О именех глаголемых жидовским языком

Sort descending Title РНБ, Q.п.I.18 РГБ, ф.304.I, № 2(2027) РГБ, Унд.1 Греческий протограф
0 ѡ и̇менехъ гл҃емыхъ

0000. О и̇меньхъ и̇ гл҃емыхъ жидовьскымь ꙗ̇зыкъмь. сказано. и̇ преложено неразѹмноѥ̇ на разѹмъ.:.

0000. ѡ и̇менехъ гл҃емыхъ. жидовьскымъ ꙗзыкомъ въ книгахъ цркв҃ныхъ. сказано и преложено. неразумноѥ на разумъ. иже въ ѥванг҃лии̇ и̇ въ а̇пс҇лѣ. и̇ въ пс҇лтыри. и̇ в паремии̇. и̇ в прочихъ книгахъ...

0000. ѡ҆ и῎менех гл҃емыхъ жидовьскымъ ѧ҆зыкѡм въ книгахъ цр҃ковных. сказано и҆ прѣложено. неразꙋмное на разꙋмъ. и҆же въ еуг҇лїи. и҆ въ а҆пс҇лѣ. и҆ въ ψалтїри. и҆ въ паремїи. и҆ въ прочихъ книгахъ:–

Έρμηνεία ὀνομάτων καὶ λέξεων τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς ἐμφερομένων.

1 алѣлугия

0001. Алѣлугиꙗ̇. пои̇те б҃а

0001. А῎лѣлꙋгїа. пои҆те б҃а

2 аминь

0002. аминь и̇стиною̇.

0002. а҆минь. и҆стиною

3 херовимъ

0003. херовимъ. просыпаниѥ премудрости. и̇ли крилатци.

0003. херві́м. просыпанїе прѣмдрости. и҆ли крилатци

4 серафимъ

0004. серафимъ. дх҃ъ вскрс҇ниꙗ. и̇ли запалѧющеи̇.

0004. серафимъ. дх҃ъ въск҃рсенїа и҆ли запалѧю҆щеи

5 михаилъ

0005. михаи̇лъ. воѥвода ѿ б҃а

0005. михаи҆лъ. вое҆вода ѿ б҃а

6 гаврилъ

0006. гаврилъ. ѹноша б҃ии

0006. гаврїилъ. ѹ҆ноша бж҃їи

7 ѹрилъ

0007. ѹрилъ. ѡгнь б҃ии̇.

0007. ѹ҆рилъ. ѡ҆гнь бж҃їи

8 рафаи̇лъ

0008. рафаи̇лъ. дх҃ъ б҃ии̇

0008. рафаи҆лъ. дх҃ъ б҃жїи

9 ісс҇ъ

0009. ісс҇ъ сп҃съ.

0009. і҆с҃ʹ сп҃съ

10 адамъ

0001. ӓдамъ· Ⓣ · землѧ въплъщена· и̇л҇и родѧщии̇сѧ· и̇ли свѣдѣнива⁘

0010. адамъ землѧ воплощена. или родѧщиисѧ. или свѣдѣнива.

0010. а҆дамъ землѧ въплощена. и҆ли родѧщїисѧ и҆ли свѣдѣнива

01. Ἀδὰμ γῆ σαρκουμένη ἢ μαρτυρία ἢ γηγενὴς ἢ ἄνθρωπος ἢ χοῦς (ἢ μέχρι) ἢ γῆ ἐρυθρὰ ἢ αἷμα ἢ ὁμοίωσϊς· (ἢ αὐτόχθων ἐκ τῆς αὐτῆς ἐρϋθρᾶς γῆς βελτίων ταύτης, οὐκ ἔστϊν ἄλλη)·

11 сифъ

0002. сифъ· Ⓣ· основаниѥ̇⁘

0011. сифъ || (л. 144об.) ѡснованиѥ̇.

0011. сифъ. ѡ҆снованїе

12 ѥвга

0012. ѥвга. жизнь. пара и̇ли сѣтва.

0012. е҆вга. жизнь пара. и҆ли сѣтва

13 Ἄβὲλ

02. Ἄβὲλ· ἀτμὶς ἢ πένθος ἢ ἀναφέρων ἢ σχοίνισμα·

14 каинъ

0003. каи̇нъ⁘ Ⓣ· образъ рьвениꙗ̇⁘

0013. каи̇нъ. ѡ̇бразъ ревениꙗ̇. и̇ли притѧжанию̇.

0013. каи҆нъ. ѡ҆бразъ ревенїа. и҆ли притѧжанїю

03. Κάϊν· κτῆμα ἢ ζηλοτυπΐα (ἢ φθόνος)·

15 авель

0004. авель· Ⓣ· пара и̇ли сѣтва⁘

16 Σὴθ

04. Σὴθ· φύτευμα ἢ ἀνάστασις·

17 Ἐνώς

05. Ἐνώς· ἐπιλανθανόμενος·

18 Καϊνάν

06. Καϊνάν· κτῆσις

19 малелѣилъ

0005. малелѣи̇лъ⁘ Ⓣ· правда крѣпка· и̇ли препона крѣпка⁘

0014. малелѣи̇лъ правда. крѣпка и̇ли препона крѣпка.

0014. малелѣи҆лъ правда крѣпка. и҆ли препона крѣпка

07. Μαλελεήλ· ἀντάλλαγμα ἰσχυρόν·

20 аредъ

0006. а̇редъ⁘ Ⓣ· сълазъ⁘

0015. аредъ. сълазъ.

0015. а҆редъ. сълазъ

08. Ἰάρεδ· κατάβασις·

21 ѥнохъ

0007. енохъ⁘ Ⓣ· поновлениѥ̇⁘

0016. ѥнохъ. поновлениѥ̇.

0016. е҆нохъ. поновленїе.

09. Ἐνώχ· ἐγκαινισμός·

22 мафосала

0008. мафѹсала⁘ Ⓣ· пѹщенъ⁘

0017. мафосала. пущенъ.

0017. мафосала. пꙋщенъ

10. Μαθουσάλα· ἀπεσταλμένος·

23 ламехъ

0009. ламехъ⁘ Ⓣ. || (л. 170) бл҃гоѹ̈мьнъ⁘

0018. ламехъ блг҃оу҆менъ.

0018. ламехъ бл҃гоꙋ҆менъ

11. Λάμεχ· εὐγνώμων·

24 нои

0010. ноӥ⁘ Ⓣ. потворениѥ̇⁘

0019. нои̇. потворениѥ.

0019. нои. потворенїе

12. Νῶε· ἀνάπαυσις·

25 симъ

0011. симъ⁘ Ⓣ· съвьршениѥ̇⁘

0020. симъ свершениѥ.

0020. симъ. свершенїе

13. Σήμ· τέλειος·

26 хамъ

0012. хамъ· Ⓣ· дьрзъ·

0021. хамъ дерзъ.

0021. хамъ дерзъ

14. Χάμ· τολμηρὸς ἢ προπετής·

27 афефъ

0013. и̇афетъ· Ⓣ· раширениѥ̇·

0022. афефъ раширениѥ.

0022. а҆феѳъ. раширенїе

15. Ιάφεθ· πλατυσμός·

28 арфаксадъ

0014. арфаксадъ· пррч҃ьство видимо·

0023. арфаксадъ. пррчс҇тво видимо.

0023. а҆рфаксадъ. про҇рчьство видимо

16. Ἀφραξάδ· προφητεία ὁρωμένη (ἢ ἰώμενος)·

29 салефъ

0024. салефъ. ѿпущениѥ̇.

0024. салефъ. ѿпꙋщенїе

17. Σαλέφ· ἀπεσταλμένος·

30 савекъ
31 ѥверъ

0015. е̇веръ· Ⓣ· разѹмъ· или преходѧи̇⁘

0025. ѥверъ. разумъ. и̇ли преходѧи̇.

0025. е҆веръ. разѹмъ. и҆ли приходѧи

18. Ἔβερ· Ἑβραῖος, γνώμη ἢ διαπερῶν ἢ διάβασος·

32 фалекъ

0016. фалекъ⁘ Ⓣ· раздѣлениѥ̇⁘

0026. фалекъ. раздѣлениѥ̇.

0026. фалекъ. раздѣленїе

19. Φαλέκ· μερισμός·

33 нахоръ

0017. нахоръ⁘ Ⓣ· ѹза видимъ⁘

0027. нахоръ. ѹза видима.

0027. нахоръ. ѹ҆за видима || (л. 472об.)

20. Ναχώρ· δέσμη ὁρατὴ ἐρχομένη·

34 Ἐσρώμ

21. Ἐσρώμ· δέησις ἐσχάτη·

35 салефъ

0018. салефъ· Ⓣ· о̇тъпѹщениѥ̇⁘

36 рамеле̇илъ

0019. рамелѣи̇лъ⁘ Ⓣ· молениѥ̇ послѣднеѥ̇⁘

0028. рамеле̇илъ. молениѥ послѣдне̇ѥ.

0028. рамелеи҆лъ. моленї́е послѣднее.

37 фора

0020. фара⁘ Ⓣ· блг҃оѹ̈ханиѥ̇ поздьно⁘

0029. фора. блг҃оуханиѥ поздьно⁘

0029. фора. бл҃гоꙋ҆ханїе поздьно:–

22. Θαρά· εὐωδία βραδεῖα·

38 аврамъ

0021. а̇врамъ⁘ Ⓣ· оц҃ь высокъ⁘

0030. <ав>рамъ. ѡц҃ь вышнѧго. или ѡц҃ь странамъ.

0030. <ав>рамъ. ѿц҃ь вы́шнѧго. и҆ли ѿц҃ь странамъ.

23. Ἀβράμ· πατὴρ ὑψηλὸς ἢ περάτης·

39 аврамъ

0022. а̇враӓмъ⁘ Ⓣ· оц҃ь вышнѧго· и̇ли оц҃ь странамъ⁘

0031. аврамъ ѡц҃ь высокъ.

0031. а҆врамъ ѿц҃ь высокъ.

24. Ἀβραάμ· πατὴρ ὑψίστου ἢ πατὴρ ἐθνῶν ἢ πατὴρ οἰρτιρμῶν ἢ πατὴρ ἔκλεχτός·

40 аврамъ

0031. аврамъ ѡц҃ь высокъ.

0031. а҆врамъ ѿц҃ь высокъ.

41 исакъ

0023. и̇сакъ⁘ Ⓣ· смѣхъ· и̇ли радость⁘

0032. и̇сакъ. смѣхъ. и̇ли радость.

0032. и҆сакъ. смѣхъ. и҆ли радость.

25. Ἰσαάκ· γέλως καὶ χαρά·

42 иꙗковъ

0024. и̇ꙗ̇ковъ⁘ Ⓣ· прельстьникъ или послѣднеѥ̇ дьржа⁘

0033. иꙗковъ. прельстьникъ. или послѣднеѥ держа.

0033. і҆а́ковъ. прѣлестьникъ. и҆ли послѣднее дръжа.

26. Ἰακώβ· πτερνιστὴς ἢ ἔσχατα [κρατῶν]

43 исавъ

0025. и̇савъ⁘ Ⓣ· сборъ камѧнъ· или дѹбовъ⁘

0034. исавъ. сборъ каменъ. или дубовъ.

0034. и҆савъ. сборъ каменъ. и҆ли дꙋбовъ.

27. Ἠσαῦ· λιθολογεῖον εἰκῆ κρατοῦν ἢ δρύϊνος ἢ ποίημα·

44 рувимъ

0026. рѹвимъ⁘ Ⓣ· овцѧ бж҃иꙗ̇⁘

0035. рувимъ ѡц҃а бж҃иꙗ.

0035. рꙋвимъ ѿц҃ѧ бж҃їа.

28. Ῥουβείμ· πνεῦμα θεοῦ·

45 сумеѡнъ

0027. сѹмео̇нъ⁘ Ⓣ· послѹшаи̇⁘

0036. сумеѡнъ. послушаи̇.

