Lagarde Onomasticon

Греческий Ономастикон Лагарда.

Bibliothèque Nationale (Paris), du fond grec, № 464 (XVI в.) (link):

 

[p. 172] (л. 30) Έρμηνεία τῶν ἐν τῇ θεοπνεύστῳ γραφῇ ἐμφερομένων ἑβραικῶν ὀνομάτων.

0001. Ἀδὰμ μαρτυρία ἢ γηγενὴς ἢ ἄνθρωπος ἢ χοῦς ἢ γἤ σαρκουμένη ἢ ἐρυθρά.

0002. Ἀβὲλ ἀπὸ θεοῦ.

0003. Κάιν κτῆμα ἢ ζηλοτυπία.

0004. Ἐκ τοῦ Σήμ.

0005. Ἀβραὰμ πατὴρ οἰκτιρμῶν.

0006. Ἀβρὰμ περάτης.

0007. Ῥουβὶν πνεῦμα θεοῦ.

0008. Συμεῶν ὑπακούων.

0009. Λευὶ ὑπὲρ ἐμοῦ μνησθήσει.

0010. Ἰούδασ ἐξομολογητής.

0011. Ἰσάχαρ μισθός.

0012. Ζαβουλὼν δῶρον.

0013. Δὰν κρίσις.

0014. Νεφθαλεὶμ πλατυσμός.

0015. Γὰδ πει||[p.173]ρατήριον.

0016. Ἀσὴρ πλοῦτος ἢ μακάριος.

0017. Ἰωσὴφ ὀνείδου ἀφαίρεσις.

0018. Βενιαμὶν τέκνον ὀδύνης.

0019. Ῥεβέκκα χαρά.

0020. Ῥαχὴλ πρόβατον.

0021. Κλίμαξ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.

0022. Σεπφόρα καρὰ καὶ κάλλος.

0023. Μαρσίππιον τὸ πείθεσθαι.

0024. Ὁ πηλὸς γαστριμαργία.

0025. Πλίνθῳ τῇ πορνείᾳ.

0026. Βηθλεὲμ οἶκος ζωῆς ἢ οἶκος ἁγίου η οἶκος ἄρτου.

0027. Βηθφαγῆ οἶκος ἐπιτυχίας.

0028. Βηθανία οἶκος δόξης.

0029. Βηρσαβεὲ θυγάτηρ δυνατοῦ.

(л. 30об.) 0030. Σάρα ἀρχομένη.

0031. Σάρρα ἄρχουσα.

0032. Δεβόρα μέλισσα.

0033. Μωῦσῆς νοῦς ἢ εὐσεβὴς ἢ ἔρευνα κυρίου. γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον.

0034. Ἀαρὼν ὁρῶν ὅρασιν.

0035. Γεδεὼν πειράζων ἀδικίαν.

 

[p. 173] (л. 30об.) Ὀνόματα προφητῶν.

0001. Ὠσηὲ σκιάζων ἢ φύλαξ.

0002. Ἀμὼς καρτερὸς ἢ πιστὸς ἢ λαὸν ἀποσπῶν.

0003. Μιχαίας τις οὔτος βασιλεύς;

0004. Ἰωὴλ ἀγαπηροῦ θεοῦ καὶ ἀπαρχὴ θεοῦ.

0005. Ἀβδιοῦ δουκοὺων κυρὶῳ.

0006. Ἰωνᾶς περιστερά.

0007. Ναοὺμ παράκλησις.

0008. Ἀμβακοὺμ πατὴρ ἐγείρων.

0009. Σοφωνίας συνιέντα αὐτόν.

0010. Ἀγγαῖος ἑορτάζοντος.

0011. Ζαχαρίας νικητἡς λέων.

0012. Μαλαχίας ἄγγελος ἢ σωτηρία κυρίου.

0013. Ἡσαΐας σωτήριον κυρίου.

0014. Ἱερεμίας ὑψούμεθεοῦ.

0015. Βαροὺχ εὐλογία ἢ εὐλοηεῖτε.

0016. Ἰεζεκιὴλ κράτος θεοῦ.

0017. Δανιὴλ κρίσις αὐτοῦ ἰσχυρά.

 

0018. Σεραφὶμ πνεῦμα ἀναστάσεως ἢ ἐμπρησιὰς ἐμφαίνει ἢτοι θερμαίνοντας.

0019. Χερουβὶμ ἐπίγνωσις πεπρησιὰς ἐμφαίνει ἢ πτέρυγες ἢ κύσις σοφίας.

0020. Ἀμὴν πεπίστευμαι ὡς ἀληθὼς.

0021. Ἀλληλούια αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἢτοι τὸν κύριον.

 

0022. Μιχαὴλ στρατηγὸς ἀπὸ θεοῦ.

0023. Γαβριὴλ νεανίσκος θεοῦ.

0024. Οὐριὴλ πῦρ θεοῦ.

0025. Ῥαφαὴλ πνεῦμα θεοῦ.

