Орбис Терарум

Текст по списку РНБ, ОСРК собр., № Q.IV.52 (1685 г.),

(собр. Ф. А. Толстова, отд. II, № 479).

 

(л. 1) 

Ѡ῎рбисъ. Терар҇ꙋмъ:

Сїирѣчь о҆браѕе́цъ: И῎ли

чер꙽те́жь: В꙽сего́ Свѣ́та,

Ѕеме́ль;

 

М꙽нѡ́гие, и῎ їзрꙗ́д꙽ные: и῎ премно́го разꙋ́мительные, в꙽сепремꙋ́дрые греческїя, мдрецы: изнача́ла: нареклѝ свѣ́тъ, гре́ческїмъ ꙗ῎ѕы́комъ: ко́з꙽мѡсъ: а҆ латин҇скїй, мдрецъ, спитаго́рас҇: наре́къ свѣ́тъ, мꙋ́нъдꙋсъ: || (л. 1об.) а῎ о῎пꙋле́й мдрець, разсмѡтрꙗ῎ю҆щїй в꙽сѣх ꙗ῎ѕы́ковъ: тол҇кꙋ́е῎тъ, си́це: мꙋ́н꙽дꙋнъ, от сло́ва бж҃їа: сїирѣч҇: е῎гда́ рече́ бг҃ъ: да бꙋ́детъ свѣ́тъ: и῎ бы́сть та́кѡ: свѣ́тъ у῎бо се́й, ꙗ῎кѡ ѕе́р꙽но о῎крꙋ́глѡ: ни нача́ла, ни же́ кон꙽ца: и῎мать: в꙽ д꙽вух же ча́стех свѣта, сїирѣч҇: междꙋ нб҃омъ и῎ земле́ю: е῎сть, четы́ри е῎леме́н꙽та [то́ сꙋт ми́ра гл҃ются быти, сїирѣч҇ сос҇тавы:] сꙋ́ть, сїирѣч҇ стїхи́ї: то́ е῎сть: вѡда̀: землꙗ́: о῎гнь: во́з꙽дꙋхъ: и῎ли вѣ́тръ: || (л. 2) и῎ тѣ́мъ человѣ́кѡмъ, и῎ скѡ́томъ. и῎ в꙽сꙗ́кѡмꙋ живѡ́тномꙋ прїрѡже́нїю, жи́в꙽ность подаю῎тъ: ꙗ῎ко же на́мъ, та́кѡ и῎ тѣ́мъ: и῎же мнꙗ́тся под на́ми лю́ди бы́ти: поне́же земля, свое῎ꙗ῎ ради крꙋг҇лости, нигдѣ́ к꙽ни́ѕꙋ не виси́тъ: тѡ́кмо посреди́ нбс҃и, во своем ра́внѡмъ состѡꙗ῎нїи содержится: дол҇гѡта́ же и῎ ширина̀, в꙽сего́ сего свѣ́та, ни болши, ни же́ мен҇ши: в꙽сѧ́кими многими, мꙋдрецы̀: || (л. 2об.) достѡвѣ́р꙽но измѣ́рена, по нбс҇номꙋ ѕ꙽вѣздѡче́тїю, т҃ѯ: гра́дѡвъ [градусовъ:]: а῎ во гра́дѣ [дусѣ:], по, еі҃: ми́ль немецкихъ: п꙽ли́ниу῎съ мдрець пи́шет в꙽ гистѡ́рїах свои῎хъ, во книгах в꙽торых: въ, ѯи҃ и: главѣ, о῎ се́мъ свѣ́тѣ, и῎ о῎ житїи человѣ́ческѡмъ: ꙗ῎ко нѣс҇ть и῎но ничто́ же, то́кмо: но е῎же че́сти, и῎ сла́вы, и῎ бога́т꙽ства, и῎ вла́сти жела́ти: гор꙽дѣ́тисѧ и῎ велича́тися: з꙽дѣ́ человѣ́ческое прїрѡжде́нїе с꙽мꙋща́е῎тсѧ: || (л. 3) в꙽ся́кїй себѣ̀, от бога́тьства и῎ прибы́тковъ, и῎щетъ: з꙽дѣ́ во́йны у῎страꙗ῎е῎мъ, и῎ мно́гѡе кро́вѡпроли́тїе твѡри́мъ: дрꙋ́гъ дру́га ненави́дяще: и῎ о῎би́дяще, и῎ ѕави́дяще: з꙽дѣ́ же рожде́нїе и῎ вре́мен꙽ное житїе нш҃е: ѕ꙽дѣ́ в꙽сꙗ́кое прохладство тѣле́сное: з꙽дѣ́ сла́дость, ѕ꙽дѣ́ в꙽ся́каѧ красота̀: ѕ꙽дѣ́ в꙽ся́кѡе бл҃гою῎ха́нїе, и῎ кра́сное ц꙽вѣтꙋ́щее, тра́в꙽ное ѕе́лїе: з꙽дѣ̀ мнѡ́гїе гра́ды и῎ се́ла, пред о῎чима нш҃има: || (л. 3об.) з꙽дѣ́ мо́ре и῎ рѣ́ки, и῎ о῎стровы и῎ прїста́нища, и῎ тор꙽го́вли в꙽ся́кїѧ: з꙽дѣ́ ра́дость, и῎ весе́лїе. в꙽ку́пѣ же печа́ль и῎ воздыха́нїе: е῎гда́ же дш҃а́ от тѣ́ла разлꙋча́е῎тсѧ: в꙽сѧ́ сїя́ пꙋсто́шнаꙗ, и῎ в꙽ма́лѣ ꙗ῎вля́ю῎щеся, в꙽неѕаа῎пꙋ от на́съ ѿлꙋча́ю῎тсѧ;

