Антикостие

Submitted by admin on Tue, 03/13/2018 - 23:28
Номер типографский азбуковник
570.00
Номер типографский азбуковник2
570.00
РНБ, Q.XVII.185

00298. [Л҃Д] А῎нтисикос҇тие῎ напое῎ние младен҇ческое῎

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 73об.

БАН, 33.9.1

00291. А҆нтисико́стие, напое́ние младе́нческое •

л. БАН, 33.9.1

л. 68об.

РГБ, Тих.338

00286. А҆нтисико́стие, напое́ние младе́ньческое.

л. РГБ, Тих.338

л. 36

РНБ, Сол. 18/18

00373. А҆нтикостие [сисі́тїи], напое́ние младен҇ческое. [номоканон҇, гл҃ва̀. о҃е.]

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 63

РГБ, Рум. 2

0071. А҆нтико́стие [сико́тїи номоканон҇. глв҃а. о҃е.]. тол҇. напоение младенческое.

л. РГБ, Рум. 2

л. 4об.