 

(л. 31) 0026. Ἐλιέζερ θεοῦ βοήθεια.

0027. Γαλιλαία ἀποκάλυψις.

0028. Ἰεχονίας καθαρός.

 

[p. 174] Τῶν ιβ ἀποστόλων ὀνόματα.

0001. Πέτρος ἐπιλύων ἢ ἐπιγνούς.

0002. Παῦλος θαυμαστὸς ἢ ἐκλεκτὸς σύμβουλος.

0003. Ματφαῒος δεδωρημένοσ.

0004. Ματθίας δόμα θεοῦ.

0005. Μάρκος ὑψηλοῦ.

0006. Λουκᾶς αὐτὸς ἀνιστῶν.

0007. Ἰωάννης ἐχαρίσατο Ἰώ, ὁ ἐστι χάρις θεοῦ.

0008. Ἀνδρέας δύναμις εὐπρεπὴς ἢ ἀποκρινόμενος.

0009. Ἰάκωβος Ἀλφαιοῦ πτερνισμὸς μαθήσεως ζωῆς.

0010. Ἰάκωβος πτερνιστὴς πόνου.

0011. Φίλιππος στόμα χειρῶν ἢ στόμα λαμπάδος.

0012. Βαρθολομαῖος υἱὸς κρεμάσας ὕδατα.

0013. Θωμᾶς ἄβυσσος ἢ δίδυμος.

 

[p. 174] 0001. Ἀνανίας δοξάζων.

0002. Ἀζαρίας βλέπων λέων.

0003. Μισαὴλ πῶς ἀνιστᾷ ὁ θεοός;

0004. Ἐφοὺδ δήλωσις καὶ ἀλήθεια.

0005. Ἰησοῦς σωτὴρ αἰνούμενος.

0006. Ἡλιοῦ ἰσχυροῦ αὐθέντου.

0007. Ἐλισσαῖος θεοῦ δύναμις.

0008. Ζακχαῖος νικητής.

0009. Κάδης ἁγιασμός.

0008. Κάδων ἁηίας.

0009. Σίγωρ ταπείνωσις.

0010. Σιὼν σκοπευτήριον ἣ οἷκος τοῖ πνεύματος.

0011. Ἀαρὼν ὄρος ἰσχίος.

0012. Ἱερουσαλὴμ ὄρασις.

(л. 31об.) 0013. Βαβυλὼν σύγχυσις.

0014. Βασὰν αἰσχύνη.

0015. Ὢγ διάφραξις.

0016. Ἀδονιβεζὲκ κυρίου βοήθεια.

0017. Δαβὶδ υἱὸς ἀγαπητὸς ἢ ἱκανὸς χειρί.

0018. Σολομῶν ἐλεήμων ἢ εἰρηνικός.

0019. Ῥαχὴλ πνοὴ ἄνωθεν ἰσχυρά.

0020. Ῥεβέκκα πνοὴ ἄνωθεν.

0021. Χαναναῖοι προσκυνοῦντες ἀνομίαν.

0022. Χετταῖοι ἐξιστῶντες ἀνόμων.

0023. Ἀμορραῖοι πικραίνοντες.

0024. Φερεζαῖοι σκορπίζοντες.

0025. Εὐαῖοι σκολιοὶ ὡς ἐπὶ ὄφεις.

0026. Γεργεσαῖοι κατοίκησις ματαία.

0027. Ἰεβουσαῖοι καταισχυνόμενοι.

 

0028. Φεισὼν διὰ τὸ φείσασθαι τὸν θεὸν τῆς ἀνθυωπότητος.

0029. Γείων, ὄτι ἀπὸ τῆς γῆς ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον.

0030. Τίγρις πίστευμα, ὀξύτητος πνεῦμα.

0031. Εὐφράτης αὐθέντης, φωτίζοντος πνεῦμα.

 

0032. Ὡσαννὰ σῶσον δὴ ἢ σώσαντος.

0033. Ἐνὼχ ἐγκαινισμός.

0034. Ἰεσσαὶ ἀνάψυξις.

0035. Αἴγυπτος θλίψις ἢ σκότος.

0036. Διάβολος θλίβων ἢ πρόσκαιρος.

0037. Ἀββᾶ ὁ πατήρ. ||

 

[p. 174] (л. 50) Λέξεις ἐγκεέμεναι τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις.

     Ἐν τῷ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίῳ.

0001. Βαρθολομαῖος υἱὸς κρεμάσας ὕδατα.

0002. Βηθσαιδὰ οἶκος ἐπισιτισμοῦ ἢ οἶκος ἐλαίας.

0003. Βαριωνᾶ υἱὸς || [p. 175] περιστερᾶς.

0004. Βηθφαγὴ οἶκος στόματος ἢ φάραγγος.

0005. Βηθανία οἶκος ὑπακοῆς.

0006. Βαραχία εὐλόγησε κύριος.

0007. Βαραβὰν υἱὸν διδασκάλου ἢ υἱον πατρός.

0008. Γεννεσαρὲτ κῆποι ἀρχόντων.