Мѡ́ре у῎бо о῎кїа῎нъ, в꙽сѣ́мъ морям, мт҃и и῎менꙋ́е῎тсѧ, и῎ наѕыва́е῎тсѧ собра́нїе вѡд: и῎бо по в꙽се́й в꙽селе́н꙽нѣй разлива́е῎тсѧ: по разным землям, || (л. 4) и῎ по гс҇дрьствамъ: го́ры и῎ лѣ́сы обхѡ́дитъ: и῎ разные и῎мена́ себѣ̀ переменя́е῎тъ: по гс҇дрьствамъ и῎ ꙗ῎ѕы́камъ: и῎ные бо́, о῎кїя῎нъ мѡ́ре наѕываю῎тъ, отк꙽цы́дꙋсъ: и῎ные э῎о῎ꙋ῎съ: и῎ные, е῎ѳио῎пьскѡе: и῎ные, и῎ш꙽па́ньское: и῎ные, а῎тла́нъти́цкое: и῎ные, сви́цкое: и῎ные, фра́ньское: и῎ные, брыта́нъское: и῎ные, гер꙽ма́нъское: и῎ные, ме́р꙽ѕлое: и῎ли́ ледꙗно́е: и῎ные, сꙋ́ръ: и῎ли, бѣ́шенѡе: || (л. 4об.) и῎ные, а῎р꙽ци, пелагла́зари: потому чтѡ́ та́мъ, мно́го о῎стрѡво́въ: и῎ные, и῎нъди́тъц꙽кѡе: и῎ные, лахидо́ла: и῎ от тогѡ́ лахин꙽до́льскѡго мо́рѧ ѕатѡ́ки быва́ю῎тъ: и῎ные, а῎рапьское: и῎ные, пер꙽сидцкое: и῎ные, га́е῎н꙽ско́е: и῎ные, вели́ким сар꙽ма́ти́цкое: и῎ные, меѯика́нъское: и῎ные, чер꙽ви́вѡе: а῎ в꙽сѣ̀ тѣ̀ морꙗ́ ѕатѡ́ки, о῎кея῎н꙽скаго вели́каго мо́рꙗ: а῎ наѕыва́ю῎тъ разными и῎мѧны̀, в꙽сꙗ́къ по свое́й землѝ: и῎ по гс҇дрьствам, и῎ по гѡрода́мъ: || (л. 5) д꙽вѣ́ у῎стїи, о῎киꙗ῎н꙽ского мѡ́рѧ, сла́в꙽нѣе в꙽сѣх. а῎гадатита́нъскаѧ: да мегалани́тьскаꙗ: к꙽ кѡто́рымъ мо́жетъ бы́ть придана́, и῎ а῎ниа῎м꙽ская ꙋ῎сть: котѡ́раꙗ промеж а῎м꙽мерїкою, сїирѣ́чь, ин҇ди́ею῎ ѕа́падною: и῎ли́ но́вымъ свѣ́томъ полѡ́жена: ме́дитера́ньскѡе мо́ре, а῎ѳри́ку от ев꙽рѡ́пы раздѣля́етъ: котѡ́рые зе́мли и῎ гс҇дрьства, к꙽ бе́регꙋ мор꙽скѡ́му подошлѝ, тѣ́мъ и῎мꙗнем, и῎ мо́ре наѕыва́ют: || (л. 5об.) и῎спе́р꙽ва, гибѣр꙽ни́тьцкое: боляритцкѡе: ѳран҇цуское: лигꙋститцкое: а῎дрїа῎ти́цкое: и῎о῎ни́д꙽скѡе: грꙋд꙽ское: е῎ги́пет꙽ское: пан꙽ѳил҇ское: сїирийское: и῎е῎у῎м꙽скѡе: ми́р꙽то, у῎м꙽ское: и῎кари́йскѡе: пропѡ́нътꙋсъ: по́нътисъ: а῎си́лное [а῎к꙽мное῎:] мо́ре, э῎стꙋсъ наѕыва́ю῎тъ: мнѡ́гими вели́кими волна́ми, бѣжи́тъ и῎ раз꙽бива́е῎тъ;

Д꙽ре́в꙽нїе мдрецы писа́ли, что́ вес҇ свѣ́тъ, на́ двѣ ча́сти раздѣля́ли: || (л. 6) сїи῎рѣ́чь, а῎ѕи́ю, и῎ е῎в꙽ро́пꙋ: а῎ карифре́ꙋ῎съ мдрець: на́ три ча́сти дѣ́лит: прїбавилъ а῎ѳри́кꙋ: а῎ нн҃ѣ, за на́шей па́мꙗти: нѣ́кїй а῎ме́рикъ, ѕа́ мѡремъ о῎кїя῎нѡмъх нашо́лъ но́вѡй свѣ́тъ: и῎ от ег҇ и῎мяни, то́тъ но́вѡй свѣ́тъ: на́зва́нъ а῎мери́ка: и῎ к꙽ тѣ́м꙽ же ча́стемъ тре́мъ, припи́сана: а῎ ꙗ῎, мерка́торъ: вес҇ свѣ́тъ раздѣля́ю, на́ пять частей: хо́ть е῎ще не докѡн҇ца, открѡве́на полꙋ́ден꙽ная страна́, магелани́ка; || (л. 6об.) 

Е῎в꙽ро́па: ме́н꙽ши в꙽сѣх ча́стей, сего́ свѣ́та: по на́шей смѣ́тѣ, вы́мерена и῎ о῎пи́сана, под солн҃цемъ свѣ́та: та́ е῎вро́па, честнѣ́е і῎ изря́днѣе в꙽сѣх и῎ных ча́стей: пли[нни]ниꙋс҇ [пли́ниу῎съ:] мдрецъ наѕыва́етъ е῎я῎, ал҇трицем: сїирѣч҇, пач҇ в꙽сѣх҇ и῎ных стра́нъ: мꙋ́жествен꙽на: и῎ хра́бра: и῎ красови́та: а῎ и῎ныꙗ ча́сти, хотѧ̀ и῎ болши е῎в꙽ро́пы: не болшаꙗ ча́сть в꙽ них, пꙋстых стра́нъ, не́жели живꙋ́щихъ: е῎в꙽ропа же: в꙽се́ хрс҇тиа῎н꙽скїе гс҇дрства: || (л. 7) и῎ кѡроле́в꙽ства вели́кие, в꙽ себѣ̀ содержитъ: а῎ще и῎ е῎сть нѣ́кое раздѣле́нїе, ма́лыми ве́щьми: но бг҃а в꙽ трои῎цы, е῎динаго славят: и῎ сн҃а бж҃їа: от прчс҇тыꙗ дв҃ы мр҃їи рожде́н꙽на: е῎динѡсꙋ́щна о῎ц҃ꙋ: и῎ дх҃а свт҃а́го, от о῎ц҃а и῎сходꙗ́ща, и῎ на сн҃ѣ почива́ю῎ща, прославлꙗ́ю῎тъ: дѣ́лит же е῎в꙽ро́пꙋ от в꙽схо́да слн҃ца: сла́в꙽наꙗ рѣка́, танаи῎съ: то́ е῎сть, до́нъ: от полꙋ́днѧ: мо́ре медитеран҇ское: || (л. 7об.) да го́ры у῎горъскїя, и῎менꙋ́е῎мыꙗ, бес꙽ки́ды: а῎ от полꙋ́но́щи: а῎глин҇ское мо́ре, то́ е῎сть брыта́ньскѡе: а῎ от ѕа́пада о῎кїа῎нъ мо́ре, и῎ли́ а῎тлан꙽ти́ц꙽кѡе: мдрецы: дїо῎ни́сїй: а῎риа῎лъ: дїо῎дѡ́ръ: поли́бїй: ю῎р꙽на́н꙽тъ: по́длин꙽но в꙽пря́мь пи́шꙋтъ: до́нъ рѣкꙋ́ наѕыва́ю῎тъ, коне́цъ е῎в꙽ро́пы: с пра́вой страны̀, про́тивъ полꙋ́ден꙽ной страны̀, к꙽ чер꙽номꙋ мо́рю, и῎ по кра́й чернаго мо́ря в꙽низ: || (л. 8) в꙽се́ е῎в꙽ро́па, до цр҃ѧ гра́да. и῎ цр҃ь гра́дъ вѡ е῎вро́пѣ: ꙗ῎же до медитера́н꙽скаго мо́ря: а῎ от медитера́н꙽скаг҇ мо́рѧ до ѡ῎кїя῎нꙋ, в꙽се́ е῎в꙽ро́па: стра́бо мдрецъ: прїра́в꙽нива́етъ е῎в꙽ро́пꙋ к꙽ дра́кѡнꙋ: сїи́рѣчь к꙽ ѕ꙽ми́ю по́лѡѕꙋ: го́лѡвꙋ наѕыва́е῎тъ, и῎ш꙽па́н꙽скꙋю ѕемлю: ше́ю, вран҇цꙋжскую зе́млю: тꙋ́лꙋбъ [ту́лово:], цы́са́р꙽скꙋю землю: пра́вѡе крыло́, ю῎тьскую: сїирѣчь да́цкую ѕе́млю: лѣ́вѡе крыло́: ри́мъскѡе це́са́р꙽ство; || (л. 8об.) 

