова́шес҇ пре́жде.

0286. егї Вавилон҇, смѧте́нїе. и҆лѝ размѣ́съ.

0287. Ве́сь, дерев҇нѧ.

0288. Власѳимиса́ет, мр, кѳ҃. хꙋ́лит.

0289. Власѳимїа, еѳрем чи҃ | хула̀.

0290. Витаютъ странствуют Ⓣ путь мїмоходѧ́ще, в дом вше́дше чюж почїют, или пребꙋ́|дут. т̑о гл҃етсѧ вита́нїе.

0291. Витохранители, стран҇нопрїимцы.

0292. ел Вра́вїе, ꙋспене бц҃и  вѣ́твь фи́|никова.

0293. ев Ва́иѧ, вѣ́твь ве́тхаа.

0294. Вертоград, о҆город.

са́ны.

0295. г Васі́лїо҆съ, цр҃ь.

0296. г Ва|си́ло па́тер, цр҃ем ѿц҃ъ.

0297. Витѧзе, троѧ̀ болѧре.

0298. Вика́рїе, намѣ́стник҇.

0299. Вꙋр꙽дуна́рь, | м꙽скам ко́нюх блюсти́тел.

0300. В꙽скꙋ́ю, ѱлом в҃. во что̀. или чт̑о ради.

0301. Ва́снь, мню̀. или прс҇но.

0302. Весма̀, ѿнюд. |

0303. Вѧ́щ꙽ши, бо́лши.

0304. В карва́нꙋ, е҆вре́е а́ще чт̑о о҆беща́ют в дар҇ принестѝ бг҃у. ѿто́ле | ѡ́но, карва́ну ниж, к нари́чют. ре́к҇ше, да́р҇ бв҃и возло́жен҇.

0305. ел Вариста́мени, предста́тели. |

0306. Восхлащенїе, еѳрем, ои҃. ѡ҆бузда́нїе. или воспѧще́нїе, или воздержа́нїе.

0307. Восх꙽ла́стовает, о҃и ѡ҆|буздава́ет. или в꙽спѧт возвраща́ет.

0308. Ва́лоз, крѣ́пость.

0309. Ви́с꙽сон҇, трава̀. а҆ ростет в꙽ гени|саретском е́зерѣ. е́ю ж кра́сѧт црс҇кїа багрѧ́ницы.

0310. Васа́нъ, ѱ ѯѕ҃ сту́д.

0311. Ва́са, о҆браще́нїе. |

0312. Ва́ра, разши́рисѧ.

0313. ел Вукукра́тъ, дороѳеи власѧнї́ца.

0314. Ви́рса҆веи, ѱ, н҃. рове́ник҇.

0315. Ва́па, | е́зеро.

0316. Верхꙋща, молотѧ́ща.

0317. Верш꙽ба̀, молодба̀.

0318. В꙽зе́мствовалъ, о҆си́лилъ наси́лство|вал.

0319. Возбрежева̀, чрева́ту сътворѝ.

0320. ри Врꙋ́тъ, бу́и.

0321. сл Ве́черѧ, ѹ́жина. или ѡ҆|бѣд по́зден҇.

0322. Всѧ́ко, ѿнюд. і҆лѝ и́стин҇но.

0323. Всете́чны, де́рзы.

0324. Во́дное сребро̀, | рту́ть.

0325. Внѣ̀ о҆пло́та, сїноѯар, сред, вели. за о҆гра́дою. |

0326. Викі́ѧ, сосуд ст꙽клѧн҇ без рꙋ́коѧти; ||

(л.27)

0327. Вѣ́нь, гла́сове.

0328. Вее́льѳего́ръ, ѱлом, рд҃ І῎долъ б̑ѣ та́ко нарїца́ем. тол҇ку́ет же с҇ вее́лѳегор҇, | ко́жа.

0329. Веелзевулъ мѳ лѕ҃. і҆ велїа́р҇, и҆мена̀ сут бѣсѡ́в҇ска.

0330. Возреновавше, дѣѧн, зї҃. воззавидѣв҇|ше.

0331. В꙽скигадо́ла, послушество̀.

0332. Вресноту̀, в꙽пра́в҇ду.

0333. Великоду́шен҇, иж всѧ́ку ско́р҇|бь приража́ю҆щꙋю҆сѧ могїи га҃ ради понестѝ.

0334. ев Виѳе́зда, ѡ́в꙽ча купѣль;

0335. г Вро́н꙽|тїи, гром.

0336. г Вапти́смати, крщ҃е́нїе.

0337. Варѧ́ют, преже постиза́ют.

0338. Врю́щ҇, кипѧщ҇.

0339. Все|пло́дїе, всесожже́нїе. е҆вре́е бо ѡв҇ца̀ и҆ волы̀ приводѧ́ще, бв҃и на же́ртву. і҆ зака|ла́ю҆ще т̑а всѧ̀, сожига́хꙋ. І҆ таково́е всесожже́нїе, всеплѡ́дие нари́четсѧ.

0340. Во́|нѧ, ю҆ха́нїа, или за́пах.

0341. Вири́л҇лионъ, ниж, к, ка́мен҇ драги́и.

0342. Восо́ръ, пло́ть.

0343. Вы́ѧ, ше́ѧ.

0344. Вромно́съ, пле́вел. рек҇ше, тра́ва непотре́бнаа.

0345. Встꙋ́говь, ю́за. еж во еуг҇лии реме́н҇ | сапога̀ гл҃етсѧ. а҆ ин҇де возвꙋ́за нари́четсѧ, ре́к҇ше к꙽ѕе́нь, ею ж бремена̀ свѧзꙋ́ют.

0346. В барку, а҆рсенї велї  в лодїю. илѝ в бу́су.

0347. Валимъ, полѝ, г҃, цар.  каменыи телецъ и́долъ.

мс҇цъ,

0348. Вꙋа́лъ, ѡк҇|тѧ́брь.

0349. Виса́дїа. ин҇дїискїа о́бласти страна̀, и҆дѣ ж пе́рецъ по́пръ ража́ет. а҆ живу́т в не́й | члц҃и ху́ди, і҆ ма́ли, в꙽ ка́меных пеще́рах. иж ла́зити ѹ҆мѣ́ют по стенам. ни́зцы су́ще, | великогла́ви нео҆стри́жени. простовла́сы; цр҃ѧ і́мут, работа́ю҆ща цр҃ю великїа | ин҇ді́ѧ.