0009. Γεέννης φάραγγος.

0010. Γεργεσηνῶν προαστείων ἢ προσηλύτων.

0011. Γολγοθᾶ κρανίου.

0012. Ζεβεδαίου παροικίζοντος.

0013. Ζαχαρίας μνήμη κυρίου.

0014. Ζακχαῖος δίκαιος.

0015. Ἠλιακεὶμ θεοῦ ἀνάστασις.

0016. Ἡλιοῦ θεός μου αὐτός.

0017. Ἡλίας θεός μου κύριος.

0018. Ἡλὶ ἡλὶ λειμὰ σαβαχθανὶ θεέ μου θεέ μου ἱνατί με ἐγκατέλιπες.

0019. Θωμᾶς ἄβυσσος ἢ δίδυμος.

0020. Ἰησοῦς, σωτὴρ, σώζων, ἢ σώζει.

0021. Ἰεσσαὶ νήσου κάρπωμα.

0022. Ἰωσὴθ προστιθῶν.

0023. Ἱερουσαλὴμ, ὅρασις εἰρήνης.

0024. Ἰσκαριὼθ σκηνὴ θανάτου ἢ μνημόσυνον ἢ μνεία θανάτου.

 (л. 50об.) 0025. Ἱεριχὼ κατάβασις ἀγροῦ ἢ ἐξορία ἢ ὄσφρησις ἢ σελήνη.

0026. Καϊάφας ἰχνευτής.

0027. Κοδράντην λεπτὸν ἢ σκοτασμὸς αὐτῶν.

0028. Κορβᾶν προσφορὰ ἢ δῶρον.

0029. Καναναῖος κεκτημένος.

0030. Λεββαῖος καρδία.

0031. Μαριὰμ φωτίζουσα.

0032. Ματθαῖον δωματισθέντα.

0033. Μαγδαληνὴ ἐκ πύργου.

0034. Ναζαραῖος ἐξηνθισμένος.

0035. Νάζαρ ἄνθος.

0036. Νεφθαλεὶμ συνανέστρεψέν με καὶ Νεφθαλεὶν ἀντίληψις ἀοράτου.

     τὸ ἐν ταῖς κατὰ στοιχεῖον λέξεσι τῆς ἑβραΐδος διαλέκτου κάτωθεν μετὰ τοῦτο.

0037. Ποντίου κλίναντος βουλήν.

0038. Πιλάτου στόμα σφυροκόπου.

0039. Πέτρος ἐπιλύως ἢ διαλύως.

0040. Ῥαμᾶ ὑψώθη ἡ χείρ.

0041. Ῥαχὴλ πρόβατον.

0042. Ῥαὰβ ἐπλατύνθη.

0043. Ῥοὺθ σπεύδουσα ἢ ὁρῶσα.

0044. Ῥακὰ κενὲ.

0045. Ῥαββεὶ διδάσκαλέ μου.

[p. 176] 0046. Σιδὼν θήρευμα ἀνωφελές.

0047. Τὸ ἄλας τὰ ἄλα.

0048. Τὸ κρέας τὰ κρέα.

0049. Ταλιθὰ κουμὶ τὸ κοράσιον ἀνάστηθι.

0050. Χαναναῖοι μετάβολοι.

     Ἐν τῷ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίῳ.

0001. Ἀριμαθαῖος ὕψους αὐτῶν.

 (л. 51) 0002. Ἀββᾶ πατὴρ ἢ πατρός.

0003. Βαρτιμαῖος υἱὸς τυφλός.

0004. Βοανηργὲς υἱὸς βροντῆς.

0005. Βεελζεβοὺλ καταπίνων μυίας.

0006. Εἰσραὴλ ἀνὴρ βλέπων θεοῦ ἢ νοῦς ὁρῶν θεόν.

0007. Ἑφφαθὰ διανοίχθητι.

     Ἐν τῷ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίῳ.

0001. Αὐγούστου ἑορτάζοντος ἢ ἑορτὴν προστιθεμένου.

0002. Ἀβιὰ πατήρ μου κύριος.

0003. Ἀαρὼν ὄρος δυνάμεως.

0004. Ἀμὴν πεπιστωμένος γένοιτο.

0005. Ἀννὰ χάρις αὐτοῦ.

0006. Ἀγγὲ ἑορτή.

0007. Ἀδαὶ ὁ ἱκανός.

0008. Ἐνὼχ ἐγκαινισμός.

0009. Ἐνὼς ἄνθρωπος.

0010. Ἐμμαοὺς λαὸν ἀποῤῥίψαντος.

0011. Ἐλισάβετ θεοῦ μου πλησμονή.

0012. Ἡρώδης δερμάτινος ἐπίδοξος.

0013. Ἰτουρία ὀρεινή.

0014. Ἰορδάνης κατάβασις αὐτῶν.

0015. Ἰωάννης ἐν ᾧ ἔστιν χάρις.

0016. Ἰάειρος φωτισθείς.

