Апостоли

Submitted by admin on Mon, 11/26/2018 - 15:23
Номер типографский азбуковник
899.00
Номер типографский азбуковник2
899.00
РНБ, Q.XVII.185

00440. [М҃З] А῎постоли, Ⓣ послан҇ницы. послани бо быша от хрс҇та бг҃а. наꙋ῎чити члв҃ки. и῎стин҇номꙋ бг҃оразумию. По гречески бо иж. на послан҇наꙗ῎. гдѣ на дѣло, а῎по́<>лика || (л. 81) нарицает.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 80об.–81

БАН, 33.9.1

00452. А҆по́столи, тол҇, послан҇ницы • по́слани бо бы́ша от хс҇а бг҃а. нау҆чи́ти члк҃и, і῎стинномꙋ бг҃ораѕꙋ́мию. по гре́чески б̑о і῎же на по́сланая гд̑ѣ на дѣ́ло, а҆по́сталика нарица́етсꙗ •

л. БАН, 33.9.1

л. 81

РГБ, Тих.338

00448. А҆по́столи, тол. посла́нницы. по́слани бо бы́ша от хрс҇та бг҃а. нау҆чи́ти члв҃ки, і῎стинномꙋ бг҃ораѕꙋ́мию. по гре́чески б̑о і῎же по́сланая гд̑ѣ на дѣ́ло, а҆постали нарица́ется.

л. РГБ, Тих.338

л. 42

РНБ, Сол. 18/18

00595. А҆по́столи, тол. посла́нницы. по́слани бо бы́ша от хрс҇та бг҃а, наꙋ҆чи́ти члв҃ки, и῎стиномꙋ бг҃оразꙋ́мию • по гре́чески бо и῎же по́сланаꙗ гдѣ̀ на дѣ́ло, а҆по́стали нарица́ется •

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 72

РГБ, Рум. 2

0101. А҆по́столи, тол҇. посла́нницы. от хрс҇та бг҃а нау҆чи́ти члк҃и бг҃ораѕуми́ю.

л. РГБ, Рум. 2

л. 5об.