В꙽семꙋ́ свѣ́тꙋ ма́ти, сиѧ ча́сть е῎в꙽рѡ́па: нача́лѡ и῎ вла́сть, в꙽се́й в꙽селе́н꙽нѣй;

И῎мѣ́е῎тъ та́ на́ша е῎в꙽ро́па: о῎крѡмѣ̀ ри́м꙽ской дер꙽жа́вы: к҃и: црьс҇твъ, и῎ кѡроле́в꙽ствъ вели́кїхъ: а῎ люди в꙽ ней вѣ́ры хрс҇тиан҇скїе: и῎на котѡ́рая ча́сть свѣта, е῎в꙽ро́пѣ неподѡбна: гс҇дрьства е῎я῎: кѡто́рыхъ нн҃ѣ, и῎мꙗны̀ наѕыва́ем: и῎ш꙽па́н꙽ское: ѳран҇цꙋ́жьскѡе: гер꙽ма́нїя, сїирѣ́чь, це́сар꙽скѡе: || (л. 9) и῎талия῎нъскѡе: гꙋ́р꙽к꙽га́рїя, сїирѣ́чь, ве́нъге́рьскѡе: стра́нъсимва́нїя, сїирѣ́чь, седмиградцкѡе: дол҇ма́тьцкѡе: гре́ческѡе: полское: литѡ́в꙽скѡе: мѡско́в꙽скѡе: раѯала́н꙽скѡе: да́ц꙽кѡе: сви́цкое: нове́р꙽ское:          на о῎кїя῎не, боа῎реал҇скѡмъ: о῎стровъ е῎сть: а῎глинъскѡе: ш꙽кѡ́тьцкѡе: гибе́рьниѧ: и῎шля́н꙽дїя: фришлꙗ́н꙽дїя: а῎ и῎ны́е е῎сть: на медитера́н꙽ском мо́рѣ: белеа῎ренъ: мѡно́ка: минѡри́ка: || (л. 9об.) кор꙽си́ка: сар꙽дї́нїя: сицы́лїя: мели́та: кор꙽це́ра: кри́та: ки́пръ: і῎ и῎ны́хъ мно́гѡ: на кѡтѡ́рыхъ неи῎зрече́н꙽ное мнѡ́жество жилцо[е]въ: а῎ рѣ́къ, и῎ ѕато́кѡвъ, и῎ о῎ѕе́ръ: к꙽то́ мо́жет изче́сти: и῎ болшаꙗ ча́сть вѡ е῎вро́пѣ же во́дъ: не́жели земли́: а῎ ры́бъ вели́кїхъ: пре́зѣльное мно́жество:

А῎ѳри́ка дрꙋга́ѧ ча́сть свѣ́та: полѡже́нїе простран҇ства е῎ꙗ῎: || (л. 10) о҃: к꙽гра́дѡвъ, ѕвѣздѡс꙽че́тных: а῎ в꙽ кгра́дѣ, по, е҃і: ми́ль; а῎ е῎вро́па мѣ́рою, л҃е: к꙽гра́дѡвъ: в аѳрїкѣ ѕѣло́ мѣ́ста жа́р꙽кїе, сте́пи песча́ные: безводные, непроходи́мые: сꙋ́ша безмѣ́р꙽на: и῎ болши в аѳри́кѣ, пꙋ́стых мѣ́стъ, не́жели живу́щихъ: д꙽лꙗ́ нездѡро́ваго воздꙋ́ху: в аѳри́ке же роди́тсѧ, ѕ꙽ми́ї васили́скъ: [васили́ска:] обраѕѡмъ а῎ки петꙋ́хъ, ко́жа на не́мъ мы́шьꙗ: а῎ хвос҇тъ ѕ꙽миев: || (л. 10об.) ка́къ прежде члв҃ка у῎ви́дїтъ, и῎ от того возѕрѣ́нїѧ, члв҃къ жив҇ бы́ти не мѡ́жетъ: а῎ ка́къ члв҃къ е῎го прежде у῎ви́дитъ: тѡгда́ члвка не вреди́тъ: е῎гда́ же их у῎бива́ю῎тъ, ѕеркало пред꙽ ни́мъ поставлꙗ́ю῎тъ: и῎ ѡ῎нъ у῎ви́дꙗ, в꙽ ѕерца́лѣ сво́й обраѕъ у῎мира́е῎тъ;

А῎ѕїа῎: тре́тїя ча́сть свѣ́та: раз꙽дѣля́е῎тсѧ а῎зїя с꙽ е῎в꙽ро́пою: рѣкѡю дѡ́номъ: от полꙋ́нощнои страны, || (л. 11) мѡ́ре сцити́цкое: от полꙋ́ден꙽ные море, и῎и῎ц꙽кѡ: от вѡсто́кꙋ мо́ре: э῎о῎у῎цкѡе: от ѕа́падꙋ мо́ре а῎рап҇ское: и῎ мѡ́ре че́р꙽мное: и῎ мо́ре медїтера́н꙽ское: и῎ проме́жь че́р꙽мным и῎ медитера́нъскїмъ мо́ремъ: у῎з꙽кѡсть: а῎ѕи́йскаѧ: и῎ коне́цъ е῎ѧ̀: во а῎ѕи́ї роди́тся, балса́мъ кади́лѡ: сїирѣ́чь ла́дан҇: ми́р꙽ро: ка́с꙽сїя: кори́ца: кар꙽дамо́нъ: гвозди́ки: пе́рецъ: инби́рь: и῎ всꙗ́кое прꙗ́ное ѕе́лїе: || (л. 11об.) тꙋ́тъ родꙗ́тсѧ, ма́сличные древеса́: мъскꙋ́съ: а῎м꙽бра: сїирѣ́чь, блг҃овѡ́н꙽ны ве́щи: и῎ всꙗ́кїе ро́з꙽ные ѳа́р꙽бы: сїирѣ́чь, кра́ски: и῎ми же шо́л꙽къ кра́сятъ: и῎ всѧ́кѡе драгоцѣ́н꙽ное ка́менїе:

