Аравиа

Submitted by admin on Thu, 02/22/2018 - 01:35
Номер типографский азбуковник
26.00
Номер типографский азбуковник2
26.00
РНБ, Q.XVII.185

00018. [ниж. ун҃а. е҆ѕек҇. л҃.] Аравиꙗ. Ⓣ. простран҇ство. сꙋщи же посредѣ востока. и полꙋ́дне. в꙽ неи и҆ ветхиї закон҇ мои῎сѣѡ῎м дан҇ бысть.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 61об.

БАН, 33.9.1

00020. [Е҃] А҆рави́я, і҆дꙋме́я, ї са́ва. [ок҇тяб. кд де. мчн҃ие а҆ре́ѳино, ниж, сх. сч҃ѳ. у҃л. уп҃г.] ї а҆миритцкаꙗ страна̀. вс̑е е҆ди́но + [на нижнем поле: + о҆бонꙋ̀ странꙋ̀ і҆о҆рда́на. на восток҇ сл҃нца от асидо́фате́санаг҇. ю῎же дадѐ моисе́и племене рꙋви́мовꙋ, и племене гадовꙋ. и҆ полплемене манасіинꙋ же. моис҇. д҃. ниж. сх. уо҃д.] [криниц. ѯ҃ѕ. сх. а҃.] А҆рави́ꙗ же нарица́етца[ся]. нѣ́кто б̑о низар от ко||(л.51)лѣна и҆змайлева. се́й у῎бо родѝ сн҃а дв̑а, мꙋда́рꙗ, і҆ а҆рави́я, мꙋдар же родѝ кꙋса́ра. і҆ кайто́йна. и҆ фемими́на. і҆ а҆садо́на. і҆ и҆нѣх нѣ́которых без и҆мꙗн҇. си́й мадинѣ́йскꙋю пꙋсты́ню наслѣ́дивше, скоты̀ пита́хꙋся, [ниж. тн҃а. хе҃і.] в кꙋ́щах живꙋ́ще [ниж. сх. тч҃в.] [от того́ же колѣ́на роди́ся лжи́выи и҆ скверныи пр҃ркъ бахметь. о҆ нем же пи́сано ниже въ стихѣ̀. тч҃ѳ м.] сꙋть же вну́трений, рекше да́лний. не от сих колѣ́на, но от нектоно́нова. гл҃мий [ниж. сх. л҃ѳ. у҃л. уп҃г.] о҆мири́тꙗнѐ, ре́кше [ниж. сх. е҃і] а҆мани́тꙗне. [от того] у҆бо́гꙋ же сꙋ́щꙋ, прежде нарече́нномꙋ бохми́тꙋ. ключисꙗ е҆мꙋ̀ наꙗ῎тисꙗ женѣ бога́тѣй і҆ сро́дници е҆мꙋ̀. нарица́емѣй дина́га [ниж, сх. уп҃г.] са́вою же нарица́шесꙗ страна̀ т̑а о҆мири́тская • поне́же в не́й положен҇ бы́сть [са́ва хꙋсов҇ сн҃ъ, хамов҇ внꙋ́къ] хамов҇ сре́дней сн҃ъ, сава [кос҇мограѳ҇, гл. ѯ҃. ниж, сх. сч҃е.] ідꙋме́я [же] почина́ется от горы̀ ка́ски, проти́въ восто́кꙋ. протꙗга́етсꙗ [же] да́же до и҆ю҆де́й • во и҆дꙋме́и го́роды. маре́га. ринокорꙋ́ра. ра́ѳия. а҆нтые҆дон. а҆скалон҇. а҆зот. га́за • толкꙋ́||(л.51об.)ет же сꙗ і҆дꙋме́я, и҆счеза́ющей̀ • а҆ а҆равї́я простран҇ство • стои́т же посредѣ̀ восто́ка і҆ полꙋ̀дн̑ꙗ • [ниж. сх. уч҃а; исход. з҃і. ѳ҃і.] в не́й же гора̀ сина́йскаꙗ • в не́й же ѕакон҇ мои҆си́[ѣ]ю от бг҃а дан҇ бы́сть • [криниц, гл҇. ѯ҃ѕ.] ѿ того́ же колѣ́на роди́ся лжы́вый і҆ скверный прро҇къ бахмет • о҆ не́м же пи́сано ни́же в стихѣ̀

л. БАН, 33.9.1

л. 50об.–51об.