0350. Вевро́и, му́р҇скїа страны̀ члц҃ы, ѡ́бразом си́ни.

0351. Всѧ́ког҇ рѡ́да мусикі́ина Ⓣ | всѧ́ког҇ ꙋстрое́нїа гуде́бнаг҇.

0352. Вы́спрь, в꙽ высотѣ̀.

0353. Ватопе́дъ Ⓣ ес҇ в꙽ ст҃еи горѣ | монасты́р҇, нарица́ем ватопеди. тол҇ку́ет же с҇ гре́ч҇ски. ва́то, купі́на. а҆ пе́ди, дѣтѧ̀.

0354. Валса́мо сава сер еле́ѡ, еѳрем ши́пич҇ное ра҃ї. ма́сло.

0355. Виво́на, пры́щ҇.

0356. Вра́ска, болѧ́ч҇ка.

0357. ж Вара́в꙽ва, | сын҇ ѿце҃въ.

0358. ж Варвари, сы́ны сн҃ѡ́вни.

0359. Вѣ́ждь, разумѣ́и.

0360. Ви́ждь, смотрѝ. и҆лѝ зрѝ. |

0361. Ве́ртьпъ, пеще́ра.

0362. Во ѡ҆зе́мствованїе, в꙽ дан҇никѝ.

0363. Варела́ки, бо́чеч҇ка.

0364. Вело́ни, | и҆гла̀.

0365. Васи́ликанъ, чечетка птичка.

0366. Ва́га, вѣ́съ.

0367. е Вѣ̀ е́свѣ, мы̀ есмы̀.

0368. Вꙋ́ла, печат.

0369. Вон҇|зе́наа, прободе́наа.

0370. Вонзе́зъ, взоткну́в҇.

0371. Врахма́ны, врахма́ны сут члц҃ы иж живут | близ раѧ̀.

0372. Вул꙽га́та, нарѡ́днаг҇.

0373. ж Вара́хїа, сын҇ ꙋ҆чен҇.

0374. ж Варна́ва, сы́н҇ ꙋтѣше́нїѧ.

0375. г Васї|лїо́съ, цр҃ь.

0376. Венїа҆мин҇, сын҇ болѣзни.

0377. Венедиктъ, блс҇ве́ныи.

0378. Вла́сїе, са́дъ.

0379. Ва́ле, | здра́вїе.

0380. Вїѳе́ль, ю҆до́ль. го́ры виѳел́ьскїа, сѐ ес҇ гѡ́ры ю҆до́лныѧ҆.

0381. Веламі́на, | запо́ны.

0382. Всада́лех, сꙋхи́ми.

0383. Ви́ктима́съ, приноше́нїе.

0384. Ваге́рка, лев꙽ви́|те.

0385. евр Ва́иедабе́ръ, чи́сла.

0386. г Вивли́ѧ, кни́га.

0387. г Вивлїо҆съ по́ли, книг҇ мнѡ́го. |

0388. г Васи́лисе, црс҇кїа пола́ты.

0389. Вле́бетисъ Ⓣ || (л.24) трено́г҇ вели́кии.

0390. Ветига́ль, воже́нїе.

0391. Воѡ́си, ги́ѳоменосъ мак҃ грек҃, н҃а Ⓣ пою ти, веселѧ́сѧ.

0392. Вод꙽ди, во о҆де́жꙋ сщ҃ен҇нꙋю.

 

0393. г Га́ма. р Глаго́ль.

0394. ев Гь҃ саваѡѳ їсаи а҃, гь҃ си́лам.

0395. ев Голго́фа, мр ѯ҃и ло́б҇ное мѣ́сто. їѡ҃ ѯ҃ ло́бное ж нари́чет|сѧ, понеж т̑у гл҃ва̀ а҆дамлѧ погребена̀. нари́чет же с҇ гол҇го́ѳа кра́нїево мѣ́сто, сі́рѣч҇ | мꙋче́нїѧ мѣ́сто. понеж ту̀ гь҃, во́лею мꙋки стрс҇ти претерпѣ̀.

0396. Гав꙽ва́фа Ⓣ мѣ́сто | б̑ѣ ꙋ҆стро́ено, ке́менїем те́саным. е῎ллин҇ски гл҃емо, лїфо́стротонъ. А҆ евре́иски, гав҇|ва́ѳа. А҆ словен҇ски, каменопо́стлано.

0397. Га́за, сокро́вище. А҆ в дѣѧ́нїих апс҇льских, | въ, кз҃, зач҇лѣ. Га́за нари́четсѧ, страна̀ иж ѿ і҆ерс҇лма к сѣ́веру лежит.

0398. Га́зофилактїа. | Ⓣ е҆вре́е и҆мѧ́хꙋ в꙽ цр҃кви ѿлучено̀ мѣ́сто, и҆дѣ ж сокрыва́шес҇, иж бв҃и в꙽ дар҇ прїно́|симое и҆мѣ́нїе. нарїца́емо ж бѣ̀ мѣ́сто о́но, газо́ѳилакі́ѧ; сїрѣч҇ сокро́вищное | храні́лїще. наполнѧ́ше же с҇ сокро́вище т̑о ѿ бг҃олю́бец҇, ѿ него ж в꙽даѧ́шес҇ на | строе́нїе всѧ́ких сосуд црк҃о́вных. і҆ на кор҇мле́нїе ні́щим, сїротам і҆ вдови́цам.

0399. Гимва́|сиꙋ́мъ Ⓣ ꙋчилище ѹчителницу.

0400. Гет꙽ма́нъ, цр҃въ велможа. и҆лї вое҆во́да.

0401. Гꙋме́|ни, предста́тели лю́дем, и҆лѝ вое҆во́ды.

0402. Гардина́лъ, митроплит.

0403. Гера|госинъ, хлѣ́бницы.

0404. ли Гꙋса́ры, вѡ́ины пѣ́шїа.

0405. Гига́н꙽ты, члц҃ы велмѝ | вели́ки і҆ силны. иж словен҇ски нарица́еми бѧ́ху, во́лоты. волотъ гигантъ бѣ го|лїаѳ, его ж про҇ркъ цр҃ь дв҃дъ ѹ҆би́лъ; ||

(л.28)

0406. ел Гности́кꙋсъ, разумных хꙋдогих.