0036. сѷ́меѡ҆нъ. послꙋшаи

29. Συμεών· ὑπακούων

46 львги

0028. левги⁘ Ⓣ· помнѣньѥ̇⁘

0037. львги помнѣниѥ̇.

0037. львги помнѣнїе.

30. Λευΐ· ὑπὲρ ἐμοῦ·

47 и̇ѹда

0029. ію̇да⁘ Ⓣ· и̇сповѣданьѥ̇⁘

0038. и̇ѹда. и̇споведаниѥ̇. || (л. 145)

0038. і҆ѹ҆да. и҆сповѣданїе.

31. Ἰούδας· ἐξομολόγησις·

48 исахаръ

0030. и̇сахаръ⁘ Ⓣ· мьзда⁘

0039. исахаръ. мьзда.

0039. и҆сахаръ. мьзда.

32. Ἰσάχαρ· μϊσθός·

49 заѹлонъ

0031. заѹ̈лонъ⁘ Ⓣ· даръ⁘

0040. заѹлонъ. даръ.

0040. заѹ҆лонъ. даръ.

33. Ζαβουλών· δῶρον·

50 данъ

0032. данъ⁘ Ⓣ· сѹдъ⁘

0041. данъ. судъ.

0041. данъ. сꙋдъ.

34. Δάν· κρίσις·

51 неффалимъ

0033. нефталимъ⁘ Ⓣ· подъꙗ̇тиѥ̇⁘

0042. неффалимъ. подъꙗтиѥ̇.

0042. нефѳалимъ. подъѧ҆тїе.

35. Νεφθαλείμ· ἀντίληφις·

52 гадъ

0034. гадъ⁘ Ⓣ· повелѣниѥ̇⁘

0043. гадъ. повелѣниѥ̇.

0043. гадъ. повелѣнїе.

36. Γάδ ἐπίτευγμα·

53 асиръ

0044. асиръ. бл҃жниѥ̇.

0044. а҆сиръ. бл҃жнїе.

37. Ἀσήρ· μακαρισμός·

54 и̇ѡсифъ

0035. и̇о̇сифъ⁘ Ⓣ· приложениѥ̇ ѹ̇коризнѣ⁘ || (л. 170об.)

0045. и̇ѡсифъ. приложени̇ѥ ѹкоризнѣ.

0045. і҆ѡ҆сифъ. приложенїе ѹ҆коризнѣ.

38. Ἰωσήφ· προσθήκη ἢ ὀνείδους ἀφαίρεσις·

55 вениаминъ

0036. вениӓминъ⁘ Ⓣ· чадо болѣзньно⁘

0046. вениаминъ. чадо болѣзньно.

0046. венїаминъ. чадо болѣзнено.

39. Βενιαμίν· τέκνον ὀδύνης ἢ υἱὸς δεξϊᾶς·

56 мелхиседекъ

0037. мьлхиседекъ⁘ Ⓣ· оц҃ь правьдьнъ⁘

0047. мелхиседекъ. цр҃ь правдивъ.

0047. мелхиседекъ. цр҃ь правдивъ.

40. Μελχισεδέκ· ἀπόστολος δίκαιος ἢ βασϊλεὺς δΐκαιος (ἢ βασιλεὺς εἰρήνης)·

57 εἰρηνεύων Σαλήμ

41. εἰρηνεύων Σαλήμ·

58 υἱοὶ Ῥουβείμ

42. υἱοὶ Ῥουβείμ·

59 Ῥουβείμ

43. Ῥουβείμ· υἱὸς βλεπτέ·

60 фелехъ

0038. фелохъ⁘ Ⓣ· <>ю̇десьнъ⁘

0048. фелехъ. чюдесенъ.

0048. фелехъ. чюдесенъ.

44. Φελόκχ· θαυμαστός·

61 ѥсоромъ

0039. есромъ⁘ Ⓣ лѹкъ вѣчныи̇⁘

0049. ѥсоромъ. лукъ вѣчныи̇.

0049. е҆соромъ. лꙋкъ вѣчныи.

45. Ἐσρώμ· τόξον αἰώνιον·

62 харминъ

0040. харминъ⁘ Ⓣ· виноградъ моӥ⁘

0050. харминъ. виноградъ мои̇.

0050. харминъ. виноградъ мои.

46. Χαρίμ· ἄμπελόν μου·

63 υἱοὶ Συμεών

47. υἱοὶ Συμεών·

64 ѥмуилъ

0041. емѹи̇лъ⁘ Ⓣ· десница крѣпка⁘

0051. ѥмуи̇лъ. десница крѣпка.

0051. е҆мꙋи҆лъ. десница крѣпка.

48. Ἰεμουήλ· δεξιὰ ἰσχυροῦ·

65 и̇ѥминъ

0042. и̇е̇минъ⁘ Ⓣ· десницѧ⁘

0052. и̇ѥминъ. десница

0052. и҆е҆минъ. десница

49. Ἰεμείν· δεξιὰ·

66 ѡѥль

0043. оѥ̇ль⁘ Ⓣ· храмъ⁘

0053. ѡѥ̇ль. храмъ.

0053. ѡ҆ель. храмъ.

50. Ὤελ· σκήνωμα·

67 и̇ахеи̇ӓ

0044. и̇а̇хеӥӓ⁘ Ⓣ· готово⁘

0054. и̇ахеи̇ӓ. готово.

0054. и҆а҆хеиѧ. готово.

51. Ἰαχήλ· ἕτοιμον·

68 соѥ̇

0045. соѥ̈⁘ Ⓣ· бѣло⁘

0055. соѥ̇. бѣло.

0055. сое. бѣло.

52. Σοέ· λευκόν

69 Βαῦα

53. Βαῦα· ἔγημα·

70 υἱοὶ Λευΐ

54. υἱοὶ Λευΐ

71 Λευῒ

55. Λευῒ· αὐτος·

72 гирсамъ

0046. гирсамъ⁘ Ⓣ· о̇битьць⁘

0056. гирсамъ. ѡ̇битьць.

0056. гирсамъ. ѡ҆битьць.

56. Γηρσάμ· πάροικος·

73 каафъ

0047. каӓфъ⁘ Ⓣ· сборникъ⁘

0057. каафъ. сборникъ.

0057. каафъ. сборникъ.

57. Καάθ· ἐκκλησιαστής·

74 мерари

0058. мерари. гнѣваꙗи̇сѧ.

0058. мерари. гнѣваѧи҆сѧ.

58. Μεραρή· πικραινόμενος·

75 υἱοὶ Ἰούδα

59. υἱοὶ Ἰούδα

76 и̇ръ

0059. и̇ръ. лукъ звѣринъ.

0059. и҆ръ. лꙋкъ ѕвѣринъ.

60. Ἤρ· δρυμὸς τόπου θηριώδους·

77 аѹнанъ

0048. ӓѹ̈нанъ⁘ Ⓣ· источникъ⁘

0060. аѹнанъ. и̇сточникъ.

0060. а҆ѹ҆нанъ. и҆сточникъ.

61. Αὐνάν· πηγή·

78 силомъ

0049. силомъ⁘ Ⓣ· безакониѥ̇⁘

0061. силомъ. безакониѥ̇.

0061. силомъ. безаконїе.

62. Σηλώμ· ἀνομία·

79 фаресъ

0050. фаресъ⁘ Ⓣ· прегражениѥ̇⁘

0062. фаресъ. прегражениѥ̇.

0062. фаресъ. преграженїе.

63. Φαρές· φραγμός·

80 зара

0051. зара⁘ Ⓣ· ꙗ̇снъ⁘

0063. зара. ꙗснъ.

0063. зара. ꙗ҆снъ.

64. Ζαρά· ἐπιφανής·

81 Ἐλιφάζ

65. (Ἐλιφάζ· θεός με διέσπειρεν·)

82 υἱοὶ Ἰσάχαρ

66. υἱοὶ Ἰσάχαρ

83 фода

0052. фода⁘ Ⓣ̇· чьрвь⁘

0064. фода. червь.

0064. фода. червь.

67. Θωδᾶ. σκώληξ.

84 фуꙗ

0065. фуꙗ. сде ѥсмь.

0065. фꙋѧ. сде есмь.

68. Φουά. ὧδε εἰμί.

85 и̇ѡ̈аи̇

0066. и̇ѡ̈аи̇. любезно.

0066. і҆ѡаи. любезно.

69. Ἰώβ. ἀγαπητόν.

86 сумолонъ

0067. сумолонъ. набдимо.

0067. сѹмолонъ. набдимо.

70. Σουμόλων. τηρούμενος.

87 Βαλαδαδ

71. (Βαλαδαδ. παλαίωσις ἢ ἐπίδοξος συγχέων αὐτῶν.

88 Σοφάρ

72. Σοφάρ. σκοπος ἢ φαυλισμός.)

89 υἱοὶ Ζαβουλών

73. υἱοὶ Ζαβουλών.

90 Ζαβουλών

74. Ζαβουλών. εὐόδωμα.

91 сеѥръ

0068. сеѥръ. наказанъ.

0068. сее҆ръ. наказанъ.

75. Σεέρ. πεπαιδευμένος.

92 соломъ

0069. соломъ. вѣчныи̇.

0069. солѡ҆м<>ъ. вѣчныи.

76. Ἐλώμ. αἰώνιος.

93 υἱοὶ Δάν

77. υἱοὶ Δάν.

94 ѥи̇ль

0070. ѥи̇ль. млс҇ть гс҇нѧ.

0070. е҆и҆ль. млс҇ть гн҃ѧ.

78. Γεήλ. ἔλεος κυρίου.

95 сефонъ

0053. сефонъ⁘ Ⓣ· страхъ⁘

0071. сефонъ. страхъ.

0071. сефонъ. стра́х.

79. Σαφῶν. ἐπίσκοπος.

96 аг꙽гы

0072. аг꙽гы. празднованиѥ̇.

0072. а҆г꙽гы. празнованїе.

80. Ἀγήδ. ἑορτασμός.

97 сомиѥи̇нъ

0073. сомиѥи̇нъ. авторъ. мои̇.

0073. сомие҆и҆нъ. а҆вторъ. мои.

81. Σωμϊήν. δευτερωδής μου.

98 несва

0074. несва. сила моꙗ̇.

0074. несва. сила моѧ.

82. Ἰεσβά. δύναμίς μου.

99 мире

0075. мире. послухъ мои̇.

0075. мире. послꙋхъ мои.

83. Μηρέ. μάρτυς μου.

100 у̇арилеи̇

0076. у̇арилеи̇. сълазъ мои̇.

0076. ѵ̇арилеи. сълазъ мои.

84. Οὐαριλή. καταβασίς μου.

101 Θυαριλή

85. Θυαριλή. ἡ φύσις μου.

102 υἱοὶ Νεφθαλείμ

86. υἱοὶ Νεφθαλείμ.

103 Νεφθαλείμ

87. Νεφθαλείμ. προσευχή.

104 асаи̇лъ

0077. асаи̇лъ. крѣпо||(л.145об.)сть

0077. а҆саи҆лъ. крѣпость

88. Ἀσαήλ. ἰσχὺς πατρος ἰσχυρόν.

105 гонени̇ѥ

0078. гонени̇ѥ. ѿ мене вѣчны.

0078. гоненїе. ѿ мене вѣчны.

89. Γωνϊεῖ. ἀπ ἐμοῦ αἰώνιον.

106 иѥссаръ

0054. и̇ессаръ⁘ Ⓣ· крѣпъкъ⁘

0079. иѥссаръ. крѣпокъ

0079. и҆е҆ссаръ. крѣпокъ.

90. Ἰεσαάρ. ἰσχυρός.

107 фусилимъ

0055. фусилимъ⁘ Ⓣ· свьршенъ⁘

0080. фусилимъ. свершенъ.

0080. фꙋсилимъ. свершенъ.

91. Θυσιλείμ. τέλειος.

108 υἱοὶ Γάδ

92. υἱοὶ Γάδ.

