Дре́внїи члц҃ы

Submitted by admin on Sat, 09/26/2020 - 22:25
Номер Шестой Азбуковник
153.00
РНБ, Соф.1567

0153. Дре́внїи члц҃ы. и῎же ѿ а҆да́ма, пре́жде закѡ́на сꙋ́щеи, і҆ в зако́нѣ, нѣцыи же и҆ по блгдти даꙗ῎хꙋ дѣтем свои́мъ і҆мена̀, ꙗ῎ко же ѿц҃ъ изво́лит, и҆лѝ мт҃и • о῎ва і҆мена̀ даꙗ́хꙋ ѿ при́тча: о῎ва же ѿ вре́мене • і῎на же ѿ́ вещи і҆ и῎на ѿ взо́ра і҆ о῎браза дѣ́тища • Ꙗ῎ко же сѐ, ѹ҆бьенꙋ быв́шꙋ а῎велю, и҆ вмѣсто е҆го̀ воста́ви бг҃ъ а҆да́мѹ̀ дрꙋга́гѡ || (л. 26об.) сн҃а. і҆ наречѐ е҆му̀ а҆дам і῎мѧ < стерто: адам>, си́фъ. е῎же е҆сть воскрс҇нїе • воскреси́ бо м̑и г҃ь бг҃ъ вмѣ́сто а῎велѧ дрꙋга́гѡ сн҃а • А҆ ѿ времене се ес҇; во́ времѧ раздѣле́нїѧ землѝ ро́ждьшꙋсѧ о҆троча́те, ѿц҃ъ же е҆го наречѐ і῎мѧ е҆мꙋ фале́къ, е҆же ес҇ раздѣленїе • ѿ вещи же сѐ ес҇; в ри́м꙽ских странах е῎сть нѣ́кое древцѐ, велмѝ благоѹ҆ха́нно. по их ѧ҆зы́<> || (л. 27) нари́чемо лаѹ҆ре́нъцыѡ҆съ • лю́бѧще же ри́млѧне древцѐ то̀ даꙗ́хꙋ и҆ дѣтем свои́м꙽ и҆мѧ дре́ва того̀, е῎же есть лаѹре́нтїе да ꙗ῎ко же дре́внїи о҆нѝ члц҃ы, с п꙽ри́тчи і҆ ѿ́ вещи дѣ́ти своѧ̀ и҆меновахꙋ, та́ко и҆ хс҃ бг҃ъ ѹ҆чн҃ком своим с꙽ притчи і҆ ѿ веще́и і҆мена̀ преи҆менова̀ • провѣ́дѧше бо а҆пс҇ла петра̀ ꙗ῎ко и῎мат за́ про||(л.27об.)повѣдь ꙗ῎ко твердыи ка́мень стоѧ́ти крѣпко • і҆ того̀ ради речѐ е҆му̀; си́моне, т̑ы нарече́шисѧ ки́фа • е῎же ес҇ пе́тръ • по е҆вре́йски бо ка́мень нари́чют ки́фою • а по гре́чески ка́мень нари́чют пе́тросъ • а҆ пе́рвое і῎мѧ петрꙋ̀ бы́ло си́мон • Та́ко же і҆ бг҃ослова і҆оан҇ і҆ бра́та е҆го і҆ꙗ῎кова, прови́дѣвъ ꙗ῎ко хотѧт про́повѣдь хв҃ꙋ во всю̀ || (л. 28) вселе́ннꙋю ꙗ῎ко гром возгремѣ́ти • і҆ того ради дадѐ и῎мъ поре́кло, воа҆нерге́са; е҆же ес҇ сн҃а гро́мова • И҆ сего ради во ст҃ъцех о῎ва і҆мена̀ впі́саны е҆вре́иским ꙗ҆зы́ком, о῎ва же ри́мским • і῎бо ко́йждо ст҃ыи ѿ кое҆го̀ ꙗ҆зы́ка бг҃ꙋ ѹ҆годѝ, того̀ ꙗ҆зы́ка зва́нием і῎мѧ е҆го во ст҃ъцех і҆ напи́сано • Ꙗ῎ко же і҆ ѿ сего̀ ꙗ῎вѣ ес҇, ꙗ῎ко ст҃ыи || (л. 28об.) вели́кїи кн҃зь владі́мир, съ сн҃ъми свои҆ми с꙽ бори́сом и҆ глѣбом в рꙋси г҃ꙋ бг҃ꙋ ѹ҆годи́ша, тако і҆ во ст҃ъцех рꙋ́ским ꙗ҆зыком пишꙋтсѧ • а῎ще и҆ во ст҃ом крщ҃енїи преі҆менованы̀ бы́ша, гре́ческим і҆ е҆вре́иским зва́нїем; васи́лїо҆съ бо і҆ рома́носъ, гре́ческа і҆мена̀ • а҆ дв҃дъ е҆вре́йско сꙋ́ть и῎мѧ • но ѹ῎бо кое҆го́ждо і῎мене толкова́нїѧ, і҆щѝ в꙽ предчи́нном е҆го

           писмѣ̀;

          ꙗ῎ко ж сї

               ѧ̀ • || (л. 29)

л. РНБ, Соф.1567

л. 26–28об.

Такс_Шестой
Источник

Азб6, Соф. 1567, 26–28об.

Источник2