0407. ел Гамноро́съ, зѧ́ть.

0408. Го́гъ і҆ маго́гъ, ди́ких людеи царѝ. | иж не и́мут смы́сла члч҃а, н̑о а́ки звѣ́ри. а҆ живут в꙽ ди́ких лѣсѡх.

0409. Галиле́и, че́сть. |

0410. Галиле́ѧ Ⓣ двѣ̀ странѣ̀ бѧ́ху, нарїца́еми галїле́ѧ. едина ѧ҆зыч҇скаѧ҆, а҆ дрꙋга́ѧ | і҆ю҆де́искаа. толкꙋ́ет же с҇ галїле́ѧ, валѧ́нїе і҆ о҆калѧ́нїе. или по́лз꙽кое.

0411. Галлиѧ, галатїа | і҆т꙽талі́а.

0412. Гала́те, латы́нѧне.

0413. еѳи Геонъ, егї ні́лъ рѣка̀. иж ѡ҆б꙽хо́дит землю е҆фїо́п҇скꙋю, | і҆ еги́пет. сїѧ сут е҆дїна ѿ, д҃,хъ ча́стеи рѣкѝ, изшедшїа из раѧ̀.

0414. Ган҇гри, фисо́нъ | рѣка̀. иж о҆б꙽хо́дит зе́млю евилатскую, сїрѣч҇ ин҇ді́искую. І҆ сїѧ га́н҇гри, едина ѿ, д҃,хъ | ча́стеи рекѝ, изшедшїѧ из раѧ̀.

0415. Геф꙽сима́нїа, село̀ близ і҆ерс҇лма. и҆дѣ ж а҆пс҇ли, погре|бо́ша тѣ́ло прс҇тыѧ҆ бц҃а.

0416. Глумлѧхсѧ, поꙋчахсѧ.

0417. Гри́ѱъ, но́гъ пти́ца.

0418. Гри́ч҇, пе́|съ.

0419. Ге́ста, ѿпаде́нїе.

0420. Ге́въ, полꙋ́нощїе.

0421. Геѳъ, точи́ло. пи́сано о҆ сем простра́н҇|нѣе, в꙽ бꙋ́кве нари́чемеи тве́р҇до.

0422. Га́ща, срач҇і́ца.

0423. Гро́блю, о҆стро́г҇.

0424. Гон҇зѐ, лишис҇, | і҆лѝ избѣжа̀.

0425. Гада́нїе, сокровен҇ гл҃ъ.

0426. г Ген꙽ни́сисъ, ржс҇тво̀.

0427. Генисаре́ѳъ, ес҇ мѣ́|сто нарі́чемо та́ко, близ і҆ерс҇лма. по нему ж і҆ е́зеро нари́четсѧ генисаре́ѳское.

0428. Гени|сареѳ, кнѧз пра́в҇ды.

0429. Гедарїа́нъ, пле́мени храм.

0430. Горнец҇, Горшок҇.

0431. Га́ггрѣ́на, гно́и. |

0432. Гле́знѣ, го́лени.

0433. Годова́бница, ри́за.

0434. Големи́нами, лы́стами.

0435. Го́р꙽бъ неисцѣ́|лен҇. ѧ́зва неи҆сцѣ́л҇на, или неду́г҇.

0436. Го́рбїю, ꙗзвою҆.

0437. Геѡ́на, родство̀ о́гненое, рек҇ше | всегда̀ палѧ́щи, никогда ж ꙋгаса́ѧ҆.

0438. Гроздїе, ꙗ́годы ви́н҇ныѧ. а҆ по тота́р҇ски, и҆зю́м. | нѣ́цыи, гро́здїе мнѧт быти ѧ́блока.

0439. Горꙋ́шич҇но, гор҇чи́чно. еж и҆ сина́пно гл҃етсѧ.

0440. г Гра́ѳи|ѧ҆, писа́ло. сїрѣч҇, перо̀, или тро́сть.

0441. г Граѳїѧ҆ми, трост꙽мѝ.

0442. г Гра́ѱи, пишѝ.

0443. г Гегра́|ѳа, писах.

0444. Ге́ль Ⓣ превалѣ́нїе, или о҆браще́нїе коле́съ. Простра́н҇нѣе о҆ сем тол҇кꙋ́ет, | в дїо҆ни́сїи а҆рео҆паги́те.

0445. Гликизмо. гликизмо варѧт в꙽ винѣ̀ в꙽ кра́сном, или в рама|нии, і҆ в ба́стре. вли́в꙽ше бо в сосуд вина̀, і҆ толи́ко ег҇ в꙽ пещѝ топѧт. е҆лі́́ко то́чїю тре́|тїей ча́сти в сосꙋ́дѣ о҆стати, і҆ быва́ет т̑о о҆став҇шее гу́сто. ѧ́ко ж, пасте́лы̀. І҆ то̀, | нари́четсѧ гликизмо.

0446. Гомолѧ. данїил҇ про҇ркъ, е҆гда в꙽ вавило́нѣ и҆дѧ́ше змїѧ̀ ѹ҆|бити. взѧ̀ смо́лꙋ и҆ сѣ́ру, и҆ ѹто́ргъ власѡ́в҇ главы̀ свое҆ѧ̀. і҆ сотворѝ гомо́лю, ре́к҇ше, | ко́мъ смѣше́нїѧ, стопївъ воедино. і҆ в꙽ве́ръ ю во ꙋста̀ змїю̀, і҆ тѣм ꙋ҆морен҇ быс҇ зми́и. |

0447. ел Гона́та, колѣ́ни.

0448. Гво́ръ водны́и, пузырь дожде́вои.

0449. ла Гмы́жеве, га́ди.

0450. ел Го́рга, бы|стра̀.

0451. г Гло́со, ѧ҆зык҇.

0452. Главотѧ́жа. жидове || (л.28об.) нра́в҇ и́мут, кꙋшака́ми ꙋвива́ти ша́п҇ки своа̀, а́ки молоствы. І҆ то̀ сут, главотѧ́|жа.

0453. ри Горпїи, сепе́врїи.

0454. ели Гарпїосъ, а́в꙽гус҇.

0455. г Ги́па, землѧ̀.

0456. Густеры, кла́дѧзи. |

0457. Гаврїил҇, члк҃ъ бг҃ъ.

0458. г Гео́р҇гии, воздѣ́лан҇. і҆лѝ тве́р҇дыи а҆даман҇тъ.