109 Γάδ

93. Γάδ. ἑρχόμενος.

110 Θϋείμ

94. Θϋείμ. ἱκανός μου. (σῶος).

111 υἱοὶ Ἀσήρ

95. υἱοὶ Ἀσήρ.

112 Ἀσήρ

96. Ἀσήρ. μακάριος.

113 ѥмма

0081. ѥмма. числены.

0081. е҆мма. числены.

97. Ἐμμᾶ. ἀριθμούμενος.

114 и̇асуа

0082. и̇асуа. сподоблѧѥ̇мы̇и̇.

0082. і҆а́сꙋѧ. спѡдблѧе҆мыи.

98. Ἰασούα. ἀξιούμενοι.

115 и̇суи̇

0083. и̇суи̇. сподоблениѥ моѥ̇.

0083. и҆сꙋи. спѡдбленїе мое.

99. Ἰσούη. ἀξΐωμά μου.

116 ѹвриꙗ̇

0056. ѹ̈вриꙗ̇⁘ Ⓣ· сильнъ⁘

0084. ѹвриꙗ̇. силенъ.

0084. ѹ҆врїа. си́ленъ.

100. Οὐβρΐα. δυνατός.

117 ѹсеи̇лъ

0085. ѹсеи̇лъ. и̇збыточныи̇.

0085. ѹ҆сеи҆лъ. и҆збыточныи.

101. Οὐσεήλ. περισσευομένη.

118 ѥфраи̇мъ

0057. е̇фраи̇мъ⁘ Ⓣ· широкъ⁘

0086. ѥфраи̇мъ. широкъ.

0086. е҆фраи҆мъ. широкъ.

102. Ἐφραΐμ. πλατΰς.

119 манасии̇

0058. манасии̇. Ⓣ· проданъ⁘

0087. манасии̇. проданъ.

0087. манасїи. проданъ.

103. Μανασσῆ. πεπραμένος.

120 ѥсенефъ

0088. ѥсенефъ. ненавидима.

0088. е҆сенефъ. ненавидима.

104. Ἀσσενέθ. μισούμενος.

121 петерефрии̇

0059. пентефрии̇⁘ Ⓣ· видимъ⁘

0089. петерефрии̇. видимъ.

0089. пегерефрїи. видимъ.

105. Πεττεφρῆ. ὁρατόν.

122 υἱοὶ Βενϊαμίν

106. υἱοὶ Βενϊαμίν.

123 Βενϊαμΐν

107. Βενϊαμΐν. υἱὸς δεξιᾶς.

124 салаи̇

0090. салаи̇. пожираѥмыи̇.

0090. салаи. пожирае҆мыи.

108. Σαλαί. καταπινόμενον.

125 савахаръ

0060. савахаръ⁘ Ⓣ· пьрвѣсньць⁘

0091. савахаръ. первѣнець.

0091. савахаръ. пръвѣнець.

109. Σαβαχάρ. πρωτότοκος.

126 севиръ

0092. севиръ. ѡ̇гнь грѧдыи̇.

0092. севиръ. ѡ҆гнь грѧдыи.

110. Σεβήρ. πῦρ ἐρχόμενον.

127 Πέρα

111. Πέρα. παροικεῖν.

128 навау̇

0093. навау̇. поꙗ̇и̇ сладъцѣ.

0093. навау҆. поѧи҆̀ сладцѣ.

112. Ναβαῦ. ψάλλον ἡδέως.

129 Λείς

113. Λείς. ἀδελφός μου.

130 ѹаросъ

0061. ѹ̈ӓросъ⁘ Ⓣ· старѣи̇шина⁘

0094. ѹаросъ. старѣи̇шина.

0094. ѹа҆росˋ. старѣи҆шина.

114. Οὐαρός. ἀρχηγός.

131 мамфимъ

0095. мамфимъ. ѡбличениѥ моѥ̇.

0095. мамфимъ. ѡ҆бличенїе мое.

115. Μομφή. ὁμοιότής μου.

132 фуа̇ра

0096. фуа̇ра. исходъ мои̇.

0096. фꙋара. и҆сходъ мои.

116. Θουάρα. κατάβασίς μου. ἐξ ὁδοῦ.

133 Πειθών

117. Πειθών. στόμα αἰώνϊον.

134 рамеси

0097. рамеси. разграблениѥ.

0097. рамеси. рахграбленїе.

118. Ῥαμεσσή. ἁρπαγή.

135 супфора

0062. сѹмпфора⁘ Ⓣ· просвѣщениѥ̇ красно⁘

0098. супфора. просвѣщениѥ красно

0098. сꙋпфора. просвѣщенїе красно.

119. Σεπφόρα. ἐπίσκεψις ὡραία.

136 фуꙗ̇

0099. фуꙗ̇. прр҃чцѧ.

0099. фꙋѧ. пррч҇цѧ.

120. Φούα. προφήτης

137 леӱӥѥ̈де

0063. леѹ̈е̇и̇де⁘ || (л. 171) Ⓣ· слѹга⁘

0100. леӱӥѥ̈де. слуга.

0100. леӱиеде [леѹ҆иеде]. слѹга.

121. Λευίδ. ὑπουργός.

138 Μωσῆς

122. Μωσῆς. ὕδατος ἀναίρεσις. ἢ νοῦς εὐσεβὴς ἢ ἔρευνα κυρίου.

139 Ἀαρών

123. (Ἀαρών. ὄρος δυνάμεως.)

140 раггу̇и̇лъ

0064. раггѹи̇лъ⁘ Ⓣ· дрѹгъ⁘

0101. раггу̇и̇лъ. другъ. крѣпокъ.

0101. раггѹи҆лъ. дрꙋгъ. крѣпокъ.

124. Ῥαγουήλ. φίλος ἰσχυρός.

141 и̇ѡ̇форъ

0065. и̇о̇форъ⁘ Ⓣ· и̇збытъкъ⁘

0102. и̇ѡ̇форъ. и̇збытокъ.

0102. и҆о҆форъ. и҆збытокъ.

125. Ἰόφορ. περΐσσεια.

142 зовифъ

0066. зовифъ⁘ Ⓣ· жизнь широка⁘

0103. зовифъ жизнь широка.

0103. зовифъ. жи́знь широка.

126. Ζωβήθ. ζωὴ πλατεῖα.

143 υἱοὶ Φαρές

127. υἱοὶ Φαρές.

144 Ἐσρώμ

128. Ἐσρώμ. τόξον αἰώνιον.

145 Ἀμώλ

129. Ἀμώλ. ἔλεος.

146 υἱοὶ Ἐφραίμ

130. υἱοὶ Ἐφραίμ.

147 сафала

0104. сафала. сподоблениѥ̇. или спославъ и̇хъ.

0104. сафала. сподобленїе.

131. Σουθάλα. ἀξίωμα ἀποστολικόν.

148 Βεχάρ

132. Βεχάρ. πρωτότοκος.

149 υἱοὶ Μανασσῆ

133. υἱοὶ Μανασσῆ.

150 галаадъ

0105. галаадъ пошьство.

0105. галаа́дъ. пошьство.

134. Γαλαάδ. μαρτϋρΐα.

151 махаръ

0106. махаръ. пьрвѣсньць.

0106. махаръ. пръвѣснецˋ.

152 υἱοὶ Βρία

135. υἱοὶ Βρία.

153 Ἔβερ

136. Ἔβερ. φίλος.

154 мелхии̇лъ

0107. мелхии̇лъ. пущенъ. ѿ крѣпкаго.

0107. мелхии҆лъ. пꙋщенъ. ѿ крѣпкаго.

137. Μελχϊήλ. ἀπεσταλμένος ἀπο ΐσχυροῦ.

155 ѥ̇вга

0067. ѥ̇вга⁘ Ⓣ· жизнь⁘

<Wutz λ point inscriptionem: ἑρμηνεία θηλυκῶν ὀνομάτων τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ, quae deest in αβγδεζ; π ὀνόματα γυναικῶν ἑβραϊκὼν. δλ εὗα. αβγδζλπ < ἐκβολὴ τοῦ παραδείσου.>

0138. Εὔα. ζωή. (ἐκβολὴ τοῦ παραδείσου).

156 сарра

0068. сарра⁘ Ⓣ· ѹ̈за видима⁘

0108. <с>арра. ѹза видима.

0108. сарра. ѹ҆за видима.

139. Σάρρα. δέσμη βλεπομένη ἢ στεῖρα.

157 Σάρα

140. Σάρα. ἄρχουσα.

158 агаръ

0109. агаръ. ѡбитавъшиꙗ.

0109. а҆гаръ. ѡ҆битавшїа.

141. Ἄγαρ. αὕτη προσήλυτος ἢ συντρέφουσα ἢ προσηλυτεύουσα.

159 ревека

0110. ревека. многотерпѣниѥ̇.

0110. ревека. мно́готръпѣнїе.

142. Ῥεβέκκα. πολλὴ ὑπομοόνη ἢ ποικΐλη ἢ πνοὴ ἄνωθεν ἢ χαρά.

160 илиꙗ

0111. илиꙗ измь||(л.146)чьтанаꙗ. или въздыханиѥ.

0111. и҆лїѧ. и҆змечьтанаѧ.

161 девора

0069. девора⁘ Ⓣ· бчела⁘

0112. девора. бчела.

0112. девора. бчела.

143. Δεβόρρα. μέλϊσσα.

162 сепфора

0070. семпфора⁘ Ⓣ· блг҃одать· и̇ли доброта⁘

0113. сепфора. блгдть. и̇ли доброта.

0113. сепфора. блгдть. и҆ли доброта.

144. Σεπφόρα. χάρις καὶ κάλλος.

163 рахиль

0071. рахиль⁘ Ⓣ· ѡ̈вца. и̇ли дыханиѥ̇ крѣпко⁘

0114. рахиль. ѡвца. или дыханиѥ крѣпко.

0114. рахиль. о҆вца. и҆ли дыханїе крѣпко.

145. Ῥαχήλ. πρόβατον ἢ πνοὴ ἰσχϋροῦ.

164 и̇лиꙗ̇

0115. и̇лиꙗ̇. тружающии̇сѧ.

0115. и҆лїа. трꙋжаю҆щїисѧ.

146. Λεία. κοπιῶσα ἢ ἐμόχθησεν ἢ ἀνανευομένη.

165 вирс҇авеи̇

0116. вирс҇авеи̇. дщи силнаго.

0116. вирсавеи. дщи си́лнаго.

147. Βηρσαβεέ. θυγάτηρ δυνατοῦ.

166 агара

0117. агара. грѧдущиꙗ̇.

0117. а҆гара. грѧдꙋщїа.

148. Σαραά. ἐρχομένη.

167 Θάμαρ

149. Θάμαρ. ἀλλαξάσης, ἢλλαξεν ἢ φοῖνις ἢ πικρασμός.

168 мр҃иꙗ

0072. мр҃иꙗ̈. Ⓣ· владѹщиꙗ̇⁘

0118. мр҃иꙗ. владущиꙗ̇. и̇ли горко море.

0118. мр҃їа. владꙋщїа. и҆ли горко море.

150. Μαρία. κυριεύουσα ἢ πικρὰ θάλασσα.

169 мариꙗмь

0119. мариꙗмь. просвѣщаѥ̇маꙗ̇. и̇ли просвѣщающиꙗ̇. или гс҇ь ѿ рода моѥго.

0119. марїамъ. просвѣщае҆маѧ. и҆ли просвѣщаю҆щїа. и҆ли г҃ь ѿ рода мое҆го.

151. Μαριάμ. φωτιζομένη ἢ φωτίζουσα αὐτοὺς ἢ κύριος ἐκ γένους μου. (Ῥούθ.) σμύρνα θαλάσσϊα.

170 руфь

0073. рѹфь⁘ Ⓣ· морьскаꙗ̇⁘

0120. руфь. морьскаꙗ̇.

0120. рꙋфь. морьскаѧ.

0152. Ῥαύθ. πνοὴ ἢ σπεύδουσα.

