О амманѣ, и о аммонѣ

Submitted by admin on Tue, 02/27/2018 - 01:23
Номер типографский азбуковник
167.00
Номер типографский азбуковник2
167.00
БАН, 33.9.1

00133. [Е҃Ι] О҆ а҆ммане, и҆ о҆ммонѣ • [быт. ѳ҃і.] Взы́де же лот от сиго́ра и҆ сѣ́де в горѣ і҆ дв̑ѣ дще́ри е҆го̀ с ним, боꙗ́ше бо сꙗ жи́ти в сиго́рѣ, і҆ всели́сꙗ в пеще́рꙋ сам, і҆ дще́ри е҆го̀ с ним. рече́ же старѣ́йшая къ ю҆нѣ́йшей, отц҃ъ нш҃ъ стар, і҆ нѣ́сть никто́ же на ѕемлѝ, і῎же вни́дет к нам по о҆бы́чаю всея̀ землꙗ̀ • ходѝ || (л. 58) у῎бо ꙋпои́мъ отц҃а нш҃его вином, і҆ бу́дем с ним, і҆ въста́вимъ от о҆ц҃а сѣ́мꙗ • ꙋпои́ста же отц҃а свое҆го̀ вином на тꙋ́ю но́щь, і҆ пришедши старѣ́йшая бы́сть со отц҃ем своим то́й но́щи, о῎н же не раѕꙋмѣ е҆гда̀ и҆стрезвисꙗ, и῎же быв҇ с не́ю і҆ въста̀ • бы́сть же нау῎трие, і҆ рече старѣ́йшаꙗ къ ю҆нѣ́йшей, с̑е аз бых вчера̀ со отц҃ем своим, ꙋ҆поим у῎бо е҆го̀ вином, і҆ в сию̀ но́щь вшедши бу́ди с ним, і҆ въста́вимъ от о҆ц҃а свое҆го̀ сѣ́мя • у҆пои́ста же ѝ вином, вшедши же ю҆нѣ́йшаꙗ бы́сть со отц҃ем своим, і҆ не разумѣ̀ лот е҆гда̀ і҆стреѕви́сꙗ от вина и῎же быв҇ с не́ю, і҆ воста̀ • [ниж, сх. тп҃ѳ.] і҆ ѕаче́нши о῎бѣ дще́ри ло́товѣ от о҆ц҃а свое҆го̀, и҆ родѝ старѣ́йшаꙗ сн҃ъ, і҆ проѕва и῎мꙗ е҆мꙋ̀ моа́въ, рекꙋ́щи от о҆ц҃а мое҆го̀ сы́и си́й, і҆ то́й отц҃ъ моа҆ви́том • і҆ до нн҃ѣшнего дн҃е • роди́ же і҆ ме́н҇шаꙗ сн҃ъ, і҆ прозва̀ і῎мꙗ е҆мꙋ̀ амма́нъ, [выш҇, сх, е҃.] рекꙋ́щи, сн҃ъ ро́да мое҆го̀ • || (л. 58об.) сий отц҃ъ, аммони́том, і҆ до нн҃ѣшнего дн҃е • [книг҇, ер҇. е҃ моис҇, гл҇. в҃.] и҆ речѐ гс҇дь [к моисе́ю] ко мнѣ гл҃ꙗ • т̑ы пре́йдеши днес҇ предѣ́лы моа῎вльми, і҆ а҆рои́ровыми • пришедши близ сн҃овъ аммо́новых не совраждꙋ́йтесꙗ и́мъ, і҆ не сотвори́те с ни́ми ра́ти, не дам б̑о тебѣ̀ от ѕемлꙗ̀ сн҃овъ аммо́новых во прича́стие, ꙗ῎ко сном҇ ло́товым дат во прича́стие • землꙗ же раѳаи́нъска і҆мꙗнꙋ́етсꙗ • раѳаи῎ны б̑о на не́й прежде живꙗ́хꙋ. а҆мони́тꙗне же проѕыва́ют их ѕомин҇ • ꙗ҆ѕык҇ вели́къ мног҇ і҆ крѣ́пок҇. ꙗ῎ко же і҆ е҆наки́мы, і҆ погꙋбѝ я̀ гс҇дь от лица их, і҆ приꙗ́ша прича́стия і҆ вс̑ели́шасꙗ въ их мѣ́сто, і҆ до сего̀ дн̑ꙗ [от ло́та же доѕдѣ̀: ѱ҃.]