В꙽сѣ́мъ у῎бо часте́мъ свѣ́та: а῎зїя нача́ло: и῎бо во а῎ѕїи и῎скони́, сотвори бг҃ъ члв҃ка: во а῎зи́ї: на горѣ́ сина́йской: да́нъ бы́сть, от бг҃а: мо́йсею про҇рокꙋ: || (л. 12) закѡ́нъ на скрижа́лѣх: во а῎зїи, размѣси́ бг҃ъ: ꙗ῎ѕы́къ у῎ стѡлпотворе́нїя вавило́ньскаго: вѡ а῎зи́ї, сп҃се́нїе ро́дꙋ человѣ́ческѡмꙋ, содѣ́ла хрс҇то́съ бг҃ъ на́шъ: и῎ своею῎ крѡ́вию, нас҇ и῎скупи́лъ, и῎ от а῎да свобѡди́лъ: во а῎ѕи́ї, хрс҇тосъ: црк҃овь свою῎ созда́: во а῎ѕїи, е῎уаг҇лїе списа́сѧ: во а῎ѕїи, изнача́ла сего́ свѣ́та, пе́р꙽вый ѕе́мный ца́рь, нача̀ ца́рьствовати: под держа́вою великаг҇ кн҃ѕꙗ москов҇скаго: || (л. 12об.) вѡ а῎зиї, вели́каꙗ ча́сть, от мо́рѧ стꙋде́наго: да от ѡ῎бъ рѣки́, да от кита́йскихъ о῎ѕе́ръ: протꙗ́гнилосъ, до хвали́м꙽ж꙽скагѡ мо́рѧ: во а῎зи́ї, г҃: го́рѡды, в꙽сего́ свѣ́та, си́льнѣе и῎ сла́внѣе: вавило́нъ: нине́вїя: и῎е῎рс҇лимъ: подъѕа́н꙽нꙋсъ мдрецъ: в꙽ своих к꙽ни́гах пи́шетъ: что во в꙽се́й в꙽селе́н꙽нѣй, не ви́дѣ слн҃це нигдѣ̀, таких великих сла́в꙽ных горѡдо́въ: || (л. 13) а῎ нн҃ѣ едва́ стѣ́ны о῎ста́лисѧ: ме́м꙽ѳисъ: в꙽ дре́в꙽них наѕыва́ли, а῎ нн҃ѣ вавило́нъ е῎ги́петьскїй: и῎талиа῎н꙽скїй, ми́лисъ, и῎ тево́та: называ́ют вавило́нъ, бо́гъведа́тъ: кастал꙽ѳꙋт́ъ, наѕыва́е῎тъ, балда́хъ: ба́риѡ῎, наѕыва́е῎тъ, бак꙽гада́тъ, по́слѣ тѣ́хъ, стра́бо мдрецъ, ї герѡ́ни́мъ: прꙗ́мо называ́ли, вавилѡ́нъ вели́кїй:           в꙽ тѡ́мъ гра́дѣ вавилѡ́нѣ: т҃, ба́шен҇ бы́лѡ: || (л. 13об.) а῎ вѡ в꙽сѣх бы́ли лю́ди: высота́ ба́шнꙗмъ: по, с҃: но́гъ: [но́ги: то́ есть: ша́ги наши:] а῎ ширѡта́, н҃: нѡ́гъ: во гра́дѣ тѡ́мъ вавило́нѣ, гра́ж꙽данъ бы́лѡ, ҂т҃о: ге́рѡдо́тꙋсъ, мдрецъ пи́шет: вавилон҇скихъ стѣ́нъ ширинꙋ̀: н҃: но́гъ, вра́тъ градских вавилон҇ских, р҃: нине́вїя го́рѡдъ от е῎вреи наз꙽ва́нъ рага́бо́тъ: ман꙽та́нїꙋ῎съ, котѡрои жил во сїри́ї, пи́шет. к꙽ птолѡмѣ́ю: || (л. 14) наѕыва́е῎тъ нине́вию, мꙋ́со[д]: от мо́йсея про҇рока: а῎ о῎ и῎е῎рꙋсали́мѣ, пли́ниу῎съ пи́шетъ: ч꙽то всѣх, востѡ́чных земе́ль: то́тъ свт҃ый град и῎ерс҇лимъ: ѕѣло́ че́стенъ, и῎ сла́венъ: и῎ѕ꙽нача́ла, назва́нъ бѣ, е῎роси́ла: а῎ по́сле и῎е῎рс҇лимъ: ка́къ пи́шетъ, лисема́хꙋсъ, и῎о῎сиѳꙋс҇: си́ї и῎е῎рс҇лимъ, и῎ сале́мъ, был наз꙽ва́нъ: и῎ е῎вꙋ́съ: а῎ по свт҃о́мъ писа́нїи и῎менꙋ́е῎тся, соли́ма: и῎ли, соли́мѣ; || (л. 14об.) 

А῎мери́ка: четве́р꙽таꙗ ча́сть, сегѡ́ свѣ́та ѕеме́ль: в꙽ дре́в꙽ние времена́ и῎ лѣ́та: никѡмꙋ́ не вѣ́дѡма, и῎ не о῎пи́сана была: нача́ло ѡбрѣтенїя е῎ѧ, си́цево; мꙋ́жъ нѣ́кїи у῎роже́нецъ, е῎нꙋе῎н꙽скїй: христѡѳо́ръ, колю́м꙽бꙋ́съ: ѳилосѡ́фъ премдрый: прїи῎де, к꙽ касти́льскѡмꙋ, и῎ кра́къгон҇скѡмꙋ: сїирѣ́чь, к ишпа́н҇скому корѡлю̀, || (л. 15) ѳер꙽дина́н꙽дꙋ: и῎спѡвѣ́да е῎мꙋ: ч꙽то́ е῎сть, невѣ́дѡмый никому, но́вѡй свѣ́тъ: и῎ нача́ется е῎го́ на́йти: и῎ кѡроль кастилскїй, свои῎мъ вели́кимъ накла́дѡмъ: [у῎рꙗ́дом:] тогѡ́ новаг҇ христофо́ра: с нема́лыми людми: и з запа́сы, и῎ с꙽ рꙋжемъ: корабль у῎стро́ѧ, на́ море отпꙋстил, тогѡ́ но́вѡго свѣ́та и῎ска́ть: и῎ то́тъ христоѳо́ръ [ѣздꙗ..] на́ мори, нема́лое в꙽ре́мѧ, || (л. 15об.) от волне́нїя мор꙽ска́го претер҇пѣл, нема́ло страстей и῎ бѣ́дъ: и῎ по неизречен꙽номꙋ, и῎ члв҃колюбному смотре́нию бж҃їю: прїплы́ли к꙽ вели́кимъ о῎строва́мъ: и῎мянꙋ́е῎мымъ, ш꙽панио῎ла ку́ба: ꙗ῎ма́йка: и῎ в꙽ тѣх о῎строва́хъ: наѣхали, людеи ди́кїхъ, бг҃а: творца нб҃а и῎ ѕемлѝ не знали: а῎ки ско́тъ безслове́снїи жили, и῎ христѡѳо́ръ тѣх ди́кїхъ людеи, к꙽ поз꙽на́нию῎ в꙽ тро҇цы сла́вимаг҇ бг҃а: || (л. 16) и῎ к вѣ́рѣ хрс҇тиа῎н꙽скѡй прїве́лъ: и῎ тѣ́ми трема́, вели́кими о῎стровы, касти́льскїй, и῎ крак꙽го́н꙽скїй, сїирѣ́чь, и῎ш꙽па́н꙽скїй корѡ́ль: в꙽ нѡ́вомъ свѣ́тѣ ѕавладѣл: и῎ назва́лъ христѡѳо́ръ, тꙋ́ю зе́млю, ѕа́паднаꙗ и῎н꙽дїя: и῎ли но́вѡй свѣ́тъ: потѡ́м꙽ же, по́слѣ мꙋ́жъ: ро́дѡмъ и῎зъ ѳлѡре́н꙽цыи: и῎мꙗнемъ а῎ме́рикъ: вес꙽пꙋ́циѧ: [премудрый.] || (л. 16об.) ра́ѕꙋма и῎ смы́сла вели́каго: и῎ во в꙽сꙗ́кѡмъ дѣ́лѣ, ѕѣло́ и῎скꙋ́сен҇: напраша́л꙽ся, у῎ кѡроля́ пор꙽тꙋга́льского: е῎ще ѕа тѣ́ми трема́ о꙽стровы, в꙽да́ль тогѡ̀, нѡ́вого свѣ́та, и῎ѕыскава́ть: и῎ кѡро́ль пор꙽тꙋга́льскїй: у῎стро́ꙗ корабль, и῎ да́въ е῎мꙋ́ люде́й, со ѡ῎рꙋ́жиемъ, и῎ ѕапа́совъ: и῎ отпꙋсилъ е῎гѡ на мѡ́ре, и῎ о῎нъ, а῎ме́рикъ пꙋсти́л꙽ся на мо́ре: и῎ по нема́лѡмъ в꙽ре́мꙗни, || (л. 17) бж҃їими в꙽сепреди́в꙽ными и῎ в꙽сепреси́льными и῎ в꙽сепресв҃ты́ми сꙋдбами: и῎ то́й мно́гия о῎стровы, и῎ страны́ живꙋ́щия, ѕа о῎кїя῎нѡмъ нашо́лъ: и῎ вѣ́чнꙋю сла́вꙋ, и῎ за па́мꙗть по себѣ̀ о῎ста́вилъ: ч꙽то́ нн҃ѣ по е῎гѡ и῎мяни, то́тъ но́вѡй свѣт, а῎мери́ка: и῎менꙋ́е῎тсѧ: прѡтꙗга́е῎тся то́тъ нѡ́вои свѣ́тъ: ѿ полꙋ́нѡшной страны̀, до пѡлꙋ́ден꙽ной: чрез вес҇ свѣ́тъ: || (л. 17об.) двема́, неизрече́н꙽но превели́кими о῎стровы: долгота̀ их, р҃к: к꙽гра́довъ, а῎ в꙽ гра́дѣ: по, е҃: ми́ль: а῎ ширина̀, ѯв҃: гра́ды: от полꙋ́днꙗ; а῎ от полꙋ́нѡ́щи: ѯѕ҃: к꙽гра́довъ: а῎ от и῎ны́хъ стра́нъ, простран҇ствѡ и῎хъ, е῎ще не вѣ́домѡ по се́ вре́мя: от востѡ́кꙋ тое῎ а῎мери́ки: мѡ́ре, но́р꙽тъ: и῎ли, а῎т꙽лан꙽ти́т꙽цкѡе: от полꙋ́дня мо́ре, магелони́т꙽цкое: || (л. 18) дау῎сть: текꙋ́щаꙗ магеланитцкаѧ: от ѕа́падꙋ мо́ре, поциѳи́кꙋмъ, и῎ли, сꙋ́ръ: от полꙋ́но́чи: мѡ́ре ли, и῎ли землѧ, тогѡ́ е῎ще невѣ́домо: ѕ꙽вѣреи ди́кихъ, та́мо в꙽сꙗ́кихъ, ро́з꙽ных мнѡ́жество: и῎ны́я подѡбны е῎в꙽рѡ́п꙽скїмъ: а῎ и῎ны́е ди́в꙽ныѧ: таких в꙽ е῎в꙽рѡ́пѣ нѣ́сть: е῎сть нѣ́кїе ѕ꙽вѣ́ри, в꙽ кѡто́рых по два, желꙋдка: [зри́: сих, ди́вов҇:] а῎ и῎ны́е ѕ꙽вѣ́ри родя́тъ, и῎ животное, спꙋска́ют из себя́ р꙽том; || (л. 18об.) е῎сть и῎ные ѕвѣ́ри, ше́р꙽сть у῎ них а῎ки ли́сїя, рꙋ́ки и῎ нѡ́ги человѣ́ческїѧ, у῎ши широ́ки: е῎сть ѕвѣ́рь нѣ́кїй, и῎менемъ ка́скꙋй, подѡ́бенъ свиньѣ̀ че́р꙽ной косма́тъ, ше́р꙽сть на нем а῎ки свиньꙗ῎ тве́р꙽даꙗ, бро́ви высо́ки, о῎чи стра́шнаго и῎ у῎жа́снаго воззрѣнїя: но́ги о῎стры, величиною с꙽ сло́на: и῎мѣ́ет такꙋ́ю си́лꙋ, ч꙽тѡ́ человѣ́ка о῎глꙋши́тъ: || (л. 19) 