171 Σουσάννα

0153. Σουσάννα. καρὰ αὐτῶν ἢ ἀποστολικὸν κρΐνον ἢ ἀνάστασις δόξης.

172 Φανουήλ

<in π sequitur Ἑρμηνεία ἑτέρων ὀνομάτων καὶ λέξεων ἑβραικῶν κατὰ ἀλφάβητον>

0154. (Φανουήλ. πρόσωπου θεοῦ.)

173 фаресъ

0121. фаресъ. преграда.

0121. фаресъ, преграда.

0155. Φαρές. φραγμός.

174 ѥсромъ

0122. ѥсромъ. вьщь.

0122. е҆сромъ. вещь.

0156. Ἐσρώμ. ὔλην.

175 афамъ

0074. ӓфамъ⁘ Ⓣ· высокъ⁘

0123. афамъ. высокъ.

0123. а҆фамъ. высокъ.

0157. Ἄθαμ. ὑψηλός.

176 аминъдавъ

0124. аминъдавъ. страна въсхотѣна.

0124. а҆минадавъ. страна въсхотѣна.

0158. Ἀμϊναδάβ. ἔθνος ἐπιθυμητόν.

177 нассонъ

0125. нассонъ. покои̇ вѣченъ.

0125. нассонъ. покои вѣченъ.

0159. Ναασσών. ἀνάπαυσις αἰωνία.

178 салмонъ

0126. салмонъ. возми съсудъ и̇збраныи̇.

0126. салмонъ. возми съсꙋдъ и҆збраныи.

0160. Σαλμών. λάβε σκςῦος ἐκλετόν.

179 возъ

0127. возъ. пришествиѥ помощьно.

0127. возъ. пришествїе помощно.

0161. Βοόζ. ἔλευσις (ἀ)δυνάτη.

180 и̇ѡ̇видъ

0128. и̇ѡ̇видъ. покарѧꙗ.

0128. и҆ѡ҆видъ. покарѧꙗ.

0162. Ἰωβήδ. ὑποτασσόμενος.

181 иѡ̇сеи

0075. и̇ѡсѣи̇⁘ Ⓣ· ѿдъшениѥ̈⁘

0129. иѡ̇сеи. ѿшедъниѥ⁘

0129. и҆ѡ҆сеи. ѿшедънїе.

0163. Ἰεσσαί. ἀνάψυξις.

182 давыдъ

0076. двд҃ъ⁘ Ⓣ· възлюбленыӥ· и̇ли помилованъ· и̇ли постиженъ рѹкою̇· и̇ли ѥ̇мѹ же съготовасѧ съкръвениѥ̇⁘

0130. <д>авыдъ. възлюбены̇и. или помиловавъ и̇ли постыженъ рукою̇. или ѥму же сготовасѧ скровениѥ̇.

0130. <д>авыдъ. възлюблены || (л. 473) и. и҆ли помиловавъ и҆ли постыженъ рꙋкою. и҆ли е҆мѹ же сготовасѧ скровенїе.

0164. Δαβίδ. πεποθημένος ἢ ἐκλελεγμένος ἢ ἱκανὸς κειρῒ ἢ ᾧ ἡτοίμασται τὰ ἀπόκρυφα.

183 съломонъ

0077. соломонъ⁘ Ⓣ· мирникъ⁘

0131. съломонъ. мирникъ.

0131. солѡ҆монъ. мирникъ.

0165. Σολομῶν. εἰρηνικός.

184 ровоамъ

0132. ровоамъ. множьство людемъ.

0132. ровоа҆мъ. мно́жьство людемъ.

0166. Ῥοβοάμ. ἐν πλήθει λαοῦ.

185 и̇внѹфъ

0133. и̇внѹфъ. ѡц҃ь грѧдыи̇.

0133. и҆внꙋфъ. ѿц҃ь грѧдыи.

0167. Ἀβϊούδ. πατὴρ ἀρχόμενος (πατὴρ ἢ ἰσχύς).

186 асалфъ

0134. асалфъ. жертва вонѧющи бл҃говонѧнѣ.

0134. а҆салфъ. жрътва вонѧю҆щи бл҃говонѧнѣ.

0168. Ἀσλάβ. μύρτον. ὥσπερ γὰρ τὸ μύρτον εὐθαλὲς ἢ εὐῶδες ἐστιν θέρους ἢ χειμῶνος, οὕτως καὶ ἡ ἱστορΐα τῶν δικαίων.

187 иѡ̇самъ

0135. иѡ̇са||(л.146об.)мъ. гс҇ь суди.

0315. и҆ѡ҆самъ. г҃ь сꙋди.

188 иѡрамъ

0136. иѡрамъ. тоже.

0136. и҆ѡ҆рамъ. тоже.

0169. Ἰωράμ. κύριος ὕψους.

189 иѡ̇зиꙗ̇

0137. иѡ̇зиꙗ̇. братии̇ сн҃ъ.

0137. и҆ѡ҆зїа. братїи сн҃ъ.

0170. Ὀζίας ἀδελφῆς ἐπιφανεῖς.

190 и̇ѡ̇фамъ

0138. и̇ѡ̇фамъ. гс҇ь непороченъ.

0138. и҆ѡ҆фамъ. г҃ь непорѡ҆ченъ.

0171. Ἰωνάθαν. κύριος ἄμωμος.

191 ахазъ

0139. ахазъ ѹтвержениѥ гс҇не.

0139. а҆хазъ. ѹ҆тверженїе гн҃е.

0172. Ἄχαζ. κραταίωμα κυρίου (ἢ κατάσχεσϊς).

192 седекиꙗ

0140. седекиꙗ правда гс҇нѧ.

0140. седекїа правда гн҃ѧ.

0173. Σεδεκίας. δικαιοσύνη κυρίου.

193 мадимъ

0141. мадимъ. сѣдить сде.

0141. мадимъ. седить сде.

0174. Μαδϊάμ. κάθου ὧδε.

194 и̇свана

0142. и̇свана бдимаꙗ̇.

0142. и҆свана бдимаѧ.

0175. Ἰεσβᾶ. τηρουμένη.

195 салмарена

0143. салмарена. покаѥ̇маꙗ̇.

0143. салмарена. покае҆маѧ.

0176. Σαμάρεια. ἀναπαυομένη.

196 раасонъ

0144. раасонъ. свѣтъ гс҇нь.

0144. раа́сонъ. свѣтъ гн҃ь.

0177. Ῥαασσών. φῶς θεοῦ.

197 ромелну

0145. ромелну. гс҇нь покои̇.

0145. ромелнꙋ. гн҃ь покои.

0178. Ῥωμελΐου. κυρίου ἀνάπαυσις ἔνθεν.

198 фараѡ̇нъ

0146. фараѡ̇нъ. телець бъдливъ.

0146. фараѡ҆нъ. телецъ бодливъ.

0179. Φαραώ. μόσχος κερατιστής.

199 мафаи̇ль

0147. мафаи̇ль. дв҃а крѣпка.

0147. мафаи҆лъ. дв҃а крѣпка.

0180. Βαθουήλ. παρθένος ΐσχυρά.

200 хаттура

0078. хеттѹра⁘ Ⓣ· съсѹдъ⁘

0148. хаттура. и̇ съсудъ.

0148. хаттѹра. и҆ съсꙋдъ.

0181. Χεττούρα. μϊκρά.

201 Χέτ

0182. Χέτ. σκεῦος.

202 гирсонъ

0149. гирсонъ. ѡ̇битьць.

0149. гирсонъ. ѡ҆битець.

0183. Γηρσών. πάροικος.

203 халеа

0150. халеа. щенѧ.

0150. халеѧ. щенѧ.

0184. Χαλεω (sic). σκύμνος.

204 и̇ѥффонои̇

0151. и̇ѥффонои̇. ꙗвлениѥ̇ моѥ̇.

0151. и҆е҆фѳонои. ꙗ҆вленїе мое.

0185. Ἰεφθονεί. ἐπιφάναιά μου.

205 и̇лиасъ

0152. и̇лиасъ. крѣпка гс҇а моѥго.

0152. и҆лїасъ. крѣпка г҃а мое҆го.

0186. Ἠλΐας. ἰσχυρὸς κυρίου μου.

206 ѥисеанъ

0153. ѥисеанъ. бж҃ии ст҃ъ.

0153. е҆исеа́нъ. бж҃їи ст҃ъ.

0187. Ἐλϊσσαιέ. θεοῦ σωτὴρ ἢ θεοῦ σωτηρία.

207 хевронъ

0079. хевронъ⁘ Ⓣ· видѣниѥ̇ вѣчноѥ̈⁘

0154. хевронъ. видѣниѥ̇ вѣчноѥ̇.

0154. хевронъ. видѣнїе вѣчное.

0188. Χεβρών. ὅρασις αἰωνία.

208 асафъ

0155. асафъ. бл҃зѣ сбираѥмь.

0155. а҆сафъ. бл҃ѕѣ сбирае҆мъ.

0189. Ἀσάφ. ἐπισυναγόμενος.

209 Γελβουέ

0190. Γελβουέ. ἐπανελιγμός.

210 ѥ̇демъ

0080. едемъ⁘ Ⓣ· пища⁘

0156. ѥ̇демъ. въкровлениѥ̇. и̇ли пища.

0156. е҆демъ. въкровленїе. и҆ли пища.

0192. Ἐδέμ. αἱμάτωσις. τρυφή.

211 фараѡ̈нъ

0081. фараѡ̈нъ⁘ Ⓣ· тельць бодливъ⁘

212 гаи̇адъ

0082. ганаӓдъ⁘ Ⓣ· о̇гражениѥ̇⁘

0157. гаи̇адъ. ѡ̇граженъ.

0157. гаи҆а́дъ. ѡ҆граженъ.

0193. Γαϊδάδ. τετειχισμένη.

213 маи̇льи̇

0158. маи̇льи̇. крѣпокъ слухъ би҃и̇.

0158. маи҆льи. крѣпокъ слѹх бж҃їи.

0194. Μαϊήλ. ἐγγὺς ἰσχύρος. ἀκοὴ θεοῦ.

214 аддаи̇

0159. аддаи̇. послушьствома.

0159. а҆ддаи. послꙋшьствома.

0195. Ἀδδά. μαρτυρουμένη.

215 села

0160. села. покрывающисѧ сама.

0160. села. покрываю҆щисѧ сама.

0196. Σελλὰ. σκέπουσα ἑαυτήν.

216 февель

0161. февель. приложениѥ̇.

0161. февель. приложенїе.

0197. Θόβὲλ πρόθεσις.

217 ноѥминъ

0162. ноѥминъ. поющиꙗ.

0162. ное҆минъ. пою҆щїа.

0198. Νοεμί. ψάλλουσα φωνῇ, οὐκ ἐν ὀργάνῳ.

218 иѥрръ

0163. иѥрръ. призрѣниѥ гс҇не.

0163. и҆е҆рръ. призрѣнїе гн҃е.

0199. Ἰάρερ. ἐπίσκεψις κυρίου.

219 ханаѡ̇нъ

0083. хараѡ̈нъ⁘ Ⓣ· покланѧꙗ̇и̇сѧ безаконию̇⁘

0164. ханаѡ̇нъ. поклонѧсѧ безаконию̇.

0164. ханаѡ҆нъ. поклонѧсѧ безаконїю.

0200. Χαναάν. προσκυνῶν ἀνομίαν.

220 гомеръ

0084. гомеръ⁘ Ⓣ· щитъ⁘

0165. гомеръ. щитъ.

0165. гомеръ. щитъ.

0201. Γομέρ. θώρακες.

221 магонъ

0166. магонъ. всѧ страна.

0166. магонъ. всѧ страна.

0202. Μάγωγ. πᾶν ἔθνος ἢ Παμφυλία.

222 Μάδαι

0203. Μάδαι. Πάρθοι.

223 Μοσόχ

0204. Μοσόχ. τοξευτής.

224 Θήρας

0205. Θήρας. δορατιστής.