0017. Καίσαρος κτίσεως ἀρχοντικῆς.

0018. Κυριναίου κληρονομοῦντος.

0019. Καφερναοὺμ κώμης παράκλησις.

0020. Λευεὶ προσκείμενος.

0021. Λάμεχ πλήξαντος ἢ ταπείνωσις.

0022. Λάζαρος πατρὸς βοηθούμενος.

0023. Λὼτ λελυθρωμένος ἢ ἀποκλείων.

0024. Μαρία κυριεύουσα.

0025. Μάρθα προσερίζουσα.

0026. Ναοὺμ παράκλησις.

0027. Νάθαν ἔδωκεν ἢ δόσις ἢ δίδοντος.

(л. 51об.) 0028. Νῶε ἀνάπαυσις.

0029. Νινευῆ γονῆς ὡραιότης.

0030. Ῥαμᾶ ὑψηλή.

0031. Σαρεφθὰ πυρωτὴ ἢ θλίψις ἄρτου.

0032. Σἱμων ἀκούων λύπην.

0033. Σόδομα βόσκημα ἢ πόρωσις.

0034. Σατᾶν ἀντικείμενος ἢ ἀποστάτης.

0035. Σαβὰ αἰχμαλωσία.

0036. Τιβερίου ὁράσεως αὐτῶν.

0037. Τραχωνίτιδος ἐμπορίας λύπη.

0038. Φανουὴλ πρόσωπον θεοῦ.

0039. Φαρισαῖος διακεχωρισμένος.

[p. 177] Ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίῳ.

0001. Αἰνῶη πηγὴ δυνάμεως.

0002. Γαλιλαία ἀποκάλυψις ἢ κυλιστὴ ἢ μετοικισμός.

0003. Ἐφραῒμ ηὐξημένος ἢ καρποφορῶν.

0004. Κανὰ κτῆσις ἢ ἐκτήσατο.

0005. Μεσσίας ἠλειμμένος ἢ χριστός.

0006. Ναζαρὲθ καθαρότης.

0007. Σαλεὶμ βρύοντα.

0008. Συχὰρ συσκιασμός.

0009. Σιλωὰμ ἀπεσταλμένος.

0010. Θεὸν ἀπὸ τοῦ θέειν καὶ περιτρέχειν καὶ μηδαμῆ ἱστάναι, ἀλλὰ πάντα πληροῦν.

 

[У Лагарда пропуск:

л. 51об.–53. λέξις των πραξεων]

л. 53–57об. λέξις ἀποστολικου ... του ἀγίου ἀποστόλου πάυλου.

л. 57об.–61. λέξις των ρν ψαλμων.

л. 61–62об. λέξις των ωδων.

л. 62об.–67. λεξεων κατα διαφοραν.]

 

 

[----текст по рукописи----]

[p. 177] (л. 67) Έρμηνεία ὀνομάτων καὶ λέξεων τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς ἐμφερομένων τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ.

1. Αδάμ. γῆ σαρκουμένη. ἢ μαρτϋρία. ἢ γηγενὴς. ἢ ἄν[θρωπ]ος. ἢ χοῦσ. ἢ γῆ ἐρυθρὰ. ἢ αἷμα. ἢ ὁμοίωσϊσ:–

2. Ἀββὰ. πη̃ρ ἣ πρ̃σ:–

3. Ἄβὲλ. ἀτμίσ. ἢ πένθος. ἢ ἀναφέρων. ἢ σχοίνιςμα:–

4. Κάϊν. κτἠμα. ἢ ζηλοτϋπία:

5. Σιθ. φύτευμα. ἢ ἀνάςτασις:–

6.  Ἐνώς. ἐπιλανθανόμενοσ:–

7. Καϊνάν. κτήσϊσ:

8. Μαλελεήλ. ἀντάλαγμα ἰσχϋρόν:–

9. Ἀάρεδ. κατάβασϊσ:–

10. Ἐνώχ. ἐγκαινισμόσ:–

11. Μαθουσάλα. ἀπεςταλμένοσ:– ||

(л. 67об.) 12. Λάμεχ. εὐγνώμων:–

13. Ενῶς. ἀνάπαυσϊσ:–

14. Σήμ. τέλειοσ:–

15. Χάμ. τολμηρὸς ἢ προπετής:–

16. Ἱάφεθ. πλατύσωμοσ:–

17. Ἀρφαξάδ. προφητεία ὁρωμένη:–

18. Σαλέφ. ἀπεσταλμένοσ:–

19.  Ἐβερ. δϊαπερῶν. ἢ διάβασϊς. ἑβραῖος. ἢ γνώμη:–

20. Ναχώρ. δεσμή ὁρατὴ ἐρχομένη:

21. Ἐςρώμ. δέησϊς ἐσχάτη:–

22. Θαρά. εὐωδία. βραδεῖα:–

23. Ἄβρα̃μ. π[ατ]ὴρ ὑψηλὸς ἢ περάτησ:–

24. Ἀβραα̃μ. π[ατ]ὴρ ὑψίστου. ἢ π[ατ]ὴρ ἐθνῶν. ἢ π[ατ]ὴρ οἰκτιρμῶν. ἢ π[ατ]ὴρ ἔκλεχτός:–