И῎ныя ѕ꙽вѣ́ри ди́кїя, ти́гры: ры́си: л꙽вы́;          Го́ръ та́мѡ высо́кихъ, неизрече́н꙽но мнѡ́го: меж котѡ́рыхъ мѣ́стъ е῎сть, одна́ гора́ вели́ка пла́мен꙽наѧ; И῎с кѡто́рой пла́мень ви́дится высѡ́ко: на, ҂р҃: ла́кѡтъ: и῎с тѡѐ горы́, от вѣ́ка неу῎гаси́мый пла́мень и῎схо́дитъ: и῎ мнꙗ́тъ нѣ́кїе, ч꙽то́ в꙽ тѡ́й горѣ̀, ѕ꙽ло́тѡ чи́ститсѧ;

Нѣ́кїй мних ри́млꙗнинъ, хотꙗчѝ у῎вѣ́дати, || (л. 19об.) и῎мѣ́етъ ли́, то́тъ пла́мень, си́лꙋ о῎гнен꙽нꙋю: и῎ в꙽ѕꙗ́лъ с꙽ собою четы́рех кꙋзнецо́въ, поше́лъ к꙽ тѡ́й горѣ̀, хотѣ́лъ у῎ тогѡ пла́мени, чѣ́пь желѣзнꙋю скѡва́ть: и῎ ка́къ прїшлѝ, бли́скѡ горы̀, то́й пла́мень и῎хъ обнялъ: и῎ сож꙽же́ в꙽сѣх вѡ у῎глїе: и῎ по́слѣ тѡго́, к꙽ томꙋ́ пла́меню, никто́ не прїкасался;

И῎сля́ндїя о῎стровъ: на о῎кїа῎нѣ мо́ре, || (л. 20) междꙋ́ ѕападными о῎стрѡвы: пѡд вла́стїю, нол꙽р꙽ве́ц꙽кого: то́ е῎сть, да́цкѡго корѡля̀: и῎мꙗнꙋ́ет же сѧ, то́тъ о῎стровъ: и῎ снеля́н꙽дїя: неме́цкїмъ ꙗ῎ѕы́комъ: то́ е῎сть снѣ́ж꙽наѧ ѕемлѧ̀: от а῎р꙽кга́дꙋ, и῎ ѿ сѡли́ма о῎стровѡв҇, до и῎сля́н꙽дїи о῎стрѡва: пя́ть де́нъ, и῎ пя́ть нѡ́щей: мѡ́р꙽скїмъ вѡдꙗны́мъ пꙋте́мъ;

Тѡ́тъ о῎стровъ, и῎сля́н꙽дїя: сла́венъ: мнѡ́гимъ д꙽ре́внїмъ, || (л. 20об.) слага́телемъ, и῎ ѳилѡсо́ѳѡмъ премдрымъ, вѣ́дѡмъ и῎ ѕна́ем: мнѡ́гїѧ і῎ чюдеса́ на не́мъ дѣ́ю῎тся ви́дїмы: Стѡи῎тъ тѡ́тъ о῎стровъ, проме́жь ш꙽кѡ́т꙽цкою и῎ нѡве́р꙽с꙽кѡю землею: на стра́шныхъ вѡлне́нїя῎хъ мѡ́р꙽скїхъ: дол҇гѡта е῎го, р҃: ми́ль: о῎ се́мь нело́ж꙽но: вѡ мно́гихъ неме́цких пи́смахъ пи́шет: и῎о῎на мдререцъ: та́мѡшнїй у῎роже́нецъ: приба́вилъ, долгѡты: м҃д, ми́ли: || (л. 21) ширина́ тогѡ́ о῎строва, ѯе҃: ми́ль: во́ѕ꙽дꙋхъ на тѡ́мъ о῎стровѣ неѕ꙽дѡро́въ, ѿ вѣ́тра и῎менꙋ́е῎маго, цы́р꙽це́искѡго: котѡ́рои от пѡлꙋ́нѡщной страны̀ в꙽ладѣ́ет: и῎ длꙗ́ тогѡ́ та́мъ, болши пꙋ́стых мѣ́стъ, не́жели живꙋ́щихъ: о῎вѡ́щей та́мъ і῎ хлѣ́ба, никакѡва́ не роди́тсѧ: пи́ща же и῎хъ ры́ба: сꙋша́тъ и῎ толку́тъ, на мꙋку́: и῎ варя́тъ и῎ пекꙋ́тъ, и῎ ꙗ῎дя́тъ, в꙽мѣ́стѡ хлѣ́ба: || (л. 21об.) скѡ́ту у῎ них в꙽сꙗ́когѡ мнѡ́го: ѕавладѣ́лъ тѣ́мъ о῎стровѡмъ, да́цкѡй корѡ́ль: лѣ́та, от ржс҇тва хрс҇тва: ҂ас҃ѯг г҇: гѡ́дꙋ;