0459. г Григо́рии, бо́дръство|ва́нїе. или стоѧ́нїе.

0460. ев Гедеон҇, вели́кии. или землѧ̀.

0461. Гро́бїю а҆наѳе́мою, рек҇ше ѿлуче́|нїем.

0462. Гни́га, прео҆браче́нїе.

0463. Герма́ни, ѳрѧ́зи.

0464. Гер҇мана́та Ⓣ ѿ бра́тии жі́дѡв҇, | сотворена̀.

0465. г Гене́сисъ, гре́ч҇ски гене́сисъ нари́четсѧ. кні́га рѡдства̀, сїрѣч҇ бытиѧ̀. |

0466. г Генеѳлїа҆ло́говъ, родослѡв꙽цов҇.

0467. г Ги́ѳоменосъ, веселѧ́сѧ.

0468. г Гїо́с꙽ѳитоми, да бꙋ́дет | ми разу́мна.

0469. Гига́н҇ти, гига́н҇ти иж і҆споли́ны. мꙋ́жи бѣ́ша, преве́лїи ж, і҆ тол҇стѣ́|йши тѣле́сным возрастом, і҆ нога́ми ско́рѣиши.

0470. Гео҆ме́трїѧ, кни́га плани́тнаѧ҆.

0471. лѧц Гозыа́шь, і҆озїѧ. иж б̑ѣ цр҃ь во і҆ил҃и.

0472. Гора̀ елео́н҇скаа Ⓣ гора̀ ма́слич҇наа҆. по гре́ч҇ски бо | ма́сло, е҆леѡ̀ гл҃етсѧ. А҆ ѿстоит ѿ і҆ерс҇лма гора̀ елеон҇скаа, з҃, ста́дии. е́же ес҇ по́при|ще едино; по́прище бо, сїрѣч҇ вер҇ста̀. и́мат ста́дии, з҃.

0473. Григо́рїатъ Ⓣ во ст҃е́и [го]|рѣ ес҇ монастыр҇, нарица́емыи григо́рїатъ. понеж ст҃ым григо́рїем создан҇.

0474. Геро́н꙽да, | ста́рец҇. ||

 

(л.29)

0475. г Де́лта, р добро̀.

0476. ев Дѣ́исꙋсъ Ⓣ бг҃ъ в꙽ чл҃цех.

0477. г Деспо́тъ, влдка.

0478. г Де́спина, влдчце.

0479. г Дїа́|кон҇, слꙋга̀.

0480. г Дїа҆коні́са, служи́телница.

0481. г Дїа́конїю , службꙋ.

0482. ри Ди́ктато́р, единовла́|стец҇.

0483. Деѯикрат, десноде́ржец҇. ре́к҇ше, десна́а филосоѳскаа҆ держа́и, е́же ес҇ ста́реи|шина филосо́ѳам.

0484. г Ди́дадска́лъ, ꙋ҆чт҃лем ꙋчт҃ль.

0485. г Даска́лъ, ꙋ҆чт҃ль.

0486. ри Доѯъ, дꙋка кнѧз.

0487. До|хїа́рь, казначи́и.

0488. До́хїѧ, казна̀.

0489. Дре́в҇ле, пре́жде.

0490. Диско́съ, блюдце. илѝ ми́са.

0491. Да́ѳнїѧ, | дре́во блг҃оꙋ҆хан҇но.

0492. г Дїоспо́ль, град лі́да.

0493. Дра́хма, зла́тник҇ болшо́и.

0494. Дид꙽рах꙽ма, зла́|тник҇ мен҇ше́и. ре́к҇ше, пол҇дра́хме.

0495. Дїна́рь, сре́бреник҇. а҆ среб҇ра̀ в нем полполти́ны. маѯим | грек҇ в꙽ своеи кни́зѣ въ, ми҃, сло́вѣ. дїнарем нари́чет, пѣ꙽нѧз.

0496. Дїо́п꙽тра, зер҇ца́ло кни́га. | юже соста́ви филиппосъ фили́ппъ ѳилосоѳ, во́ градѣ смолен҇скѣ. в лѣт, ҂ѕ҃, хг҃. сеи филосоѳ, ѡб҇|ѧ҆вѝ і́мѧ своѐ ѡ҆смїю̀ бꙋ́к꙽вы. иж слага́еми, содержат число̀, цп҃. сїце слага́|е҆ми, ф҃ і҃ л҃ і҃ п҃ п҃ о҃ с. а҆ е́ръ в꙽ гре́ч҇скои азбуки нѣс҇.

0497. Де́калитронъ десѧт ѳу́нтов҇ Ⓣ ес҇ в꙽ гре́|кех, мѣ́ра ѧч҇ме́нѧ. в꙽мѣстѧ́щїа мꙋ́кѝ, вѣ́сом проти́в҇, і҃,тѝ ѳу́н҇товъ. де́|ка бо гре́ч҇ски, десѧт. а҆ ли́тра, ѳун҇тъ.

0498. г Деꙋ́терономїѹ, второзако́нїе.

0499. г Ді́ѧ а, | два̀.

0500. де́ка, де́сѧт.

0501. г Де́као́хтос҇, о́смьна́десѧтыи.

0502. г Декаполит, десѧ́тогра́|дец҇.

0503. си Дар́ꙋмъ, восто́к҇.

0504. До́блесть, крѣ́пость. или мꙋ́жество.

0505. Дми́тра, землѧ̀.

0506. Дїа҆ді́ма, црс҇каа багрѧ́ница. или вѣнец҇.

0507. Дуѳа́нїе, дерзнове́нїе.

0508. Дш҃е́вныѝ | блуд, е́ресь, і҆ нече́стїе.

0509. Делва, гри бгос, ѳ҇ бо́ч҇ка.

0510. Делѳинъ, звѣ́р мор҇ско́и. и́мут же дел҇ѳи́|ны о҆бы́чеи тако́в҇, е҆гда ѹ́зрѧт в꙽ мо́ри ꙋ҆то́пшаг҇ члк҃а носи́ма волна́ми. поде́млют | ег҇ на хреб҇тех своих, і҆ направлѧ́ют до́ брега. да ѿ члк҃ъ погребе́нїю сподобитсѧ.

0511. Де́бело, то́л҇сто.

0512. Дебрь, ро́въ глꙋбок҇.