25. Ἱσα̃άκ. γέλως καὶ χαρά:–

26. Ἱακώβ. πτερνϊστὴς. ἢ ἔσχατ κρατῶν:–

27. Ἠσαῦ. λϊθολόγϊον. ἢ ποίημα ἢ δρύϊνοσ:–

28. Ῥουβίμ. π[νεῦ]μα θ[εο]ῦ:–

29. Σϋμεῶν. ὑπακούων:–

30. Λευΐ. ΰπὲρ εμοῦ:–

31. Ἱούδασ. ἐξομολόγησϊσ:–

32. Ἱσάχαρ. μϊσθόσ:–

33. Ζαβουλόν. δῶρον:–

34. Δάν. κρίσις:–

35. Νεφθαλείμ: ἀντίληφϊς:–

36. Γάδ. ἐπίτευγμα:–

37. Ἀσήρ. μακαρϊςμόσ:–

38. Ἱωσήφ. προσθήκη. ἢ ὄνείδους. ἢ ἄφαίρεσϊσ:–

39. Βενϊαμίν. τέκνον ὁδύνης. ἢ υἱὸς δεξιᾶσ:–

40. Μελχϊσεδέκ. ἀπόστολος δίκαιος. ἢ βασϊλεὺς. δΐκαιως ἢ εἰρηνeύων:– ||

(л. 68) 41.     + υἱοὶ Ῥουβίμ:

42. Ῥουβίμ. θαυμαστόσ:–

43. Φελόχ. τόξον αἰώνϊον:–

44. Χαρμίν. ἀμπελόν μου:–          45.     υἱοὶ Σϋμεὤν:

46. Ἱεμουήλ. δεξιὰ ἰσχϋροῦ:–

47. Ἱεμεΐν. δεξϊα:                            48. Ὤελ. σκήνωμα:

49. Ἱαχήλ. ἕτοιμοσ:                        50. Βανὰ. λευκόν:–

[υἱοὶ Λευΐ]

51. Λευεί. αὐτός:                             52. Γηρσάν. πάροικοσ:–

52. Καάθ. ἐκλησϊαστῆς:–

53. Μεραρὶ. πϊκραινόμενοσ:–     54. υἱοὶ Ἰούδα:

55. Ἤρ. δρυμός. ὄπου θηριώδουσ:–

56. Αὐναν. πηγή:                            57. Σηλώμ. ἀνομία:–

58. Φαρέσ. φραγμόσ:–

59. Ζαρά. ἐπϊφανήσ:–                   60. υἱοὶ Ἱσάχαρ:

61. Θωδὰ. σκώληξ:                         62. Φουά. ὧδε εἰμϊ:

63. Ἱώβ. ἀγαπητόν:–

64. Σολομῶν. τηρούμενον:–        65. υἱοὶ Ζαβουλών:

66. Ζαβουλών. εὐόδωμ:–

67. Σεέρ. πεπαιδευμένοσ:–

68. Ἐλώμ. αἰώνιοσ:–                     69. υἱοὶ Δάν:

70. Γεήλ. ἔλεος κ[υρίο]υ:–

71. Σεδών. ἐπίσκοποσ:–

72. Ἀγγεὶ. ἑορταςμόσ:–

73. Σωμίειν. δευτερότης μου:

74. Ἱεσβά. δύναμίς μου:–

75. Μήρε. μάρτϊσ μου:–

76. Οὐαρϊλεῖ. καταβασίς μου:

77. Θοῦἀρϊλεῖ. ἡ φύσϊς μου:–        78. υἱοὶ Νεφθαλείμ:–

79. Νεφθαλείμ. προσευχή:–

80. Ἀσαήλ. ἰσχὺς π[ατ]ρ[ο]ς ἰςχυρόν:–

81. Γωνίει. ἀπ ἐμοῦ αἰώνϊοσ:–

82. Ἱεσαάρ. ..........

[----конец текста по рукописи----]

 

 

[p. 179] (л. 69) Ἑρμηνεία τῶν θηλυκῶν ὀνομάτων τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ.

0001. Ευα ζωή.

0002. Σάρρα δέσμη βλεπομένη ἢ στεΐρα ἢ ἄρχουσα.

0003. Ἄγαρ αὔτη προσήλυτος ἢ συντρέφουσα ἢ προσηλυτεύουσα.

0004. Ῥεβέκκα πολλὴ ὑπομονὴ ἢ ποικίλη ἢ πνοὴ ἄνωθεν ἢ χαρά.

0005. Δεβόρρα μέλισσα.

0006. Σεπφόρα χάρις καὶ κάλλος.

0007. Ῥαχὴλ πρόβατον ἢ πνοὴ ἰσχυροῦ.

0008. Λεία κοπιῶσα ἢ ἐμόχθησεν ἢ ἀνανευομένη.