В ысля́н꙽д꙽скѡй же землѝ, вѡ о῎киꙗ῎нѣ полꙋ́нѡщномъ: е῎сть ры́ба, нагѡа῎лъ: и῎ к꙽тѡ невъведы̀ у῎чнетъ е῎ꙗ῎ ꙗ῎сть, тот скѡ́рою сме́р꙽тїю у῎мре́тъ;

У῎ тое́ ры́бы, под и῎споднею с꙽че́ко́ю, се́д꙽мь зꙋбѡ́въ: а῎ в꙽сѣ тѣ́ ѕꙋ́бы, разнымъ прїрожде́нїе῎мъ: [обраѕом] || (л. 22) толсты а῎ки и῎нѡро́гѡв҇ ро́гъ: та́мѡшнїе жилцы, прѡдаю῎тъ тѣ́ ѕꙋ́бы, в꙽мѣ́стѡ рогѡ́въ: ѕ꙽вѣ́рѧ мѡноцеро́та: та́кꙋю си́лꙋ зꙋ́бы тѣ́ и῎мѣ́ютъ: а῎ки нѣ́кѡе ѕлолю́тѡе, и῎ смертонѡ́сное зе́лїе: дол҇гѡта́ тоѐ ры́бы, м҃: ла́кѡ́тъ:

В ыслян҇д꙽ской земли́, три́ горы́, неу῎до́бь сказа́е῎мъ превысо́ки вел꙽мѝ: ве́р꙽хъ и῎хъ ви́дитсѧ под нб҃са: наве́р꙽ху го́ръ тѣх, в꙽сегда́ снѣг҇, і῎ никогда́ не схо́дит: || (л. 22об.) а῎ на днѣ̀ го́ръ тѣх, безпреста́н꙽но ды́мъ и῎ пла́мень пылае῎тъ: однѡй горѣ́ и῎мя, ге́кля: дрꙋгои, к꙽грꙋ́цисъ: тре́тией, ге́кълъга: по и῎хъ ꙗ῎ѕы́ку, ге́к꙽л꙽га, и῎менꙋ́е῎тсꙗ свт҃а́ѧ: и῎с тое῎ горы́ ге́к꙽л꙽ги: чюде́снѡе и῎ ѕѣлѡ́ стра́шное, и῎ у῎жа́сное, неу῎доб скаѕа́е῎мѡе, дѣ́лѡ ꙗ῎вля́е῎тсѧ: в꙽сегда́ ви́дѣть и῎ слы́шать: ка́менїе горꙗ́щее, и῎ пе́пелъ, и῎ сѣ́рꙋ горꙗ́чюю, [жю́пельную:] из себя́ и῎спꙋска́е῎тъ: || (л. 23) с вели́кїмъ і῎ у῎жа́снымъ шꙋ́мѡмъ и῎ тро́скѡтомъ: а῎ки грѡ́ма, стра́ш꙽но гла́сное троска́нїе: и῎же и῎ под нбс҃а возмѣта́етъ: нб҃о и῎ свѣ́тъ, т꙽мо́ю ды́мною, помрача́етъ: и῎ ѕемлꙗ́ вы́горела: и῎ ка́къ к꙽тѡ̀ нев꙽веды̀, к꙽ тѡ́й горѣ́ прїи῎дет: и῎ в꙽ то́тъ по́пелъ жꙋ́пельный [сѣр꙽ный], в꙽стꙋ́питъ: а῎ки в꙽ прѡ́пасть нѣ́кую, въ глꙋбинꙋ̀ пропада́е῎тъ: и῎ для́ тѡго́ то́ мѣ́сто, наѕыва́ют, заключе́нїе, безвѣ́стных дꙋ́шъ; || (л. 23об.)

И῎ѡ῎на мдрецъ, в꙽ тре́тїих кни́гах свои῎хъ пи́шетъ: лѣ́та, от ржс҇тва хрс҇това: ҂аф҃па, го: году, и῎с тое῎ горы̀ ге́лькли: нескаѕа́е῎мое и῎ у῎жа́сное видѣ́нїе бы́лѡ: гро́мъ стра́шен҇, и῎ у῎жа́сна мо́л꙽нїѧ: пла́мень ѕ꙽ ды́момъ и῎ пе́пеломъ, ка́менїе горя́щее, с вели́кїмъ стра́шнымъ шꙋ́мѡмъ, и῎ тро́скѡтом: в꙽ вѣ́трѣх: под нб҃са́ подноси́лѡ: и῎ от тоѐ горы̀, за, п҃: верстъ слы́шат бы́ло: || (л. 24) а῎ки прїстꙋ́пъ, к꙽ нѣ́кѡе῎му гѡ́рѡдꙋ и῎ѕ мнѡ́гаго наря́дꙋ, і῎ и῎з вели́кихъ пꙋ́шекъ стрѣлꙗ́нїѧ: и῎ в꙽сѣ́ лю́ди тѡго́ о῎стрѡва, вели́кїмъ стра́хомъ и῎ у῎жасомъ о῎держи́ми тогда́ бя́хꙋ: мнꙗ́хꙋ у῎же бы́ти кон꙽чи́нѣ вѣ́ка:

И῎с тое῎ же горы́ с пла́менемъ, людеи в꙽ве́рхъ поднѡ́ситъ: и῎ тѣ́хъ люде́й вида́ю῎тъ: во́пль и῎ к꙽рик҇ и῎хъ слы́шатъ: и῎ па́ки в꙽ тꙋ́ же го́рꙋ в꙽ жерело́: отко́ле пла́мень тои и῎схо́дит: || (л. 24об.) тѣ́ лю́ди в꙽падаю῎тъ: а῎ какїе тѡ́ люди, тогѡ́ невѣ́домѡ;

И῎он҇ мдрецъ пи́шетъ, мни́тъ чтѡ́ дїа῎вѡльскѡе мечта́ние, а῎ не члв҃ѣ́ческѡе е῎стество̀;

 

Брытан҇скїе, о῎стровы: а῎глин꙽скаꙗ: ш꙽ко́цкаꙗ: гибер꙽ни́цкая землѧ: и῎ тѣмъ земля́мъ, и῎мяни́тые о῎стровы: тѡ́ е῎сть: о῎на́р꙽дибꙋсъ: || (л. 25) гебри́дїбꙋсъ: мѡ́на: ве́к꙽та: и῎ и῎ны́е мнѡ́гїе о῎стровы: о῎кѡло и῎хъ лежа́чими: под и῎менемъ брыта́ни;

 

Брыта́н꙽скїе в꙽сѣ́ о῎стровы на ѡ῎киа῎нѣ: мѡ́ре: ѕа и῎ш꙽пан҇скїмъ: ѕа ѳран҇цꙋжс꙽кимъ: ѕа неметцкими вели́кими гс҇дрьствы; простра́н꙽ство свое῎ раз꙽ши́рили: ле́йдꙋсъ, мдрецъ: брыта́нїю, прїда́нїю наѕыва́е῎тъ; || (л. 25об.) 

