ж

Title Sort descending Источник
(в) Естество̀ ли словесѝ воплоще́нно бы́сть, и҆лѝ соста́въ
(в) Каколи́ко ес҇ствен҇ных хотѣнїи и҆ дѣиствии и҆сповѣдꙋеши о҆ хс҇ѣ
(в) Коли́ко ржс҇твъ
(в) Коли́ко существъ и҆сповѣдꙋеши во́ хс҇е бз҃ѣ вочлч҃ьшемся нас҇ ра́ди
(в) Что̀ е῎сть существо
(в) Что ес҇ сво́йствен҇но трием҇ бжс҇твен҇ным҇ и҆постасем҇, и҆ ч҇то ѡ῎бщее
(в) Что ес҇ состав҇
(в) что̀ ес҇ существо а῎ггл҃ьско
(в) Что ес҇ существо, и҆ по чему̀ речется ес҇ство
(в) что̀ ес҇ у҆став҇ у҆ста́вом
А῎вель

Азб6, Соф. 1567, 29

А῎вель
А῎в꙽вадъ
А῎гг҃ли и҆мѣют въ главѣ надꙿ ѹ҆шима, тороци
А῎дъ
А῎лбо
А῎леѳ
А῎мма
А῎нна
А῎ре́въ

Азб6, Соф. 1567, 24об.

А῎редъ
А҆а҆ронъ
А҆а҆ро́нъ
А҆бы̀ е҆смо̀ тѣжь твори́ли
Авва
А҆вва́кꙋм

Азб6, Соф. 1567, 29

А҆весалом
А҆весало́мъ

Азб6, Соф. 1567, 29

Авиле́ѡ̀

Азб6, Соф. 1567, 17-17об.

Авъ
А҆в꙽ва

Азб6, Соф. 1567, 6об.

А҆гарь
А҆г҃гелъ

Азб6, Соф. 1567, 7–8об.

А҆ггѣ́и
А҆ггѣ́й

Азб6, Соф. 1567, 29об.

Аданаи
А҆дара
А҆да́ръ

Азб6, Соф. 1567, 24об.

Адаръ
Адъ
Адъ кастра
А҆е҆ндоръ
Аен꙽доръ
А҆келде́ма
А҆кили́на
Акиллос҇
Акрі́ды
Алефъ
аллилꙋиѧ
Аллилꙋ́іа
А҆лфа і҆ ѡ҆̀
А҆минода́въ
аминь
Аморреискаѧ
А҆мо́съ

Азб6, Соф. 1567, 30об.

А҆нафанъ
анаѳема
А҆никтосъ
Аннона
Апидꙋ ѧсленнаго
А҆рава́на
Аравїѧ
А҆ра́въ
А҆рама́ты

Азб6, Соф. 1567, 11об.

А҆редъ
Арии῎ль
А҆ри́иль

Азб6, Соф. 1567, 18об.

А҆римофе́й
Артꙋсъ
А҆рфаѯад
А҆рха

Азб6, Соф. 1567, 14

Арцыѹрцыевъ постъ
Арꙋи ариси
А҆рꙋи, а҆риси
А҆р꙽съ
А҆си́ди
Асириѧ
А҆с꙽сарїꙗ
А҆фона́сїѧ великаг҇. о҆ ст҃е́и тро҇цы і̓ ѡ҆ вѣре ка́ко вѣровати
А҆фроди́тьскаꙗ
Ахвꙋстъ
Аѳалі́а
Аѳаним
Ба́тосъ
Бе́зъ щꙋка

Азб6, Соф. 1567, 35об.–36

Бе́тъ
Блгдть

ЛБ 1627, 7

В коли́ко и῎мѧ дѣлитсѧ
Ва́мнъ
Вара
Вара́в꙽ва
Варахиꙗ
Ва́рвари
Варна́ва
Ва́ръ
Варъи҆ѡ῎на
Ва́са
васанъ
Ватиль
Вафъ
Вениꙗмин҇
Вирса́вїе
виссон꙽
ви́с꙽со
вис꙽сонъ
Вифа́нїꙗ
Вифе́зда
Вифосъ
Виф꙽саи῎да
Виф꙽свагиꙗ
Въ карва́ну
Гажде́нїе

ЛЗ 1596, 11об.

гель
Генесись
Генисарефъ
Го́рпиѡ҆съ
Горта́нное бѣше́нїе
Госпождꙋ мно́гими ска́чющꙋ о҆печа́лѧще
данїилъ
Дре́внїи члц҃ы

Азб6, Соф. 1567, 26–28об.

