[Ардея]

Submitted by admin on Fri, 03/09/2018 - 22:39
Номер типографский азбуковник
414.00
Номер типографский азбуковник2
414.00
БАН, 33.9.1

00237. [К҃Д] [там же, гл. в҃.] В цесарской держа́вѣ в полатын҇ском боярствѣ бли́ско || (л. 65) гайделберка го́рода пти́цы водяны́е, живꙋт на водѣ̀, вѣ́щи. ка́къ лѣтят кричат, тогда̀ быва́ет до́ждь і҆ нена́стье. виргилиу́нъ пи́шет. т̑а пти́ца лѣтает высоко̀ и῎же под ѡ῎блака, и҆ за собо́ю тꙋ́чю и҆ мглꙋ̀ прино́сит, і҆менꙋ́ется, а҆рде́я. т̑о е҆сть толкꙋ́ется, [ниж, сх, сѯ҃з.] мрач҇но • гнѣ́зда своѝ и҆мѣ́ютъ на высо́ких древесѣх. і҆мѣют же нра́въ тако́въ зави́дливъ, о҆дна̀ перед дрꙋго́ю е҆ли́ко мо́жет высотꙋ̀ поде́млется. а҆ которая выше всѣх возлѣтит. т̑ꙋ почита́ютъ, и҆ повинꙋ́ютсꙗ е῎й вс̑ѣ • пти́цъ тѣх ка́лъ лютѣ́е вся́кого лю́того ꙗ҆дови́тог҇ зе́лия. на кото́рꙋю пти́цꙋ и҆лѝ на́ звѣря у҆падет, тотчас҇ шерсть илѝ пе́рье згорит а῎ки от о҆гн̑я • а҆ пере тѣх пти́цъ к вели́комꙋ члв҃ческомꙋ у҆годю присто́йно и҆ потре́бно •

л. БАН, 33.9.1

л. 64об.–65

РГБ, Тих.338

00221. [К҃Д] [там же, гл. в҃.] В цесарской держа́вѣ в полатын҇ском боꙗрствѣ бли́ско гайделберка го́рода пти́цы водꙗны́е, живꙋт на водѣ̀, вѣ́щи • как҇ лѣтꙗт кричат, тогда̀ быва́етъ до́ждь і҆ нена́стье • виргилиу҆нъ[їй] пи́шет • та птица лѣтает высоко іже под облака, і за собою тꙋчю і мглꙋ приносит • і҆менꙋ́етсꙗ а҆рде́я • т̑о е῎сть толкꙋ́е҆тся, [ниж, сх, сѯ҃з.] мра́чно • гнѣ́зда своѝ і҆мѣ́ют на высо́ких древесѣх • і҆мѣ́ют же нра́въ таков҇ зави́дливъ, о҆дна̀ перед дрꙋго́ю е҆ли́ко мо́жет в высотꙋ̀ поде῎млетсꙗ • а҆ кото́рая вы́ше всѣх возлетит, т̑ꙋ почита́ют, і҆ повинꙋ́ютсꙗ е῎и вс̑ѣ • птиц тѣх кал лютѣ́е всꙗ́кого лю́того ꙗ҆дови́того зе́лия • на кото́рꙋю пти́цꙋ і҆лѝ на́ звѣрꙗ у҆падет, тотчас҇ шерсть і҆лѝ пере згорит а῎ки от о҆гня • а҆ пере тѣх птиц || (л. 34об.) к вели́комꙋ члв҃ческомꙋ у҆годю присто́йно і҆ потре́бно •

л. РГБ, Тих.338

л. 34–34об.

РНБ, Сол. 18/18

00288. В цесарской держа́вѣ в полатынском боꙗрствѣ, бли́ско гайделберка гра́да, пти́цы водꙗны́е, коз. граѳ. гл. в҃. живꙋт на водѣ̀, вѣ́щи. как лѣтꙗт крича́тъ, и҆ тогда̀ быва́ет до́ждь и҆ нена́стие • виргилїи пи́шет. та̀ пти́ца лѣта́ет высоко̀ и῎же под о҆блака̀, і҆ зо собо́ю тꙋ́чю и҆ мглꙋ̀ прино́ситъ. и҆менꙋ́ется арде́я. то̀ е῎сть толкꙋ́ется, мра́чно • гнѣ́зда своѝ || (л.59об.) і҆мѣ́ютъ на высо́ких древесѣх • и҆мѣ́ют꙽ же нра́въ тако́въ зави́дливъ, о҆дна̀ перед дрꙋго́ю е҆ли́ко мо́жет в высотꙋ̀ поде῎млется • а҆ кото́раꙗ вы́ше всѣх возлетит • т̑ꙋ почита́ютъ, и҆ повинꙋ́ются е῎й вс̑ѣ • пти́цъ тѣх кал лютѣ́е вся́кого лю́того ꙗ҆дови́таго зе́лия. на кото́рꙋю пти́цꙋ, и҆лѝ на́ звѣрꙗ ꙋ҆падет, тотчс҃ъ шерсть и҆лѝ пере згорит а῎ки ѿ о҆гнꙗ̀ • а҆ пере тѣх пти́цъ к вели́комꙋ члв҃ческому ꙋ҆го́дью пристро́йно, и҆ потре́бно •

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 59–59об.

Такс_ТипАзб_Источник