О аммаликѣ

Submitted by admin on Wed, 02/28/2018 - 18:48
Номер типографский азбуковник
169.00
Номер типографский азбуковник2
169.00
БАН, 33.9.1

00134. [Ѕ҃Ι] О҆ а҆мали́кѣ • [ис҇ход, з҃і] Прии῎де же а҆малик҇, і҆ вое҆ва̀ на і҆и҆л҃я въ раѳи́динѣ • речѐ же моисѣ́й ко і҆сꙋс҇, и҆ѕбери́ себе[ѣ̀] мꙋ́жа си́лны. і҆ шед о҆пол҇чи́сꙗ ко а҆мали́ку, у῎трѣ, се́ же а῎зъ ста́нꙋ, наверхꙋ̀ горы̀, і҆ же́ѕлъ же бж҃ий в рꙋ́цѣ мое́й • || (л. 59) и҆ сотворѝ і҆сс҇ъ, ꙗ῎ко же речѐ е҆мꙋ̀ мои҆си́й, і҆ о҆полчи́сꙗ ко а҆мали́кꙋ, мои҆си́й же і҆ а҆а҆рон҇, і҆ о῎ръ, взыидо́ша на в ве́рхъ горы̀ • і҆ бы́сть е҆гда̀ воздвиѕа́ше мои҆си́й рꙋ́цѣ, о҆долѣва́ше а҆малик҇ • рꙋ́цѣ же моисио҆вѣ о҆вѣ тꙗ́жцѣ бѣ́ша, і҆ вѕе́мше ка́мень подложи́ша е҆мꙋ̀, і҆ сѣдꙗ́ше на нем • а҆҆арон҇ же, і҆ о́ръ, поддержа́ста рꙋ́цѣ е҆мꙋ̀, е҆ди́нъ отсю́дꙋ, а҆ дрꙋги́й оттꙋ́дꙋ, і҆ бы́ша мои҆си о҆вѣ рꙋцѣ у҆крѣпле́ни, до ѕахо́да слн҃цꙋ, і҆ о҆долѣ і҆сꙋ́съ а҆мали́кꙋ, і҆ вс̑ꙗ лю́ди посѣчѐ мечем • і҆ рече гс҇дь к моі҆сѣ́ю впишѝ с̑е на па́мꙗть в кни́ги, і҆ вда́й во у῎ши і҆сꙋ́сꙋ ꙗ῎ко па́гꙋбою погꙋблю̀ па́мꙗть а҆мали́ковꙋ от землꙗ̀ • і҆ созда̀ мои҆сий о҆лтар гс҇дꙋ, і҆ проѕва̀ і῎мꙗ е҆мꙋ̀, гс҇дь мо́й, прибѣ́жище моѐ • ꙗ῎ко рꙋко́ю крѣ́пкою бо́рет гс҇дь на а҆мали́ка, от рода в ро́д

л. БАН, 33.9.1

л. 58об.–58

РГБ, Тих.338

00118. [Ѕ҃І] О҆ а҆мали́кѣ. [і҆сход, з҃і.] Приі῎де же а҆мали́къ,

л. РГБ, Тих.338

л. 30об.

РНБ, Сол. 18/18

00117. [Ѕ҃І] О҆ а҆ммали́кѣ. Прии῎де же аммаликъ, і҆ воева̀ на іил҃ꙗ в рафи́нѣ • рече́ же мои҆се́й ко и҆сꙋ́сꙋ, и҆зберѝ себѣ̀ мꙋ́жи си́лны. и҆ шед о҆полчи́ся ко аммали́кꙋ ꙋ῎трѣ, се́ же аз ста́нꙋ наверхꙋ горы̀, і҆ жеѕлъ бж҃їи в рꙋцѣ̀ мое́й • и҃ сотворѝ і҆сꙋс҇, ꙗ῎ко же речѐ е҆мꙋ̀ мои҆се́й, і҆ о҆полчи́ся ко а҆мали́кꙋ, мои҆се́й же і҆ а҆а҆рон҇, і҆ о́ръ вѕыдо҆ша на верхъ горы̀. и҆ бы́сть е҆гда̀ воздвиза́ше мои҆се́й рꙋ́цѣ, о҆долѣва́ше і҆ил҃ъ, е҆гда́ же пригина́ше рꙋ́цѣ, о҆долѣва́ше а҆мали́къ • рꙋ́цѣ же мои҆се́ови тꙗжцы бѣ́ша, и҆ вѕе́мше ка́мень положи́ша емꙋ̀, і҆ сѣдꙗ́ше на нем. а҆а҆ро́н꙽ же і҆ о́ръ поддержа́ста рꙋ́цѣ емꙋ̀, е҆ди́нъ отсю́дꙋ, а҆ дрꙋгій оттꙋ́дꙋ, и҆ бы́ша мои҆се́овѣ рꙋ́цѣ ꙋ҆крѣпле́ни, до захо́да слн҃цꙋ, і҆ о҆долѣ̀ і҆сꙋс҇ а҆мали́кꙋ, и҆ вся̀ лю́ди посѣ́че мечем • и҆ речѐ гс҇дь к мои҆се́ю, впишѝ сѐ на па́мꙗть в кн҃ги, і҆ вда́й во ꙋ῎ши і҆сꙋ́су, ꙗ῎ко па́гꙋбою погꙋблю̀ па́мꙗть а҆мали́ковꙋ от землѝ • и҆ созда̀ мои҆се́й о҆лта́рь гс҇дꙋ, и҆ проѕва̀ и῎мꙗ емꙋ̀ гс҇дь мо́й, прибѣ́жище моѐ. ꙗ῎ко рꙋко́ю крѣ́пкою бо́рет гс҇дь на а҆мали́ка, а҃. црс҇. е҃і. о́т рода в родТолкꙋ́ет же ся а҆мали́къ, лю́ди ли́жꙋчий. Е҆вре́йски, и҆ сирски, лю́дъ ꙋ҆дарꙗ́ючий. Метафор. А҆нтѝхри́стъ. сн҃ъ е҆лифа́зов҇ сы́҆на іса́вова, рожен҇наго от фа́мны подло́жницы и҆са́вовы. быт, л҃ѕ. сх, в҃і. От него́ же пои҆до́ша а҆мали́китѣ.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 53

Такс_ТипАзб_Источник