225 Ὡσκανάθ

0206. Ὡσκανάθ. πῦρ καιόμενον.

226 Ἐλισάν

0207. Ἐλισάν. ἐπ᾿ ἐμὲ ἦλθεν.

227 фарсеи̇съ

0167. фарсеи̇съ. лущници. || (л. 147)

0167. фарсеи҆съ. лꙋщници.

0208. Θαρσεῖς. λογχοβόλοι.

228 хетиѥ̇и̇мъ

0168. хетиѥ̇и̇мъ. пьрани̇ѥ. въ тѣстѣ.

0168. хетїеим. пьранїе. въ тѣстѣ.

0209. Χεττϊείμ. πάτησις ἐν ληνῷ, ὅ ἐστιν πόλεμος.

229 хусъ

0085. хѹсъ⁘ Ⓣ· муринъ⁘

0169. хусъ. муринъ.

0169. хꙋсъ. муринъ.

0210. Χοῦς. Αἰθΐοψ.

230 апуптосъ

0086. апѹптосъ⁘ Ⓣ· печаль и̇ли тма⁘

0170. апуптосъ. печаль. и̇ли тьма.

0170. а҆пꙋптосъ. печѧль. и҆ли тм̑а.

0211. Μεστραείμ. Αἴγυπτος. θλίψϊς ἢ σκότος (ἢ βαρύτης).

231 фуфи

0087. фѹфи⁘ Ⓣ· и̇зго||(л.171об.)нимыи̇⁘

0171. фуфи. и̇згонимыи̇.

0171. фꙋфи. и҆згонимыи.

0212. Φούδ. ἐκβαλλόμενος.

232 υἱοὶ Ῥεμμάν

0213. υἱοὶ Ῥεμμάν.

233 Σεβᾶν

0214. Σεβᾶν. ἆρον καὶ ἔρχου.

234 Οὐδεδάν

0215. Οὐδεδάν. κατακρινόμενοι.

235 Χοῦς

0216. Χοῦς δὲ ἐγέννησε τὸν Νεβρῶδ.

236 Ἐβρώδ

0217. Ἐβρώδ (sic). ἀνθέρων.

237 вавулонъ

0088. вавулонъ⁘ Ⓣ· смѧтениѥ̈⁘

0172. вавулонъ. смѧтениѥ̇.

0172. вавѷлонъ. смѧтенїе.

0218. Βαβυλών. σύγχυσις.

238 Ὀρέκ

0219. Ὀρέκ. μακράν.

239 сенааръ

0173. сенааръ. путь звѣринъ.

0173. сенаа́ръ. пѹ́т звѣринъ.

0220. Σενναάρ. ὁδὸς θυρϊώδης.

240 асурь

0089. ӓсѹсъ⁘ Ⓣ· межирѣчьѥ̇.

0174. асурь. мюжюрѣчиѥ.

0174. а҆сѷрь. межꙋрѣчїе.

0221. Ἀσσούρ. Μεσοποταμία.

241 Νϊνευΐ

0222. Νϊνευΐ. δεομένη.

242 Χαναὰν

0223. Χαναὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Σϊδῶνα.

243 Σϊδών

0224. Σϊδών. ἔξελθε ἐν κρΐσει.

244 Χεφαθάθ

0225. Χεφαθάθ. ἁμαρτάνων.

245 аи̇ламъ

0090. а̇и̇ламъ⁘ Ⓣ· вселенаꙗ̇⁘

0175. аи̇ламъ. вселенаꙗ̇.

0175. а҆и҆ламъ. вселенаа.

0226. Αἰλάμ. οἰκουμένην (ἢ ρόπυλον ἢ ἐπιβλεπόμενς ἢ ἐξιστάοντες).

246 арфаѯадъ

0091. ӓрфаксадъ⁘ Ⓣ· видимыи̇ ѿ всего⁘

0176. арфаѯадъ. видимыи̇ ѿ всего.

0176. а҆рфаѯадъ. видимыи ѿ всего.

0227. Ἀρφαξάδ. ὁρώμενος ἐκ παντός.

247 Ἀράμ

0228. Ἀράμ. ὑψηλὸς (ἢ ἔσχατος).

248 Ἰώβ

0229. Ἰώβ ἀγαπητὸς κυρίου.

249 Γαμέρ

0230. Γαμέρ. ληνός.

250 Μοσόχ

0231. Μοσόχ. τοξευτής.

251 Ἔβερ

0232. Ἔβερ. διαπερῶν.

252 Ἰεκτάν

0233. Ἰεκτάν. μϊκροφυής.

253 ѥлмодадъ

0092. е̇лмодадъ⁘ Ⓣ· подвижѧи̇сѧ⁘

0177. ѥлмодадъ. подвижаи̇сѧ.

0177. е҆лмодадъ. подвижаи҆сѧ.

0234. Ἐλμωδάδ. κϊνούμενος.

254 Ἀθΐαι

0235. Ἀθΐαι. καταβαίνοντες.

255 афаурада

0178. афаурада видимъ высокъ.

0178. а҆фаѹрада. видимъ высокъ.

0236. Ἀθαρουδάμ. ὁρᾷ τὸν ὑψηλόν.

256 Ὀζάλ

0237. Ὀζάλ. ἐλαφρός.

257 Ἐθεκβάλ

0238. Ἐθεκβάλ. νεφελώδης.

258 ѥ̇фимимаи̇ль

0179. ѥ̇фимимаи̇ль. ѡ̇ц҃ь мои̇ крѣпокъ.

0179. е҆фимимаи҆лъ. ѿц҃ь мои крѣпокъ.

0239. Ἐθεμϊμαήλ. πατήρ μου ἰσχυρός.

259 Ὠφέδ

0240. Ὠφέδ. φῶς θεραπείας.

260 ѥѹ҆и̇латъ

0180. ѥѹ҆и̇латъ. покажи сде.

0180. е҆ѹ҆и҆латъ. покажи сде.

0241. Εὐϊλάτ. δεῖξον ὧδε.

261 арамъ

0093. ӓрамъ⁘ Ⓣ· послѣднии̇⁘

0181. арамъ послѣднии̇.

0181. а҆рамъ послѣднїи.

0242. Ἀράμ. ἐσχάτη.

262 и̇ѡ̇въ

0094. и̇ӧвъ⁘ Ⓣ· любѧи̇ гд҃а⁘

0182. и̇ѡ̇въ. любѧи̇ гс҇а.

0182. и҆ѡ҆въ. любѧи г҃а.

0243. Ἰωβάβ. ἀγαπῶν κύριον.

263 нахоръ

0095. нахоръ⁘ Ⓣ· даньѥ̇⁘

0183. нахоръ. даниѥ̇.

0183. нахоръ. данїе.

0244. Ναχώρ. δέησϊς ἐσχάτη.

264 лотъ

0096. лотъ⁘ Ⓣ· и̇зитиѥ̇· и̇ли⁘ Ⓣ. и̇збавленъ⁘

0184. лотъ. и̇зитиѥ̇. и̇ли и̇збавленъ.

0184. лотъ. и҆зитїе. и҆ли и҆збавленъ.

0245. Λώτ. λελυτρωμένος.

265 Χαλδαῖοι

0246. Χαλδαῖοι. μάντεις. μάγοι.

266 сухемъ

0097. сѹхемъ⁘ Ⓣ· сѹровъ⁘

0185. сухемъ суровъ.

0185. сꙋхемъ. сꙋровъ.

0247. Συχέμ. ὦμος.

267 вефуль

0098. вефуль⁘ Ⓣ· праздникъ⁘

0186. вефуль. праздьникъ.

0186. вефꙋль. праздникъ.

0248. Βεθήλ. οἶκος ἰσκϋρός.

268 Ἀγγαί

0249. Ἀγγαί. ἑορτή.

269 амарфа

0099. амарфа⁘ Ⓣ· съвѣтъ зълъ⁘

0187. амарфа. съвѣтъ. зълъ

0187. а҆марфа. съвѣтъ золъ.

0250. Ἀμαρφάλ. σϋμβολΐα πονηρά.

270 алариѡ̇лъ

0100. ӓриѡ̈лъ⁘ Ⓣ· львъ·

0188. алариѡ̇лъ. львъ

0188. а҆лариѡ҆лъ. левъ

0251. Ἀριώλ. λέων ἢ ὄνομα βασϊλέως.

271 и̇сходъ

0101. и̇ и̇сходъ грозьнъ⁘

0189. и̇сходъ грьзьнъ.

0189. и҆сходъ грозенъ.

0252. Ἐσχώδ. βότρυς.

272 Ὠναάν

0253. Ὠναάν. ἀνομίαν.

273 Χωβάλ

0254. Χωβάλ. ἀρχεῖ.

274 дамаскосъ

0190. дамаскосъ. въсходъ.

0190. дамаскосъ. въсходъ.

0255. Δαμασκός. ἀνάβασϊς σιωπηρά.

275 ватосъ

0191. ватосъ

0191. ватосъ

0256. Βάτος. μῖσος.

276 ханананиѡ̇съ

0192. ханананиѡ̇съ. покланѧꙗи̇сѧ безаконию̇.

0192. ханананиѡ҆съ. покланѧꙗ҆и҆сѧ безаконїю.

0257. Χαναναίων προσκυνούντων ἀνομίαν (sic).

277 хеттаи̇ѡ̇тъ

0193. хеттаи̇ѡ̇тъ. безакониѥ и̇хъ безакониѥ̇.

0193. хеттаи҆ѡ҆тъ. безаконїе и҆хъ безаконїе.

0258. Χετταίων. ἀνόμων ἀνομΐαν.

278 амореи̇ѡ̇съ

0194. амореи̇ѡ̇съ. расыпаꙗи̇.

0194. а҆мореиѡ҆съ. расыпаѧи.

0259. Ἀμορραίων. πικρῶν (ἢ λαλουμένων).

279 ферезаи̇ѡсъ

0195. ферезаи̇ѡсъ. тоже.

0195. ферезаи҆ѡ҆съ.тоже.

0260. <Wutz βγδζλ post Ἀμορραίων. Φερεζαίων. σκρπιζόντων. Εὐαίων σκολιῶν ὡς ἐπὶ ὄφεων.>

280 ѥ̇у̇гносъ

0196. ѥ̇у̇гносъ. лукавъ.

0196. е҆у῎гносъ. лꙋкавъ.

0261. Εὐαίων. σκρπιζόντων

281 гергесаи̇ѡ̇съ

0197. гергесаи̇ѡ̇съ. вселениѥ̇ суѥ̇

0197. гергесаиѡ҆съ. вселенїе сꙋе.

0262. Γεργεσαίων. κατοίκησις ματαία.

282 иѥвусавъсъ

0198. иѥвусавъсъ. срамленъ. || (л. 147об.)

0198. и҆е҆вѹсавъсъ. срамленъ.

0263. Ἰεβουσαίων. καταισχυνομένων.

283 Δαρών

0264. Δαρών. κιβωτός.

284 сина

0199. сина видѣниѥ̇ вѣчноѥ̇. и̇ли ненасть.

0199. сина видѣнїе вѣчное. и҆ли ненасть.

0265. Σινά. ὅρασις αἰωνΐα ἢ μΐσος.

285 и̇зр҃ль

0102. ӥзл҃ъ⁘ Ⓣ· ѹ̈мъ б҃а видѧӥ⁘

0200. и̇зр҃ль. ѹмъ б҃а видѧи̇.

0200. і҆ил҃ь. ѹ҆мъ б҃а видѧи҆̀.

0266. Ἰσραήλ. ὁρῶν θεὸν ἢ λαὸς ἰσχυρός.

286 асара

0201. асара. небл҃годѣи̇выи̇.

0201. а҆сара. небл҃годѣи҆выи.

0267. <Wutz λ ponit ante Ἀσαρά: Λέξεις κατὰ στοιχεῖον τῆς ἑβραΐδος διαλέκτου. βγ exhibent signa quae indicant initium novi ononmastici> Ἀσαρά. ἀχάρϊστος.

