de

Title Sort descending Источник
а҃. о҆ве́нъ
а҃і. водѧни́къ
бг҃оѧвле́нїе
бж҃ество̀
блѝз со́лнечное мѣ́сто
бо́къ
бо́лїѧ ча́сть лꙋны̀ и҆лѝ мс҇ца
бѣло́къ въ о῎кꙋ
в҃. бы́къ
в҃а. зна́менъ нбс҇ныхъ
вели́кїе послѣ́днїе зꙋ́бы
ве́рхъ горы̀
ви́сла рѣка̀
в҃і. ры́бы.
власы̀ ѹ῎повѣ́къ
во́зъ и҆ли́ колесни́ца на нб҃е
воꙋ́трїе
выѧ́
г҃. близнѧ́та
гно́и въ ѹ῎шахъ
го́рло
д҃. ра́къ
де́нежныи дво́ръ
де́нежныи дво́ръ
десѧти́ны꙽
днѐм пре́жде
домовы́ѧ бо́зи
дш҃ы ѹ҆со́пшихъ люде́и
дꙋша́
е῎льба рѣка̀
е҃. ле́въ
е҆ли́та кишки́.
жолꙋ́докъ стомах
з҃. вѣсы̀
зга́га
ѕ҃. дѣ́ва. дѣви́ца
и҃. медвѣ́докъ
и҆мена̀ стра́нъ и҆ нарѡ́довъ
і҃. ко́зїи роже́къ
ка́мень
канцеллѧ́рїѧ
коле́нїѧ вꙿбокꙋ̀
ко́лька, коле́нїе
кра́и горы̀, ни́зꙋ
кро́внаѧ не́мощь
кро́вно недꙋ́гꙋщыи
кро́вь с꙽ носа тече́тъ
кꙋткѝ въглазах
лани́та <голл: щока̀>
линїѝ на ладонѝ
лихора́дка
ло́гкое плю́цо
лома́нїе вънога́хъ пода́гра
лома́нїе вꙿрꙋка́хъ хира́гра
лопа́тка
лѧ́двїи
лꙋна̀, мѣ́сѣцъ
ма́лаѧ ко́стъ в꙽ го́лени
ма́лецъ, хло́пчикъ д҃і лѣ́тъ
ми́ръ, свѣ́тъ
младе́нецъ, ме́ншъ з҃ лѣ́тъ
мо́лнїѧ
мс҇цъ всю̀ но́щь свѣтѧ́щыи
мс҇цъ ѹ҆малѧ́ющсыисѧ
мс҇цъ ѹ҆мнѡ́жающїисѧ, растꙋ́щыи
мѣ́сто воздале́ное ѿ мо́рѧ
на́росль наго́рлѣ
нбс҇нїи ст҃їи
недꙋ́гꙋющїи сꙋхо́ю не́мощїю
но́въ мс҇ца, но́выи мц҃ъ, новомѣ́сѧчїе
нога̀
о῎гненныи свѣ́тъ
о῎дра рѣка̀
оболо́нка надъ мо́зком
пароѯы́змъ нача́ло лихора́дки
пѐрвое сѣде́нїе при свѣщѝ
пе́рвыи де́нь всѧ́кагѡ мс҇ца
пе́рвыи мо̀хъ. бороды̀.
переднїе зꙋ́бы
переко́пъ, ро́въ
пе́сїѧ звѣзда̀
подго́рлїе
подъ боро́дычъ
покро́в꙽ кла́дѧзныи
по́ле о῎крс҇тъ мс҇ца
предѣ́лъ власо́въ
приста́нище
пꙋзыровы́и ка́мен꙽
ржа́вина на класѣ́хъ
ржа́вина на плода̀х
рꙋбе́ж꙽ предѣ́лъ грани́ца
седми́ца по́стъ великїи
скро́ни, ски́вицы
сл҃нце
солнѐчныи лꙋ́чъ
со́лн҃це ве́сь де́нь свѣтѧ́щее
спи́ра рѣка́
стегн́о
ст҃ы́хъ младе́нецъ, ѹ҆бїенных хрс҇та ра́ди
сꙋгꙋ́бъ
тече́нїе кро́ви с꙽ но́са
ѹ҆тро́ба пе́чень
ѹ҆чи́тель по́двиговъ нбс҇ныхъ
ѡ҆ бз҃ѣ и҆ дꙋ̀сѣхъ
ѡ҆ во́дахъ
ѡ҆ коню́шни
ѡ҆ ложни́цы ѡ҆ спа́лни
ѡ҆ ми́рѣ сти́хїѧх и҆ небесѝ
ѡ҆ мѣ́стѣхъ и҆ землѧ́хъ
ѡ҆ по́варни
ѡ҆ ры́бахъ
ѡ҆ сро́днитствѣ
ѡ҆ ѡ҆вощах что̀ послѣ̀ ѡ҆бѣ́да и҆ ѹ῎жины̀ насто́лъ даю́тъ
ѡ҆ шко́лѣ и҆ ѡ҆ кни́гах
ѡ҆снова́нїе
ѡ҆цр҃кви и҆ ѡ҆ве́щах и҆ людѧ́хъ цр҃ко́вныхъ.
ѿ временѣ́хъ и҆ праздниках
цапо́кь ꙗ҆ѕы́чекъ
ча́сти лѣ́та, го́дꙋ
челѡ̀
ѳ҃. стрѣле́цъ
ꙗ῎зычка̀ в꙽ го́рлѣ пале́нїе
ꙗ῎мка налицы̀ ѿ смѣ́хꙋ