Е῎ю῎нътꙋ́съ: брытан҇скїй ры́цар҇: то́ е῎сть богаты́рь, протан҇сна́нъ: наѕыва́етъ: све́р꙽хъ тѣ́хъ, у῎че́ными мдрецы премꙋ́дрыми и῎ ѳилѡсо́ѳы: а῎ристѡ́те́лѧ: люкре́цыѧ: ю῎лїя ке́саря: і῎ и῎ныхъ дре́в꙽нихъ, мдрецо́въ досто́вѣр꙽ныхъ: въ их, пи́смах, о῎пи́сано в꙽пра́в꙽дꙋ: что́ изнача́ла брыта́н꙽скїе люди, хвали́лисꙗ красото́ю прїрожденїя свое῎го: и῎ хра́бростїю, и῎ мꙋ́жествомъ: || (л. 26) про́ти́въ в꙽ся́кѡго и῎хъ не́дрꙋ́га: зем꙽ля́ та́ красѡви́та, а῎ки нѣ́кїи῎ми, ра́знѡцвѣт꙽ными кра́сками преи῎спещ꙽ре́н꙽на: по их бо ꙗ῎зыкꙋ, всꙗ́кїя ве́щи, котѡ́рыꙗ разнѡцвѣтными кра́сками быва́ю῎тъ: тол꙽ку́е῎тся бры́тъ;

В꙽ дре́в꙽няѧ времена̀, от греков҇: ѕемлꙗ̀: наѕ꙽вана̀ брыта́нїя, красоты е῎ꙗ ради, и῎ли́ от вели́чества, и῎ простра́н꙽ства е῎ѧ: наз꙽ва́сѧ прида́нїѧ; || (л. 26об.) 

Гибе́р꙽нїя: сїирѣ́чь: и῎р꙽ля́н꙽д꙽скѡе корѡлев꙽ство: Под вла́стїю, а῎г꙽глин꙽скѡго корѡлѧ̀;

 

Гибе́р꙽нїя о῎стровъ: от дре́в꙽них мдрецо́въ: раѕ꙽ными и῎мꙗны назывался: а῎риѳе́й: а῎ристѡ́тель: к꙽ла́в꙽дїа῎нъ: е῎р꙽на, называ́ли, п꙽толоме́й, ве́р꙽нїя наѕывал, све́р꙽хъ тѣ́хъ: плꙋта́р꙽хъ: да о῎р꙽гїя: || (л. 27) гибер꙽нїя наѕыва́ю῎тъ: от и῎ш꙽пѡан҇скагѡ корѡля̀, тѣ́мъ и῎менемъ, кѡто́рѡй изнача́ла, тот о῎стров҇, во́йнѡю в꙽ѕя́лъ: и῎ кѡли́ка ни пи́шꙋчи, тѡго́ о῎строва и῎мян҇: напрямѡ́е и῎мя прїгожда́ется: а῎г꙽глин꙽скїмъ ꙗ῎ѕы́ком, и῎р꙽ля́н꙽ды: а῎ лати́н꙽скїмъ ꙗ῎ѕы́ком, гибе́рьниѧ: ѳилибмѡ́нїи к꙽ п꙽толомѣ́ю пи́шетъ: длина́ тогѡ́ о῎строва, у҃: ста̀, ми́ль: а῎ ширина́ мѣ́стъ тѣх, с҃: ми́ль: || (л. 27об.) стои῎тъ, под плѡне́тѡю, сїирѣ́чь, под ѕна́менемъ нбс҇нымъ: подъ ра́кѡмъ: от за́падꙋ, ширѡ́кїй о῎кеа῎нъ: от по́лꙋнѡ́чи, деу῎кѡледо́н꙽скїй о῎кїя῎нъ: котѡ́рое п꙽толѡме́й наѕыва́е῎тъ, ги́перъ, бо́р꙽скѡй: от полꙋ́д꙽нꙗ́, и῎ш꙽па́ньская ѕемля̀: гро́мѡвъ ча́стых, на тѡ́мъ о῎стровѣ не быва́ет: во ве́сь год: о῎ди́ножды гро́мъ, и῎ трꙗсе́нїе земли́ тамъ быва́ет: || (л. 28) ге́ра́нъдꙋ́съ, мдрецъ: о῎ пьти́чье῎мъ чю́д꙽номъ, прїрѡжде́нїи пи́шетъ: На бре́гꙋ мо́р꙽скѡм тогѡ́ о῎строва: е῎сть таки́е древеса̀: и῎спꙋща́ютъ из себя́, а῎ки камѣдь, и῎ли кле́й: и῎ потѡм то́тъ к꙽ле́й, обрѡсте́тъ а῎ки корѡ́ю, и῎ под тѡ́ю корѡ́ю, в꙽ тѡм кле́ю, ѕарождае῎тсѧ а῎ки че́р꙽вь: нѣ́чтѡ живѡ́т꙽но: и῎ по́сле ѡбраста́етъ пе́рїемъ, и῎ быва́ет и῎с тѡго́ п꙽ти́ца: котѡ́раꙗ падет на мо́ре, || (л. 28об.) та́ бꙋ́детъ вѡдяна́ѧ, а῎ кѡтѡ́рая полети́тъ в꙽ве́рхъ, та́ бꙋ́детъ, ꙗ῎ко же і῎ и῎ны́е;

Е῎сть же на тѡ́мъ о῎стровѣ, и῎ные древеса́, в꙽мѣ́стѡ о῎во́ще́й, рѡдя́тсѧ п꙽ти́цы, из цвѣ́тꙋ вылета́ю῎тъ: о῎вїи на мо́ре, а῎ки у῎тъки: и῎ни́ї же по во́здꙋху, сильве́стръ, гера́нъꙋ́съ: о῎ тѡ́мъ свидѣ́тельствуе῎тъ, тѣ́мъ чю́днымъ, прироже́нїем п꙽ти́цъ мнѡ́жество, по во́ѕдꙋху лѣта́ю῎щихъ, || (л. 29) и῎ по вѡда́мъ п꙽ла́ваю῎щихъ: и῎ в꙽ ш꙽ко́цкѡй ѕемлѝ, таки́е п꙽ти́цы ꙗ῎в꙽ля́ю῎тся, котѡ́рыхъ называ́ю῎тъ, бар꙽ниле́съ;

Е῎сть і῎ и῎ные, ра́зные п꙽ти́цы, тѣ́м꙽ же, прїрѡже́нье῎мъ: котѡ́рых наѕыва́ю῎тъ, а῎у῎риринѡ́съ; Е῎сть и῎ные п꙽ти́цы, ме́н꙽ши о῎р꙽ла́: по и῎хъ ꙗ῎ѕы́кꙋ, мар꙽тинета́съ: све́р꙽хꙋ черны, а῎ с ыспѡ́ди́ бѣлы̀, родя́тсѧ: нема́лѡе чю́дѡ, и῎ о῎ тѣх п꙽ти́цах: || (л. 29об.) е῎гда́ и῎хъ у῎бива́ю῎тъ, и῎ с пе́рьем и῎ сѡ всѣ́мъ кладꙋ́тъ и῎хъ, ме́жь пла́тья: и῎ в꙽ тѡ́мъ пла́тье, мѡ́ль никѡгда́ не быва́е῎тъ: а῎ тѣ́ пти́цы не гнию῎тъ, и῎ мꙗ́со их не тлѣ́е῎тъ: и῎ смра́дꙋ от ни́хъ никакѡва́ не быва́ет: а῎ на всꙗ́кой год, пе́рье на них, разными цвѣ́ты, переменꙗ́ю῎тсꙗ;

Ѕ꙽ме́й, и῎ никакова́ га́дꙋ, ни звѣре́и, члвк҃ѡмъ и῎ скѡ́то́мъ ш꙽кѡ́т꙽ли́вых [врежда́ющих:] нѣ́тъ: вѡ́з꙽дꙋхъ та́мѡшней, || (л. 30) ѕ꙽ми́е῎мъ, и῎ га́дѡмъ, бы́ти, та́мъ вѡѕ꙽бранꙗ́етъ: и῎ бли́ж꙽нимъ мѣ́стамъ не прїпꙋска́е῎тъ;

И῎спе́р꙽ва, тѣ́мъ о῎стрѡвомъ, вѡ́йною ѡблада́лъ: а῎г꙽глин꙽скїй, кѡро́ль, рѡде́рикъ, кона́цей: лѣ́та, от ржс҇тва хрс҇тва: ҂ар҃ое г҇: а῎ пѡ не́мъ и῎ные а῎г꙽глин꙽скїе, корѡли́ в꙽ладѣ́ютъ и῎ по се́ вре́мѧ, без всꙗ́когѡ кро́вѡпроли́тиѧ; || (л. 30об.) 