0009. Βηρσαβεὲ θυγάτηρ δυνατῦ.

0010. Σαραὰ ἐρχομένη.

0011. Θάμαρ ἀλλαξάσης ἢ ἤλλαξεν ἢ φοῖνιξ ἢ πικρασμός.

0012. Μαρία κυριεύουσα ἢ πικρὰ θάλασσα.

0013. Μαριὰμ φωτιζομένη ἢ φωτίζουσα αὐτοὺς ἢ κύριος ἐκ γένους μου ἢ σμύρνα θαλασσία.

0014. Ῥαὺθ πνοὴ ἢ σπεύδουσα.

0015. Σουσάννα καρὰ αὐτῶν ἢ ἀποστολικὸν κρίνον ἢ ἀνάστασις δόξης.

 

     Ἀρσενικῶν.

0001. Φαρὲς φραγμός.

0002. Ἐσρὼμ ὔλην.

0003. Ἀθὰμ ὑψηλός.

0004. Ἀμιναδὰβ ἔθνος ἐπιθυμητόν.

0005. Ναασσῶν ἀνάπαυσις αἰωνία.

0006. Σαλμὼν λάβε σκςὔος ἐκλετόν.

(л. 69об.) 0007. Βοὸς ἔλευσις δυνατή.

0008. Ἰωβὲδ ὑποτασσόμενος.

0009. Ἰεσσαὶ ἀνάψυξις.

0010. Δαβὶδ πεποθημένος [p. 180] ἢ ἠλεημένος ἢ ἱλανὸς κειρὶ ἢ ᾦ ὴτοίμασται τὰ ἀπόκρυφα.

0011. Σολομῶν εἰρηνικός.

0012. Ῥοβοὰμ ἐν πλήθει λαοῦ.

0013. Ἀβιοὺδ πατὴρ ἐρχόμενος.

0014. Ἀσὰφ μύρτον.

ὤσπερ γὰρ τὸ μύρτον θεωρεῖται καὶ χειμῶνος εὐθαλὲς καὶ εὐῶδες, οὔτω καὶ ἡ ἱστορία τῶν δικαίων.

0015. Ἰωρὰμ κύριος ὔψους.

0016. Ὀζίας ἀδελφῆς ἐπιφανεῖς.

0017. Ἰωνάθαν κύριος ἄμωμος.

0018. Ἄχαζ κραταίωμα κυρίου.

0019. Σεδεκίας δικαιοσύνη κυρίου.

0020. Μαδιὰμ κάθου ὦδε.

0021. Ἰεσβὰ τηρουμένη.

0022. Σαμάρεια ἀναπαυομένη.

0023. Ῥαασσῶν φῶς θεοῦ.

0024. Ῥωμελίου κυρίου ἀνάπαυσις ἔνθεν.

0025. Φαραὼ μόσχος κερατιστής.

0026. Βαθουὴλ παρθένος ἰσχυρά.

0027. Χετούρα μικρά.

0028. Γηρσὼν πάροικος.

0029. Χαλὲβ σκύμνος.

0028. Ἰεφθονεὶ ἐπιφάναιά μου.

0029. Ἡλίας ἰσχυρὸς κυρίου μου.

0030. Ἐλισσαιὲ θεοῦ σωτὴρ ἢ θεοῦ σωτηρία.

0031. Χεβρῶν ὄρασις αἰωνία.

0032. Ἀσὰφ ἐπισυναγόμενος.

(л. 70) 0033. Γελβουὲ ἐπανελιγμός.

0034. Νέλκα δέησις παρακειμένη.

0035. Ἐδὲμ αἱμάτωσις, τρυφή.

0036. Γαιδὰδ τετεικισμένη.

0037. Μαιὴλ ἐγγὺς ἰσκύος. ἀκοὴ θεοῦ.

0038. Ἀδδὰ μαρτυρουμένη.

0039. Σελλα σκέπουσα ἑαυτήν.

0040. Θοβὲλ πρόθεσις.

0041. Νοεμὶν ψάλλουσα φωβῇ, οὐκ ἐν ὀργάνῳ.

0042. Ἰαρὲρ ἐπίβλεψις κυρίου.

0043. Χαναάν προσκυνῶν ἀνομίαν.

0044. Γομὲρ Θρᾷκες.

0045. Μαγὼγ πᾶν ἔθνος ἢ παμφυλία.

0046. Μάδαι Πάρθοι.

0047. Μοσὸλ τοξευτής.

0048. Θήρας δορατιστής.

0049. Ὡσκανὰθ πῦρ καιόμενον.

0050. Ἐλισὰν ἐπ᾿ ἐμὲ ἤλθεν.

0051. Θαρσεῖς λογχοβόλοι.

0052. Χεττιεὶμ πάτησις ἐν ληνῷ, ὄ ἐστι πόλεμος.

0053. Χοὺς [p. 181] Αἰθίοψ.

0054. Μεσραὶμ Αἴγυπτος.