РГБ, Тих.338

00019. [Е҃] А҆рави́ꙗ, і҆дꙋме́я, и҆ са́ва. [ок҇тяб. кд де. мчн҃ие а҆ре́ѳино, ниж, сх, сч҃ф. у҃л. уп҃г.] і҆ а҆мири́тцкая страна̀. вс̑е е҆ди́но. о҆бонꙋ странꙋ̀ і҆орда́на. на восто́к҇ слнц҃а от а҆сидо́фа те́санаг҇. ю῎же дадѐ мои҆се́й. пле́мени рꙋви́мовꙋ, і҆ пле́мене га́довꙋ. і҆ полпле́мене манасїину, е҃. моис҇, д҃. ниж, сх, уо҃д. А҆рави́я [криниц҇, гл. ѯѕ҃. сх, а҃.] же нарица́ется. нѣ́кто б̑о низар от колѣ́на и҆зма́йлева. се́й у῎бо родѝ сн҃а дв̑а, мꙋда́рꙗ, || (л. 28) і҆ а҆рави́я, мꙋдар же родѝ кꙋса́ра. і҆ каито́йна. и҆ фемими́на. і҆ а҆садо́на. і҆ и҆нѣх нѣ́которых без и҆мꙗн҇. сїй мадинѣ́йскꙋю пꙋсты́ню наслѣ́дивше, скоты̀ пита́хꙋсꙗ [ниж, сх, тн҃а. хе҃і.]. в кꙋ́щах живꙋ́ще, от [ниж, сх, тч҃в.] того́ же колѣ́на роди́ся лжы́вый і҆ скверный прро҇къ бахме́ть сꙋ́ть же внꙋ́тренїй, ре́кше да́лнїй. не от сих колѣ́на, н̑о от нектана́нова. гл҃емїй [ниж, сх, л҃ѳ.] о҆мири́тꙗне, ре́кше [ниж, сх, е҃і.] а҆мани́тꙗне [ниж, сх, уп҃г.] са́вою же нарица́шеся страна̀ т̑а о҆мири́тская. поне́же в не́й положен҇ бы́сть [быт, і҃.] са́ва хꙋ́совъ, сн҃ъ, ха́мовъ внꙋ́къ [кос҇. граѳ҇, гл. ѯ҃. ниж, сх, сч҃е.] і҆дꙋме́ꙗ же почина́ется от горы̀ ка́ски, проти́въ восто́кꙋ. протꙗга́ет же сꙗ да́же до і҆ю҆де́й. во і҆дꙋме́и го́роды. маре́га. ринокорꙋ́ра. ра́ѳия. а́нтые҆дон҇. а҆ксалон҇. а҆зот. га́за толкꙋ́ет же ся и҆дꙋме́я, і҆счеза́ющеѝ • а҆ а҆рави́я простран҇ство • стоит же посредѣ̀ восто́ка і҆ полꙋ̀дн҃ꙗ • [ниж, сх, уч҃а. і҆сход, з҃і. ѳ҃і.] в꙽ не́й же гора̀ сина́йская • в не́й же закон҇ моі҆сѣ́ю от бг҃а дан҇ бы́сть •

л. РГБ, Тих.338

л. 27об.–28

РНБ, Сол. 18/18

00016. [Е҃] А҆ра́виа, о҆ктя́брь, кд де. и҆дꙋме́а. быт. л҃ѕ. ниж, сх, рѯ҃в. и҆ са́ва. ниж, сх, уп҃г. і҆ а҆мири́тскаꙗ страна̀, мч҃ние а҆ре́фино, всѐ е҆ди́но. о҆бонꙋ̀ странꙋ̀ и҆орда́на. на восто́къ слн҃ца ѿ а҆сидо́фатесанаг҇. ю῎же дадѐ мои҆се́й. е҃, моис҇, д҃. пле́мени рꙋви́мовꙋ, и҆ пле́мени га́довꙋ. и҆ полпле́мени манаси́йнꙋ, ниж, сх. сч҃ѳ. у҃л. у҆од. у҆п҃г. А҆ра́виꙗ же нарица́ется, криниц. гл. ѯ҃ѕ. сх, а҃. нѣ́кто бо низар от колѣ́на изма́йлова.  се́й ꙋ῎бо родѝ сн҃а, в҃. мꙋда́ра, і҆ а҆рави́ꙗ • мꙋдар же родѝ кꙋса́ра, и҆ кайто́йна, и҆ фемими́на, і҆ садо́на. і҆ и҆нѣх нѣ́которых без и҆мян. си́й мадинѣ́йскꙋю пꙋсты́ню наслѣ́дивше, скоты̀ пита́хꙋся • в кꙋ́щах живꙋ́ще. быт, к҃ѕ. ниж, сх. т҃г. т҃к. тл҃ѕ. тн҃а. хе҃і ѿ того́ же колѣ́на роди́ся, лжы́вый і҆ скверный проро́къ бахме́тъ, ниж, сх, тч҃в  сꙋ́ть же внꙋ́тренїи, ре́кше да́лнїи. не от си́хъ колѣ́на, но̀ от нектана́нова. гл҃емий о҆мири́тꙗне. ниж, сх, л҃ѳ. ре́кше, а҆мани́тꙗне. ниж, сх, е҃і  са́вою же нарица́шеся страна̀ та̀ о҆мири́тскаꙗ. поне́же в не́й положе́нъ бы́сть са́ва, хꙋ́совъ сн҃ъ. быт, і҃. ха́мовъ внꙋ́къ  и҆дꙋме́а, козмо, граѳ, гл. ѯ҃. ниж, сх, сч҃е. почина́ется от горы̀ ка́ски. проти́въ восто́кꙋ. протꙗга́ет же ся да́же до і҆ю҆дей во и҆дꙋме́й го́роды. маре́га. ринокорꙋ́ра. ра́фиа. а҆нты, е҆до́нъ. а҆скалон҇. а҆ѕот. га́ѕа • Толкꙋ́ет же ся и҆дꙋме́а, ниж, сх, з҃і. и҆счеза́ющей.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 48об.

РГБ, Рум. 2

0012. А҆ра́вия, и҆думея҆. и҆ сава. і҆ амиритскаꙗ страна всѐ е҆дино. о҆бону страну і҆ордана на востокъ.

л. РГБ, Рум. 2

л. 2

Такс_Типо_Сол18