л. БАН, 33.9.1

л. 57об.–58об.

РГБ, Тих.338

00117. [Е҃І] О҆ а҆мма́не, і҆ о҆ммонѣ. [быт, ѳ҃і] Взы́де же лот ѿ

л. РГБ, Тих.338

л. 30–30об.

РНБ, Сол. 18/18

00115. [Е҃І] О҆ а҆мма́нѣ, и҆ о҆ аммо́нѣ. Взыде [быт, ѳ҃і] же ло́тъ от сиго́ра [ниж, сх, п҃д, рч҃в. ф҃в.], и҆ сѣ́де в горѣ̀.  и҆ всели́ся в пеще́рꙋ сам, і҆ дще́ри его̀ с ни́мъ • рече́ же старѣ́йшая къ ю҆нѣ́йшей, отц҃ъ нш҃ъ стар, і҆ нѣ́сть никто́ же на землѝ, и῎же вни́дет к нам по о҆бы́чаю всея̀ землѝ. ходѝ ꙋ῎бо у҆поим отц҃а нш҃его вином, и҆ бꙋ́дем с ним, и҆ воста́вим ѿ о҆ц҃а сѣ́мя • ꙋ҆пои́ста же отц҃а свое҆го вином на тꙋ́ю нощь, и҆ пришедши старѣ́йшая, бы́сть со отц҃емъ своим то́й но́щи • о῎н же не раѕꙋмѣ̀ е҆гда̀ и҆стрезви́ся, и῎же бы́въ с нею̀, и҆ воста̀ • бы́сть же наꙋ῎трие, и҆ речѐ старѣ́йшаꙗ къ ю҆нѣ́йшей, се́ же аз бых вчера̀ со ѿц҃ем свои́мъ, ꙋ҆поим у῎бо е҆го̀ вином, вшедши же ю҆нѣ́йшаꙗ бы́сть со отц҃ем свои́мъ • и҆ не разꙋмѣ̀ ло́тъ е҆гда̀ и҆стрезви́ся от вина̀, и῎же бы́въ с не́ю, и҆ воста̀ • и҆ заче́нши о῎бѣ дще́ри ло́товѣ ѿ о҆ц҃а своего̀, ниж, сх. тп҃ѳ. і҆ родѝ старѣ́йшаꙗ сн҃ъ, и҆ проѕва̀ и῎мꙗ емꙋ̀ моа́въ, рекꙋ́щи, ѿ о҆ц҃а моего̀ сы́й, и҆ то́й отц҃ъ моа҆ви́том. і҆ до нн҃ешнего дн҃е роди́ же и҆ ме́ншая сн҃ъ, и҆ прозва̀ и῎мꙗ емꙋ̀ амманъ, выш҇, сх, е҃. ниж, сх, фк҃в. рекꙋ́щи, сн҃ъ ро́да моего̀. сїи отц҃ъ аммони́том, і҆ до нн҃ешнего дн҃е і҆ речѐ гс҇дь к мои҆сѣ́ю гл҃я. е҃. моис҇. гл. в҃. ты̀ пре́йдеши дне́сь предѣ́лы моа῎вльми, и҆ а҆рои́ровыми. прише́дши близ сн҃овъ аммо́новых, не совраждꙋ́йтеся им, и҆ не сотвори́те с ни́ми ра́ти, не дам бо тебѣ̀ от землѝ сн҃овъ аммо́новых, во прича́стие. ꙗ῎ко же сн҃ом ло́товым дах во прича́стие землꙗ́ же рафаи́нска и҆менꙋ́ется, рафаи́ны бо на не́й пре́жде живꙗ́хꙋ, а҆мони́тꙗне же, прозыва́ют и῎хъ зоми́нъ • ꙗ҆зы́къ вели́къ, мног҇ и҆ крѣ́покъ. ꙗ῎ко же і҆ е҆наки́мы, и҆ погꙋбѝ ꙗ гс҇дь || (л.53) ѿ лица̀ их, и҆ приꙗ́ша прича́стия, и҆ всели́шася въ их мѣ́сто, от ло́та же доздѣ̀ лѣт, ѱ҃. Толкꙋ́ет же ся. амман҇, и҆лѝ а҆ммон҇ безбо́жный сы́нъ люде́й моих. бен—амми, быт, ѳ҃і. сх, л҃.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 52об.–53

Такс_ТипАзб_Источник