287 аданаи̇

0202. аданаи̇. гс҇ь гс҇ь мои̇.

0202. а҆данаи. г҃ь г҃ь мои.

0268. Ἀδωναῒ. κύριε.

288 Ἀδών

0269. Ἀδών. ὁ προφήτης δισσὸν ὁ προλέγων.

289 Ἀβενεζέρ

0270. Ἀβενεζέρ. λίθος βοηθοῦ.

290 анна̇

0103. аннӓ⁘ Ⓣ· слава⁘

0203. анна̇. слава. или блгдть.

0203. а҆нїа. слава. и҆ли блгдть.

0271. Ἀννά. δόξα.

291 Ἀβαήλ

0272. Ἀβαήλ. ἀπὸ θεοῦ.

292 Ἀδὰ

0273. Ἀδὰ καὶ Σεϊλά. γῆ καὶ ἐλπίς.

293 Ἀβϊγαῖα

0274. Ἀβϊγαῖα. (πατρὸς ἀγαλλΐαμα ἢ πατρὸς χάρισμα.)

294 аманъ

0204. аманъ. ѹсѣница.

0204. а҆манъ. ѹ҆сѣница.

0275. Ἀμμανΐται. κάμπη.

295 а̇вва

0104. авга⁘ Ⓣ· оц҃ь⁘

0205. а̇вва. ѡ̇ц҃ь.

0205. а҆вва. ω҆ц҃ь.

0276. Ἀββᾶ. πατήρ (ἢ φαυλϊσμὸς ἢ κιβωτὸς ἢ δυνατός ἢ συνειλυφώς).

296 азаи̇ль

0206. азаи̇ль. и̇спощениѥ̇.

0206. а҆заи҆лъ. и҆спощенїе.

0277. Ἀζαήλ. ἐξαποστολὴ (ἢ ἰσχὺς θεοῦ).

297 адамафа

0105. адамафа⁘ Ⓣ· землѧ чьрмна⁘

0207. адамафа. земѧ чьрьмьна.

0207. а҆дамафа. землѧ чермьна.

0278. Ἀδαμαθά. γῆ πϋρρά.

298 ариль

0208. ариль. львъ крѣпокъ.

0208. а҆риль. левъ крѣпокъ.

0279. Ἀρϊήλ. λέων ἰσχυρός.

299 ааронъ

0209. ааронъ. се дх҃ъ се дх҃ъ.

0209. а҆а҆ронъ. се дх҃ъ. се дх҃ъ.

0280. Ἀαρών. ἰδοὺ πνεῦμα ἰδού.

300 адонивезекъ

0106. адонивезекъ⁘ Ⓣ· гн҃ѧ помощь⁘

0210. адонивезекъ. гс҇нѧ помощь.

0210. а҆донивезекъ. гн҃ѧ помощь.

0281. Ἀδωνιβεζέκ. κυρίου βοήθεια.

301 авиль

0107. ӓвиль⁘ Ⓣ· хвала⁘

0211. авиль. хвала.

0211. а҆виль. хвала.

0282. Ἀβιήλ. αἶνος.

302 диносъ

0108. диносъ⁘ Ⓣ члв҃къ⁘

0212. диносъ. члв҃къ.

0212. диносъ. чл҃къ.

0283. <Wutz α Αἰνώς, δ Αἱνῶς.> Ἐνώς. ἄνθρωπος.

303 Ἀρϊα

0284. Ἀρϊα. λέων.

304 ам꙽манъ

0212. ам꙽манъ. ѿ рода моѥ̇го. моавъ. ѿ ѡ̇ц҃а моѥго.

0213. а҆мманъ. ѿ рода мое҆го. моа҆въ. ѿ о҆ц҃ѧ мое҆го.

0285. Ἀμμὰν καὶ Μωάβ. ἐκ τοῦ γένους μου καὶ ἐκ τοῦ πατρός μου.

305 Ἀλληλουΐα

0286. Ἀλληλουΐα. αἰνέσατε. ὑμνήσατε τὸν κύριον. (καὶ ἄλληλ παρ᾿ Ἑβραίοις οὕτως. ἂλ κραταιός. ἢ θεός. οὐΐα αὐτὸς μόνος. τοῦτ᾿ ἔστιν κραταιὸς θεὸς αὐτὸς μόνος).

306 веѱиль

0109. вифиль⁘ Ⓣ· бж҃ии̇ домъ⁘

0214. веѱиль. б҃ии домъ.

0214. веѱиль. бж҃їи домъ.

0287. Βεθήλ. οἶκος θεοῦ.

307 вифлеѡ̇мъ

0110. вифлеѡ̈мъ⁘ Ⓣ· домъ хлѣбныӥ⁘

0215. вифлеѡ̇мъ. домъ хлѣбныи̇.

0215. вифлеѡ҆мъ. домъ хлѣбныи.

0288. Βηθλεέμ. οἶκος ἄρτου.

308 вифаниꙗ̇

0111. вифаниꙗ̇⁘ Ⓣ· домъ славы· и̇ли послѹшаниꙗ̇⁘

0216. вифаниꙗ̇. домъ славы и̇ли послушаниꙗ̇. и̇ли ѹтѣшениꙗ̇.

0216. вифанїа. домъ славы и҆ли послꙋшанїа. и҆ли ѹ҆тѣшенїа.

0289. <Wutz δ Βιθανία addit post δόξης: ἢ βιθρακά [= βιθαραβα?] > Βηθανία. οἶκος δόξης.

309 виффагии

0112. виффагиӥ. Ⓣ· домъ сълѹчаниꙗ̈⁘

0217. виффагии. домъ случаниꙗ̇.

0217. виффагїи. домъ слꙋчанїа.

0290. Βηθφαγή. οἶκος ἐπϊτυχίας.

310 Βηρσαβεέ

0291. Βηρσαβεέ. θυγάτηρ δυνατοῦ.

311 вафуи̇ль

0218. вафуи̇ль. се грѧдущаꙗ.

0218. вафꙋи҆лъ. се грѧдѹщаѧ.

0292. Βαθουήλ. ὁ τοῦ ἐρχομένου.

312 вавелъ

0113. вавелъ⁘ Ⓣ· мѧтежь⁘

0219. вавелъ. мѧтежь.

0219. вавелъ. мѧтежь.

0293. Βάβελ. σύγχσϊς.

313 восоръ

0114. восоръ⁘ Ⓣ· пълкъ⁘

0220. восоръ. полкъ.

0220. восоръ. полкъ.

0294. Βοσόρ. σάρξ.

314 велиару

0221. велиару. взищаꙗ.

0221. велїарꙋ. взищаѧ.

0295. Βελΐαρ. ἐκζητητής.

315 Βεελζεβούλ

0296. Βεελζεβούλ. δαίμων καθηλώσεος.

316 ваманъ

0115. ваманъ⁘ Ⓣ· || (л. 172) мт҃и⁘

0222. ваманъ. мт҃и.

0222. ваманъ. мт҃и.

0297. Βαμάν. ἡ μήτηρ.

317 валеи̇мъ

0116. валеи̇мъ⁘ Ⓣ· бѣси⁘

0223. валеи̇мъ. бѣси.

0223. валеи҆мъ. бѣси

0298. Βααλείμ. δαιμόνϊα.

318 верехра

0224. верехра. муха.

0224. верехра. мꙋха.

0299. Βέρεχρα. μυῖα καλεῖται.

319 валъ

0117. валъ⁘ Ⓣ. бѣсъ⁘

0225. валъ. бѣсъ.

0225. валъ. бѣсъ. || (л. 473об.)

0300. Βάλ. δαίμων.

320 вариѡнъ

0226. вариѡнъ. сн҃ъ голубинъ.

0226. вариѡ҆нъ. сн҃ъ голꙋбинъ.

0301. Βὰρ Ἰωνᾶ. υἱὲ περιστερᾶς. ἢ υἱὲ Ἰωνᾶ.

321 Βαρθολομαῖος

0302. (Βαρθολομαῖος. υἱὸς κρεμάσας ὕδατα).

322 гамалаи̇лъ

0227. гамалаи̇лъ. гл҃аныи бж҃ии̇

0227. гамалаи҆лъ. гл҃аныи бж҃ї́и.

0303. Γαμαλιήλ. ὁ λαλητὸς θεοῦ.

323 гедеѡ̇нъ

0228. гедеѡ̇нъ. влекыи̇.

0228. гедеѡ҆нъ. влекыи.

0304. Γεδεών. ἕλκων.

324 калаадъ

0229. калаадъ. ѿ ѥдиного.

0229. калаа́дъ. ѿ е҆ди́наго.

0305. Γαλαάδ. ἀπὸ ἑνός.

325 саза

0230. саза. ѡ̈||(л.148)битьць.

0230. саза. ѡ҆битець.

0306. Γάζα. πάροικος.

326 дегои̇нъ

0231. дегои̇нъ. страна не страна.

0231. дегои҆нъ. страна не страна.

0307. Δεγωήν. ἔθνος οὐκ ἔθνος.

327 дисиваври

0232. дисиваври. сн҃овьнь.

0232. дисисваври. сн҃о́вень.

0308. Δρῦς Μαμβρῆ. ὁ τοῦ υἱοῦ.

328 Δάν

0309. Δάν. ἰσχύς. ἰσχυρά.

329 данида

0233. данида. судъ мнѣ.

0233. данида. сꙋдъ мнѣ.

0310. Δαλιδά. κρίσις ἐμοί ού.

330 Δρόσος

0311. Δρόσος Ἀερμών. δρόσος δοξαζομένη.

331 ѥлони

0234. ѥлони б҃ъ.

0234. е҆лони б҃ъ.

0312. Ἐλωί. θεός.

332 ѥлоѥфе

0235. ѥлоѥфе. б҃ъ пришелъ.

0235. е҆лое҆фе. б҃ъ пришелъ.

0313. Ἐλωεθέ. ὁ θεὸς ἦλθεν.

333 Ἐφραίμ

0314. Ἐφραίμ. παρακλήτου.

334 ѥлиа̇заръ

0236. ѥлиа̇заръ. б҃иꙗ помощь.

0236. е҆лиа҆заръ. бж҃їа помощь.

0315. Ἐλιέζερ. θεοῦ βοήθεια. ὃς καὶ μεθερμηνεύεται Δαυίδ.

335 ѥѯармафемъ

0237. ѥѯармафемъ. ѿ напасти.

0237. е҆ѯармафемъ. ѿ напасти.

0316. Ἐξ Ἀρμαθαίμ. ἐκ προβολῆς.

336 Ἐξ Ἀναθώμ

0317. Ἐξ Ἀναθώμ. ἐξ ἐμοῦ ἐρχόμενος.

337 ѥфрата

0238. ѥфрата. ѹтѣшениѥ̇.

0238. е҆фрата. ѹ҆тѣшенїе.

0318. Ἐφραθά. παρακλήσεως.

338 Εἰς γῆν Μωάβ

0319. Εἰς γῆν Μωάβ. εἰς γένος πατρός μου.

339 Εἰρασοδαλαμΐτης

0320. Εἰρασοδαλαμΐτης. διὰ πνεύματος τοῦ εἰσερχομένου.

340 ἐξ ὄρους Ἐφραίμ

0321. ἐξ ὄρους Ἐφραίμ. ἐξ ὄρους παρακλήσεως.

341 ѥлкана

0239. ѥлкана. крѣпостии̇ слава.

0239. е҆лкана. крѣпостии҆ слава.

0322. Ἐλκανά. ἰσχύος δόξα.

342 Ἐλισσαῖος

0323. Ἐλισσαῖος. δύναμις θεοῦ.

343 ѥн футу то савекъ

0240. ѥн футу то савекъ. ѹ сада славы.

0240. е҆н фꙋтꙋ то савекъ. ѹ҆ сада сла́вы.

0324. Ἐν φυτῷ Σαβὲκ. ἐν φυτῷ δυνατῷ.