дѣи́сѹс҇
Е῎л꙽лины
ев꙽ва
е҆гошꙋ
Е҆дем
еде́мъ
Е҆диноро́гъ
едо́мъ
Е҆згꙋ́лѧ
Е҆лисеи
Елма
Епи́скоп҇
Е҆реси́ва
Е҆ѳа́мъ
е҆ѳио῎пи
Е҆ѳио῎пъ
е҆ѳѹдъ
Ж
Ж
жезлъ
Жени́шца
Же́рновъ о῎слїи
Заѹ҆ло́нъ
заха́рїа
Заха́рїѧ
ѕло̀
ѕлоба̀
И҆е҆рс҇лимскаѧ ѕемлѧ̀
И҆стꙋка́нное
И҆счеѕо́ша о῎чи моѝ
і҆е҆зекеи́ль
І҆елисаве́тъ
І҆кос҇
І҆ли и῎ли
і҆лїа
І҆нди́ктъ
І҆о῎и҆ль
І҆о῎на
І҆о҆а҆ки́м
І҆о҆въ
і҆саак
І҆са́акъ
І҆юде́ѧ
І҆ꙗ῎ковъ
і҆ꙗ҆ковъ
каинъ
Каин҇
Капи́лїе
Карми́л
Ка́чьство
кесарь
кинсо́нъ
киропола́т꙽
Ки́тръ вѣ́иѧ
Ки́ѳа
Коран҇
Коркоди́лъ
Корѣи
Кра́егранесъ
Кꙋдиме́н꙽та
Лахе́рна
Лаѳи́ри
лев꙽ви́те
Лев꙽ви́те
лива́нъ
лотъ
лꙋка
Лꙋка̀
макиѳе́и
Маккове́и
маковеи
Манио῎лъ
манна
Ма́нна
маринарис҇
марїа́м꙽
Маркъ
Мати́зма
мерра
милоть
мисю́р꙽
михаи́лъ
Мо́и҆се́и҆
Мꙋрин҇
навва
Наѕа́рїе
нарїилъ
наѹ҆кли́ръ
Нафа́нъ
неѳтали́м꙽
ниса́нъ
новходносо́ръ
О҆ постѣ̀, а҆рцы̀ у҆рцы́евѣ
О῎браз премдрости бж҃їѧ софї́ѧ
О҆ψи́мъ
О҆виле́ѡ҆
о҆вилеѡ῎
О҆лтарь
Орѳогра́фїѧ
па́вел
пинаки́да
Подпи́сь ѡ῎браѕꙋ прс҇тыѧ бц҃а. МР҃, ѲУ҃
Позор
Предисло́вие толкова́нию и҆ме́нъ чл҃ческих
Предсловїе имен члч҃ескихъ
Предсло́вїе і҆меном чл҃ческимъ
причѧстїе
прѹ́зи
Разꙋмно же да бꙋдетъ
рама
рама
Рафа́и҆лъ
раѳаилъ
ркинъ
роггосꙋ́ра
рог꙽госꙋра
Са́ва
Сава́та
Савати́змо
Саватїи
Са́влъ
Саддок
Саддꙋке́и
саламїа
салаѳѳа
само́илъ
санфи́ѯъ
сарра
Саѹ҆лъ
Седек
секера
Си́мон
Си́фъ
сице ж, крс҇тъ
Сїмеон҇
Сказа́нїе, еж чт̑о знаменꙋ́ют
Скалки
сопца̀
Сотона̀
Сотона́и҆лъ
ста́дїе
ста́мна
статиръ
стати́ръ
статиръ
стати́ръ
степень
суетно, кромѣ потребы нѣкоеа бываемое +
сѹ́е҆т꙽но
Сы́нъ
сѣ́нь
Тали́ѳа
Талиѳ́а кꙋми
ти́вѳъ
тириша́т꙽
Ти́скъ
Толкова́нїе, неѹ҆до́бпознава́емым рѣчем
тълкъ ѡ҆ неразѹмных словесех꙽
Тѧжа́нїе
Ѹ҆спѝ
халкопра́тїѧ
ха́м꙽
харив꙽
хорив꙽
хорим꙽
хрисолит
христос҇
христо́с꙽
хрꙋщеве
Хꙋлкъ
Ѡ҆ А῎спидѣ глꙋхомъ
ѡ῎санна

Сказание речем недоведомым. Исус спас. РНБ, Соф. 1450 (л. 189об.); РНБ, Пог. 1655 (л. 202); РГБ, МДА 191 (л. 615об.); РНБ, КБ 25/1102 (л. 150об.); РГБ, Тихонр. 346 (л. 11об.); РГБ, Иос.-Вол. 152 (л. 469); РНБ, КБ 83/1160 (л. 191)

ѿ восора
ца́ди
что ради члк҃ъ гл҃етсѧ по ѡ῎браѕꙋ бж҃їю і҆ по подобїю сотворен҇
Чюв҇ства
ю҆жичество
Ѱалты́рь
Ѳалакро́мѣ
Ѳалек
ѳамазмадив꙽
ѳао῎ръ
ѳаска
ѳеманъ
ѳенгар꙽
Ѳо́ки
Ѳома
ѳома
ꙗ҆ко ж пи́шꙋт внѣшнїи мꙋдреци̑

ЛЗ 1596, 6