Авраам҇

Submitted by admin on Sat, 07/21/2018 - 22:33
Номер типографский азбуковник
161.00
Номер типографский азбуковник2
161.70
РНБ, Q.XVII.185

00127. [К҃А] [быт. ѕі҃.] сир А῎враам҇, отц҃ъ ꙗ῎ѕыком|| (л. 66об.) І҆мꙗше бо а῎враам҇ сн҃ов҇. и҃. первыї сн҃ъ е῎го измаил от а῎гары от него же пои῎доша измаилтꙗне. [к҃а] Вторыї снъ е῎го и῎саа῎къ от сарры, от него же пои῎доша изил҃тне. [к҃е] Втораꙗ жена е῎го хеттꙋра роди е῎мꙋ. ѕ҃. снов҃. ем҇врама. е῎кнана́ма, и῎ мада́на, и῎ мадиа῎ма. и῎ е῎века, и῎ сое῎на. Ѿ сих пои῎доша различ҇нии ꙗ῎ѕыцы. [к҃е] А῎ всѣх же лѣт поживе ав҇раам. ро҃е. и῎ ꙋ῎мре.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 66–66об.

Такс_ТипАзб_Источник