344 Ἐξ Ἀγέν

0325. Ἐξ Ἀγέν. ἐξ ἀναπαύσεως.

345 ѥн ги наи̇нъ

0241. ѥн ги наи̇нъ. в земли спѧщихъ.

0241. е҆н ги наи҆нъ. в земли спѧших.

0326. Ἐν γῇ Ναείμ. ἐν γῇ ὑπνούντων.

346 ѥлимелекъ

0242. ѥлимелекъ. б҃иѥ црс҇тво.

0242. е҆лимелекъ. бж҃їе црс҇тво.

0327. Ἐλιμελέκ. θεοῦ βασίλειον.

347 еѯ арира

0243. <>ѯ арира. ѿ въстающаго дх҃а.

0243. <>ѯ арира. ѿ въстаю҆щаго дх҃а.

0328. Ἐξ Ἀρϊρά. ἐξ ἀνισταμένου πνεύματος.

349 Ἓβερ

0329. Ἓβερ. Ἑβραῖοι.

350 Εὐϊνᾶς

0330. Εὐϊνᾶς. ἑρμηνεύεται δείξας ὄφεις, οὗ ὁ ἀριθμὸς χξς.

351 ѥлиакимъ

0244. ѥлиакимъ. бз҃ѣ прилежаи̇.

0244. е҆лїакимъ. бѕ҃ѣ прилежаи.

0331. Ἐλιακείμ. θεοῦ κατακείμενος.

352 закъхаи̇ѡ̇съ

0245. закъхаи̇ѡ̇съ. ѡ̈долѣваꙗ̇.

0245. закъхаиѡ҆съ. ѡ҆долѣваѧ.

0332. Ζακχαῖος. νικητής.

353 зоровавель

0246. зоровавель. ѿ мѧтежа.

0246. зоровавель. ѿ мѧтежа.

0333. Ζοροβάβελ. ὁ τοῦ Σαλαθϊήλ. ἀπὸ συγχύσεως.

354 Ἡλϊοῦ

0334. Ἡλϊοῦ ἰσχυροῦ αὐθέντου.

355 Ἡσαῦ

0335. Ἡσαῦ. ἀνιστάμενος. ἐκλήθη Ἐδὼμ ἐκλΐπων.

356 Ἦλθεν

0336. Ἦλθεν εἰς Ἐλείμ. ἦλθεν εἰς τόπον θεοῦ.

357 Ἦλθεν

0337. Ἦλθεν εἰς Ἀφεκκά. ἦλθεν ἐν σκοτεινῷ.

358 фафуи̇лъ

0247. фафуи̇лъ. приходѧщаго.

0247. фафꙋилъ. приходѧщаго.

0339. Θυγάτηρ Βαθουήλ. θυγάτηρ τοῦ ἐρχομένου ἰσχυροῦ.

359 фамаръ

0118. фамаръ⁘ Ⓣ· блг҃ословлениѥ̈⁘

0248. фамаръ. бл҃гословлениѥ̇.

0248. фамаръ. блс҇венїе.

0340. Θάμαρ. διαλογΐαι.

360 Θαλά

0341. Θαλά. κοιλάς.

361 Θαρσεῖς

0342. Θαρσεῖς. οἱ Βιτϊκοι.

362 фара

0249. фара. свѣтелъ. дх҃ъ.

0249. фара. свѣтелъ. дх҃ъ.

0343. Θάρα φωτὸς πνεῦμα.

363 ваворъ

0250. ваворъ. ходи ѿ дх҃а.

0250. ваворъ. ходи ѿ дх҃а.

0344. Θαβώρ. δεῦρο ἀπὸ πνεύματος.

364 и̇̇ѡ̇сиꙗ̇

0251. и̇̇ѡ̇сиꙗ̇. сп҃саѥмыи̇.

0251. и҆ѡсїа. сп҃сае҆мыи.

0345. Ἰησοῦς. σωτήρ.

365 и̇ѡ̇анъ

0252. и̇ѡ̇анъ. невидимъ.

0252. і҆ѡа́ннъ. невидимъ.

0346. Ἰωςΐας. σωζόμενος.

366 Ἰαώ

0347. Ἰαώ. ἀόρατος.

367 Ἰωχαβέλ

0348. Ἰωχαβέλ. ὑπὲρ κϊβωτοῦ.

368 Ἰού

0349. Ἰού. ἴδε ἐξ αὐθέντου.

369 иеффеви

0253. иеффеви. и̇землѧи̇.

0253. иеффеви. и҆землѧи.

0350. Ἰεφθάε. λαμβάνων.

370 и̇сус о ту седекъ.

0254. и̇сус о ту седекъ. сп҃съ мирныи̇.

0254. и҆сꙋс о тѹ седекъ. сп҃съ мирныи.

0351. Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ἰωσεδέκ. σωτὴρ ὁ τῆς εἰρήνης.

371 и̇ѡрданъ

0119. и̇ӧрданъ⁘ Ⓣ· съшьдыи̇⁘

0255. и̇ѡрданъ. сшедыи̇. ѡ̇скудѣвающиꙗ̇⁘

0255. і҆ѡрданъ. сшедыи. ѡ҆скꙋдѣваю҆щїа:–

0352. Ἰορδάνης. καταβεβηκώς. ἢ γῆ ἐσχάτη.

372 Ἰδουμαῖα

0353. Ἰδουμαῖα ἐκλείπουσα ἢ βροῦχος.

373 Ἰερυσαλήμ

0354. Ἰερυσαλήμ. αὐτοῦ πνεῦμα χάρϊτος.

374 ісс҇ъ

0256. <і>сс҇ъ наугинъ сп҃съ правды.

0256. с҃ на́вгинъ. сп҃съ пра́вды.

0355. Ἰησους ὁ τοῦ Ναυῆ. σωτὴρ ὁ τῆς δικαιοσύνης.

375 измаи̇лъ

0120. и̇змаи̇лъ⁘ Ⓣ· слѹхъ крѣпкаго⁘

0257. измаи̇лъ. слухъ крѣпкаго.

0257. и҆змаи҆лъ. слѹх крѣпкаго.

0356. Ἰσμαήλ. ἀκοὴ ἰσχϋροῦ ἢ ἔπιδε ὁ θεός.

376 иасиѡ̇

0258. иасиѡ̇, гс҇нѧ помощь.

0258. и҆а҆сиѡ̀. гн҃ѧ помощь.

0357. Ἰασήρ. αὐθέντου βοήθεια.

377 и̇̇ѡ​нафанъ

0121. и̇о̇нафанъ⁘ Ⓣ· грѧдеть⁘

0259. и̇̇ѡ||(л.148об.)нафанъ. грѧдеть.

0259. и҆ѡ҆нафанъ. грѧдет.

0358. Ἰωνάθαν. περιστερὸς ἐρχόμνος ἢ ἔρχεται.

378 Ἰάφεθ

0359. Ἰάφεθ. πλατϋσμός.

379 насовъ

0260. насовъ. ѡ̇брѧщениѥ̇.

0260. насовъ. ѡ҆брѧщенїе.

0360. Ἰασούβ. ἐπιστροφή.

380 и̇ѡ̇надавъ

0261. и̇ѡ̇надавъ. голубь суди.

0261. і҆ѡ́надавъ. голꙋбь сꙋди.

0361. Ἰωναδάβ. περιστερὰ ἑνός.

381 Ἰωνάδαμ

0362. Ἰωνάδαμ. περιστερὸς κρϊτής.

382 Ἰωάννης

0363. Ἰωάννης. (ἐν ᾧ ἐστῒν ἡ χάρις.) βαπτίστης.

383 иѡседекъ

0122. <и>ӧседекъ⁘ Ⓣ· правда⁘

0262. <и>ѡседекъ. правда.

0262. <и>ѡ҆седекъ. правда.

0364. Ἰωσεδέκ. δικαιοσύνη.

384 иѥхониꙗ

0123. и̇е̇хониꙗ̇⁘ Ⓣ· чс҇тыи̇⁘

0263. иѥхониꙗ. чистыи.

0263. и҆е҆хонїа. чистыи.

0365. Ἰεχονΐας. καθαρός.

385 иѡ̇акимъ

0264. иѡ̇акимъ. лежаи̇.

0264. і҆ѡа́кимъ. лежаи.

0366. Ἰωακείμ. κατακείμενος.

386 иѥсиасъ

0265. иѥсиасъ. ѡ̇сѣнѧꙗ̇и̇.

0265. и҆е҆сиасъ. ѡ҆сѣнѧꙗи.

0367. Ἰεσΐας. συσκιάζων.

387 кидра

0266. кидра. глиньнаꙗ̇. или мраморъ.

0266. кидра. глин꙽наѧ. и҆ли мраморъ.

0368. Κηδάρ. ὀστρακίνη.

388 кармасинонъ

0267. кармасинонъ. несквернаво.

0267. кармасинонъ. несквернаво.

0369. Καρμασϊνόν. ἀμίαντον.

389 кадисъ

0124. кадисъ⁘ Ⓣ· хлакъ⁘

0268. кадисъ. хлакъ.

0268. кадисъ. хлакъ.

0370. Κάδης. ἄγαμος.

390 Κάδων

0371. Κάδων. ἅγϊος.

391 ѥѯ армафем сифакъ

0269. ѥѯ армафем сифакъ. ѿ прилога свѣта.

0269. е҆ѯ армафем сифакъ. ѿ прилога свѣта.

0372. Καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐξ Ἀρμαθαὶμ Σϊφάκ. καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκ προβολῆς φωτισμοῦ.

392 καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἐλκανά

0373. καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἐλκανά. καὶ ὄνομα αὐτῷ ἰσχύος δόξα.

393 Κοιλάς

0374. Κοιλάς. θάλασσα.

394 ламехъ

0270. ламехъ. иже ноповѣдьхъ.

0270. ламехъ. и҆же ноповѣдьхь.

0375. Λάμεχ. ὁ ταῖς ἐντολαῖς.

395 мелефъ

0271. мелефъ. цр҃цѧ мала.

0271. мелефъ. црц҃ѧ. мала.

0376. Μελώθ. βασΐλϊσσα μικρά.

396 мосисъ

0272. мосисъ. воды взѧтиѥ̇.

0272. мосисъ. во́ды. взѧтїе.

0377. Μωσῆς. ὕδατος ἀναίρεσις.

397 моѹси

0273. моѹси. ѥда вода ѥсть.

0273. мѡ́ѹ҆си. е҆да вода е҆сть.

0378. Μωυσῆ. μὴ ὕδωρ ἐστΐν.

398 мьрра

0274. мьрра. горесть.

0274. мерра. горесть.

0379. Μερρά. πϊκρΐα.

399 Μαρΐα

0380. Μαρΐα. κυρΐα ἡμῶν.

400 ламьбрии

0275. ламьбрии. сн҃овьнъ.

0275. ламьбрїи. сн҃овень.

0381. Μαμβρῆ. τοῦ υἱοῦ.

401 Μελχισεδέκ

0382. Μελχισεδέκ. βασιλεὺς εἰρήνης.

402 малеѥ̇хъ

0276. малеѥ̇хъ. негл҃ѧи̇.

0276. малее҆хъ. негл҃ѧи.

0383. Μαελέχ. ἄλαλος.

403 Μαωζείν

0384. Μαωζείν. τΐνα ποτὲ ὃ ἔστιν διογάβαλος.

404 Μωαβΐαι

0385. Μωαβΐαι. ἀκρϊς.

405 Μωάβ

0386. Μωάβ. ἐκ τοῦ πατρός μου.

406 Μανᾶ

0387. Μανᾶ. αὐτῷ. θυσίαν αὐτῷ.

407 Μανασσῆ

0388. Μανασσῆ. ἀπὸ τοῦ ἀνισταμένου.

408 маноѥ

0277. маноѥ. когда

0277. маное. когда

0389. Μανωέ. ποτέ.

409 Μεστραίμ

0390. Μεστραίμ. μέλας.