0055. Αἴγυπτος ἔκλειψις ἢ σλότος.

0056. Φοὺδ ἐκβαλλόμενος.

0057. Σεβὰν ἄρον καὶ ἔρχου.

0058. Οὐδεδὰν ἀποκρινόμενοι.

0059. Χοὺς δὲ ἐγέννησε τὸν Νεβηώδ.

0060. Νεβρὼδ ἀνθηρῶν.

0061. Βαβυλὼν σύγχυσις.

0062. Ὁρὲκ μακράν.

0063. Σενναὰρ εἴδος θυριώδης.

0064. Ἀσσοὺρ Μεσοποταμία.

0065. Νινευῆ δεομένη.

0066. Χαναὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Σιδῶνα.

0067. Σιδὼν ἔξελθε ἐν κρίσει.

(л. 70об.) 0068. Χεθαθὰ ἁμαρτάνων.

0069. Αἰλὰμ οἰλουμένην.

0070. Ἀρφαξὰδ ὁρώμενος ἐκ παντός.

0071. Ἀρὰμ ὑψηλός.

0072. Ἰὼβ ἀγαπητὸς κυρίου.

0073. Γαμὲρ ληνός.

0074. Μοσὸχ τοξευτής.

0075. Ἔβερ διαπερῶν.

0076. Ἰεκτὰν μικροφυής.

0077. Ἑλμωδὰδ κινούμενος.

0078. Αἰθίαι καταβαίνοντες.

0079. Ἀθαρουδὰμ ὁρατὸν ὑψηλόν.

0080. Ὁζὰν ἐλαφρούς.

0081. Ἐθεκμὰλ νεφελώδης.

0082. Ἐθεμμιμαὴλ πατήρ μου ἰσχυρός.

0083. Ὠφὲδ φῶς θεραπείας.

0084. Εὐειλατ δεῖξον ὧδε.

0085. Ἀρὰμ ἐσχάτη.

0086. Ἰωβὰβ ἀγαπῶν κύριον.

0087. Ναχὼρ δέησις ἐσχάτη.

0088. Λὼτ λελυτρωμένος.

0089. Χαλδαῖοι μάντεις, μάγοι.

0090. Συχὲμ ὦμος.

0091. Βηθὴλ οἶκος ἰσκυρός.

0092. Ἀγγαὶ ἑορτή.

0093. Ἀμαρφὰ συμβολία πονηρά.

0094. Ἀριὼλ λέων ἢ ὄνομα βασιλέως.

0095. Ἐσχὼδ βότρυς.

0096. Ἀναὰν ἀνομία.

0097. Χωβὰλ ἀρχεῖ.

0098. Δαμασκὸς ἀνάβασις σιωπηρά.

0099. Βάτος μῖσος.

0100. Χαναναίων προσκυνούντων ἀνομίᾳ.

0101. Ἀμορραίων μικρῶν.

0102. Φερεζαίων σκολιῶν ὡς ἐπὶ ὄφεων.

0103. Γεργεσαίων κατοίκησις ματαία.

(л. 71) 0104. Ἰεβουσαίων καταισχυνομένων.

0105. Δαρῶν κιβωτός.

0106. Σινὰ ὄρασις αἰωνία ἢ μῖσος.

0107. Ἰσραὴλ ὁρῶν θεὸν ἢ λαὸς ἰσχυρός.

 

     Λέξεις κατὰ στοιχεῖον τῆς ἐβραΐδος διαλέκτου.

0001. Ἀσαρὰ ἀχάριστος.

0002. Ἀδοναῒ κύριε.

0003. Ἄδων προφήτης δισσῶς προλέγεται.

0004. Ἀβενεζὲρ λίθος βοηθῶν.

0005. Ἀνῶ δόξα.

0006. Ἀβαὴλ ἀπὸ θεοῦ.

0007. Ἀδὰ καὶ Σεειλὰ γῆ καὶ ἐλπίς.

0008. Ἀβιγαῖα πατρὸς ὑψίστου.

0009. Ἀμμανῖται καμπή.

0010. Ἀββὰ πατήρ.

0011. Ἀζαὴλ [p. 182] ἐξαποστολή

0012. Ἀδαμαθὰ γῆ πυρρά.

0013. Ἀριὴλ λέων ἰσχυρός.

0014. Ἀαρὼν ἰδοὺ πρᾶγμα ἰδού.

0015. Ἀδονιβεζὴκ κυρίου βοήθεια.

0016. Ἀβιὴλ αἶνος.

0017. Αἰνῶς ἄνθρωπος.

0018. Ἀρία λέων.

0019. Ἀμμὼν καὶ Μωὰβ ἐκ τοῦ γέβους μου καὶ ἐκ τοῦ πατρός μου.

0020. Ἀλληλούια αἰνέσατε ὑμνήσατε τὸν κύριον.

0021. Βεθὴλ οἶκος θεοῦ.

0022. Βηθλεὲμ οἶκος ἄρτου.

0023. Βηθανία οἶκος δόξης.