Ш꙽кѡц꙽ки́я: сїирѣ́чь, ш꙽ко́тьцкѡе корѡле́в꙽ство; Ны́нѣ: под ѡ́бластию, а῎г꙽глин꙽ского корѡлѧ;

 

Недале́кѡ: от брытан҇скѡго о῎стрѡва: е῎сть о῎стров҇, ш꙽коцки́я: котѡ́рой, в꙽ дре́в꙽нїе лѣ́та, ал҇ба́нїя и῎меновался, і῎ нн҃ѣ, та́мѡшнїе ш꙽котскїе жил꙽цы, наѕыва́ю῎тъ, а῎лъбаи῎нъ: а῎ гибер꙽ни́цкїмъ ꙗ῎зы́ком: || (л. 31) ал҇ба́ни, тол҇кꙋ́е῎тся, дрꙋга́я гибе́р꙽нїя: кѡто́раѧ от нѣ́кихъ, бар꙽ди́н꙽скїхъ люде́й, ба́нъна: наѕва́на:

В꙽ ш꙽кѡ́тьцкомъ корѡле́в꙽ствѣ: по кѡролю́: и῎ по кѡроле́вичамъ: чи́нъ: и῎ достѡ́йность: кнѕ҃и, у῎дѣ́льные: по кн҃ѕѣ́хъ, гра́ѳы: по гра́ѳах, сена́тыри: сїирѣч҇, боꙗ῎ре: прѡкꙋро́тѡлъ: то́ е῎сть прави́тель, в꙽се́й землѝ и῎хъ: у῎ ми́р꙽скихъ людеи, началнои меж и῎ми сꙋдя̀, || (л. 31об.) по и῎хъ ꙗ῎ѕы́ку, преѕе́съ, и῎мꙗнꙋ́е῎тся: достѡ́ин҇ствомъ ра́венъ он҇, кн҃ѕю у῎дѣлнѡмꙋ: а῎ кѡроле́в꙽скїе, ш꙽кѡ́цкїе дѣла́, сꙋ́дитъ кан꙽цле́ръ: и῎ роспра́вꙋ чини́тъ в꙽ла́стию кѡроле́в꙽скою: а῎ и῎ны́е корѡлев꙽скїе дѣла́ вели́кїе, при кѡролѝ, и῎ в ыных горѡдѣх, вѣ́дае῎тъ и῎ сꙋ́дит сꙋдья̀: а῎д꙽мира́лъ, и῎мяну́е῎мъ: а῎ котѡ́рои вѣ́да́ет, корѡлев҇скои двор, и῎ дворцо́вые дѣла̀: || (л. 32) то́тъ и῎мꙗнꙋ́е῎мъ, по и῎хъ ꙗ῎ѕы́кꙋ, нистабе́лъ: сїирѣ́чь, мар꙽ша́лѡкъ, а῎ пѡ рꙋ́ски дворе́цкѡй;

Е῎сть и῎нѡ́й чи́нъ, вицекѡми́ты: и῎мꙗну́ю῎тсѧ: ни́же гра́ѳѡвъ: тѣ́ вицекѡми́ты, о῎берегают тѡго́, кому́ даны́ от прежнихъ корѡле́й, жа́лѡван꙽ныя гра́моты, на вѡе῎во́д꙽ства, и῎ на у῎рѧ́ды, и῎ на всꙗ́кїя прїка́ѕы, по сме́р꙽ть и῎хъ: и῎ чтоб тѣ́хъ гра́мотъ, і῎ны́я корѡли́ не нарꙋ́ша́ли, || (л. 32об.) и῎ не рꙋди́ли, і῎ стоꙗ῎тъ ѕа то̀ крѣп꙽кѡ;

 

А῎ньглїя: сїирѣчь, а῎глиньскѡе кѡроле́в꙽ство;

 

Бѡ́льшаꙗ, в꙽сѣ́хъ и῎ных о῎стровѡ́въ: прѡме́жъ полꙋ́ден꙽ной, и῎ ѕа́паднѡй страны: лати́н꙽скїмъ ꙗ῎ѕы́кѡмъ и῎мꙗнꙋ́е῎тсѧ, а῎н꙽ге́лїя: от а῎нъгрїя, вестьѳа́льского корѡля̀: || (л. 33) ѡбчимъ слѡ́вомъ, ан҇ге́р꙽нъ наѕыва́ю῎тъ: долгѡта́ тѡго́ а῎г꙽глин҇скѡго гс҇дрьства, тн҃а, ми́ля: а῎глин꙽скїхъ: а῎ ширина̀ от беларїйскѡго у῎гла, т҃: ми́ль, во́з꙽дꙋх та́мъ ѕ꙽драв҇, и῎ ти́хъ быва́ет: м꙽глы́ и῎ ро́сы, вели́кїя: и῎ вѣ́тры ча́стыя: ꙗ῎кѡ же, вѡ ѳлар꙽де́нъскѡмъ: и῎ в꙽ браба́н꙽скѡмъ: и῎ в ыны́хъ, помѡ́р꙽скїхъ гс҇дрьствах и῎ страна́хъ: вѣ́тры вели́кїѧ, сту́жи, и῎ мра́ѕѡмъ вели́кїмъ быт возбранꙗ́ют: || (л. 33об.) хлѣ́ба, и῎ в꙽сꙗ́кихъ о῎вѡ́щей, та́мъ роди́т꙽ся мнѡ́го: там же, роди́тся, ѕо́лѡто: серебрѡ: желѣ́ѕѡ: о῎лѡ́во черное, и῎ бѣ́лое, дѡброе, вели́кѡе е῎го мнѡ́жество: оттѡ́лѣ и῎ в ыны́е, мнѡ́гїя гдрьс҇тва ѿвѡ́ѕятъ;

 

А῎ньглїи: тре́тїй ли́стъ: на не́м꙽ же о῎писꙋ́ю῎тсꙗ гра́ф꙽ства: тѣ́мъ, и῎мѧнемъ; || (л. 34) 

Вестьмѡр꙽ля́дїя: лан꙽кастри́ѧ: кае῎и῎нар꙽ва́нъ: де́н꙽би́къ: ѳили́н꙽тъ: мер꙽нѡби́дъ: мно́гѡ мѣ́ры: и῎салѡ́пїя с острѡва́ми: тѣ́ми: маи῎ни́ѧ: а῎гле́сиѧ;

 

А῎ньглі́и: четве́р꙽тый ли́стъ: на кѡто́ромъ о῎писꙋ́ю῎тся гра́ѳ꙽ства: тѣ́мъ и῎мянем҇;

 

Кор꙽нꙋ́бїѧ: девѡ́нїя: сотъмер꙽се́тꙋсъ: дѡце́ръстриѧ: || (л. 34об.)