0513. г Девтера, вторыи пнделник҇.

0514. Докидесъ, аданатусъ до́|кїа сут, на возду́сѣ звѣздовидна ко́пїѧ. сїрѣч҇ дуга̀ о҆гневи́днаѧ, на го́рнѧа про|стира́ѧ луча̀.

0515. Димоѳи́ль, зми́и нарѡдолю́бец҇.

0516. Драконъ, змїи.

0517. Диккоросъ, дикорръ в꙽ гре́|кех бѣ цар҇ а҆наста́съ, нарица́емыи ди́к꙽коросъ. розноокъ понеж едїно о́ко ему̀ бѣ черно̀, велико | а҆ дрꙋго́е бѣло̀ мало.

0518. ла Докона̀л, со́вершил҇.

0519. иве Дїко́нїѧ, ѧ҆н꙽дова̀.

0520. Дре́молок҇ сви́ленъ, | по́сох сви́довои.

0521. Давирь, цар, г҃  ри́зница.

0522. г До́ѯа, сл҃ва.

0523. Дотисъ, прида́ное.

0524. ел Дїо́сїи, | септе́врїе.

0525. Дунесїи, адунеосїи ел декамврїи.

0526. маке Дудим, април.

0527. ел Де́сїи, ма́и.

0528. маки Дїдыле́въ, і҆юн҇.

0529. си Да|о҆нъпꙋстух, а῎редъ.

0530. ев Дв҃дъ, до́бль рꙋкою. і҆ кро́ток҇, і҆ возлю́бленъ.

0531. ев Дані́илъ, | сꙋ́дъ бж҃їи. ||

(л.29об.)

0532. г Дороѳе́и, дарова́нїе бж҃їе.

0533. г Дими́трїе, двоѐмт҃рьнии.

0534. Дїони́сїе, двоѐо́стров꙽|ныи.

0535. Гре́ч҇ски, дїо҆мо́дїи. по е҆вре́иски, дїа́вол. А҆ и҆думе́иски, до́икъ. а҆ по рус҇|ски, о҆болга́тель.

0536. ж Дїа́волъ, тол҇ку́етсѧ о҆болга́тель. понеж б҃а о҆бол҇га̀ ко а҆да́|му, гл҃ѧ. ꙗ́ко зави́дѧ ва́ма б҃ъ, заповѣ́да̀ не ѧ́сти ѿ дре́ва сег҇. да не снѣ́дше, | бꙋ́дете ѧ́ко бо́зи. вѣ́дуще доб҇ро̀, и зло̀.

0537. Дїо҆ни́сат Ⓣ во ст҃еи горѣ̀ ес҇ монасты́рь, | нарица́емыи дїони́сїевъ. дїо҆ни́сат же гл҃етсѧ. ст҃ыи дїони́сїе изыде ѿ ѯиропо|та́ми вкꙋ́пѣ со ст҃ым па́влом, и҆ созда̀ монасты́р. І҆ того ради нари́четсѧ, дїони́сат. | а҆ храм в том монастырѣ̀, во́ имѧ ржс҇тва і҆ѡан҇на прдтчи.

0538. Додѡ́н҇скаг҇ дꙋ́ба блѧде́|нїѧ Ⓣ в додонѣ́и гра́дѣ ду́бъ бѣ велик҇, и҆ красен҇. в не́м же бѣ́съ всѧ̀ мо́л꙽вѧ, творѧ́|ше волшество̀.

0539. Дохїа́рь. во ст҃еи горѣ̀ ес҇ монастыр, по гре́ч҇ски нари́четсѧ дохїа́|рь. а҆ по рус҇ски сосꙋдохрани́тел҇.

0540. Дела́сїо̀, есѳир аі҃ проно́съ рѣче́и.

0541. Ди́сертрꙋсъ, достроче́н҇.

0542. Дис꙽симꙋла́съ, грѣхи члк҃ѡм.

0543. Декꙋри́о҆несъ, десѧ́тники.

0544. Десе́рторесъ, о҆пустѣн҇|ницы.

0545. Дѣла́тор҇, разори́тель.

0546. Дїалекти́ческими, сказа́тел҇ными.

0547. Е҆вре́й|ски, давре́амин҇. а҆ по гре́ч҇ски. паралїпоме́ноны. а҆ по рус҇ки, словеса̀ дн҃їи.

0548. До|лїо́с꙽ мѐ, ле́стию менѐ.

0549. Дохеионъ, дохїонъ прїѧ́телище.

0550. Даѧ́нїе бл҃го, и҆ дар совер҇|шен҇ Ⓣ даѧ́нїе сут блг҃о, дш҃е́вныѧ҆ добродѣ́тели. е́же ес҇ смы́слъ, мужество, | пра́в҇да, цѣломдрїе, кро́тость же і҆ смире́номдрїе. К сим же , і҆ ѧ́же ѿ вы́шнѧа | бжс҇твеныѧ блгс҇ти дае́маа нам, жите́искаа блг҃аа. прили́ч҇ствꙋющаѧ҆ нам, | къ еж жи́ти і҆ до́брѣ жи́ти; Да́р же совер҇ше́н҇, ѧ́же свы́ше дае́ма досто́иным, раз|лич҇на блгдть всест҃го дх҃а. ѧ́же соверша́ет і҆ ѹ҆твер҇жа́ет, і҆ соблюда́ет некрадо|ма до кон҇ца̀, предрече́наѧ ес҇стьвенаѧ блг҃а́а дш҃е́внаа.

0551. Димитра скита́етсѧ Ⓣ Дими́тра бѣ едїна ѿ дре́вних богі́нь, иж роди пе́рсоѳро́ни дѣ́ву, е҆ѧ ж восхи́ти а῎дъ. | дими́тра ж по все́и землѝ скита́шес҇, и́щꙋщи е҆ѧ̀; и҆ ѹ҆срѣ́те келеа҆ка́ки и҆ трипо́да, | и҆ ѹ҆вѣ́дѣв҇ши ѿ них о҆ дще́ри. преста̀ по все́и землѝ блудѧ́щи; І҆ та̀ дв̑а в꙽ведѐ к се|бѣ̀, і҆ бѣ̀ с ни́ми блудѧ́щи.

0552. Дог꙽ма́тико, бг҃ослѡ́в҇ныѧ главы̀.

0553. Ди́ми, палачѝ. |

0554. лѧц До́кторы, книжники.

