Предсло́вїе і҆меном чл҃ческимъ

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 12:44
Номер Азб3 ред Замарая
349.00
РГБ, Юдина 4

0349. Предсло́вїе і҆меном чл҃ческимъ •\\

Пре́же сло́вѧне пога́ни сꙋ́ще не і҆мѧ́хꙋ кни́гъ ни разꙋмѣша писа́нїѧ. і҆ того̀ ради тогда̀ дѣтем своим даѧ́хꙋ і҆мена̀ ꙗ῎ко же о҆ц҃ъ і҆зво́лит і҆ мт҃и і҆зво́лит; і҆лѝ ѿ вїны̀ кое҆ѧ̀ нарица́хꙋ і῎мѧ о҆троча́тѣ, і҆лѝ ѿ вре́мене, і҆ при́тча, і҆лѝ ѿ ве́щи • Ꙗ҆ко ж и҆ дре́внїи чл҃цы тво||(л.8)рѧ́хꙋ • Ꙗ῎ко ж с̑е, ѹ҆бїе́нꙋ бы́вшꙋ а῎велю, воста́ви бг҃ъ вмѣсто е҆го̀ а҆да́мꙋ і῎наго сн҃а; і҆ наречѐ е҆му̀ а῎дам и῎мѧ сиѳ. е῎же ес҇ воставле́нїе • Во́ времѧ же раздѣле́нїѧ землѝ, ро́ждьшꙋсѧ дѣтищу, наречено̀ бысть фалек. ѳалек҇ бо раздѣле́нїе толкꙋетсѧ • Ѿ́ вещї де се ес҇, В ри́ме ес҇ дре́во велми блг҃оѹ҆ха́нно. нарїцаемо лаѹ҆ре́нцыо҆съ. е҆го ж лю́бѧще ри́млѧне, даѧ́ху и҆ дѣтем своим т̑о і῎мѧ. е῎же е῎сть лаѹ҆ре́нтїе. Тако ж і҆ гре́цы и҆ сло́вѧне, о῎ва і҆мена̀ даꙗ҆хꙋ, ꙗ῎ко ж рече́сѧ ѿ вре́мене, о῎ва же ѿ вїны̀ • і҆ ѿ вїны̀ ѹ῎бо се ес҇, мно́го вре́мѧ проси́вше роди́теле ѿ́ бг҃а дѣтища, і҆ ро́ждьше то̀, нарица́хꙋ е҆го̀, ждан҇, і҆лѝ богдан; ꙗ῎ко много времѧ жда́хꙋ е҆го̀. і҆лѝ ꙗ῎ко и῎мъ е҆го̀ бг҃омъ да́на прїѧ́ша • Сему̀ подо́бно і҆ про́чаѧ і҆мена̀ сло́вѧне пре́же крщ҃енїѧ дѣтем своим даꙗ῎хꙋ; ꙗ῎же сꙋть сїѧ̀, любим, смирно́и, перво́и, пꙋтило. і҆ про́чаѧ такова́ѧ • добра̀ ѹ῎бо сꙋть и҆ та̀, Но̀ ѹ῎бо просвѣти́вшесѧ сло́вѧне ст҃ым крщ҃енїем, і҆ почїта́юще нн҃ѣ ст҃ыѧ ꙋго́дники бж҃їѧ, прїе́млют дѣтем і҆мена̀ по і῎мени ст҃го, на него ж па́мѧт достои́т дѣтищꙋ і῎мѧ || (л. 8об.) нарещѝ • і҆ ѿ сего̀ нам сло́вѧном всѧ́ко неѹ҆доб вѣдомо е҆же чт̑о толкꙋ́етсѧ кое҆го́ждо нас҇ нн҃ѣ нарече́ное і῎мѧ • Понеж ко́йждо ст҃ыи, ѿ кое҆го̀ ꙗ҆зыка бѣ, тѣм ꙗ҆зы́ком и҆мѧ е҆го̀ во ст҃ъцех і҆ напи́сано • а҆ не всѧ і҆мена̀ во ст҃ъцех по гре́чески • Но̀ ѹ῎бо потре́бно ес҇ нам всѧ́чески разꙋмѣти кое҆го+ [+ждо] і῎мене толкова́нїе, ради ꙗ῎же в꙽ тропарех и҆ кондакох о҆брѣта́емаго ст҃ым тезоі҆мени́тства; о҆брѣта́ем бо а҆нъдрѣѧ мꙋ́жествꙋ тезои҆мени́та, васи́си́лїѧ црс҇твꙋ, петра̀ же ка́мени • Та́ко ж и҆ про́чих. да ѹ҆вѣмы си́лꙋ сло́га тезоі҆менством в коемждо троп҇рѝ, и҆лѝ кодкѝ, і҆мꙋ́щих теѕои҆мен꙽ство • Паче же потре́бно ес҇ т̑а вѣ́дати нѣкїимъ ѿ сло́вѧн хотѧ́щим составлѧ́ти нѣкїим ст҃ым троп҇рѝ кано́нныѧ и҆ кодки, и҆ стїхѣры; да согла́сен сло́гъ е҆го̀ ꙗ҆ви́тсѧ дре́вним сложи́телем бжс҇твенаго сло́ва • невѣ́дый же кто̀ вышерече́ных а῎ще і҆ де́рѕнет на составле́нїе таковых+ [+ да ѹ҆вѣсть ꙗ҆ко вы́ше своеѧ̀ си́лы каса́етсѧ дѣлꙋ.]; Водѣ бо несꙋ́щи, чю́же и҆сто́чникꙋ і῎мѧ. и҆ си́лы невѣдꙋщꙋ сло́га, несво́йствено нарече́нїе логоѳе́та • Пое҆ли́кꙋ же || (л. 9) пѣсни про҇рческїѧ потре́бны к꙽ кано́нному сло́гꙋ, потоли́кꙋ і҆ теѕоі҆мен҇ства прили́чны к꙽ тропаре́й канонных соста́вꙋ; Теѕоі҆мен҇ство бо в꙽ сло́ѕѣх, бг҃оѹ҆го́дным мꙋже́мъ подо́бнꙋю похвалꙋ̀ прилага́ет, ѕлочести́вым же сво́йственꙋю и҆мъ ѹ҆кори́ѕнꙋ налага́етъ; ꙗ῎ко же ес҇ сѐ, а҆фонасїю безсмертїѧ теѕоі҆мен҇ство, прїлагает, васи́лїю же црс҇твеное, тако і҆ прочим бл҃гочести́вым • Ѕлочести́вых же, а῎рїѧ гл҃ю гнѣвꙋ теѕоі҆ме́нна; Константинꙋ же копрони́мꙋ моты́лное сои҆мен҇ство налага́етсѧ; та́ко і҆ подобным си́мъ • Сказа́нїе же и҆меном сѐ е῎сть •

л. РГБ, Юдина 4

л. 7об.–9

Такс_Азб3 ред Замарая