410 мамона

0125. мамона⁘ Ⓣ· ба҃тьство⁘

0278. мамона. бг҃атьство.

0278. мамона. бога́тство.

0391. Αἰγύπτιος. Μαμωνᾶς. πλοῦτος.

411 Μελχώ

0392. Μελχώ. βασιλεῖς.

412 мана

0279. мана. что се.

0279. манна, что се.

0393. Μάν. τΐ.

413 мелхии̇лъ

0280. мелхи цс҇рь.

0280. мелхи цр҃ь.

0394. Μελχΐ. βασιλεύς.

414 мамьзиръ

0281. мамьзиръ. примѣшенъ.

0281. мамьзирь. примѣшенъ.

0395. Μαμζήρ. ἐπΐμϊκτος. ἐκλήθη δὲ κύριος.

415 Μακάριος εἶ Σΐμων

0396. Μακάριος εἶ Σΐμων. μακάριος ὁ ὑπακούων.

416 Ναζάρ

0397. Ναζάρ. ἄνθος.

417 назораи̇

0282. назораи̇. процветыи.

0282. назораи. процветыи.

0398. Ναζϊραῖος. ἐξηνθϊσμένος (ἐξηγνισμένος.)

418 наѥ̇имъ

0283. наѥ̇имъ. дрѣмаꙗ̇.

0283. наеи҆мъ. дрѣмаѧ.

0399. Ναϊνάμ. νϋστάζων.

419 неѡмеи̇нъ

0284. неѡмеи̇нъ. сладъкаꙗ.

0284. неѡ҆меи҆нъ. сладкаѧ.

0400. Νοομείν. γλυκεῖα.

420 нахоръ

0285. нахоръ. себе бышащю.

0285. нахоръ. себе бышащꙋ.

0401. Ναχώρ. ἐμοῦ αὐτοῦ μέλλοντος.

421 навалъ

0286. навалъ. вранъ.

0286. навалъ. вранъ.

0402. Νάβαλ. κόραξ.

422 Νεφθαλείμ

0403. Νεφθαλείμ. ἀντΐληψις.

423 нахилъ

0287. нахилъ. азх б҃ъ грѧдыи.

0287. нахилъ. а҆зъ б҃ъ грѧдыи.

0404. Ναχαήν. ἐγὼ θεὸς ἐρχόμενος.

424 Νομΐν

0405. Νομΐν. ὑπνοῦσα.

435 Ναβουθαί

0406. Ναβουθαί. ἀπο πατρὸς ἐρχόμενος.

436 ѡ̇ламъ

0288. ѡ̇ламъ. входѧщиꙗ.

0288. ѡ҆ламъ. входѧщїа.

0407. Ὀλλαμ. εἰσερχομένη.

437 Ὀλίβα

0408. Ὀλίβα. ἐξερχομένη.

438 пасехъ

0289. пасехъ. избавлениѥ̇.

0289. пасехъ. и҆збавленїе.

0409. Πασέχ. λύτρωσις.

439 пафура

0126. пафѹра⁘ Ⓣ· трѧпеза⁘

0290. пафура. трѧпеза.

0290. пафꙋра. трапеза.

0410. Παθούρα. τράπεζα. (πήρ [=πατήρ?]. ἰσχϋρά.)

440 Παρέθεντο

0411. Παρέθεντο ἐν τῷ διαβόλῳ τῷ ἐρχομένῳ.

441 ракка

0291. ракка. ѡ̇бльваныи̇. || (л. 149)

0291. рак꙽ка. ѡ҆блеваныи.

0412. Ῥακκά. κενός.

442 Ῥάφ

0413. Ῥάφ. πνοὴ πατρός.

443 Ῥαχήλ

0414. Ῥαχήλ. πνοὴ ἰσχυροῦ.

444 саваѡфъ

0127. саваӧфъ⁘ Ⓣ· силъ⁘

0292. саваѡфъ. силъ.

0292. саваѡ҆фъ. си́лъ.

0415. Σαβαώθ. τῶν δυναμέων.

445 самсонъ

0128. самсонъ⁘ Ⓣ· слн҃це⁘

0293. самсонъ слн҃це.

0293. самсонъ. слн҃це.

0416. Σαμψών. ἥλιος.

446 сифа

0294. сифа. просвѣщениѥ̇.

0294. сифа. просвѣщенїе.

0417. Σϊφά. φωτισμός.

447 Σιφάν

0418. Σιφάν. ἀνιστῶν πρόσωπον.

448 Σϊφᾶ

0419. Σϊφᾶ. φωτισμός.

449 Σολομῶν

0420. Σολομῶν. χαρίτων.

450 Σαμαρείτης

0421. Σαμαρείτης. ὑπακοὴ λέγοντος.

451 Σωμανΐτης

0422. Σωμανΐτης. ὑπακούσας.

452 самуилъ

0295. самуилъ просвѣщениѥ̇ ѿ б҃а.

0295. самꙋи҆лъ. просвѣщенїе ѿ б҃а.

0423. Σαμουήλ. αἴτημα ἀπο θεοῦ.

453 Σηλώμ

0424. Σηλώμ. τόπος ὅπου ἡ σκηνή.

454 Σϊών

0425. Σϊών. διψῶσα.

455 силомъ

0296. силомъ ѡ̇брадованъ.

0296. силомъ ѡ҆брадованъ.

0426. Σιλώμ. ἐπίχαρις.

456 Σελϊά

0427. Σελϊά. ἐλπίς.

457 Σιλωάμ

0428. Σιλωάμ. ἀπεσταλμένος.

458 Σεπφῶρα

0429. Σεπφῶρα. χαριστὴ πνοή.

459 салимъ

0297. салимъ. блгдть.

0297. салимъ. блгдть.

0430. Σαλήμ. χάρις.

460 Σήθ

0431. Σήθ. ἀνάστασϊς.

461 Σῆ

0432. Σῆ. ἀναστῶ.

462 сомонъ

0298. сомонъ. послушаниѥ.

0298. симонъ. послꙋшанїе.

0433. Σωμάν. ὑπακούων.

463 саваꙗи̇мъ

0299. саваꙗи̇мъ. мури.

0299. саваѧи҆мъ. мꙋри.

0434. Σαβαείμ. Αἰθΐοπες.

464 сатанасъ

0300. сатанасъ. стужаꙗ̇и̇.

0300. сатанасъ. стꙋжаѧи҆̀.

0435. Σατανᾶς. θλίβων.

465 самои̇лъ

0301. самои̇лъ. слуга б҃иꙗ̇.

0301. самои҆лъ. слꙋга бж҃їѧ.

0436. Σαμαήλ. διάκονος ἀκούων.

466 сикима

0302. сикима. въсходѧщиꙗ̇.

0302. сикима. въсходѧщїа.

0437. Σΐκημα. ἡ ἀναβαίνουσα.

467 саѹлъ

0303. саѹлъ. покарѧꙗ̇сѧ.

0303. саѹ҆лъ. покарѧꙗ҆сѧ.

0438. Σαούλ. ἡττημένος.

468 Σεραφίμ

0439. Σεραφίμ. πνεῦμα ἀναστάσεως.

469 сумии̇

0304. сумии̇. и̇згущениѥ воды.

0304. сꙋмїи. и҆згꙋщенїе воды.

0440. Σουμή. πῆξις ὕδατος.

470 сигеръ

0305. сигеръ. въставлѧѥмъѥ̇. смѣрениѥ̇.

0305. сигеръ. въставлѧе҆мъе҆̀.

0441. Σηγώρ. ἀνισταμένη ἢ ταπείνωσις.

471 сафека

0306. сафека. въ тьмнѣ.

0306. сафека въ тъмнѣ.

0442. Σαφεκκᾶ. ἐν τῷ σκοτεινῷ.

472 сенааръ

0307. сенааръ гнои̇.

0307. сенаарь гнои.

0443. Σεναάρ. σαπρΐα.

473 саватонъ

0129. саватонъ⁘ Ⓣ· покоӥ· и̇ли ӧсщ҃ниѥ̇⁘

0308. саватонъ поко̇и. и̇ли сщ҃ниѥ.

0308. саватонъ. покои. и҆ли сщ҃енїе.

0444. Σάββατα. ἁγϊάσματα.

474 Σεραφίμ

0445. Σεραφίμ. εἱστήκεισαν πνεύματα ἀνιστάμενα φωτός, εἱστήκεισαν.

475 Σαλαθιήλ

0446. Σαλαθιήλ. χάρις τοῦ ἐρχομένου τοῦ Δανιήλ.

476 сава

0130. сава⁘ Ⓣ· цс҇рца мурьска⁘

0309. сава. цс҇рѧ мурьска

0309. сава. цр҃ѧ мѹрьска.

0447. Σαβά. ἡ βασΐλϊσσα Αἰθϊοπΐας, ἣν καλοῦσιν τὰ ἔθνη Σϊβύλλαν.

477 варахиа̇съ

0131. варахиӓсъ⁘ Ⓣ· бл҃гословленъ⁘

0310. варахиа̇съ. блг҃внъ.

0310. варахїасъ. блс҇внъ.

0448. Τὸν υἱὸν τοῦ Βαραχΐου. τὸν υἱὸν τοῦ εὐλογητοῦ.

478 Υἱοὶ Νοεμείν

0449. Υἱοὶ Νοεμείν. Μααλλὼν καὶ Χελαίων, ὅτι εἰσέρχῃ πορεύου.

479 Υἱὸς Βαραχΐου

0450. (Υἱὸς Βαραχΐου. υἱὸς εὐλογητοῦ.)

480 Υἱοῦ Ἠλϊοῦ

0451. Υἱοῦ Ἠλϊοῦ. υἱοῦ ἰσχϋροῦ αὐθέντου.

481 Υἱοῦ Ἰσραήλ

0452. Υἱοῦ Ἰσραήλ. υἱοῦ ὁρῶντος θεόν.

482 фекель

0311. фекель. мѣра.

0311. фекель. мѣра.

0453. Υἱοῦ Θελέκ. υἱοῦ μέτρου.

483 фанана

0312. фанана. свѣта слава.

0312. фанана. свѣта слава.

0454. Φενάννα. φωτὸς δόξα.

484 фануи̇ль

0313. фануи̇ль. ꙗвлѧꙗ̇.

0313. фанꙋиль. ꙗ҆влѧꙗ.

0455. Φανουήλ. ἐπιφαίνων.

485 рама

0314. рама. высока.

0314. рама. высока.

0456. Φωνὴ ἐκ Ῥαμά. φωτὴ ἐκ τῆς ὑψηλῆς.

486 Χερουβΐμ

0457. Χερουβΐμ. πτέρϋγες.

487 Χερουβείμ

0458. Χερουβείμ. πτέρυξ.

488 хелкиꙗ̇съ

0315. хелкиꙗ̇съ. ѡ̇снованиѥ.

0315. хелкїасъ. ѡ҆снованїе.

0459. Χελκΐας. θεμέλιος.

489 хетиѥи̇мъ

0132. хетиѥ̇и̇мъ⁘ Ⓣ· о̇стровъ⁘

0316. хетиѥи̇мъ. ѡстровъ.

0316. хетїеи҆мъ. ѡ҆стровъ.

0460. Χεττιείμ. νῆσοι πάλων.

490 Χελαίων

0461. Χελαίων. πορευόμενος.

491 Ψαλμὸς ὑπὲρ Ἰδϊθούμ

0462. Ψαλμὸς ὑπὲρ Ἰδϊθούμ. ψαλμὸς ὑπὲρ κρῖτοῦ.

492 и̇думѣꙗ̇

0317. и̇думѣꙗ̇. и̇щазающи

0317. и҆дꙋмѣѧ. и҆щазаю҆щи.

493 завлонъ

0133. заѹ̈лонъ⁘ Ⓣ· мълва⁘

0318. завлонъ. молва.

0318. завлонъ. молва.

494 нефталимъ

0134. нефталимъ⁘ Ⓣ· простороно⁘

0319. нефталимъ. простороно.

0319. нефталимъ. простороно.