0555. лѧц Драче́нїем, страст꙽мѝ; ре́к҇ше лю́тыми недꙋ́ги.

0556. До|стоѧ́нїе, наслѣдїе.

0557. Дїо҆ннꙋ́сїи, стегнороже́нїю, несноше́ныи пород. а῎ки і῎но|гда̀ главѣ̀ пе́рвѣе і҆ бо́гъ муже||(л.30)же́нъ, і҆ли к҇ пїа́ных, и҆ во́ѝ о҆сла́бѣвшей. і҆ ѳиве́иское безу́мство, сего̀ чт̑ѧ; І҆ се|мелі́ино тресно́мо і҆ кла́нѧе҆мо. Ⓣ семелі́ѧ дщѝ ка́дмова б̑ѣ, во ѳи́вех црс҇тво|вав҇шу. и҆стли́в҇ ю зе́в꙽съ сотворѝ чрева́ту. Ревнꙋ́ющих того̀ жена̀ и́ра, пришед|ши к꙽ семели́и. ле́стїю глш҃е, мнѧ́щи ѧ́ко ѕе́в꙽съ с нею̀ быс҇. і҆ члк҃у и҆но́му с нею̀ | быв҇шу, сотворѝ ѧ́ко хотѣ̀. просѝ реч҇ зевесе́ѧ, да сни́дет к тебѣ̀ гро́мом и҆ мо́л҇нїе|ю. семелїи ж того̀ проси́в҇ши, пустѝ гро́м ѕев꙽съ, ѧ́ко ж ба́снем закон҇. и҆ сожжѐ ю нево́|лею҆. и҆ разрѣ́зав҇ е́и ꙋ҆тро́бу, изнесѐ дѣ́тищь несоверше́н҇ е҆щѐ. и҆ разрѣ́зав҇ себѐ сте|гно̀, вложѝ и і҆ зашѝ. і҆спо́л҇ньшим же с҇ мс҇цем, изнесѐ младе́нец҇. и҆ дїо҆нꙋ́сом и҆мено|ва̀ и. Нарꙋга́ѧ ж е́ллины бг҃ослов҇ реч҇. ѧж ѿ нас҇ пра́зднуе҆маа, нѣс҇ дїо҆нꙋ́съ. иже мꙋж, | и҆ жена̀ б̑ѣ. о́вогда̀ творѧ̀ мужескаа҆, о́вогда же́н҇ска; Глава̀ ды́ева, вѣща́ша а҆|ѳине́и. ѿ главы̀ ды́евы родисѧ разрѣ́заныи. вак҇хїи же нѣ́цыи пьѧ́ни плѧса́ху, і҆ вое҆|ва́хꙋ с дїо҆нꙋ́сом. І҆ ѳиве́и па́ч҇ того̀ чтѧт, чтꙋ́щеѝ треска́нїе. с꙽же́г꙽ше сего̀ ма́тер҇ | семелї́й; ||

(л.30об.)

0558. ев Е҆ло́й, мр, ѯи. бж҃е.

0559. ев Ем꙽манꙋ́илъ, мѳ, в҃ с на́ми бг҃ъ.

0560. г Екъклисїѧ, е҆клис҇, а҃. цр҃квь.

0561. г Ек꙽клисїа́|стъ, црк҃о́вник҇.

0562. г Ек꙽клисїар҇хъ, црк҃о́вным нача́ло. сїрѣч҇ ꙋста́в꙽щик҇.

0563. г Епс҇пъ, | посѣти́тел҇.

0564. г Ерархъ, сщ҃енным нача́ло. ре́к҇ше архїепс҇пъ. по гре́ч҇ски бо е́ръ, | а҆ по рус҇ки сщ҃е́ным. Гре́ч҇ски А῎ргъ, а҆ по рꙋ́ски нача́ло.

0565. г Е҆р꙽монах, сщн҇нои́нок҇. |

0566. г Епистимона́рхъ, бꙋди́лник҇.

0567. Еѳїмері́ѧ, чреда̀; ре́к҇ше рѧ́д слу́жбы.

0568. Е҆ѳи, мѣ́ра | жи́тнаѧ.

0569. пе Ень, бг҃ъ.

0570. г Е҆ѵг҇лїе, блг҃овѣ́стїе.

0571. г Ева́нгели́з꙽мосъ, блг҃овѣ́стник҇. |

0572. Еписто́лїа, посла́нїе.

0573. г Еѯаѱал҇мы̀, шестопѣсние. ѱалмы е῎ѯа бо гре́ч҇ски, ше́сть. | а҆ ѱал҇мо́съ, пѣ́снь.

0574. г Еѯаи҆ме́ръ, шестодн҃и́вец҇.

0575. Е҆помид, е҆поми́дом нарі́чет | стиха́р҇, і҆ насо́вец҇. и́нде и҆ срачи́цу та́ко и҆мену́ет.

0576. Епендит. поло́тнище, еже | е҆ѳио́п꙽стии ры́болов҇цы о҆гиба́ютсѧ на́зи сꙋ́ще. или і҆ на ри́зы налага́юще. а҆ | спроста̀ рещѝ, ѧ́ко ж сѐ, и҆ко́н҇нии писцы̀ сотворѧ́ют, а҆пс҇лѡм на рі́зах о́бвито пи́|шуще. т̑о ес҇ е҆пен꙽дит.

0577. Е҆па́рхъ, судиѧ̀.

0578. рї Е҆ѯа́рхи, нача́л҇ники.

0579. ри Е҆ѯъкꙋвито́ры. ею́|внухи ноши, ре́к҇ше жил҇цы̀ црс҇кїа.

0580. Евнух, евнꙋ́хами нари́чет писа́нїе і҆ а́гг҃елы | бж҃їа; ради ю́нош҇скаго их о́браза. вида е҆внꙋ́хи бо ю́ноши црс҇кїѧ и҆мену́ютсѧ. Иже | и́н҇де нари́чютсѧ скоп҇цы̀.

0581. г Ерго́съ, тво́рец҇.

0582. Елиѳаз. елиѳаз нарица́шес҇ е҆ді́нъ | ѿ трїех дрꙋгѡв҇ и́о҆влевых, пришедших посѣти́ти ег҇. сѣдѧ́ща на гно́ищи;

0583. Е҆роді́е, кнѧз за́повѣди; Ес҇ же и҆ пти́ца нарїца́ема е҆родие. иж ѕело̀ чадо любі́ва, и҆ ма́|леишїа бо пти́ца селитвꙋ творѧт о́крс҇тъ гнѣзда̀ еѧ̀.

