Толкова́нїе, неѹ҆до́бпознава́емым рѣчем

Submitted by admin on Mon, 05/25/2020 - 19:15
Номер ранний азбуковник
0.00
Номер ранний азбуковник2
0.00
РГБ, ф.304.I, № 35

0. Толкова́нїе, неѹ҆до́бпознава́емым рѣчем

И῎же о҆брѣта́ютсѧ во ст҃ых книгах рꙋскагѡ ꙗ҆ѕы́ка. поне́ж положе́ны сѹт рѣ́чи въ бжс҇твеных писа́нїих꙽. о῎вы слове́нски, неѹ҆до́бь разꙋмѣваемы. і҆ о῎ва се́рбьски. о῎ва же гре́чески. і҆ о῎ва ри́мски. и҆ латы́нски. і҆ и῎на е҆вреи́ски. і҆ е҆ги́петски. і҆ и῎на же си́р꙽ски. і҆ и῎на скиѳски. и῎х꙽ же не ѹ҆дово́лишасѧ дре́внїи прево́дницы, на рѹ́с҇скїи преложи́ти ꙗ҆ѕык꙽ здѣ́ же ты́ѧ о҆бїа́влены по бѹ́квам꙽ ско́раго ради о҆брѣте́нїѧ.

л. РНБ, СПбДА.АII/394

л. 18

ГИМ, Чуд.236

0. Толкован҇е неѹ̓до́бь позна́<>е̓мым рѣ́чем. И̓῎же ѡ̓брѣта́ю̓тсѧ вѡ ст҃ых кни́гах рꙋскаго ꙗ̓зы́ка. Поне́же положе́ны сꙋт рѣ́чи въ бжс҇твеных писа́нїих. ѡ῎ва и̓ слове́ньски неѹ҆до́бь разꙋмѣва́е̓ма. и̓ ѡ῎ва се́р꙽бьски. ѡ῎ва <> гре́чески. і҆ о῎ва ри́мъски, и̓ латын҇ски. <> и̓на́ же и̓ латы́ньски, і҆ е̓гипетски. <> и̓на ж сир꙽ски. и̓ и῎на скиѳски. их же не ѹ҆дово́лишасѧ дре́в꙽нїѝ прево́дницы на рꙋскїѝ преложи́ти ꙗ҆зы́къ.\\ Здѣ́ же тыѧ ѡ̓бьѧ̓вле́н꙽ны по бꙋ́к꙽вамъ ско́раго ра́ди о҆брѣте́нїѧ.\\

л. ГИМ, Чуд.236

л. 356

РНБ, СПбДА.АII/394

0. Тол꙽кова́нїе҆ неѹ҆до́бь разꙋмѣвае῎мымъ рѣ́чемъ, и῎же ѡ҆брѣтаю҆тсѧ во ст҃ых к꙽нигах рꙋскаг҇ ꙗ҆зы́ка.,

Понеж положены̀ сꙋ́ть тѣ̀ рѣ́чи в бжс҇твеных писа́нїих. ѡ῎ва слове́н꙽ски, неꙋ҆до́бь разꙋмѣва́е҆ма. і҆ ѡ῎ва, се́р꙽бьски. ѡ῎ва гре́чески. ѡ῎ва ж ри́м꙽ски. і҆ латы́н꙽ски. і҆ е҆ги́петски. и῎на ж сир꙽ски, і҆ и῎на, ски́фьски. и῎хъ ж не ѹ῎дово́лишас҇ дре́в꙽нїй прево́дницы, на рꙋ́скїи преложи́ти ꙗ῎зыкъ;

Здѣ ж тыѧ̀ ѡ҆бьѧ҆влены̀ по бꙋ́к꙽вам ско́раго ра́ди ѡ҆брѣ́тенїѧ҆.–

л. РГБ, ф.304.I, № 35

л. 80

ИРЛИ, Пин.197

0. <> і҆ ѡ҆ва римски и҆ латынски и҆на ж и҆ латынски. и҆ египетцки. и҆ны же сирски и҆на скиѳски. и҆х же не ꙋ҆доволишася древнии преводницы, на рꙋски преложити я҆ѕык здѣ же <>.

л. ИРЛИ, Пин.197

л. 85

Такс_РанАзбТолкНеудобСлово