Агг҃ли имѣютъ над ушима тороцы

Submitted by admin on Sun, 03/11/2018 - 14:50
Номер типографский азбуковник
456.00
Номер типографский азбуковник2
456.00
БАН, 33.9.1

00240. [К҃Е] [нб҃са, сл҇. д҃і. ниж. сх. фм҃и.] А҆гг҃ли и҆мѣ́ют над у҆ши́ма то́роцы, е῎же е῎сть поко́ище ст҃го дх҃а. е῎же и҆ [ниж. сх. ф҃г.] дв҃ъство и῎мат • [ниж. сх. фм҃и.] а҆ггл҃ьскаго сꙋщества̀ вид і҆ ꙋ҆ста́въ е҆ди́нъ творец҇ вѣ́сть, неу҆ста́вни бо сꙋ́ть. безпло́тни же і҆ безвеще́ствени е҆же к нам прикла́дом, все же къ бг҃ꙋ прилага́емо, добело сꙋ́ть і҆ ве́щно. е҆ди́нъ б̑о бг҃ъ не прикла́ден҇ ни к чесо́мꙋ же. ꙗ῎ко е҆ди́нъ пои῎стинѣ безпло́тен҇ і҆ невеще́ствен҇ • а῎гг҃ли же і҆ о҆пи́сани, поне́же е҆гда̀ агг҃лъ по́слется на́ ѕемлю, тогда̀ на́ нб҃си е҆го̀ нѣ́сть. е҆гда̀ о῎нъ на нб҃сех, тогда̀ на ѕемлѝ е҆го̀ нѣ́сть • бж҃ие же схожде́ние, не мѣ́сно е῎сть прехожде́ние. бг҃ъ бо от мѣ́ста в мѣ́сто не прехо́дит. но̀ веѕдѣ̀ сы́й, і҆ вс̑ꙗ и҆сполнꙗ́я, неи҆ѕрече́нно нѣ́како і҆ недомы́слимо у҆му̀ члч҃ескому же і҆ а῎ггл҃ьскому • а῎ггл҃ом и῎мъство [о҆ сщ҃ен҇, нач҇. сл҇. а҃. сх, в҃. ниж. сх. хк҃з.] е῎же без словесѐ и҆ѕно́сного препродава́ти ра́ѕꙋмы своя и҆ совѣ́ты дрꙋг҇ дрꙋ́гꙋ. нѝ сло||(л.66об.)весе́ б̑о тре́бꙋюще, нѝ слꙋха, слове́сни сꙋ́ще. і҆ ꙋ҆ма̀ і҆ хꙋдо́жества приꙗ́тни. са́мовла́стни • [ниж. сх. фм҃и.] Не ꙋ҆ста́вни же нарица́ютсꙗ, [лѣс҇. сл. к҃з.] понеже не а῎цы же сꙋ́ть члв҃ком ꙗвлꙗ́юся, н̑о прео҆браѕꙋ́ютсꙗ, пое҆ли́ко возмо́жно их комꙋ̀ ви́дѣти • не у҆держи́ми же сꙋ́ть, ни жѐ ста́вими стѣна́ми і҆ дверми • [нбс҃а. сл. д҃і.] а҆ поне́же ѕва́ни, посемꙋ̀ ї и҆ѕвра́тни, все́ б̑о ѕда́ное і҆ѕвра́тно е῎сть. і҆ всꙗ́коя ве́щныя мы́сли отлꙋчено̀ • по бж҃ию о῎браѕꙋ сотворени. е҆стество̀ безпло́тно, ꙗ῎ко же і҆ дх҃ъ, и҆лѝ о῎гнь безвеще́ствен҇ • ꙗ῎ко же дв҃дъ речѐ, творꙗ́й а῎гг҃лы своꙗ̀ дх҃и, і҆ слꙋги своя̀ о῎гнь палꙗщъ • [нбс҃а, сл҇, е҃і.] Е҆дин҇ от сих сатана́ил҇ приста́вникъ б̑ѣ ѕемно́мꙋ чи́ну. і҆ ѕемлѝ блюде́ние прием от бг҃а. е҆стеством бл҃гъ, і҆ не лꙋкав҇ сотворен҇ б̑ѣ. і҆ во́лею преврати́ся на ѕло̀, і҆ на лꙋка́въство • Конец҇, о҆ сих • ||

л. БАН, 33.9.1

л. 66–66об.