0584. Еде́мъ, землѧ̀, или пи́ща | ра́искаа.

0585. [Е]ѹле́ѧ, вну́тренѧа ин҇ді́ѧ.

0586. Еѳра́н҇ѳа, страна̀ землѧ̀ і҆юде́искаа. тол҇кꙋ́ет꙽ | же с҇, е҆фра́н҇ѳа ꙋ҆тѣше́нїе.

0587. ев Ефра́т. е҆ѳра́тъ ес҇ рѣка̀, д҃,ѧ҆ ча́сть рѣкѝ, изшед|шїа из раѧ̀. сїѧ прохо́дит землю палестиньскую. і҆ерс҇лискую е҆фра́т же тол҇ку́етсѧ плод, или | просвеще́нїе. или ѹ҆тро́ба.

0588. Ерихо́нъ, схоже́нїе. еж ѿ высоты̀ кому̀ сни́ти до́лꙋ. |

0589. Ефїо́пїа, град восто́ч҇ных стран҇. А҆ тол҇ку́етсѧ е҆ѳїо́пїѧ, смире́нїе.

0590. Е҆фїо́пи, Ⓣ, | смире́нии. е҆ѳиѡ́п҇ских же стран҇ люди, ѕело̀ черны̀ лицем; Ес҇ же о҆бы́чаи писа́нию, | и҆ бѣ́сѡв҇, е҆ѳїо́пами нарицати че́рности ради их. о҆сажда́вѣша бо бѣ́си гнѣ́вом бж҃їим, | и҆ сут черны̀ а́ки главнѧ̀ ꙋ҆гашена изѧта ѿ о҆гнѧ̀.

0591. Е҆ги́пет о҆скорблѧ́ю.

0592. Е҆ли́мъ, раи́фа. | а҆ ѿ́стоит ѿ горы̀ сина́искїѧ, з҃, по́проищ҇. толкует же с҇ елим, восхоже́нїе; а҆ ин҇де, | і҆ерс҇лим, елі́мом писан҇ие нари́четъ; || (л.31) ан҇дреан҇ бо мучи́тел҇. разорѝ град і҆ерс҇лим. і҆ нареч҇ е҆му̀ і́мѧ, е҆лим.

0593. Е҆вилат, ин҇ді́ѧ.

0594. Ев꙽ѯи|но пон҇тъ, великое҆ мо́ре. е́же ес҇ пон҇тїиское҆.

0595. Еллини, гре́ци. ѿ елла́ды, е́ллини, | і҆мену́ютсѧ.

0596. г Е҆ꙋ҆ло́гїсонъ пате́ро, блс҇ви ѿч҃е.

0597. г Еле́и, ма́сло.

0598. г Е҆леон҇скаа гора̀ Ⓣ ма́|слич҇наѧ гора̀. а҆ ѿ́стоит ѿ і҆ерс҇лма, з҃, ста́дии. е῎же ес҇ по́прище едино, сїрѣч҇ верста̀ еди|на. е҆леон҇скаа бо нарі́четсѧ, понеж на не́и растут мнѡ́жаиша древеса̀ ма́слич҇наа. | гре́ч҇ски ма́сло, е҆леи ѱ, рм҃ гл҃етсѧ.

0599. Е҆менїа, ѱ. з҇ десні́ца.

0600. Е҆дом, разже́нїе.

0601. Е҆н꙽дре́ѧ, без꙽|лѣ́пица.

0602. ев Ермоним Ⓣ еромним ес҇ мѣсто землѧ во странѣ̀ палести́н҇стеи. тол҇ку́ет же с҇ е҆рмо|ним ба́нѧ, или кꙋпѣ́ль крщ҃е́нїа.

0603. Е҆рмо́нъ, чт̑о сѐ.

0604. Е҆гїа́ли, кра́и пѣсо́ч҇ныи.

0605. Ез꙽гꙋ́лѧ Ⓣ | ес҇ пті́ца нарица́ема езгꙋ́лѧ, злонра́в҇на су́щи. народивши бо ѧ́ица, во и́нѣх пти́цъ | гнѣ́зда, влага́ет. сама ж свое҆му̀ гнѣзду̀ не храни́тел ес҇, но и́ным пті́цам ѿро́ды своѧ̀ | подает. за несы́тость чре́ва своег҇, не хо́щет потрудитис҇ ѹ҆ гнѣзда̀ своег҇. но злоко́|зненым гла́сом призыва́ет подрꙋжїе свое на смѣше́нїе. се́и пті́цы ꙋ҆подоби́шас҇ жидове, | прїе́мше а́ки ѿрѡ́ды их, ст҃ы́ѧ кні́ги. і҆ не восхотѣ́в҇ше, в них потрудив꙽шес҇ і҆сти|нꙋ навы́кнути; ѿвер҇го́ша ѧ во ѧ҆зы́ки.

0606. Е҆фꙋ́дъ Ⓣ пла́тъ и҆ст꙽ка́н҇ златы́ми ни́т|ми. хи́тростїю различ҇но ꙋ҆творе́н҇. в широту̀ і҆ в дол҇готу̀, пѧ́ди единой. четве́роꙋ́гле|нъ, на нем же б̑ѣ, ві҃, ка́мении і҆нома́ст꙽ных. по́, г҃, на ꙋ҆глу̀. Посредѣ ж их а́ки звѣз|да̀ сїѧ́ше, ка́мень а҆дама́тъ. нарі́чет же с҇ то́и платъ по е҆вре́иски, е҆фуд. сїрѣч҇ вопроша́нїе, | или избавле́нїе. Е҆гда́ бо і҆ере́и хотѧ́ше о҆ чем вопросити ба҃, тогда возлага́ше е҆фуд на пе́р҇|си, і҆ подлага́ше под него̀ ру́цы своѝ. и҆ разспростанѧ́шес҇ е҆ѳуд на дла́нех а́ки д꙽ска̀ зла|та; І҆ та́ко і҆ере́и вопроша́ше б҃а; І҆ а́ще бꙋ́дет ѹ҆го́ден҇ бг҃ꙋ вопро́съ, просїѧ҆ва̑ше а҆да|мат, і҆ свѣ́том блеща́шес҇. А῎ще ли неꙋ҆го́ден҇ вопрос҇, то̀ въ своем чину̀ пребыва́ше а҆дама́т; а́ще ли глад, или сме́р҇ть на́ люди навестѝ хотѧ́ше че́р҇нъ ѧ҆влѧ́шес҇; а́ще ли мечю̀ хотѧ́ше | преда́ти люди, а́ки кро́вав҇ быва́ше.