0024. Βηθφαγῆ οἶκος ἐπιτυκίας.

0025. Βηρσαβεὲ θυγάτηρ δυνατοῦ.

0026. Βαθουὴλ ὁ τοῦ ἐρχομένου.

0027. Βοσὸρ σάρξ.

0028. Βελίαρ ἐκζητητής.

0029. Βεελζεβοὺλ δαίμων βακηλώσεος.

0030. Βαμὰμ ἡ μήτηρ.

0031. Βααλὶμ δαιμόνια.

0032. Βερεχθρὰ μυῖα καλεῖται.

(л. 71об.) 0033. Βὰλ δαίμων.

0034. Βαριωνᾶ υἱὲ περιστερᾶς ἢ υἱὲ Ἰωνα.

0035. Γαμαλιὴλ ὁ λαλητὸς θεοῦ.

0036. Γεδεὼν ἔλκων.

0037. Γαλαὰδ άπὸ ἑνός.

0038. Γάζα πάροικος.

0039. Δεγωὴν ἔθνος οὐκ ἔθνως.

0040. Δρῦς Μαμβρὶ ὁ τοῦ υἱοῦ.

0041. Δαλιδὰ κρίσις ἐμοί.

0042. Οὐδρόσος Ἀερμῶν δρόσος ἐνδοξαζομένη.

0043. Ἐλωαὶ θεός.

0044. Ἐλωεθὲ θεὸς ἦλθεν.

0045. Ἐφραῒμ παράκλητος.

0046. Ἐλιέζερ θεοῦ βοήθεια, ὃς καὶ μεθερμηνεύεται Δαβίδ.

0047. Ἐξ Ἀρμαθὲμ ἐκ προβολῆς.

0048. Ἐξ Ἀναθὼμ ἐξ ἐμοῦ ἐρμόμενος.

0049. Ἐφραθὰ παρακλήσεως.

0050. Εἰς γῆν Μωὰβ εἰς γένος πατρός μου.

0051. Εἰροσοδαλαμίτης διὰ πνεύματος τοῦ εἰσερχομένου.

0052. Ἐξ ὄρους Ἐφραὶμ ἐξ ὄρους παρακλήσεως.

0053. Ἐλκανὰ ἰσχύουσα δόξα.

0054. Ἐλισσαῖος δύναμις θεοῦ.

0055. Ἐν φυτῷ σαβὲκ ἐν φυτῷ δυνατῷ ἤγουν χρυσολαχάνῳ.

0056. Ἐξ Ἀγγὲ ἐξ ἀναπαύσεως.

0057. Ἐν γῇ Ναὶμ ἐν γῇ ὑπνούντων.

0058. Ἐλιμελὲκ θεοῦ βασίλειον.

0059. Ἐξ Ἀριρὰ ἐξ ἀνθισταμένου πνεύματος.

0060. Ἔβερ Ἑβραῖοι.

0061. Εὐινᾶς ἑρμηνεύειαι ὁ δείξας ὄφεις, οὄ ὁ ἀριθμὸς χξ???.

0062. Ἐλιακὶμ θεοῦ ἀποκείμενος.

0063. Ζακχαῖς νικητής.

0064. Ζορομβαβὲλ ὁ τοῦ Σαλαθιὴλ ἀπὸ συγχεως.

0065. Ἡλιοῦ ἰσχυροῦ αὐθέντου.

0066. Ἡσαῦ ἀνιστάμενος ἐκλήυη Αἰδώμ, ἐκλείπων.

0067. Ἡλθεν εἰς Ἐλείμ, ἤλθεν εἰς τόπον [p. 183] θεοῦ.

0068. Ἤλθεν εἰς Ἀφεκκά, ἤλθεν ἐν σκοτεινῷ.

0069. Θυγάτηρ Βαθουὴλ θυγάτηρ τοῦ ἐρχομένου ἰσχυροῦ.

0070. Θαλὰ κοιλάς.

0071. Θαρσεῖς ἡ Βαιτική.

0072. Θαρὰ φωτὸς πνεύματος.

0073. Θαβὸρ δεῦρο ἀπὸ πνεύματος.

0074. Ἰησοῦς σωτήρ.

0075. Ἰωςίας σωζόμενος.

0076. Ἰάω ἀόρατος.

0077. Ἰωχαβὲλ ὑπὲρ κιβωτοῦ.

0078. Ἰοῦ ἴδε ἐξ αὐθένιου.

0079. Ἰεφθαὲ λαμβάνων.

0080. Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ σωτὴρ ὁ τῆς εἰρήνης.

0081. Ἰορδάνης καταβεβηκὼς ἢ γῆ ἐσχάτη ἐκλείπουσα ἢ βροῦχος.

 

 

[p. 185–200]

(л. 74об.) Λέξικόν.

1. Ἀδὰμ γηγενὴς ἄνθρωπος ἢ γῆ ἐρυθρὰ ἢ γῆ σαρκουμένη ἢ γῆ ἐρχομένη ἢ μαρτυρία.

...

(л. 92) 

...