РГБ, Тих.338

00234. [К҃Е] [нб҃са, сл. д҃і.] А῎гг҃ли і҆мѣ́ют над у҆ши́ма то́роцы

л. РГБ, Тих.338

л. 35

РНБ, Сол. 18/18

00328. [К҃Е] А῎гг҃ли и҆мѣ́ютъ над у҆ши́ма то́роцы, е῎же е῎сть поко́ище ст҃а́го дх҃а. нб҃са̀. сл. д҃і. е῎же і҆ дв҃ство и῎мать • а῎ггл҃ьскаго сꙋщества̀ вид, і҆ ꙋста́въ. ниж, сх, ф҃г. е҆ди́нъ творец вѣ́сть, не ꙋ҆ста́вни бо сꙋ́ть. безпло́тни же и҆ безвеще́ствени, е῎же к нам прикла́дом, все́ же къ бг҃ꙋ прилага́емо, де́бело сꙋ́ть и҆ ве́щно, е҆ди́нъ бг҃ъ не прикла́ден҇ ни к чесо́мꙋ же • ꙗ῎ко е҆ди́нъ пои῎стинѣ беспло́тенъ и҆ невеще́ствен҇ • а῎гг҃ли же і҆ о҆пи́сани, поне́же е҆гда̀ а῎гг҃лъ по́слется на́ землю • тогда̀ на́ нб҃си е҆го̀ нѣ́сть • е҆гда̀ о́нъ на́ нб҃сѣх, тогда̀ на землѝ е҆го̀ нѣ́сть • бж҃ие же схожде́ние немѣ́стно е῎сть прехожде́ние • бг҃ъ бо от мѣ́ста в мѣ́сто не прехо́дитъ • н̑о вездѣ̀ сы́й, і҆ вся̀ и҆сполня́ꙗ, неи҆зрече́нно нѣ́како и҆ недомы́слимо ꙋ҆му̀ члв҃ческомꙋ же і҆ а́гг҃льскомꙋ • а῎гг҃лом и῎мство [е҆стество̀], ниж, сх, сч҃з. е῎же без словесѐ и҆зно́сного преподава́ти ра́зꙋмы своя̀ и҆ совѣ́ты дрꙋг҇ дрꙋ́гꙋ, о҆ сщ҃еннонач҇. сл. а҃. сх. в҃. ниж, сх, хк҃з • нѝ словесе́ бо тре́бꙋюще нѝ слꙋ́ха, слове́сни сꙋ́ще і҆ ꙋ҆ма хꙋдо́жество приꙗ́ша • самовла́стни • неꙋ҆ста́вни же нарица́ются, ниж, сх, фм҃и. поне́же не а́цы же сꙋ́ть члв҃ком ꙗ҆влꙗ́ются, лѣс҇, сл. к҃з. н̑о прео҆бразꙋ́ются, пое҆лико возмо́жно их комꙋ̀ ви́дѣти • неу҆держи́ми [Шелонин: книг҇, степ҇, степ҇, мос҇, г҃і. з҃і. гл҃ва̀.] же сꙋ́ть, нижѐ ста́вими, стѣна́ми, і҆ дверми • а҆ поне́же со́здани, посемꙋ̀ і҆ и҆звра́тни, все́ бо со́зданое извра́тно е῎сть • и҆ вся́коя ве́щныꙗ мы́сли отлꙋче́но • по бж҃ию о῎бразꙋ сотворе́ни • е҆стество̀ безпло́тно, ꙗ῎ко же дх҃ъ, вас҇. вели. шес҇. днев҇. сл. а҃. ниж, сх, рч҃а, и҆лѝ о῎гнь безвеще́ствен • ꙗ῎ко же дв҃дъ речѐ, творꙗ́й а῎гг҃лы своꙗ̀ дх҃и, ѱлом, р҃г. и҆ слꙋгѝ своя̀ о῎гнь палꙗ́щь • Е҆ди́нъ от сих сатана́ил, приста́вникъ б̑ѣ земно́мꙋ чи́нꙋ, нб҃са̀. сл. е҃і. и ҆землѝ блюде́ние прием от бг҃а. е῎стеством бл҃гъ, и҆ нелꙋка́въ сотворен҇ б̑ѣ. и҆ во́лею преврати́ся на ѕло̀, и҆ на лꙋка́вство • Конец о҆ сих.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 62