0607. Е῎лма, а҆ понеж.

0608. Е῎ле, е῎два̀. а҆ невѣ́жски рещѝ, | е῎ле только чю́ть.

0609. Еф꙽ѳа́ѳа, разве́рзисѧ.

0610. Е҆вре́е. Е҆вре́е нари́чютсѧ жидове, | понеж ѿ колѣ́на е҆ве́рова поидоша. е҆ве́р бо пра́дѣд б̑ѣ а҆враа҆му. тол҇кꙋ́ют же сѧ | е҆вре́е, прешелцы.

0611. Е҆сми́рнисмено вино̀. ес҇ ми́ро, иж быва́ет велмѝ го́рко. І῎нїи же | гл҃ют, вино̀ быти сѐ. і҆ ѿ мнѡ́га вре́мени о҆ки́сло велмѝ, і҆ того̀ ради нари́чет его̀ е҆|сми́рнисменом вином, сїрѣч҇ го́рким; ||

(л.31об.)

0612. Евно́мїо҆съ, неподо́бныи.

0613. Е҆в꙽номїане, неподо́бнии.

0614. Еша̀, е҆щѐ.

0615. Е҆ф꙽ѳа́до, просвѣ|ще́нїе.

0616. Е῎та, ве́щь и́дол꙽скаа.

0617. Ехин҇. е῎хинъ ес҇ живо́тно нѣ́кое в꙽ мо́ри. і҆ та|ков҇ ра́зум дарова́л е́му̀ б҃ъ, ѧ́ко пред разумѣва́ти хотѧ́щее быти волне́нїе в мо́ри. | ꙋразꙋмѣ́в҇ же т̑о, возла́зит на ка́мень ве́лии, и҆ держи́тсѧ крѣ́пце да не поги́б҇нет. | е҆го ж кора́бленицы ви́дѣв҇ше на ка́мени сѣдѧ́ща, тща́тсѧ дости́гнути в꙽ ти́хое прї|ста́нїще, да̀ не постра́жут ѕлѣ̀, ѿ во́л҇нъ носі́ми.

0618. Ересі́ва, ереси́ва ера сут трава̀, | непотре́бна. еж во п꙽шени́цы о҆брета́етсѧ. иж і҆ пле́вел нари́чема.

0619. Е῎ресь, невѣ́рїе. |

0620. Е҆леѳо́р҇, бол҇ша́ѧ ѹ́лица.

0621. Е҆пикꙋ́ри. е҆пику́р҇ бѣ филосоѳ е́ллин҇скии, иж вел҇мѝ мдръ быти | мнѧ́шес҇ е́ллинѡм. того ради і҆ исходѧ́щеѝ ѿ ꙋ҆чи́лища его̀, нарїца́хꙋсѧ е҆пикꙋ́ри | ѳилосо́ѳы.

0622. Е҆га̀, коза̀.

0623. ри Елифа́н҇тъ, слон҇.

0624. г Е҆ꙋ҆ге́нїо҆съ, бл҃городныи.

0625. г Е҆ꙋхі́ѧ, млт҃ва, | или моле́б҇наѧ҆.

0626. г Е҆ꙋгра́ѳосъ, благїи добро писец҇.

0627. г Е҆ѯако́сїѧ, ше́стьдесѧт.

0628. г Еꙋни́кїо҆съ, | блг҃ии побѣдитель.

0629. г Е҆рапо́ль, о҆сщ҃ныи град. а҆ стоит во ѳриги́и.

0630. г Еродїа́кон҇, сщ҃е́нныи | служі́тел҇.

0631. г Е́ръ, сщ҃е́ныи.

0632. г Е҆нако́сїа, де́вѧтдесѧт.

0633. г Е҆ка́тон҇, сто̀.

0634. г Е́на, едино.

0635. г Е҆не́|ѧ҆, де́вѧт.

0636. г Е҆не́о҆съ, девѧ́тыи.

0637. г Е҆ѹѱи́хїо҆съ, бл҃годш҃їе.

0638. ел Е҆рмисъ. е҆рми́съ ес҇ | звѣзда̀ та́ко нарі́чема, едина ѿ, з҃,мѝ планит. е҆ѧ ж а́ки бо́га. почита́хꙋ дре́в҇ле | несмы́слении е́ллини.

0639. г Е҆ѹ҆ло́гїе, блс҇ве́ныи.

0640. г Е҆ꙋ҆стра́тии, бл҃ги́и во́ин҇.

0641. г Евѱи́хїе, | бл҃году́шен҇.

0642. Е́тер, нѣ́кии.

0643. Евулъ, елꙋлъ а́вгус҇.

мс҇цы.

0644. макї Ере́кръ, ноември́и.

0645. ел Елїо́тъ, і҆юл҇. |

0646. еги Епа́ѳии, і҆юн҇.

0647. ри Екъсти́лии, а́вгус҇.

0648. сир Е҆вдора́хо, ев енох, рус҇ об҇новле́нїе.

0649. ж Е҆леазар҇, бж҃їа по́|мощ҇.

0650. ев Е҆зекі́иль, дер҇жа́ва бж҃їа.

0651. ев Еѳрѣм, плодоно́сїе.

0652. г Е҆все́вїе, правосла́вїе.

0653. г Еѹ҆|ѳи́мїе, блг҃омы́сленик҇.

0654. г Е҆ѳроси́нъ, весе́лїе.

0655. ев Е́в꙽ва, жизнь.

0656. г Е҆вдокі́а, блг҃ово|ле́нїе.

0657. Е҆реве́н҇тии, бѣ́съ.

0658. Е҆р꙽ра́рїа, сок҇ро́вища.

0659. Е҆рра́рїо҆съ. лїѧ́ло, иж льют зла́|то і҆ среб҇ро̀ и҆ мѣ́дь.

0660. Е́хо̀, шум а҆е́ра.

0661. Е҆пиѳа́несъ, доб҇роро́дныи. или племенит.